Bucak Sağlık Yüksekokulu

 
 
 
<< Geri
 
 
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Edinilen Ünvan

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

Programın amacı her türlü sağlık kuruluşu ve itfaiye teşkilatı ile ilgili müdürlükler bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir.

Özel Kabul Şartları

Lise diplomasına sahip öğrenciler, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya ÖSYM’nin kabul ettiği belirli uluslar arası sınavlardan belirli başarıyı gösteren öğrencilerden, öğrencilerin tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenci olma hakkı kazanan aday, Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Program Profili

Bucak Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ilk defa 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında 60 öğrenci kontenjanı ile eğitim öğretime başlayacaktır. Bölümümüzde 2 Profesör, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 4 öğretim elamanı bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

17 Haziran 2009 tarihinde yayınlanan 5902 sayılı kanunla başbakanlığa bağlı “Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı” kurulmuştur. Mezunlarımız bu başkanlık çatısı altında kurulan daire başkanlıkları ile yine illerde kurulacak olan il afet ve acil durum müdürlükleri bünyesinde görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunun dışında mezunlarımız, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında ve her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma ile ilgili birimlerinde de görev alabilirler.

Kabul Şartları

Lisans diplomasına sahip her mezun; alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora yapma imkanına sahiptir.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Programda ara sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), uygulama(lar) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemi yazılı sınav(lar), doğru-yanlış test(ler), kısa cevaplı test(ler), eşleştirmeli test(ler), sözlü sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), performans görevi (Uygulama / Laboratuvar / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez) içerebilir. Bu bölüm, her bir ders için bireysel ders tanıtım sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır.

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,

d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Puan

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

90-100

AA

4,00

Başarılı

80-89

BA

3,50

Başarılı

80-84

BB

3,00

Başarılı

75-79

CB

2,50

Başarılı

70-74

CC

2,00

Başarılı

65-69

DC

1,50

Başarısız*

60-64

DD

1,00

Başarısız*

00-59

FD

0,50

Başarısız

              DZ

FF

0,00

Başarısız


*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.00 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar.

G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,

K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,

M: Muaf,

B: Başarılı.

AGNO’su 1.80’den az olan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz.

Mezuniyet Şartları
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç.Dr. Soner Dönmez

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Temel Striktür ve Yapı Bilgisi
Biyoistatistik
Yapı Güvenliği ve Proje Bilgisi
Afetler İçin Sivil Savunma
Elektrik Elektronik Haberleşme Bilgisi
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları IV
Acil Servis Araçları Eğitimi
İnsan İlişkileri ve Etkileşim
Doğal Afetler ve Yerbilimleri
Afetlerde Beslenme (*)
Araştırma Projesi-II
Anatomi
Temel Yapı Bilgisi
Temel Afet Bilgisi
Temel Bilgi Teknolojileri
Biyokimya
Biyogüvenlik (*)
KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer)
Kimya
Kriminoloji
Afet ve Acil Durum Mevzuatı
Afet ve Acil Durum Yönetimi-I
Afet ve Acil Durum Yönetimi-II
Afet ve Acil Durum Yönetimi-III
Afet ve Acil Durum Yönetimi-IV
Afet ve Acil Durum Planlaması
Afet Bilgi Sistemi Tasarımı
Afet Tıbbı I
Afet Tıbbı II
Afetlerden Korunma, Önleme Teknikleri ve Hareket Tarzı
Hastalıklar Bilgisi II
Hastalıklar Bilgisi I
Elektrik Tesisatı Bilgisi
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları - I
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları - II
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları V
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları VI
Acil Yardım Organizasyon ve Rehabilitasyon Çalışmaları
Acil Hasta Bakımı I
Acil Hasta Bakımı II
Acil Durum Psikolojisi
Yabancı Dil-I (İngilizce)
Yabancı Dil-II (İngilizce)
Salgın Hastalıklar (*)
Afetlerde Salgın Hastalıklar
Epidemiyoloji
Yangına Müdahale Teknikleri
Yangın Güvenliği ve Kimyası
Yabancı Dil III (İngilizce)(*)
Yabancı Dil IV (İngilizce)(*)
Adli Genetik
İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi
Afetlerde Sağlık Yönetimi(*)
Histoloji
Afetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş
Mesleki Uygulamalara Giriş
Afetlerde Lojistik Yönetimi
Yönetim Organizasyon
Kitle Psikolojisi (*)
Tıbbi Aciller ve Travma
Tıbbi Terminoloji
Mikrobiyoloji
İş yerinde mobing ve mücadele (*)
Meslek Etiği
İş Sağlığı ve Güvenliği (*)
Örgütsel Davranış
Parazitoloji
Farmakoloji
Beden Eğitimi (Yüzme I)
Beden Eğitimi (Yüzme II)
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-III
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-IV
Fizyoloji
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II
Halk Eğitimi
Halk Sağlığı
Halkla İlişkiler ve Davranış Bilimleri
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II
Kurtarma Araçları Eğitimi
Araştırma Yöntemleri I
Araştırma Yöntemleri II
İşaret Dili (*)
Sosyal Sorumluluk
Öğretim ve Uygulamaları
Tim Liderliği
Toksikoloji
Transfüzyon Tıbbı(*)
Travma ve Resisütasyon I
Travma ve Resisütasyon II
Türk Dili - I
Türk Dili - II
Suda Güvenlik ve Kurtarma
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16113 Acil Durum Psikolojisi Zorunlu 2 2
  16101 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları - I Zorunlu 3 4
  16103 Anatomi Zorunlu 4 4
  16160 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I Zorunlu 2 2
  16111 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I Zorunlu 2 2
  16105 Fizyoloji Zorunlu 4 4
  16107 Temel Afet Bilgisi Zorunlu 3 3
  16109 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 3
  16170 Türk Dili - I Zorunlu 2 2
  16180 Yabancı Dil-I (İngilizce) Zorunlu 2 2
    Total : 26 28


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16108 Acil Hasta Bakımı I Zorunlu 6 8
  16106 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları - II Zorunlu 3 4
  16260 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II Zorunlu 2 2
  16116 Biyokimya Zorunlu 2 2
  16110 Kurtarma Araçları Eğitimi Zorunlu 2 2
  16112 Mesleki Uygulamalara Giriş Zorunlu 3 2
  16102 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2
  16270 Türk Dili - II Zorunlu 2 2
  16280 Yabancı Dil-II (İngilizce) Zorunlu 2 2
    Total : 24 26
    Annual Total : 50 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16207 Acil Hasta Bakımı II Zorunlu 6 12
  16201 Afet ve Acil Durum Yönetimi-I Zorunlu 2 4
  16205 Afetlerde Salgın Hastalıklar Zorunlu 2 3
  16203 Epidemiyoloji Zorunlu 2 4
  16209 Farmakoloji Zorunlu 3 4
    Total : 15 27


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16206 Acil Servis Araçları Eğitimi Zorunlu 2 4
  16202 Afet ve Acil Durum Yönetimi-II Zorunlu 2 4
  16204 KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer) Zorunlu 3 4
  16210 Örgütsel Davranış Zorunlu 2 4
  16208 Tıbbi Aciller ve Travma Zorunlu 2 4
  16214 Tim Liderliği Zorunlu 2 4
  16212 Yönetim Organizasyon Zorunlu 2 3
    Total : 15 27
    Annual Total : 30 54


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16301 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III Zorunlu 3 4
  16316 Afet ve Acil Durum Mevzuatı Zorunlu 4 4
  16305 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I Zorunlu 2 2
  16313 Biyoistatistik Zorunlu 2 3
  16309 Halk Sağlığı Zorunlu 4 6
  16305 Hastalıklar Bilgisi I Zorunlu 2 4
  16308 İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 2
  16303 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş Zorunlu 2 3
  16307 Meslek Etiği Zorunlu 2 3
  16313 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 3
  16311 Temel Yapı Bilgisi Zorunlu 2 3
  163011 Travma ve Resisütasyon I Zorunlu 4 6
    Total : 31 43


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16302 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları IV Zorunlu 3 4
  16312 Afetler İçin Sivil Savunma Zorunlu 2 4
  16114 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II Zorunlu 2 2
  16310 Doğal Afetler ve Yerbilimleri Zorunlu 2 4
  16306 Hastalıklar Bilgisi II Zorunlu 2 4
  16304 Temel Striktür ve Yapı Bilgisi Zorunlu 2 3
  16307 Travma ve Resisütasyon II Zorunlu 4 6
  16309 Yangın Güvenliği ve Kimyası Zorunlu 2 2
  163010 Yangına Müdahale Teknikleri Zorunlu 2 2
    Total : 21 31
    Annual Total : 52 74


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16411 Acil Yardım Organizasyon ve Rehabilitasyon Çalışmaları Zorunlu 3 4
  16407 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları V Zorunlu 2 4
  16417 Afet Bilgi Sistemi Tasarımı Zorunlu 2 3
  163012 Afet Tıbbı I Zorunlu 2 2
  163014 Afet ve Acil Durum Planlaması Zorunlu 2 2
  16401 Afet ve Acil Durum Yönetimi-III Zorunlu 2 3
  163011 Afetlerde Lojistik Yönetimi Zorunlu 2 2
  16308 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-III Zorunlu 1 2
  16405 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-IV Zorunlu 1 2
  16409 Elektrik Tesisatı Bilgisi Zorunlu 2 3
  16413 Halkla İlişkiler ve Davranış Bilimleri Zorunlu 2 3
  163016 Öğretim ve Uygulamaları Zorunlu 2 2
  6403 Yapı Güvenliği ve Proje Bilgisi Zorunlu 2 4
    Total : 25 36


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16408 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları VI Zorunlu 2 4
  163017 Afet Tıbbı II Zorunlu 2 2
  16412 Afet ve Acil Durum Yönetimi-IV Zorunlu 2 4
  163019 Afetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 2
  163018 Afetlerden Korunma, Önleme Teknikleri ve Hareket Tarzı Zorunlu 3 5
  16414 Araştırma Projesi-II Zorunlu 2 4
  163013 Beden Eğitimi (Yüzme II) Zorunlu 2 2
  16406 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-III Zorunlu 1 2
  16402 Elektrik Elektronik Haberleşme Bilgisi Zorunlu 3 4
  163015 Halk Eğitimi Zorunlu 2 2
  16410 İnsan İlişkileri ve Etkileşim Zorunlu 2 4
    Total : 23 35
    Annual Total : 48 71
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16507 Adli Genetik Seçmeli 2 3
  16512 Afetlerde Beslenme (*) Seçmeli 2 2
  16508 Afetlerde Sağlık Yönetimi(*) Seçmeli 2 2
  36505 Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 2 3
  16508 Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 2 3
  163015 Beden Eğitimi (Yüzme I) Seçmeli 2 2
  16511 Biyogüvenlik (*) Seçmeli 2 2
  16504 Histoloji Seçmeli 2 2
  16505 İş Sağlığı ve Güvenliği (*) Seçmeli 2 2
  16516 İş yerinde mobing ve mücadele (*) Seçmeli 2 2
  16518 İşaret Dili (*) Seçmeli 2 2
  16503 Kimya Seçmeli 2 2
  16514 Kitle Psikolojisi (*) Seçmeli 2 2
  16208 Kriminoloji Seçmeli 2 3
  16502 Parazitoloji Seçmeli 2 2
  16509 Salgın Hastalıklar (*) Seçmeli 2 2
  16501 Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 3
  16510 Suda Güvenlik ve Kurtarma Seçmeli 2 2
  16506 Toksikoloji Seçmeli 2 3
  16506 Transfüzyon Tıbbı(*) Seçmeli 2 2
  16503 Yabancı Dil III (İngilizce)(*) Seçmeli 2 2
  16504 Yabancı Dil IV (İngilizce)(*) Seçmeli 2 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi