Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

 Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı, program öğrencilerinin Veteriner Fizyoloji alanında Yüksek Lisans çalışmaları esnasında danışman denetiminde gerçekleştirilen tez çalışmaları yoluyla fizyolojik mekanizmaları irdelemek için bilimsel bakış açısı geliştirmelerini ve bağımsız araştırma yapabilme becerisi kazanmalarını ve bilim uzmanı olarak yetişmelerini hedefler.
Fizyoloji Yüksek Lisans programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar vermeyi, düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi ve vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Özel Kabul Şartları
Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat  Fakültesi, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu mezunları başvurabilir.

Tanınma Prosedürleri

Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 60 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Yüksek Lisans Öğrencileri:
1- Aşağıda verilen derslerden en az 7 farklı ders almak ve başarı ile tamamlamak,
2- En az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,  
3- Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,
4-Tezini savunmak,
5-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı 2015 yılında açılmış ve ilk öğrencilerini 2015-2016 Güz Döneminde almıştır.  Halihazırda bu programa iki öğrenci kayıtlıdır. Bu program kapsamında 2 Profesör ve 2 Yardımcı Doçent görev almaktadır.


Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programının amacı fizyoloji bilimi hakkında gerekli bilgilere sahip, bu bilgileri aktarabilen, bilimsel verilere ulaşıp, yorumlayabilen, laboratuvar ile ilgili aletleri, kullanımlarını, bakımlarını, laboratuvarda kullanılan metot ve teknikleri bilen, analizleri gerçekleştirebilen, yorumlayabilen, kendisini sürekli yenileyip geliştiren araştırmacı bilim adamı yetiştirmektir.

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programında eğitim almış öğrenciler bu eğitim sonunda Veteriner Fizyoloji alanında uzmanlaşmış olurlar ve gerek üniversitelerde gerekse özel sektörde çalışma imkanı bulabilirler.

Kabul Şartları

Yüksek Lisans öğrencileri eğitimlerinin ardından akademik kariyerlerine devam ederler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC) olmalıdır.

Mezuniyet Şartları

Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 60 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci Veteriner Fizyoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Ahu DEMİRTAŞ

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstiklal Yerkeşkesi
15100-BURDUR.

E-posta: ahudemirtas@mehmetakif.edu.tr
Telefon:0248 213 2114

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Hayvan Davranışları Fizyolojisi
Laboratuvar Hayvanları Müdahale Yöntemleri
Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metodlarının Kullanımı
Kan Fizyolojisi
Kan Fizyolojisi (Uygulama)
Beden Sıvıları ve Elektrolitler
Dolaşım Sistemi Fizyopatolojisi
Dolaşım Fizyolojisi
Diyabet Fizyopatolojisi
Tek Mideli Evcil Hayvanlarda Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Fizyopatolojisi
Evcil Hayvanlarda Elektrokardiyografi
Elektrokardiyografi
Endokrin Sistem Fizyolojisi
Egzersiz Fizyolojisi
Uzmanlık Alan Dersi-3
Bağışıklık Fizyolojisi
In vitro Rumen Teknikleri
Laboratuvar Hayvanları Fizyolojisi
Kaynak Tarama ve Temini
Akkan Dolaşım Fizyolojisi
Yüksek Lisans Tez Çalışması-2
Membran ve Sinir Fizyolojisi
Metabolizma ve Termoregülasyon
Ruminal Fermentasyonun Modifikasyonu
Kas Fizyolojisi
Oksidanlar ve Antioksidanlar
Fizyolojik Bariyerler ve İşlevleri
Gebelik Fizyolojisi
Ruminant Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Kümes Hayvanları Hematolojik Uygulama
Kümes Hayvanları Fizyolojisi
Üreme Sistemi Gelişimi ve Fonksiyonları
Araştırma ve Yayım İlkeleri
Solunum Fizyolojisi
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik
Seminer
Özel Dolaşım
Özel Duyular
Danışmanlık-4
Kalp Fizyolojisi
Proje Hazırlama Teknikleri
Boşaltım Fizyolojisi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VFZ1400 Danışmanlık-1 Zorunlu 0 2
  1603VFZ1102 Kalp Fizyolojisi Zorunlu 2,5 3
  03VFZ1103 Kan Fizyolojisi Zorunlu 2 3
  03VFZ1107 Kan Fizyolojisi (Uygulama) Zorunlu 1 2
  1603VFZ1101 Membran ve Sinir Fizyolojisi Zorunlu 2 3
  03VFZ1600 Uzmanlık Alan Dersi-1 Zorunlu 0 6
    Total : 9 22


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metodlarının Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VFZ1400 Danışmanlık-2 Zorunlu 0 2
  03VFZ1500 Seminer Zorunlu 0 6
  03VFZ1600 Uzmanlık Alan Dersi-2 Zorunlu 0 6
    Total : 1 17
    Annual Total : 10 39


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VFZ1400 Danışmanlık-3 Zorunlu 0 2
  03VFZ1600 Uzmanlık Alan Dersi-3 Zorunlu 0 6
  03VFZ1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması-1 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VFZ1400 Danışmanlık-4 Zorunlu 0 2
  03VFZ1600 Uzmanlık Alan Dersi-4 Zorunlu 0 6
  03VFZ1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması-2 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VFZ1220 Akkan Dolaşım Fizyolojisi Seçmeli 1 2
  03VFZ1229 Araştırma ve Yayım İlkeleri Seçmeli 1 2
  03VFZ1213 Bağışıklık Fizyolojisi Seçmeli 1 2
  03VFZ1202 Beden Sıvıları ve Elektrolitler Seçmeli 1 1
  03VFZ1205 Boşaltım Fizyolojisi Seçmeli 2 2
  03VFZ1222 Diyabet Fizyopatolojisi Seçmeli 2 3
  1603VFZ1231 Dolaşım Fizyolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VFZ1225 Dolaşım Sistemi Fizyopatolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VFZ1204 Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 1 2
  03VFZ1223 Elektrokardiyografi Seçmeli 2 2
  1603VFZ1233 Endokrin Sistem Fizyolojisi Seçmeli 2 3
  03VFZ1218 Evcil Hayvanlarda Elektrokardiyografi Seçmeli 1,5 2
  03VFZ1226 Fizyolojik Bariyerler ve İşlevleri Seçmeli 1 2
  03VFZ1217 Gebelik Fizyolojisi Seçmeli 1 2
  03VFZ1210 Hayvan Davranışları Fizyolojisi Seçmeli 1 1
  03VFZ1227 In vitro Rumen Teknikleri Seçmeli 1,5 2
  1603VFZ1230 Kas Fizyolojisi Seçmeli 1 2
  03VFZ1215 Kaynak Tarama ve Temini Seçmeli 1 1
  03VFZ1206 Kümes Hayvanları Fizyolojisi Seçmeli 1 2
  03VFZ1207 Kümes Hayvanları Hematolojik Uygulama Seçmeli 0,5 2
  03VFZ1208 Laboratuvar Hayvanları Fizyolojisi Seçmeli 1 1
  03VFZ1209 Laboratuvar Hayvanları Müdahale Yöntemleri Seçmeli 0,5 1
  03VFZ1211 Metabolizma ve Termoregülasyon Seçmeli 1 2
  03VFZ1221 Oksidanlar ve Antioksidanlar Seçmeli 1 2
  03VFZ1203 Özel Dolaşım Seçmeli 1 2
  03VFZ1212 Özel Duyular Seçmeli 1 2
  03VFZ1216 Proje Hazırlama Teknikleri Seçmeli 1 1
  03VFZ1228 Ruminal Fermentasyonun Modifikasyonu Seçmeli 1 2
  03VFZ1214 Ruminant Sindirim Sistemi Fizyolojisi Seçmeli 2,5 3
  1603VFZ1232 Sindirim Sistemi Fizyolojisi Seçmeli 2 3
  03VFZ1219 Sindirim Sistemi Fizyopatolojisi Seçmeli 1 2
  1603VFZ1234 Solunum Fizyolojisi Seçmeli 2 2
  03VFZ1224 Tek Mideli Evcil Hayvanlarda Sindirim Sistemi Seçmeli 1 2
  03VFZ1201 Üreme Sistemi Gelişimi ve Fonksiyonları Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi