Fen - Edebiyat Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Back
 
 
Tarih
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Tarih" alanında Lisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

Tarih Bölümü öğrencilerine, milli ve manevi değerlerine, evrensel insan hakları esaslarına, yabancı kültürlere, bilim etiğine saygılı ve mesleki alanında kullanılması gereken en üst düzey bilgi birikimine sahip olmasını sağlayacak düzeyde kaliteli eğitim verilmesi.

Tarih Bölümü öğrencilerine metodolojik yöntemler kullanarak akademik araştırma yapma becerisi ile olaylar arasında bağlantı kurma eleştiri ve sentez yapma yeteneği kazandırmak. Bu çerçevede kuramsal olarak öğretilen bilgilerin, öğrenciler tarafından pratik olarak kullanılmasını sağlamak temel amaçtır.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile kabul edilmektedir. Sınavlar yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce( ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, bu sınavlardan aldıkları puan, genel sıralama, ve ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans derecesi alabilme şartları:
1. 140+-10 kredi ders almak,
2. Gerekli olan tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak,
3. Ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olmasıdır.

Program Profili

Bu programın temel amacı, bilimsel, mesleki ve teknolojik açıdan yeterli uzmanlar yetiştirmektir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Tarihsel terimler ve kavramlar ehliyetine sahip olur.
 2-  Tarihi çalışmalar, seminerler ile tarihsel araştırmalarda teorik bilgilerin değerlendirilmesi becerisini kazanır.
 3-  Tarihi ve güncel konularda bilgi sahibi olur.
 4-  Bilimsel tez çalışması hazırlayabilme alt yapısına sahip olur.
 5-  Tarihsel veri analizi yapabilme becerisi kazanır.
 6-  Tarihi çalışmalar için gerekli bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahip olur.
 7-  Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanma ve uygulama becerisi kazanır.
 8-  Alanı ile ilgili bilgilerin uygulaması sürecinde etik değerleri gözetir.
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri şu özellikleri içerir; profesyonel olarak hazırlıklı olma, farklı durumlara profesyonel uyum, devam eden öğretmenlik ya da bölüm çalışmalarında önkoşul olan pratik ya da temel profesyonel eğitim.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalıştaylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Derslerin her birinden en az bir sınav yapılır. Sınavlar, derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Eğer bir öğrenci arasınava girmezse FF notu alır. Eğer dersin devam zorunluluğunu yerine getirmezse ya da uygulamadan başarısız olursa FE notu alır. Ara sınavın başarı notuna katkısı % 40, final sınavınınki ise % 60'dır. AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenciler dersten başarılı sayılırken, K, ED, EE, FE and FF notlarını alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Ara ve final sınavlarının yerleri ve tarihler ilgili birim tarafından 15 gün önceden duyrulur. Teorik derslerin en azından % 70'ine ve laboratuvar çalışmalarının % 80'ine katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir.
Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle mazeret sınav haftasında yapılır.

Mezuniyet Şartları

Fen- Edebiyat fakültesi tarafından verilen dersler değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle şartlar programa göre farklılıklar içerir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali KARAMAN

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR
Tel +90 248 213 30 64
E-posta: inbasi@mehmetakif.edu.tr

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
İSLAM TARİHİ I
AMERİKAN TARİHİ
ANADOLU BEYLİKLERİ
ANTİK TOPLUM TARİHİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
İNGİLİZCE I
İNGİLİZCE II
ANTİK TOPLUM TARİHİ I
BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ
ANADOLU SELÇUKLULARI TARİHİ
BALKAN TARİHİ
ORTADOĞU TARİHİ
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ
BİLİM TARİHİ
TÜRK BASIN TARİHİ
ARKEOLOJİYE GİRİŞ I
ARKEOLOJİYE GİRİŞ II
SOSYOLOJİYE GİRİŞ I
SOSYOLOJİYE GİRİŞ II
İSLAM TARİHİ II
ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ
TARİH METODOLOJİSİ I
TARİH METODOLOJİSİ II
ASKERİ TARİH
YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ
ESKİÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ I
ESKİÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ II
OSMANLI TARİHİ I
OSMANLI TARİHİ II
OSMANLI PALEOGRAFYASI I
OSMANLI TÜRKÇESİ I
OSMANLI TÜRKÇESİ II
OSMANLI PALEOGRAFYASI II
ESKİÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI
ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI
ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI
OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ
TÜRK TARİHİ SEMİNERİ
İSLAMİYET'TEN ÖNCE TÜRK TARİHİ I
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ II
TÜRK DİLİ I
TÜRK DİLİ II
TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ KULLANIMI I
TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ KULLANIMI II
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  15160 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 2
  15101 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 4 6
  15180 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 2
  15107 ESKİÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ I Zorunlu 2 4
  15103 İSLAM TARİHİ I Zorunlu 2 4
  15109 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ KULLANIMI I Zorunlu 2 2
  15170 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 2
  15105 İSLAMİYET'TEN ÖNCE TÜRK TARİHİ I Zorunlu 2 4
  15115 ANTİK TOPLUM TARİHİ I Seçmeli 2 4
  15111 ESKİÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 2 4
  15117 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I Seçmeli 2 4
  15113 ARKEOLOJİYE GİRİŞ I Seçmeli 2 4
    Total 26 42


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  15109 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ KULLANIMI II Zorunlu 2 2
  15104 İSLAM TARİHİ II Zorunlu 2 4
  15108 ESKİÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ II Zorunlu 2 4
  15260 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 2
  15106 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ II Zorunlu 2 4
  15102 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 4 6
  15270 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 2
  15280 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 2
  15114 ARKEOLOJİYE GİRİŞ II Seçmeli 2 4
  15118 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II Seçmeli 2 4
  15112 ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 2 4
  15116 ANTİK TOPLUM TARİHİ II Seçmeli 2 4
    Total 26 42
    Annual Total : 52 84


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  15205 OSMANLI TARİHİ I Zorunlu 3 6
  15211 BALKAN TARİHİ Zorunlu 2 3
  15201 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Zorunlu 2 3
  15207 BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ Zorunlu 2 3
  15203 OSMANLI PALEOGRAFYASI I Zorunlu 4 6
  15209 TARİH METODOLOJİSİ I Zorunlu 2 3
  15223 ANADOLU BEYLİKLERİ Seçmeli 2 2
  15213 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Seçmeli 2 2
  15215 OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2
  15217 TÜRK BASIN TARİHİ Seçmeli 2 2
    Total 23 32


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  15204 OSMANLI PALEOGRAFYASI II Zorunlu 4 6
  15210 TARİH METODOLOJİSİ II Zorunlu 2 3
  15206 OSMANLI TARİHİ II Zorunlu 3 6
  15212 ANADOLU SELÇUKLULARI TARİHİ Zorunlu 2 3
  15202 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Zorunlu 2 3
  15208 TÜRK TARİHİ SEMİNERİ Zorunlu 3 3
  15216 AMERİKAN TARİHİ Seçmeli 2 2
  15220 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 2
  15214 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 2
  15224 ASKERİ TARİH Seçmeli 2 2
    Total 24 32
    Annual Total : 47 64


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi