Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Mekansal Planlama ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Mekansal Planlama ve Tasarım Yüksek Lisans Derecesi

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans

Amaç

Öğrencileri mekansal planlama ve tasarımın teorik, teknolojik ve uygulamaya ilişkin alanlarında yetiştirmek.
Mekansal planlama ve tasarım konusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak.

Özel Kabul Şartları

Fakültelerin ilgili bölümlerinden (Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ile benzer planlama ve tasarım bölümleri) mezun olmak. (Anabilim Dalı Başkanlığınca gerekli görülen öğrencilere İntibak Programı uygulanacaktır.) En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Tanınma Prosedürleri

Enstitü programlarına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Mekansal Planlama ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı altında tek Anabilim Dalı bulunmaktadır. Program 2014-2015 Güz yarıyılında açılmıştır. Programda üç öğretim üyesi bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Doğal ve kültürel alanlara ilişkin verileri değerlendirme ve yorumlayabilme, mevcut sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, sorunlara yönelik ekoloji temelli planlama, düzenleme, geliştirme ve koruma yöntem ve teknikleri geliştirebilmek.
 2-  Doğal ve kültürel çevreleri yorumlamak, korumak, kullanmak ve yönetmek amacıyla çevresel ögeler hakkında temel bilgi sahibi olmak.
 3-  Ekolojik, ekonomik, estetik, işlevsel ölçütlere uygun olarak planlama ve tasarım çalışmaları yapabilmek.
 4-  Farklı meslek disiplinleri ile çalışma yapabilmek.
 5-  Mekansal planlama ve tasarımın temel ilkeleri ve araçları konusunda yeterli altyapıya sahip olmak.
 6-  Planlama ve tasarım çalışmalarında gerekli bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmek.
 7-  Planlama ve tasarım konularında sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda bilim, sanat ve teknolojiyi kullanabilme ve yorumlayabilme bilgisine sahip olmak.
 8-  Sorunlara farklı çözüm yolları üretebilmek.
 9-  Yaratıcılık potansiyelini geliştirebilme ve bu potansiyeli kullanabilmek.
Mezunların Mesleki Profili

Lisansüstü eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; ilgili alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde, gerek bakanlıklarda, gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Enstitü öğrencileri, yüksek lisans eğitimlerinin ardından doktora çalışmalarına devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Cengiz YÜCEDAĞ

yucedagc@gmail.com     

0 248 213 2785

İletişim

Doç.Dr. Cengiz YÜCEDAĞ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

15030 Burdur

yucedagc@gmail.com    
0 248 213 2785

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Mimaride Uyum: Değişebilirlik ve Dönüşebilirlik 3 4 4 4 3 3 3 4 5
Mimari Tasarım ve Bilim 2 4 3 2 2 3 3 4 4
Kültür-Mekan Etkileşimi 3 4 5 5 4 4 4 3 5
Dijital Ortamda Tasarım ve Modelleme 5 3 3 3 5 3 5 5 4
Ekolojik Tasarım 4 3 2 4 5 5 2 5 5
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders 4
Seçmeli Ders 5
Seçmeli Ders 6
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Tarihi Çevre ve Koruma 3 5 3 4 1 3 1 3 4
Tasarım ve Planlamada Doğadan Esinti: Biomimesis
İç Mekan Tasarım Teknik ve Yöntemleri 4 3 3 4 4 5 5 5 5
Peyzaj Arkeolojisi
Peyzaj Elemanları
Modern Mimarlık ve Estetik 2 4 4 4 4 4 4 4 5
Müze ve Sergi Alanları Tasarımı
Mekansal Planlamada Korunan Alan 2 5 2 4 3 4 4 5
Mekansal Tasarımda Doğal Bitkiler 2 4 3 3 4 3 5
Planlama ve Tasarımın Doğal Aşamaları 3 5 3 4 1 1 1 3 4
Yaya Alanları 5 3 3 4 5 5 5 5 4
Tasarım ve Çevre Sorunları İlişkisi
Planlama ve Tasarımda Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1 1 4 5 1 1 4 4 4
Çatılar ve Çatı Bahçesi Tasarımı 5 4 5 4 5 5 4 4 4
Seminer 4 4 5 4 1 4 4 2 3
Deprem Bölgelerinde Yerleşme ve Konut
Uzmanlık Alan Dersi 3 3 3 3 2 4 3 3 4
Planlama ve Tasarımda Özel Konular-I
Planlama ve Tasarımda Özel Konular-II 4 3 2 3 4 4 4 4 2
Mekansal Planlama ve Tasarımda SPSS Uygulamaları 4 2 5 5 1 1 5 3 5
Kentsel Mekan Niteliğini Arttırma Yöntemleri 4 4 4 4 4 3 3 4 4
Stratejik Mekansal Planlama 5 5 5 5 4 5 4 5 4
Tema Parkları 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Tez Çalışması 4 5 5 5 4 5 4 5 5
Mekansal Planlama ve Tasarımda Kentsel Biyoçeşitlilik 3 4 2 5 3 5 3 4
Kentsel Tasarım ve Mekan Organizasyonu
Mekansal Planlama Açısından Kent Ormanı 3 5 2 4 3 4 3 4
Kentsel Yenileme ve Sürdürülebilirlik
Kentsel Mekan ve Yeşil Alan Sistemleri 2 4 3 5 3 4 1 4 4
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MPT1101 Planlama ve Tasarımda Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 6
  01MPT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders 1   3 6
- Seçmeli Ders 2   3 6
- Seçmeli Ders 3   3 6
    Total : 12 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MPT1500 Seminer Zorunlu 0 6
  01MPT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders 4   3 6
- Seçmeli Ders 5   3 6
- Seçmeli Ders 6   3 6
    Total : 9 30
    Annual Total : 21 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MPT1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01MPT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MPT1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01MPT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MPT1212 Coğrafi Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 6
  01MPT1204 Çatılar ve Çatı Bahçesi Tasarımı Seçmeli 3 6
  01MPT1208 Deprem Bölgelerinde Yerleşme ve Konut Seçmeli 3 6
  01MPT1205 Dijital Ortamda Tasarım ve Modelleme Seçmeli 3 6
  01MPT1201 Ekolojik Tasarım Seçmeli 3 6
  01MPT1214 İç Mekan Tasarım Teknik ve Yöntemleri Seçmeli 3 6
  01MPT1229 Kentsel Mekan Niteliğini Arttırma Yöntemleri Seçmeli 3 6
  01MPT1218 Kentsel Mekan ve Yeşil Alan Sistemleri Seçmeli 3 6
  01MPT1202 Kentsel Tasarım ve Mekan Organizasyonu Seçmeli 3 6
  01MPT1203 Kentsel Yenileme ve Sürdürülebilirlik Seçmeli 3 6
  01MPT1207 Kültür-Mekan Etkileşimi Seçmeli 3 6
  01MPT1224 Mekansal Planlama Açısından Kent Ormanı Seçmeli 3 6
  01MPT1230 Mekansal Planlama ve Tasarımda Kentsel Biyoçeşitlilik Seçmeli 3 6
  01MPT1226 Mekansal Planlama ve Tasarımda SPSS Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MPT1225 Mekansal Planlamada Korunan Alan Seçmeli 3 6
  01MPT1231 Mekansal Tasarımda Doğal Bitkiler Seçmeli 3 6
  01MPT1211 Mimari Tasarım ve Bilim Seçmeli 3 6
  01MPT1223 Mimaride Uyum: Değişebilirlik ve Dönüşebilirlik Seçmeli 3 6
  01MPT1209 Modern Mimarlık ve Estetik Seçmeli 3 6
  01MPT1210 Müze ve Sergi Alanları Tasarımı Seçmeli 3 6
  01MPT1206 Peyzaj Arkeolojisi Seçmeli 3 6
  01MPT1221 Peyzaj Elemanları Seçmeli 3 6
  01MPT1219 Planlama ve Tasarımda Özel Konular-I Seçmeli 3 6
  01MPT1220 Planlama ve Tasarımda Özel Konular-II Seçmeli 3 6
  01MPT1215 Planlama ve Tasarımın Doğal Aşamaları Seçmeli 3 6
  01MPT1232 Stratejik Mekansal Planlama Seçmeli 3 6
  01MPT1217 Tarihi Çevre ve Koruma Seçmeli 3 6
  01MPT1213 Tasarım ve Çevre Sorunları İlişkisi Seçmeli 3 6
  01MPT1222 Tasarım ve Planlamada Doğadan Esinti: Biomimesis Seçmeli 3 6
  01MPT1228 Tema Parkları Seçmeli 3 6
  01MPT1227 Yaya Alanları Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi