Ağlasun Meslek Yüksekokulu

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Kültürel Miras ve Turizm” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar. 

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans. 

Amaç

Bu programın amacı öğrencinin kültürel mirası kuramsal olarak kapsamlı bir şekilde öğretmek, Dünya'da kültürel mirasın nasıl korunduğunu, turizm açısından nasıl değerlendirildiğini, Türkiye'nin kültürel miras varlığını ve turizmdeki yerini öğretmek, eğitim yoluyla Türkiye'nin birçok yöresinde koruma statüsü olmayan kale, sur, cami, kilise, antik kentsel sanatları vb. kültürel mirasının korunmaya alınmasını sağlamaktır. 

Özel Kabul Şartları

Üniversiteye girişteki iki aşamalı sınav sisteminde, LYS'ye girebilmek için önce YGS'ye girmek ve puan barajını aşmak gerekmektedir. LYS sınavlarına girmek için YGS’den en az 180 puan alınması şartı vardır. Türkçe-Matematik Bölümü mezunları LYS-1 ve LYS-3 sınavlarına, Türkçe-Sosyal Bölümü mezunları LYS-3 ve LYS-4 sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Ön Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen 120 AKTS ve  ulusal krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir. Bunlar:
-Müfredatta belirtilen  zorunlu dersi içine alan  kredi.
-Müfredatta belirtilen seçmeli dersi içine alan  kredi.

Öğrencilerin ders dönemlerinin ardından 30 iş günü staj yapmaları zorunludur. Ön Lisans derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 4 yıldır.

Program Profili

Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak, turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar yetiştirmektir. Günümüzde turizm sektöründeki gelişmeler bu alanı popüler hale getirmiştir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Anadolu'da yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olma,analiz etme ve yorumlama.
 2-  Öğrenciler tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
 3-  Öğrenciler yabancı diller konusunda sektörün ihtiyaç duyduğu seviyeye ulaşmaya yönelik önemli bir fırsat yakalar ve yabancı dilde konuklarla iletişim kurmayı öğrenir.
 4-  Turizm alanında gerekli teknik, entelektüel ve kültürel donanıma sahip olmak.
 5-  Turizm sektörünün gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojisi araçlarını kullanmak.
Mezunların Mesleki Profili

2 senelik bu programdan mezun olan öğrenciler turizm, sivil toplum kuruluşları, konaklama, seyahat, müze, ulaştırma ile ilgili sektörlerde iş olanağı bulabilirler. Gerekli koşulları sağlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışabilirler. 

Kabul Şartları

Ön lisans öğrenimi sonrasında, dikey geçiş sınavının kazanılması durumunda öğrencilerin 2 yıl süren Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür. Mezunlar, Lisans Derecesi unvanı alırlar.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Derslerin her birinden en az bir ara sınav yapılır. 

b) Ara sınavına (yıl içi, vize) girilmeyen dersin notu 0 (sıfır) verilir. 

c) Ara sınavların sayısı, dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanının onayı alındıktan sonra ilgili birim tarafından duyurulur. 

ç) Bir günde her bir sınıf için en çok iki dersin ara sınavı ve/veya yarıyıl/yıl sonu (final) sınavları yapılır. Sınavlar dersi veren öğretim elemanının sorumluluğunda yapılır. 

d) Ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı sınavlardan en az onbeş gün önce, ilgili birim tarafından duyurulur. 

(2) Sınava girme koşullarını yerine getiren öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek üzere yarıyıl sonunda o yarıyıla ait derslerin yarıyıl sonu sınavları yapılır. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavlarına girebilmek için; 

a) Kayıt yenilemek, 

b) Teorik dersin en az % 70’ine devam etmek, 

c) Dersin varsa uygulama ve laboratuvarının en az % 80’ine katılmak ve başarılı olmak gerekir. 

(3) Zorunlu hallerde ilgili birimin yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. İlgili birim kurulu kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuvar sınavları açılabilir. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sözlü sınavlar ilgili birim kurullarınca oluşturulan komisyonca yapılır. 

(4) Sınav programında belirlenen zaman ve yerde sınava girilmesi zorunludur. Sınav programında belirlenen zaman ve yerde sınava girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir. 

(5) Devam yükümlülüğü yerine getirilmeyen veya uygulamadan başarısız olunan dersin notu FF (devamsız) dir. 

Tek ders sınavları  

(1) Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup, zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler. 

(2) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler hangi dersin sınavına girmek istediklerini belirten dilekçeyle bağlı bulunduğu birime başvururlar. Başvuruları birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin tek ders sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 

(3) Tek ders sınavında alınan not, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslara göre işlem görür ve AGNO’ya katılır. (4) Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.

Başarı veya başarısızlık ile ilgili esaslar şunlardır: 

a) Sınavları değerlendirmede; 

1) Ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu veya yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır. 

2) Uzaktan eğitim programlarında, sınavları değerlendirmede; yarıyıl içi (ara) sınavlarından alınan notun başarı notuna katkısı % 20; yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %80’dir. 

3) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. 

4) Bu değerlendirmede dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yarıyıl sonu veya yıl içi/yıl sonu sınavlarından hesaplanan başarı notlarını dikkate alır. 

5) Başarı notu hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir. 

b) AGNO’su en az 2.00 olan öğrencinin herhangi bir dersi (FD), (FF) veya (DZ) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. 

c) AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Başarısız sayılan öğrenciler; öncelikle alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden (FD), (FF) ve (DZ) olan derslerini almak zorundadır. Uzaktan Eğitim Programları dışında AGNO’su 1.80’den az olan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz.

Mezuniyet Şartları

Kültürel Miras ve Turizm Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz. 30 iş günü staj yapmak zorunludur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
İletişim

Ağlasun Meslek Yüksekokulu Ağlasun/BURDUR

Tel:  0 248 731 33 22 
Fax: 0 248 731 33 20
E-Posta: aglasunmyo@mehmetakif.edu.tr  
Web: http://aglasunmyo.mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5
Alternatif Turizm
Anadolu Uygarlıkları I
Anadolu Uygarlıkları II
Arkeoloji I
Arkeoloji II
Arkeoloji-I 4 4 4 4 4
Arkeoloji-II 4 4 4 4 4
Sanat Tarihi I
Sanat Tarihi II
Sanat Tarihi II 4 4 4 4 4
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I 2 5
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II 2 5
Karşılayıcı Acenta Otomasyon Programı 2 4 5 2 3
Temel Bilgi Teknolojileri I
Temel Bilgi Teknolojileri-II
Kültürel Miras Mevzuatı 5 5
Kültürel Miras Yönetimi 5 5 5
Kültür Tarihi 4 4 5
Turizm İşletmelerinde Güncel Sorunlar
Girişimcilik 3
İngilizce I
İngilizce II
Genel Muhasebe 5 5 5
Genel Turizm
Almanca I 5 5
Almanca II 5 5
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
Müzecilik
Mitoloji 5 5 5
Mesleki Yabancı Dil I
Mesleki Yabancı Dil II
Mesleki Yabancı Dil - I (İngilizce) 4 4 4 4 4
Mesleki Yabancı Dil - II (İngilizce) 4 4 4 4 4
Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim
Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim
Dinler Tarihi 5 5 5
Turizm ve Çevre
Turizm Davranışı 5
Turizm Ekonomisi
Turizm İşletmeciliği
Turizm Pazarlaması 5
Turizm Sosyolojisi
Türkiye'nin Kültürel Mirası 5 5 5
Turkiye Turizm Coğrafyası
Türk Dili - I
Türk Dili - II
Dünya Mutfakları ve Kültürü 5 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5
Alanla ilgili temel bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları tanımlar, kavramlar arası ilişkileri sıralar.
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Temel düzeyde veri işleyebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5
Alanla ilgili bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
Sosyal ve davranış bilimleri kuramlarındaki kavramlar arasında bağ kurar.
Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyebilme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahiptir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip halinde gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde araştırır.
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranmak, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Gerek kendi başına gerekse de grup içinde öğrenebilme yetkinliğine sahiptir.
Neyi nasıl öğreneceğini gösterir.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16103 Anadolu Uygarlıkları I Zorunlu 2 3
  16103 Anadolu Uygarlıkları I Zorunlu 2 3
  AİT 14102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I Zorunlu 2 2
  17111 Genel Muhasebe Zorunlu 2 3
  15109 Genel Turizm Zorunlu 4 4
  15109 Genel Turizm Zorunlu 4 4
  15101 Sanat Tarihi I Zorunlu 2 3
  15101 Sanat Tarihi I Zorunlu 2 3
  14113 Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 4 4
  15115 Turizm İşletmelerinde Güncel Sorunlar Zorunlu 2 3
  15115 Turizm İşletmelerinde Güncel Sorunlar Zorunlu 2 3
  15209 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 3
  15105 Turizm Pazarlaması Zorunlu 4 4
  TRD 14102 Türk Dili - I Zorunlu 2 2
    Total : 36 44


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15106 Alternatif Turizm Zorunlu 4 4
  15106 Alternatif Turizm Zorunlu 4 4
  16104 Anadolu Uygarlıkları II Zorunlu 2 3
  16104 Anadolu Uygarlıkları II Zorunlu 2 3
  AİT 14202 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II Zorunlu 2 2
  17118 Girişimcilik Zorunlu 2 2
  15108 Kültürel Miras Mevzuatı Zorunlu 2 3
  15102 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 2
  15102 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 2
  14114 Temel Bilgi Teknolojileri-II Zorunlu 4 4
  15112 Turizm Ekonomisi Zorunlu 4 4
  15112 Turizm Ekonomisi Zorunlu 4 4
  15110 Turkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 2
  TRD 14202 Türk Dili - II Zorunlu 2 2
  15110 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 2
    Total : 40 43
    Annual Total : 76 87


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15220 Almanca I Zorunlu 4 4
  15205 Arkeoloji I Zorunlu 2 2
  15205 Arkeoloji-I Zorunlu 2 2
  15201 Dinler Tarihi Zorunlu 2 2
  15207 Kültürel Miras Yönetimi Zorunlu 2 3
  14217 Mesleki Yabancı Dil - I (İngilizce) Zorunlu 4 4
  14217 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 4 4
  15203 Mitoloji Zorunlu 2 3
  15215 Müzecilik Zorunlu 2 3
  15215 Müzecilik Zorunlu 2 3
  14213 Turizm İşletmeciliği Zorunlu 2 3
  14213 Turizm İşletmeciliği Zorunlu 2 3
  15211 Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 2 3
  15211 Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 2 3
  15209 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 3
    Total : 36 45


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15214 Almanca II Zorunlu 4 4
  15204 Arkeoloji II Zorunlu 2 2
  15204 Arkeoloji-II Zorunlu 2 2
  15219 Dünya Mutfakları ve Kültürü Zorunlu 2 2
  14218 Karşılayıcı Acenta Otomasyon Programı Zorunlu 4 4
  15221 Kültür Tarihi Zorunlu 2 3
  14216 Mesleki Yabancı Dil - II (İngilizce) Zorunlu 4 4
  14216 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 4 4
  15202 Turizm Davranışı Zorunlu 2 3
  14206 Turizm Sosyolojisi Zorunlu 2 3
  14206 Turizm Sosyolojisi Zorunlu 2 3
  15210 Turizm ve Çevre Zorunlu 2 3
  15210 Turizm ve Çevre Zorunlu 2 3
  14212 Türkiye'nin Kültürel Mirası Zorunlu 2 2
    Total : 36 42
    Annual Total : 72 87
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi