Bucak Sağlık Yüksekokulu

 
 
 
<< Geri
 
 
Hemşirelik
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, "Hemşirelik" alanında Lisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç

Amacımız, bilimi temel alan ve teknolojik gelişmeler ışığında birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesine yardım eden, hasta bireylerin gereksinimlerini saptayan, mesleki standartlar ve etik kodlar doğrultusunda bakımını planlayan, uygulayan ve değerlendirebilen, sağlık ekibinin bir üyesi olarak eğitim, araştırma, yönetim, liderlik ve danışmanlık rollerini etkin bir şekilde kullanan hemşireler yetiştirmektir. 

Özel Kabul Şartları

Lise diplomasına sahip öğrenciler, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya ÖSYM’nin kabul ettiği belirli uluslar arası sınavlardan belirli başarıyı gösteren öğrencilerden, öğrencilerin tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenci olma hakkı kazanan aday, Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.

Tanınma Prosedürleri

Meslek Yüksekokulu mezunları Lisans Programlarına geçmek için Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek ve ilgili puan türünde istenilen lisans programının taban puanı tutturmak zorundadır. Meslek yüksekokulu mezunlarının Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri 29.07.2011 tarihli ve 28009 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş kuralları üniversite senatosu tarafından belirlenir ve izlenir. Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

 

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Toplamda 196 yerel kredi veya 240 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu 05 Ağustos 2012 tarih ve 28375 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 2012/3449 sayılı bakanlar kurulu kararıyla kurulmuştur. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik Bölümü 1. Ve 2. Öğretim programlarıyla eğitim öğretime başlayacaktır. Yüksekokulumuz Hemşirelik bölümünde 3 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Yüksekokulumuz hemşirelik bölümü eğitim periyodu 4 yıl ve 8 sömestirdir. Lisans eğitimi boyunca öğrenciler mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi almak zorundadır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren; hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalar ışığında; akademik araştırma öğelerini birleştiren; eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik lisans programında, temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, hemşirelikte mesleki bilimler, gibi temel dersleri ile hemşirelik uygulamasına yönelik dersler yer almaktadır. Uygulamalı hemşirelik derslerinde, öğrenciler önce teknik laboratuvarda maketler üzerinde becerilerini geliştirmekte; daha sonra hastane, toplum sağlığı ve bazı kamu ve kuruluşları gibi gerçek ortamlarda öğretim elemanlarının denetiminde uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Dördüncü sınıfta intörn eğitimi ile mezuniyet öncesi hemşireliğe hazırlanmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, hemşirelik alanında Lisans derecesi ile mezun olurlar. Bölümden mezun olanlar “Hemşirelik” unvanı alır. Mezun olan öğrenciler, özel hastanelerde ya da devlet hastanelerinde hemşire olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca aile sağlığı merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, doğumevlerinde, kalite birimlerinde, organ nakli merkezlerinde, yoğun bakım, ameliyathane ve yanık ünitesi gibi özel eğitim gerektiren birimlerde, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumlarında Okul Sağlığı Hemşireliği, Sanayi ve Fabrikalarda İşci Sağlığı Hemşireliği, Yaşlı Bakımı ve Evde Bakım Hizmetleri verilen kurumlarda ve insanın olduğu her alanda çalışma olanaklarına sahiptirler.

 

Kabul Şartları

Lisans diplomasına sahip her mezun; alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora yapma imkanına sahiptir. Farklı alanlarda (Temel tıp bilimleri, sağlık yönetimi, eğitim bilimleri vb.) yüksek lisans yapılabilir. Ayrıca lisans eğitiminden sonra 2 yıl yüksek lisans yapılması halinde “Uzman Hemşire” unvanı almaktadırlar.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Programda ara sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), uygulama(lar) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemi yazılı sınav(lar), doğru-yanlış test(ler), kısa cevaplı test(ler), eşleştirmeli test(ler), sözlü sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), performans görevi (Uygulama / Laboratuvar / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez) içerebilir. Bu bölüm, her bir ders için bireysel ders tanıtım sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır.

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,

d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Puan

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

90-100

AA

4,00

Başarılı

80-89

BA

3,50

Başarılı

80-84

BB

3,00

Başarılı

75-79

CB

2,50

Başarılı

70-74

CC

2,00

Başarılı

65-69

DC

1,50

Başarısız*

60-64

DD

1,00

Başarısız*

00-59

FD

0,50

Başarısız

              DZ

FF

0,00

Başarısız


*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.00 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar.

G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,

K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,

M: Muaf,

B: Başarılı.

AGNO’su 1.80’den az olan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz.

 

Mezuniyet Şartları

Toplamda 196 yerel kredi veya 240 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç.Dr. Şükriye Yeşilot

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Bucak/BURDUR

Tel: +90 248 325 99 00

Fax: +90 248 325 99 00

E-posta: bucaksyo@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Hemşirelikte Yönetim
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi-1
Biyokimya
Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte Tamamlayıcı Tedaviler(*)
Afet Yönetimi ve Afet Hemşireliği (*)
Drama ve Tiyatro-I(*)
Drama ve Tiyatro-II (*)
Girişimcilik-I(*)
Girişimcilik-II(*)
Epidemiyoloji (*)
İlk Yardım ve Acil Bakım
Yabancı Dil-1 (İngilizce)
Yabancı Dil III (İngilizce)(*)
Yabancı Dil IV (İngilizce)(*)
Yabancı Dil-II (İngilizce)
Adli Hemşirelik (*)
Hemşirelik Esasları - I
Hemşirelik Esasları - II
Sağlık İstatistiği
Histoloji
Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği (*)
İç Hastalıkları Hemşireliği
Hemşirelikte kişiler arası ilişkiler
Tıbbi terminoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
İş Yerinde Mobbing ve Mücadele (*)
Hemşirelik Tarihi Deontolojisi ve Yasaları
Hemşirelikte Araştırma
Hemşirelik Özel Farmakoloji
Beslenme ve Diyet
Ameliyathane Hemşireliği (*)
Patoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Beden Eğitimi-I(*)
Beden Eğitimi-II (*)
Fizyoloji
Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce)
Psikoloji
Halk Sağlığı Hemşireliği
Akılcı İlaç Kullanımı (*)
İşaret Dili(*)
sağlık sosyolojisi
cerrahi hastalıkları hemşireliği
Hemşirelikte Öğretim
Kültürlerarası Hemşirelik(*)
Türk Dili-1
Türk Dili- II
Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16111 Anatomi Zorunlu 4 3
  16160 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi-1 Zorunlu 2 2
  16103 Fizyoloji Zorunlu 4 4
  16101 Hemşirelik Esasları - I Zorunlu 6 8
  16107 Hemşirelikte kişiler arası ilişkiler Zorunlu 2 2
  16105 Histoloji Zorunlu 2 2
  16109 Tıbbi terminoloji Zorunlu 2 2
  16170 Türk Dili-1 Zorunlu 2 2
  16180 Yabancı Dil-1 (İngilizce) Zorunlu 2 2
    Total : 26 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II Zorunlu 2 2
  16106 Biyokimya Zorunlu 2 2
  16102 Hemşirelik Esasları - II Zorunlu 10 14
  16104 Hemşirelik Tarihi Deontolojisi ve Yasaları Zorunlu 2 2
  16108 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Zorunlu 3 4
  16270 Türk Dili- II Zorunlu 2 2
  16280 Yabancı Dil-II (İngilizce) Zorunlu 2 2
    Total : 23 28
    Annual Total : 49 55


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16205 Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 2 4
  16203 Hemşirelik Özel Farmakoloji Zorunlu 2 4
  16201 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 14 18
    Total : 18 26


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16204 Beslenme ve Diyet Zorunlu 2 4
  16202 cerrahi hastalıkları hemşireliği Zorunlu 14 18
  16206 sağlık sosyolojisi Zorunlu 2 4
    Total : 18 26
    Annual Total : 36 52


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16301 Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 14 18
  16307 Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 2 2
  16305 Patoloji Zorunlu 2 4
  16303 Sağlık İstatistiği Zorunlu 4 4
    Total : 22 28


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 14 18
  16306 Hemşirelikte Araştırma Zorunlu 2 4
  16304 İlk Yardım ve Acil Bakım Zorunlu 2 4
  16308 Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 2
    Total : 20 28
    Annual Total : 42 56


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16403 Hemşirelikte Öğretim Zorunlu 4 8
  16401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 14 18
    Total : 18 26


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16402 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 14 18
  16404 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 6 10
    Total : 20 28
    Annual Total : 38 54




  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16519 Adli Hemşirelik (*) Seçmeli 2 2
  16512 Afet Yönetimi ve Afet Hemşireliği (*) Seçmeli 2 2
  16514 Akılcı İlaç Kullanımı (*) Seçmeli 2 2
  16523 Ameliyathane Hemşireliği (*) Seçmeli 2 2
  16505 Beden Eğitimi-I(*) Seçmeli 2 2
  16506 Beden Eğitimi-II (*) Seçmeli 2 2
  16507 Drama ve Tiyatro-I(*) Seçmeli 2 2
  16508 Drama ve Tiyatro-II (*) Seçmeli 2 2
  16511 Epidemiyoloji (*) Seçmeli 2 2
  16509 Girişimcilik-I(*) Seçmeli 2 2
  16510 Girişimcilik-II(*) Seçmeli 2 2
  16516 Hemşirelikte Tamamlayıcı Tedaviler(*) Seçmeli 2 2
  16518 İş Yerinde Mobbing ve Mücadele (*) Seçmeli 2 2
  16520 İşaret Dili(*) Seçmeli 2 2
  16522 Kültürlerarası Hemşirelik(*) Seçmeli 2 2
  16110 Psikoloji Seçmeli 2 2
  16501 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Seçmeli 3 3
  16503 Yabancı Dil III (İngilizce)(*) Seçmeli 2 2
  16504 Yabancı Dil IV (İngilizce)(*) Seçmeli 2 2
  16521 Yoğun Bakım Hemşireliği (*) Seçmeli 2 2
  16513 Yoğun Bakım Hemşireliği (*) Seçmeli 2 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi