İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Sağlık Yönetimi
Edinilen Ünvan

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sağlık Yönetimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yetkinlikleri sağlandığında Sağlık Yönetimi bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur ve Sağlık Yöneticisi unvanı alır.

Amaç

Sağlık Yönetimi Bölümü, gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Özel Kabul Şartları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Tanınma Prosedürleri

T.C. Yükseköğretim kanun ve düzenlemelerine göre farklı üniversitelerden gelen değişim öğrencilerinin sadece önceki resmi öğrenmelerinin tanınması mümkündür. Bu düzenlemeler Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği kurallar çerçevesinde, “İntibak Komisyonu” tarafından koordine edilir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmesi için kazanılması gereken AKTS miktarı en az 240'tır.

Program Profili

Sağlık Yönetimi Bölümü'nün dört yıllık lisans eğitiminde verilen bilgiler genelde teorik boyuttadır. Programın öğretim dili Türkçe'dir. Sağlık Yönetimi Bölümü'nde dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlar;
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Sağlık Kurumlarında Mıhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Anabilim Dalı
Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Anabilim Dalıdır

Öğrenme Çıktıları
 1-  Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olma.
 2-  Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma.
 3-  Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama.
 4-  Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma.
 5-  Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranmak.
 6-  Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olma.
 7-  Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanma.
 8-  Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama.
 9-  Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme.
Mezunların Mesleki Profili

Bu bölüm mezunları; kamu veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşların yönetim işlerinde görev alırlar. Bölüm mezunları, sağlık kuruluşlarının muhasebe ve finansman bölümlerinde, insan kaynakları bölümlerinde, pazarlama bölümlerinde, kalite bölümlerinde ve hasta ilişkileri bölümlerinde çalışma imkanları bulabilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi görevlerde çalışma imkanına da sahip olabilmektedirler.

Kabul Şartları

Bu programdan mezun olan öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Bölümde sınavlar öğretim yılının 7. ya da 8. haftasında ara sınav ve 14 haftanın sonunda final biçiminde 2 kez yapılmaktadır. Sınavların koordinasyonu Dekanlık tarafından gerçekleştirilir bölüm ve ana bilim dalları sınavların saatlerini ve yapılış biçimlerini belirlerler. Sınavlar, derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Eğer bir öğrenci ara sınavına girmezse FF notu alır. Öğrenci dersin devam zorunluluğunu ya da uygulamalara ilişkin koşulları yerine getirmezse DZ notu alır. Ara sınavın başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavının ki ise % 60'dır. AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenciler dersten başarılı sayılırken, DZ, FD ve FF notlarını alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Ara ve dönem sonu sınavlarının yerleri ve tarihler ilgili birim tarafından 15 gün önceden duyurulur. Teorik derslerin en azından % 70'ine ve laboratuvar çalışmalarının % 80'ine katılmayan öğrencilerin o derslerden dönem sonu sınavlarına girmelerine izin verilmez. Mazeret sınavı, ara sınavlar bittikten sonra ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle mazeret sınav haftasında yapılır.

Mezuniyet Şartları

Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS'lik ders almaları ve bu derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Özlem Özer

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
İdare Hukuku 1 5 1 1 1 3 1 1 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Hukukun Temel Kavramları 1 3 1 1 1 3 3 1 3
Temel Bilgi Teknolojileri 1 2 5 1 1 3 1 1 1
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1 4 1 1 1 2 2 1 5
İşletme Hukuku 1 3 1 1 1 3 3 1 3
İşletme Matematiği 1 1 1 1 3 2 1 1 3
Medeni Hukuk 3 4 1 3 1 1 2 3 5
Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri 4 2 2 2 1 4 3 5 2
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 4 2 2 2 1 1 3 2 3
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 4 5 3 5 5 4 4 1 1
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi 4 4 1 2 2 2 2 1 1
Etkili Sunum ve Yazım Teknikleri 3 1 3 3 1 2 3 4 1
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri I 2 1 1 1 1 2 4 1
İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri II 1 1 1 1 2 1 4 1
Girişimcilik I 4 4 4 3 3 5 5 5 4
Girişmcilik II 4 4 4 3 3 5 5 5 4
Epidemiyoloji 5 3 1 1 1 4 3 4 3
Sağlık Yönetiminde Etik 5 4 1 3 4 4 4 4 5
Sağlık Kurumlarında Alan Çalışması 5 5 5 4 3 5 4 5 3
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 4 5 3 5 5 4 4 2 3
Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi 3 2 1 3 3 3 1 1 1
İlk Yardım 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Yabancı Dil III 1 1 1 1 1 1 1 3 1
Yabancı Dil IV 1 1 1 1 1 2 2 1
Yabancı Dil I (İngilizce) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Yabancı Dil II (İngilizce) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Genel Muhasebe I 1 3 1 1 3 2 1 1 1
Genel Muhasebe II 1 3 1 1 3 2 1 1 1
Genel İşletme 5 5 1 2 2 4 1 4 3
Sağlık Ekonomisi 5 3 2 4 3 4 4 4 2
Sağlık Kurumları Yönetimi I 5 4 2 4 2 4 4 4 4
Sağlık Kurumları Yönetimi II 5 4 2 4 2 4 4 4 4
Sağlık Sigortacılığı 4 2 2 2 1 1 3 2 4
Sağlık Hukuku 2 3 1 1 2 2 3 2 5
Sağlık Politikası ve Planlaması 4 4 3 5 4 4 5 3 4
Sağlık Sosyolojisi 5 3 2 3 1 4 3 2 4
Sağlık Turizmi 4 2 2 2 1 1 3 2 3
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 5 3 2 4 1 4 3 4 3
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2 2 5 3 4 4 5 3 3
İktisada Giriş I 5 4 2 4 2 4 4 4 3
İktisada Giriş II 5 4 2 4 2 4 4 4 3
Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi 5 4 1 2 1 5 5 4 2
Yönetim Organizasyon 5 5 3 2 1 5 4 4 3
Sağlık Kurumlarında Pazarlama 5 3 3 3 3 5 4 3 3
Tıbbi Dokümantasyon 4 3 3 3 2 2 2 2 2
Tıbbi Terminoloji 3 4 3 3 1 3 1 4 1
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 2 1 1 2 1 1 2
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 4 2 1 2 1 3 3 5 3
Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi 4 4 4 4 5 4 2 1 1
Kamu Maliyesi 5 3 3 3 3 4 3 2 4
Halk Sağlığı 4 2 3 4 1 2 4 2 3
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 2 1 1 1 1 3 3 5 3
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 5 3 1 1 3 4 3 3 3
Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler I 5 4 3 4 5 5 3 2 2
Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler II 5 4 3 4 5 5 3 2 2
Sağlık Yönetiminde Araştırma Yöntemleri 5 5 5 5 4 4 4 4 3
Sosyal Politika 3 4 2 4 1 4 4 2 3
Sağlık Yönetiminde İstatistik 1 2 2 2 3 3 4 4 4
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 5 4 3 3 3 5 4 3 3
Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi 4 4 3 3 4 4 4 2 2
Türk Dili I 1 1 1 1 1 1 1 4 1
Türk Sağlık Sistemi 4 4 4 1 3 5 3 1 2
Türk Dili II 1 1 1 1 1 1 1 4 1
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2
  14107 Genel İşletme Zorunlu 3 4
  14105 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 5
  14101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 5
  14103 İşletme Matematiği Zorunlu 3 4
  14600 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 4
  14170 Türk Dili I Zorunlu 2 2
  14180 Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 2 4
    Total : 21 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2
  14106 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 5
  14108 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 4
  14102 İktisada Giriş II Zorunlu 3 5
  14110 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 3
  14270 Türk Dili II Zorunlu 2 2
  14280 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 4
  14104 Yönetim Organizasyon Zorunlu 3 5
    Total : 19 30
    Annual Total : 40 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15201 Sağlık Kurumları Yönetimi I Zorunlu 3 5
  15209 Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 5
  15203 Sağlık Yönetiminde İletişim Becerileri Zorunlu 3 4
  15205 Sağlık Yönetiminde İstatistik Zorunlu 3 5
  15207 Yabancı Dil III Zorunlu 2 3
- Seçmeli Ders I   2 4
- Seçmeli Ders II   2 4
    Total : 18 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15212 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 4
  15202 Sağlık Kurumları Yönetimi II Zorunlu 3 5
  15204 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Zorunlu 3 4
  15210 Tıbbi Dokümantasyon Zorunlu 2 3
  15208 Türk Sağlık Sistemi Zorunlu 3 3
  15206 Yabancı Dil IV Zorunlu 2 3
- Seçmeli Ders I   3 4
- Seçmeli Ders II   3 4
    Total : 22 30
    Annual Total : 40 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16309 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 5
  16301 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Zorunlu 3 5
  16307 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 4
  16305 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 5
  16303 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler I Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders I   2 3
- Seçmeli Ders II   2 3
    Total : 19 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16306 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 4
  16302 Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi Zorunlu 3 5
  16310 Sağlık Yönetiminde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 5
  17312 Sağlık Yönetiminde Etik Zorunlu 3 5
  16304 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler II Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders I   2 3
- Seçmeli Ders II   2 3
    Total : 19 30
    Annual Total : 38 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16409 İdare Hukuku Zorunlu 3 5
  16401 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Zorunlu 3 4
  16403 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Zorunlu 3 5
  16405 Sağlık Politikası ve Planlaması Zorunlu 3 5
  16407 Sağlık Sigortacılığı Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders I   2 3
- Seçmeli Ders II   2 3
    Total : 19 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16406 Etkili Sunum ve Yazım Teknikleri Zorunlu 3 4
  16410 Sağlık Kurumlarında Alan Çalışması Zorunlu 5 5
  16402 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Zorunlu 3 5
  16404 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Zorunlu 3 5
  16408 Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders I   2 3
- Seçmeli Ders II   2 3
    Total : 21 30
    Annual Total : 40 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16324 Epidemiyoloji Seçmeli 2 3
  15121 Girişimcilik I Seçmeli 2 4
  15126 Girişmcilik II Seçmeli 2 4
  16323 Halk Sağlığı Seçmeli 2 3
  16421 İlk Yardım Seçmeli 2 3
  15123 İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri I Seçmeli 3 4
  15124 İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri II Seçmeli 3 4
  16326 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 3
  15122 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 3 4
  16425 İşletme Hukuku Seçmeli 2 3
  16322 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Seçmeli 2 3
  16424 Medeni Hukuk Seçmeli 2 3
  16325 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Seçmeli 2 3
  16321 Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi Seçmeli 2 3
  15125 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 4
  16422 Sağlık Turizmi Seçmeli 2 3
  16426 Sosyal Politika Seçmeli 2 3
  16423 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi