Sosyal Bilimler Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
İşletme (Tezsiz)
Edinilen Ünvan

Öğrenci, işletme tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için gerekli olan yükümlülüklerini tamamladıktan sonra, işletme tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Tezsiz Yüksek Lisans

Amaç

-Öğrencilere karar verme ve veri analizi süreçleri konularında eğitmek

-Durum çalışmaları ile öğrencinin işletme fonksiyonları üzerine yetkinliklerini artırmak

-Günümüz iş dünyası koşullarına uygun örgütsel ve finansal analiz ve kontrol stratejilerinin ve tekniklerinin öğretilmesi

-İş Etiği ve Sosyal sorumluluk gözeterek iş ve çalışan verimliliğinin artırılması üzerine öğrencilere yeterli düzeyde donanımın kazandırılması

-Sınırların her geçen gün biraz daha da belirsizleştiği günümüz dünyasında, öğrencilere küresel bakış açısının kazandırılması

-Her öğrencinin analitik ve stratejik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi

Özel Kabul Şartları

Lisans diplomasına sahip olmak.

Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; yabancı dil ve ALES koşulu aranmaz. Bu programlara başvuran adayların başarı notu; lisans mezuniyet notunun %90’ı ve yazılı ve/veya sözlü mülakat notunun %10’u alınarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notunun eşit olması durumunda sırasıyla mezuniyet notuna ve mülakat notuna bakılarak yerleştirme yapılır. 

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Tezsiz yüksek lisans  programı, dersler ve dönem projesi dersi olmak üzere toplam en az 90 AKTS krediden oluşur. Dönem projesi dersi ulusal kredisiz olup öğrenci başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili

Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, birbirinden farklı lisans programlarından mezun yetkin öğrencileri ulusal ve uluslararası ortamlarda başarılı kariyerlere hazırlamaktır. Program, İşletmenin çeşitli işlevsel alanlarında deneysel öğrenme ile teorik yaklaşımı birleştirir. Program idari sorumluluğun çeşitli düzeylerindeki en geniş kapsamlı sorunlarla başa çıkabilmek için gerekli olan analiz yeteneği ve bilgi birikimiyle donatılarak geliştirilmiş profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Durum çalışmaları ile öğrencinin işletme fonksiyonları üzerine yetkinliklerini artırmak
 2-  Günümüz iş dünyası koşullarına uygun örgütsel ve finansal analiz ve kontrol stratejilerinin ve tekniklerinin öğretilmesi
 3-  Her öğrencinin analitik ve stratejik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi.
 4-  İş Etiği ve Sosyal sorumluluk gözeterek iş ve çalışan verimliliğinin artırılması üzerine öğrencilere yeterli düzeyde donanımın kazandırılması
 5-  Öğrencilere karar verme ve veri analizi süreçleri konularında eğitmek
 6-  Sınırların her geçen gün biraz daha da belirsizleştiği günümüz dünyasında, öğrencilere küresel bakış açısının kazandırılması
Mezunların Mesleki Profili

Günümüz işletmeleri; karmaşık ve küresel bazda değişiklik gösteren şartlar altında başarıya ulaşabilen liderler aramaktadır. İşletme Yüksek Lisans programı son derece rekabetçi ve sürekli değişkenlik arz eden iş ortamlarına hazır mezunlar verir. Öğrenciler liderlik ve yöneticilik stratejileri ve bu stratejilerin işletmelerde uygulanması üzerine eğitim alırlar.

Kabul Şartları
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Mezuniyet Şartları

Öğrenci, toplamda 90 kredi olan dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlamak zorundadır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Arş.Gör.Mehmet Kahraman

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Örtülü Mevkii 15030 BURDUR

Telefon: +90 248 213 25 00

Faks: +90 248 213 25 04

E-Posta: mkahraman@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6
Marka ve Marka Stratejileri
İşletme Yönetimi
Ticari Matematik 5 5 5 4
Maliyet Muhasebesi
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
Finansal Raporlama ve Analiz 5 4 5 4 3 5
Finansal Muhasebe
Finansal Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslar arası Muhasebe Standartları
Yönetim Muhasebesi
Yüksek Lisans Dönem Projesi
Halkla İlişkiler ve İletişim
Araştırma Yöntemleri
Stratejik Pazarlama Yönetimi
Stratejik Yönetim
Tedarik Zinciri Yönetimi 5 1 5 5 5
Toplam Kalite Yönetimi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02İSL904 Finansal Muhasebe Zorunlu 3 6
  02İSL903 Finansal Yönetim Zorunlu 3 6
  02İSL901 İşletme Yönetimi Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders I Zorunlu 3 6
  02İSL902 Stratejik Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 6
    Total : 15 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02İSL908 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders II Zorunlu 3 6
  02İSL910 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 6
  02ISL909 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 6
  02İSL907 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 6
    Total : 15 30
    Annual Total : 30 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02İSL913 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 8
  02İSL914 Finansal Raporlama ve Analiz Zorunlu 3 7
  02İSL998 Yüksek Lisans Dönem Projesi Zorunlu 0 15
    Total : 6 30
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02ISL904 Finansal Muhasebe Seçmeli 3 6
  02İSL905 Halkla İlişkiler ve İletişim Seçmeli 3 6
  02İSL911 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 6
  02İSL915 Marka ve Marka Stratejileri Seçmeli 3 6
  02İSL916 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 6
  02İSL917 Ticari Matematik Seçmeli 3 6
  02İSL912 Uluslar arası Muhasebe Standartları Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi