Sosyal Bilimler Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Kamu Yönetimi
Edinilen Ünvan
Kamu Yönetimi Uzmanı
Edinilen Ünvan Düzeyi
Yüksek Lisans Düzeyi
Amaç
Programımızın ana hedefi profesyonellerin ve kariyerlerini geliştirmek isteyen lisans mezunlarının muhasebe ve finans sektöründe başarılı olmaları için gerekli teorik bilgi, uygulama, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmalarını sağlamaktır. Bu sayede öğrencilerimiz alanlarındaki yöntem ve stratejilerde uzman yönetici adayları ve akademisyenler olarak yetiştirilmektedirler. Programımızda verilen, teori ve uygulamayı birlikte içeren çağdaş ve etkin eğitim ile öğrenciler hem iş yaşamına hem de akademik hayata hazırlanmaktadır.
Özel Kabul Şartları

a. 4 yıllık bir fakülteden mezun olmak

b. ALES’den başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak.
c. ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından, ÜDS’ye eşdeğer sayılan ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak. 
Tanınma Prosedürleri
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Yüksek Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen (90) krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
1-Müfredatta belirtilen derslerden 60 krediyi tamamlamak ve seminer yazmak zorundadır.
2-Öğrenciler Yüksek Lisans Derecesi almak için alanları ile ilgili bir konuda tez yazmak zorundadırlar. Mezun olabilmek için yazılan bu tez belirlenen jüri üyeleri tarafından kabul edilmelidir.
3-Yüksek Lisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 3 yıldır.
Program Profili
Programda, öğrencilerin uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarının fikir ve görüşlerinden yararlanma, grup çalışması, gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra, başta örnek olay (vak'a) tartışması olmak üzere, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.
Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak
 2-  Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
 3-  Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek
 4-  Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
 5-  Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
 6-  Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma
 7-  Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
 8-  Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak
 9-  Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek
 10-  Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek
Mezunların Mesleki Profili
Bu programdan mezun olan öğrenciler Kamu Yönetimi Uzmanı ünvanını alır ve kamuda ya da özel sektörde çalışabilirler.
Kabul Şartları
Programı başarı ile bitiren öğrenci doktora eğitimine devam edebilmektedir.
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Öğrenciler derslerin içeriğine göre ödevler hazırlamakta ve puanlama ödevlerin değerlendirilmesi şeklinde yapılmaktadır.
Mezuniyet Şartları
Yüksek Lisans öğrencileri öğrenimleri boyunca dersler, bir seminer ve bir tez çalışması olmak üzere en az toplam 90 AKTS kredisi almak ve başarılı olmak zorundadır. Bir seminer dâhil iki dönemde 60 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış olan öğrenciler ders aşamasını tamamlamış sayılır tez aşamasına geçebilir. 
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Örtülü Mevkii 15030 BURDUR

Telefon: +90 248 213 25 00

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Kamu Politikası Analizi 3 4
Kırsal Kalkınma Politikası 4 3
İdari Yargılama Hukuku 4 3
Bürokrasi ve Siyaset İlişkileri 5 5 4 2 3 4
Danışmanlık
Çağdaş Yönetim Kuramları 4
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders 4
Küreselleşme ve Kent 4 4
İdarenin Sorumluluğu 4
Yönetim ve Örgüt Kuramları ve Kamu Kesimi Uygulama 5 5 4 1 2
Göç, Kentleşme ve Yoksulluk 4 2 2 5 5
Cumhuriyet Dönemi Siyasi, Sosyal ve Kültürel Değişimler 4 4 3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 5 5 2 2
Sosyal Politika ve Sınıf Üzerine Tartışmalar 3 4 3
Uzmanlık Alan Dersi
Avrupa Birliği ve Türkiye 3 4
Tez Çalışması
Türk Yönetim Yapısı 5 2 3 3 1
Türk Personel Yönetimi ve Sorunları 4 5 2
Türk Kamu Yönetimi ve Reform 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02KAM500 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 6 6
   Seçmeli Ders 1 Zorunlu 6 6
   Seçmeli Ders 2 Zorunlu 6 6
   Seçmeli Ders 3 Zorunlu 6 6
   Seçmeli Ders 4 Zorunlu 6 6
    Total : 30 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02KAM501 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 6 6
   Seçmeli Ders 1 Zorunlu 6 6
   Seçmeli Ders 2 Zorunlu 6 6
   Seçmeli Ders 3 Zorunlu 6 6
   Seçmeli Ders 4 Zorunlu 6 6
    Total : 30 30
    Annual Total : 60 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02KAM590 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  02KAM599 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  02KAM598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 4
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02KAM590 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  02KAM599 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  02KAM598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 4
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02KAM508 Avrupa Birliği ve Türkiye Seçmeli 6 6
  02KAM506 Bürokrasi ve Siyaset İlişkileri Seçmeli 6 6
  02KAM527 Cumhuriyet Dönemi Siyasi, Sosyal ve Kültürel Değişimler Seçmeli 6 6
  02KAM503 Çağdaş Yönetim Kuramları Seçmeli 6 6
  02KAM525 Göç, Kentleşme ve Yoksulluk Seçmeli 6 6
  02KAM525 Göç, Kentleşme ve Yoksulluk Seçmeli 6 6
  02KAM521 İdarenin Sorumluluğu Seçmeli 3 6
  02KAM522 İdari Yargılama Hukuku Seçmeli 6 6
  02KAM517 Kamu Politikası Analizi Seçmeli 6 6
  02KAM512 Kırsal Kalkınma Politikası Seçmeli 6 6
  02KAM514 Küreselleşme ve Kent Seçmeli 6 6
  02KAM512 Sosyal Politika ve Sınıf Üzerine Tartışmalar Seçmeli 6 6
  02KAM520 Türk Kamu Yönetimi ve Reform Seçmeli 6 6
  02KAM502 Türk Personel Yönetimi ve Sorunları Seçmeli 6 6
  02KAM504 Türk Yönetim Yapısı Seçmeli 3 6
  02KAM515 Yönetim ve Örgüt Kuramları ve Kamu Kesimi Uygulama Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi