Sosyal Bilimler Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Yönetim Bilişim Sistemleri
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanında yüksek lisans derecesi ile alanlarında uzman olarak mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

Programın amacı işletmelerin ve bireylerin her türlü bilgiyi yaratma, bilgiyi depolama, bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşım ihtiyaçlarını ve bu bilgi ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları yöntem, süreç ve sistemlerin planlaması, tasarımı, kurulması ve yönetilmesini kurumsal işletmeler bünyesinde veya kendi şirketlerini kurarak karşılayacak; ayrıca bu gereksinimlerin hem teknik hem ekonomik hem de stratejik açıdan taratılması, alınması, ve idaresini yapabilecek mezunlar yetiştirmektir..

Özel Kabul Şartları

Lisans düzeyinden mezun olmuş kişiler(alan içi veya alan dışı) yüksek lisans derecesi almak için başvurabilirler. Bunun için gereken bazı şartlar şunlardır;
ALES sınavından 55 puan almış olmak
UDS, KPDS veya Toefl sınavlarına girmiş olmak
Bunların yanında lisans not ortalaması da yukarıda bahsedilen sınavlar gibi senatoca belirlenen oranlarca göz önüne alınacaktır.
alınacak kişi sayısı her dönem sınırlı sayıda kontenjan ile belirlenmektedir. 90 Akts kredisi alınmalıdır.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Yüksek Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen (90) krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
1-Öğrenci, müfredatta akredite edilmiş 90 krediyi tamamlamak zorundadır.
2-Öğrenciler Yüksek Lisans Derecesi almak için alanları ile ilgili bir konuda tez yazmak zorundadırlar. Mezun olabilmek için yazılan bu tez belirlenen juri üyeleri tarafından kabul edilmelidir.
3-Yüksek Lisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 4 yıldır.

Program Profili

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), teknik ve davranışsal bilimleri birlikte kullanan ve herhangi bir sektörün farklı kademelerinde görev yapan kişilerin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgiyi bilişim teknolojileri yardımıyla, teknolojinin sağladığı her türlü olanaklarla ortaya koyan bir bilim dalıdır. Doğru karar vermek her kurumda çalışanın arzu ettiği ve yapması beklenen bir yönetim anlayışıdır. Bunun için en temel kriter konu ile ilgili her türlü ham veriyi elde edip bunun üzerine anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kullanılabilir bilgilerin elde edilmesidir. YBS, her türlü güncel bilişim altyapısını donanım ve yazılım olanaklarını da kullanarak karar verme süreçlerini minimum hata ile oluşturma imkanı yaratan bir bilim dalı olmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  1.Bilgi Teknolojileri, yönetim ve organizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında elde ettiği bilgileri uygun YBS araçları kullanarak herhangi bir probleme ilişkin çözüm önerilerine dönüştürebilmek.
 2-  2.YBS verilerini bilgi teknolojileri teknikleri kullanarak analiz edebilmek.
 3-  3.Farklı disiplinlerin YBS tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek işlemeye hazır hale getirebilmek. YBS problemlerinin çözümünde yazılım kullanabilmek, kullandığı yazılımın çözüm stratejisini tanımlayabilmek ve daha önce hiç kullanmadığı yazılımların çalışma prensiplerini kavrayarak amacı doğrultusunda kullanabilmek.
 4-  4.YBS problemlerinin çözümünde yazılım kullanabilmek, kullandığı yazılımın çözüm stratejisini tanımlayabilmek ve daha önce hiç kullanmadığı yazılımların çalışma prensiplerini kavrayarak amacı doğrultusunda kullanabilmek.
 5-  5. Karşılaştığı YBS problemlerini çözmek için mevcut bilgisinin yetersiz olduğu durumları fark edebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, bilgi edinmek için ana dilinde ve yabancı dildeki kaynaklara ulaşabilmek ve edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek problemin çözümünde kullanabilmek
 6-  6. Bilimsel projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek ve projenin yürütülmesine katkı verebilmek.
 7-  7. Bir YBS probleminin takım halinde çözülmesi durumlarında, problemin her aşamasında bireysel sorumluluk alabilmek, takıma katkı verebilmek ve gerektiğinde takıma liderlik edebilmek.
Mezunların Mesleki Profili

Programda ağırlık verilecek olan konular Türkiye’de güncellik kazanan sektörler arasında olan finansal hizmetler, perakende hizmetleri, lojistik ve ulaşım, sağlık hizmetleri, turizm, entelektüel hizmetler (danışmanlık, araştırma-geliştirme, iletişim ve bilişim teknolojileri, eğitim), yaratıcı endüstriler (reklam, tasarım, yayıncılık, vb.) ve kamu hizmetleri (devlet ve sivil toplum kuruluşları) olduğu göz önünde bulundurularak mezun olan öğrencilerin önemli bir kısmının bu sektörlerde istihdam edileceği düşünülmektedir.

Kabul Şartları

Yüksek Lisans öğrenimi sonrasında, doktora programına sahip herhangi bir üniversitede doktora çalışmalarına devam etmeleri mümkündür. 

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Öğrenciler programlarındaki teorik derslerin en az %70’ine ve laboratuar veya uygulama çalışmalarının en az %80’ine katılmak zorundadırlar. Aksi takdirde o derslerden final sınavlarına giremezler. Öğrenci herhangi bir dersten başarısız olmuşsa ancak devamını sağlamışsa tekrar bu dersin devamını almak zorunda değildir.
Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Genel olarak bir dönemde vize ve final sınavları yapılır. Final sınavının ağırlığı %60tır. Proje, ödev ve vize sınavları toplam %40 ağırlığa sahiptir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 15 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.Bir dersten geçebilmek için final sınavından en az 51 puan alınmalıdır. Final sınavına girebilmek için de vize sınavına girmiş olmak gerekmektedir. Bunun yanında öğrenci tez çalışmasını tamamlamak zorundadır.

Mezuniyet Şartları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip bir hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna Ek olarak Öğrenci normal süresi 2 dönem olan tez çalışmasını tamamlamak zorundadır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

ANABİLİM DALI YÖNETİMİ

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI

Enstitü Müdür Yardımcıları

Doç. Dr. Mustafa LAMBA

Doç. Dr. Bilge Ayça POLAT BECKS

Enstitü Sekreteri

Naide TÜREL

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Adnan KALKAN

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Sekreteri

Arş. Gör. Dr. Ümmü Gülsüm KAHRAMAN

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR

Tel: 0248 213 31 65

Fax: 0248 213 25 04

E-Posta: sbe@mehmetakif.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

Adem Tolunay Yerleşkesi Bucak/ BURDUR

Tel: 0248 325 65 34

Fax: 0248 325 85 09

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Veri Tabanı Sistemlerinde İleri Konular
İleri Mobil Programlama
Danışmanlık
Yapay Sinir Ağları
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Kurumsal Veri ve Veri Tabanı Yönetimi
Bilişimde Güncel Konular
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Veri Madenciliği
Karar Destek Sistemleri
Yönlendirilmiş Okumalar ve Seminerler
E-ticaret ve E-iş
Kurumsal Kaynak Planlaması
Girişimcilik ve İnovasyon
Sezgisel Optimizasyon Metodları
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı
Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi
Entegre Bilişim Sistemleri
Zeki Sistemler ve İş Zekâsı
Yönetim Bilişim Sistemleri
Pazarlama Yönetimi
Ağ ve İletişim Teknolojileri
Yöneylem Araştırması ve İstatistik
Programlama Dilleri
Araştırma Yöntemleri
Seminer
Yazılım Mühendisliği
Uzmanlık Alan Dersi
Stratejik Yönetim
Tez Çalışması
Web Programlama
Kablosuz Algılayıcı Ağlar
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02YBS590 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  02YBS503 Programlama Dilleri Zorunlu 3 6
  02YBS598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 4
  02YBS501 Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 6
  02YBS591 Yönlendirilmiş Okumalar ve Seminerler Zorunlu 3 6
    Total : 9 24


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02YBS504 Bilişimde Güncel Konular Zorunlu 3 6
  02YBS590 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  02YBS502 Kurumsal Veri ve Veri Tabanı Yönetimi Zorunlu 3 6
  02YBS596 Seminer Zorunlu 0 6
  02YBS598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 4
  02YBS506 Zeki Sistemler ve İş Zekâsı Zorunlu 3 6
    Total : 9 30
    Annual Total : 18 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02YBS590 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  02YBS599 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  02YBS598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 4
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02YBS590 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  02YBS599 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  02YBS598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 4
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02YBS523 Ağ ve İletişim Teknolojileri Seçmeli 3 6
  02YBS511 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 6
  02YBS507 Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı Seçmeli 3 6
  02YBS527 Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi Seçmeli 3 6
  02YBS519 Çağdaş Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 6
  02YBS512 E-ticaret ve E-iş Seçmeli 3 6
  02YBS510 Entegre Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 6
  02YBS514 Girişimcilik ve İnovasyon Seçmeli 3 6
  02YBS528 İleri Mobil Programlama Seçmeli 3 6
  02YBS508 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Seçmeli 3 6
  02YBS520 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 6
  02YBS525 Kablosuz Algılayıcı Ağlar Seçmeli 3 6
  02YBS517 Karar Destek Sistemleri Seçmeli 3 6
  02YBS524 Kurumsal Kaynak Planlaması Seçmeli 3 6
  02YBS521 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 6
  02YBS518 Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 6
  02YBS515 Sezgisel Optimizasyon Metodları Seçmeli 3 6
  02YBS526 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 6
  02YBS529 Veri Madenciliği Seçmeli 3 6
  02YBS522 Veri Tabanı Sistemlerinde İleri Konular Seçmeli 3 6
  02YBS516 Web Programlama Seçmeli 3 6
  02YBS530 Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3 6
  02YBS509 Yazılım Mühendisliği Seçmeli 3 6
  02YBS513 Yöneylem Araştırması ve İstatistik Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi