Fen - Edebiyat Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Sosyoloji
Edinilen Ünvan

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sosyoloji Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olur ve sosyolog unvanı verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç

Programımızın temel amacı, sosyoloji öğretimi için gerekli teorik bilgileri, kendi toplumsal bilgi birikimi ve değerlerinden alarak kendi toplum pratikleriyle birleştirebilen, alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilme becerisi kazanmış, çağdaş dünya ve ülke gerçeklerine duyarlı, sosyoloji alanında yeni metotları geliştirebilecek sosyologlar yetiştirmektir.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler YGS, LYS sınavları sonucuna göre programa yerleştirilirler. YGS ve LYS Sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz

Tanınma Prosedürleri
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Program Profili

Sosyoloji Bölümü genel amaçları arasında; Lisans öğrencilerine, sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek Öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek Türkiye’nin özellikle Burdur-Akdeniz Bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek Lisans öğrencilerine, lisans programının ardından devam edebileceği yüksek lisans doktora gibi programları yürütebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak Yüksek lisans programına devam eden öğrencileri gerek kuramsal gerekse uygulama düzeyinde yetiştirmek, üniversitede öğretim elemanı, özel ve kamu sektörüne ilişkin kurumlarda da araştırıcı ve uzman olarak yetiştirmek bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  İçinde yaşadığı toplumun yapısını ve kültürünü tanır diğer toplumlarla karşılaştırabilir.
 2-  Küresel, bölgesel ve yerel sosyal değişmeleri izleyerek, kavrayıp, değerlendirir
 3-  Sosyal gerçekliği sosyolojik perspektiften değerlendirebilir.
 4-  Sosyal olay ve olgular arasında nedensellik ilişkisi kurabilir.
 5-  Sosyal olay ve olgulara ilişkin veri toplar, analiz eder ve yorumlar.
 6-  Sosyoloji alanıyla ilgili neyi nasıl araştıracağının bilincindedir.
 7-  sosyoloji bilimiyle ilgili temel kavramların bilgisine ve kavramlararası ilişkileri kurma becerisine sahiptir.
 8-  Sosyoloji ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 9-  Sosyolojik olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
 10-  Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Mezunların Mesleki Profili

Bu program mezunları KPSS'den gereken puanı almaları durumunda çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarında sosyolog ünvanıyla istihdam edilebilirler. Formasyon eğitimi almaları durumunda ise Felsefe Grubu Öğretmeni olarak devlet ve özel eğitim kuruluşlarında itihdam edilebilirler.

Kabul Şartları

Bölüm mezunları, tezsiz yüksek lisans eğitiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda Sosyoloji, Mantık ve Psikoloji dersleri verebilirler.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Sosyoloji Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "ders öğretim planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Bölüm Başkan Vekili: Prof. Dr. Belgin BARDAKÇI

AKTS  Kordinatörü:  Yrd: Doç. Dr. Meral TİMURTURKAN

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü  İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Kent Tarihi
Sosyal Psikoloji 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sivil Toplum ve Demokrasi
Klasik Mantık
Çağdaş Felsefe Metinleri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Çağdaş Sosyoloji Teorileri II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Güncel Sosyolojik Tartışmalar
Veri İşleme Teknikleri 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Gelişim Psikolojisi
İngilizce I
İngilizce II
Girişimcilik
Devrimler Tarihi 4
Sosyoloji Tarihi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyoloji Tarihi II 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5
Endüstri Sosyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İktisata Giriş 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Felsefeye Giriş I
Felsefeye Giriş II
Psikolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş I
Sosyolojiye Giriş II
Sağlık Psikolojisi
Sağlık Sosyolojisi
Modern Mantık
Modernite ve Postmodernite 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Örgüt Sosyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Felsefe ve Edebiyat
Siyaset Bilimi 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Siyaset Sosyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Popüler Kültür ve Toplum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-II
Denetimli Serbestlik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Kır Sosyolojisi
Seminer I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seminer II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Toplumsal değişme ve Hareketlilik
Sosyal Politika
Osmanlı Devletinde Sosyal Politikalar
Toplumsal Tabakalaşma
Beden Sosyolojisi 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5
İletişim Sosyolojisi 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Kültür Sosyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Engellilik Sosyolojisi
İktisat Sosyolojisi
Eğitim Sosyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Etnik Sosyolojisi
Gündelik Hayatın Sosyolojisi 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Aile Sosyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yemek Sosyolojisi
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
Kurumlar Sosyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bilgi Sosyolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hukuk Sosyolojisi 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4
Nüfus ve Göç Sosyolojisi 5 5 4 5 5 5 5 5 5
Din Sosyolojisi 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5
Spor Sosyolojisi
Tüketim Sosyolojisi 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
İstatistik 4 1 5 4 5 5 1 5 5 5
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Türk Sosyologları
Türk Dili-I
Türk Dili-II
Kentsel Siyaset ve Yerel Yönetimler
Kent Sosyolojisi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16160 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 2
  16103 Felsefeye Giriş I Zorunlu 4 6
  16107 İktisata Giriş Zorunlu 3 6
  16180 İngilizce I Zorunlu 2 2
  16105 Psikolojiye Giriş Zorunlu 4 6
  16101 Sosyolojiye Giriş I Zorunlu 4 6
  16170 Türk Dili-I Zorunlu 2 2
    Total : 21 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16260 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-II Zorunlu 2 2
  16108 Felsefeye Giriş II Zorunlu 4 6
  16280 İngilizce II Zorunlu 2 2
  16106 Kurumlar Sosyolojisi Zorunlu 3 6
  16104 Sosyal Psikoloji Zorunlu 4 6
  16102 Sosyolojiye Giriş II Zorunlu 4 6
  16270 Türk Dili-II Zorunlu 2 2
    Total : 21 30
    Annual Total : 42 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16203 Hukuk Sosyolojisi Zorunlu 3 4
  16205 İktisat Sosyolojisi Zorunlu 3 6
  16201 Sosyoloji Tarihi I Zorunlu 4 6
  16207 Toplumsal Tabakalaşma Zorunlu 3 6
    Total : 13 22


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16208 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 3 4
  16206 Siyaset Bilimi Zorunlu 3 6
  16204 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 6
  16202 Sosyoloji Tarihi II Zorunlu 4 6
    Total : 13 22
    Annual Total : 26 44


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  301 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 4 6
  307 Gündelik Hayatın Sosyolojisi Zorunlu 3 4
  303 İstatistik Zorunlu 3 4
  309 Örgüt Sosyolojisi Zorunlu 3 4
    Total : 13 18


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  308 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 4 6
  306 Veri İşleme Teknikleri Zorunlu 3 5
    Total : 7 11
    Annual Total : 20 29


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  401 Seminer I Zorunlu 2 6
  403 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Zorunlu 3 4
    Total : 5 10


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  410 Beden Sosyolojisi Zorunlu 3 4
  408 Din Sosyolojisi Zorunlu 3 4
  402 Seminer II Zorunlu 2 6
  404 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 4
    Total : 11 18
    Annual Total : 16 28
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16209 Aile Sosyolojisi Seçmeli 3 4
  413 Bilgi Sosyolojisi Seçmeli 3 4
  16218 Çağdaş Felsefe Metinleri Seçmeli 3 4
  311 Denetimli Serbestlik Seçmeli 3 4
  315 Devrimler Tarihi Seçmeli 3 4
  411 Endüstri Sosyolojisi Seçmeli 3 4
  415 Engellilik Sosyolojisi Seçmeli 4 4
  416 Etnik Sosyolojisi Seçmeli 3 4
  16215 Felsefe ve Edebiyat Seçmeli 4 4
  16211 Gelişim Psikolojisi Seçmeli 4 4
  417 Girişimcilik Seçmeli 3 4
  414 İletişim Sosyolojisi Seçmeli 3 4
  16216 Kent Tarihi Seçmeli 3 4
  313 Klasik Mantık Seçmeli 4 4
  318 Kültür Sosyolojisi Seçmeli 3 4
  314 Modern Mantık Seçmeli 4 4
  317 Modernite ve Postmodernite Seçmeli 3 4
  312 Nüfus ve Göç Sosyolojisi Seçmeli 3 4
  418 Osmanlı Devletinde Sosyal Politikalar Seçmeli 3 4
  16210 Popüler Kültür ve Toplum Seçmeli 3 4
  16212 Sağlık Psikolojisi Seçmeli 4 4
  310 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 3 4
  412 Sivil Toplum ve Demokrasi Seçmeli 3 4
  316 Spor Sosyolojisi Seçmeli 3 4
  319 Tüketim Sosyolojisi Seçmeli 3 4
  16217 Türk Sosyologları Seçmeli 3 4
  16213 Yemek Sosyolojisi Seçmeli 3 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi