Sosyal Bilimler Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Tarih
Edinilen Ünvan
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Tarih” alanında yüksek lisans derecesi ile alanlarında uzman olarak mezun olurlar.
Edinilen Ünvan Düzeyi
Yüksek Lisans Derecesi
Amaç
Tarih Anabilim dalındaki Yüksek Lisans Programın amacı, araştırmacı ya da akademisyen veya hayatın farklı dönem ve süreçlerinde alanla ilgili ortaya çıkacak, sorun, ihtiyaç ve eksiklere cevap verebilecek geleceğin tarihçilerini yetiştirmektir. Programın felsefesi lisans programından mezun olan öğrencilerin entelektüel yönünü geliştirmek ve kendi araştırma alanlarında analitik düşünce yeteneğini geliştirmektir.
Özel Kabul Şartları
Lisans düzeyinden mezun olmuş kişiler(alan içi veya alan dışı) yüksek lisans derecesi almak için başvurabilirler. Bunun için gereken bazı şartlar şunlardır;
ALES sınavından 55 puan almış olmak
YDS, UDS, KPDS veya TOEFL sınavlarına girmiş olmak
Bunların yanında lisans not ortalaması da yukarıda bahsedilen sınavlar gibi senatoca belirlenen oranlarca göz önüne alınacaktır.
alınacak kişi sayısı her dönem sınırlı sayıda kontenjan ile belirlenmektedir.80 AKTS kredisi alınmalıdır.
Tanınma Prosedürleri
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Yüksek Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen (80-90) krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
1-Müfredatta belirtilen 8 zorunlu dersi içine alan 60 kredi 
2-Öğrenci, müfredatta akredite edilmiş 80 krediyi tamamlamak zorundadır.
3-Öğrenciler Yüksek Lisans Derecesi almak için alanları ile ilgili bir konuda tez yazmak zorundadırlar. Mezun olabilmek için yazılan bu tez belirlenen juri üyeleri tarafından kabul edilmelidir.
4-Yüksek Lisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 3 yıldır.
Program Profili
1 - Araştırmacı ya da akademisyen veya hayatın farklı dönem ve süreçlerinde alanla ilgili ortaya çıkacak, sorun, ihtiyaç ve eksiklere cevap verebilecek geleceğin tarihçilerini yetiştirmeyi hedefler.
2 - Öğrencilerin entelektüel bir birikim ve bakış kazandırarak ve kendi araştırma alanlarında analitik düşünce yeteneklerini geliştirmeyi hedefler.
Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Tarih alanında ve ya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecelerine başvurabilirler. Ayrıca mezunlarımız üniversitelerde araştırma görevlisi, okutman veya uzman olarak, dershanelerde de tarih öğretmeni olarak çalışabilmektedir.
Kabul Şartları
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Tarih alanında ve ya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecelerine başvurabilirler.
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Derse göre değişiklik göstermektedir.
Mezuniyet Şartları
Programı tamamlamak için derslerden en az 60 AKTS kredisinin alınmış olması (Yüksek Lisans Ders Programından) ve bu derslerin başarıyla tamamlanmış olması gereklidir. Bunun yanında öğrenci danışman öğretim üyesi danışmanlığında en az bir seminer ödevi hazırlamak zorundadır. Akabinde öğrenci danışman öğretim üyesi ile belirledikleri bir konuda araştırma yapıp tez yazmalıdır. Tezin sözlü olarak savunulmasının ardından başarılı kabul edilen öğrenciler mezun olurlar.
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ
İletişim
reysahverdi@mehmetakif.edu.tr

MAKÜ Tarih Bölümü
Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Eski Yunan ve Roma Tarihi
İlkçağ Anadolu Kültür Tarihi
Osmanlı Arşiv Belgeleri I
Osmanlı Arşiv Belgeleri II
Seçmeli Ders
XV.-XIX. Yüzyıllarda Avrupa Tarihi
Uzmanlık Alan Dersi
Balkan Tarihi
Kafkas Tarihi
Osmanlı Şehir Tarihi I
Osmanlı Şehir Tarihi II.
Osmanlı Modernleşme Tarihi
Tanzimat Dönemi Sonrası Osmanlı’da Fikri Akımlar
Tarih Araştırmalarında Yöntem I
Tarih Araştırmalarında Yöntem II
Meşrutiyet Dönemleri Ordu – Siyaset İlişkisi
Osmanlı İdare Tarihi
Osmanlı Toplumsal Tarihi
Osmanlı Hukuk Sistemi
Osmanlı Saray Teşkilatı
Osmanlı-Rus İlişkileri
I.Meşrutiyet Dönemi
II.Meşrutiyet Dönemi
Cumhuriyet Dönemi Siyasal Partiler ve Kurumlar
Osmanlı Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar
Eskiçağ Tarihinin Kaynakları
Seminer
Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Kurumlar
Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Kültürel Değişmeler
Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik Değişmeler
Tanzimat ve Islahat Reformları
Ermeni Sorunu
Basın Tarihi
Türkiye Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları İçin Kaynaklar
Cumhuriyet Devrimleri
Kurtuluş Savaşı
Genç Türkler ve İttihat ve Terakki Partisi
Tez Çalışması
Danışmanlık
Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş
Türkiye’nin Dış Politikası
Türk İktisat Tarihi ve Kaynakları
Türk İstihbarat Tarihi
Şehir Tarihi Araştırmaları
Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Basını ve Propaganda Tarihi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02TAR590 Danışmanlık Zorunlu 3 2
  02TAR503 Osmanlı Arşiv Belgeleri I Zorunlu 3 6
  02TAR501 Tarih Araştırmalarında Yöntem I Zorunlu 3 6
  02TAR598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 4
- Seçmeli Ders   3 2
    Total : 15 20


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02TAR590 Danışmanlık Zorunlu 3 2
  02TAR504 Osmanlı Arşiv Belgeleri II Zorunlu 3 6
  02TAR596 Seminer Zorunlu 0 6
  02TAR502 Tarih Araştırmalarında Yöntem II Zorunlu 3 6
  02TAR598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 4
    Total : 12 24
    Annual Total : 27 44


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02TAR599 Tez Çalışması Zorunlu 3 24
    Total : 3 24
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02TAR510 Balkan Tarihi Seçmeli 3 2
  02TAR515 Basın Tarihi Seçmeli 3 2
  02TAR522 Cumhuriyet Devrimleri Seçmeli 3 2
  02TAR532 Cumhuriyet Dönemi Siyasal Partiler ve Kurumlar Seçmeli 3 2
  02TAR531 Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik Değişmeler Seçmeli 3 2
  02TAR530 Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Kültürel Değişmeler Seçmeli 3 2
  02TAR525 Ermeni Sorunu Seçmeli 3 2
  02TAR529 Eski Yunan ve Roma Tarihi Seçmeli 3 2
  02TAR528 Eskiçağ Tarihinin Kaynakları Seçmeli 3 2
  02TAR516 Genç Türkler ve İttihat ve Terakki Partisi Seçmeli 3 2
  02TAR517 I.Meşrutiyet Dönemi Seçmeli 3 2
  02TAR518 II.Meşrutiyet Dönemi Seçmeli 3 2
  02TAR527 İlkçağ Anadolu Kültür Tarihi Seçmeli 3 2
  02TAR511 Kafkas Tarihi Seçmeli 3 2
  02TAR521 Kurtuluş Savaşı Seçmeli 3 2
  02TAR533 Meşrutiyet Dönemleri Ordu – Siyaset İlişkisi Seçmeli 3 2
  02TAR506 Osmanlı Hukuk Sistemi Seçmeli 3 2
  02TAR524 Osmanlı İdare Tarihi Seçmeli 3 2
  02TAR536 Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Basını ve Propaganda Tarihi Seçmeli 3 2
  02TAR538 Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Kurumlar Seçmeli 3 2
  02TAR534 Osmanlı Modernleşme Tarihi Seçmeli 3 2
  02TAR507 Osmanlı Saray Teşkilatı Seçmeli 3 2
  02TAR539 Osmanlı Şehir Tarihi I Seçmeli 3 2
  02TAR540 Osmanlı Şehir Tarihi II. Seçmeli 3 2
  02TAR505 Osmanlı Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar Seçmeli 3 2
  02TAR508 Osmanlı Toplumsal Tarihi Seçmeli 3 2
  02TAR512 Osmanlı-Rus İlişkileri Seçmeli 3 2
  02TAR523 Şehir Tarihi Araştırmaları Seçmeli 3 2
  02TAR535 Tanzimat Dönemi Sonrası Osmanlı’da Fikri Akımlar Seçmeli 3 2
  02TAR514 Tanzimat ve Islahat Reformları Seçmeli 3 2
  02TAR509 Türk İktisat Tarihi ve Kaynakları Seçmeli 3 2
  02TAR537 Türk İstihbarat Tarihi Seçmeli 3 2
  02TAR519 Türkiye Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları İçin Kaynaklar Seçmeli 3 2
  02TAR520 Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş Seçmeli 3 2
  02TAR526 Türkiye’nin Dış Politikası Seçmeli 3 2
  02TAR513 XV.-XIX. Yüzyıllarda Avrupa Tarihi Seçmeli 3 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi