Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

1. Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, hayvansal gıdalar temel olmak üzere gıda hijyeni ve teknolojisi ile halk sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahip olur.

2. Gıda hijyeni ve kontrolü, et muayenesi ve teknolojisi, süt kalitesi ve güvenliği, kalite kontrol sistemleri, halk sağlığı, su hijyeni ve su ürünleri teknolojisi, kanatlı eti üretimi ve kontrolü ile gıdalarda muayene metotları konularında bilgi sahibi olurlar.

3. Hayvansal kaynaklı gıda ürünlerinin kalite özellikleri ve organoleptik muayeneleri konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olurlar.

4. Bu alanda edinmiş oldukları bilgileri kullanarak uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri getirebilir.

5. Alanında edindiği bilgileri, farklı disiplinlerdeki bilgiler ile birleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda bilimsel bilgi ve çözüm önerileri oluşturur.
6. Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programının kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların bilincinde olarak uzmanlığını uygulama yetkinliğinde olur.

Özel Kabul Şartları

Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik), Fen Fakültesi (Biyoloji, Kimya), Eczacılık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği (Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Su Ürünleri ve Teknolojisi), Sağlık Yüksekokulu (Beslenme ve Diyetetik), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans/yüksek lisans mezunları kabul edilmektedir.

Tanınma Prosedürleri

Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı 2014 yılında açılmıştır. Programda 2 si Doçent Doktor, 3 ü Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

Program mezunları yurt içinde; devlet veya özel sektörde gıda alanında dersler verilen ya da Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi ile Besin Hijyeni ve Teknolojisi bölümü olan eğitim ve araştırma kurumlarında, araştırma laboratuvar veya kurumlarında; yurt dışında da uygun eğitim araştırma kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca hayvansal kaynaklı hammadde işleyen gıda endüstrilerinde alanında uzman olarak çalışabilir, danışmanlık yapabilirler.

Kabul Şartları

Gerekli yeterlilikleri ve başvuru koşullarını sağladığı taktirde Doktora programlarına devam edebilir.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar yazılı, yazılı-sözlü ve uygulamalı şekilde yapılabilir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması gereklidir. Bir öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için bir öğrencinin 90-120 AKTS'yi tamamlaması, sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 alması, tezini tamamlaması ve jüri önünde tezini başarı ile savunarak tezinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç. Dr. Özen YURDAKUL, Anabilim Dalı Başkanı

İletişim

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 15100 BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
İleri Peynir Teknolojisi
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı
Kutu Konserve Üretim Teknolojisi ve Muayene Metotları
Gıdalarda Renk Maddeleri
Süt Yan Ürünleri
Süt Bilimi
Süt Teknolojisi Alanında Gelişen ve Kullanılan Yeni Teknikler
İçme Sütü Teknolojisi
Gıda İşlemenin Biyoaktif Gıda Bileşenleri Üzerine Etkisi
Yumurta ve Muayene Metotları
Ensturimantal Analizler
Enzim Teknolojisi
Yağ ikameleri
Fermente Et Ürünleri Teknolojisi
Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi
Fonksiyonel Beslenme
Gıda Aromaları ve Aroma Kimyası
Gıda Kimyası
Gıda Kontaminantları
Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler
Gıda Mevzuatı
Gıda Ambalajları
Gıda Muhafazası
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Gıda Toksikolojisi
Gıdalarda Duyusal Değerlendirme
Fonksiyonel Gıdalar
Genel Mikrobiyoloji
Bal ve Muayene Metotları
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Et Ürünleri Teknolojisi
Et Bilimi
Mikrobiyal Metabolizma
Süt ve Ürünleri Reolojisi
Süt Mamülleri Kimyası
Gıdalarda Nanoteknoloji Uygulamaları
Gıda Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirme Teknikleri
Organik Süt Ürünleri
Kanatlı Eti ve Hijyeni
Beslenme İlkeleri ve Hastalıkları
Yöresel Peynir Teknolojisi
Gıda Sanayinde Sanitasyon
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik
Su Ürünleri Hijyeni ve Muayene Metotları
Seminer
Özel Süt Ürünleri
Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanlık
Geleneksel Gıdalar
Gıdalarda Starter Kültür Kullanımı
Gıda Sanayinde Atık Yönetimi
Su Hijyeni ve Muayene Metotları
Zoonozlar
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
Deneysel araştırma planlar, yapar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

Öğrenme Yetkinliği

Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
   Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03HUT1233 Bal ve Muayene Metotları Seçmeli 4 4
  03HUT1219 Beslenme İlkeleri ve Hastalıkları Seçmeli 4 4
  03HUT1239 Ensturimantal Analizler Seçmeli 4 4
  03HUT1245 Enzim Teknolojisi Seçmeli 3 3
  03HUT1241 Et Bilimi Seçmeli 4 4
  03HUT1242 Et Ürünleri Teknolojisi Seçmeli 4 4
  03HUT1220 Fermente Et Ürünleri Teknolojisi Seçmeli 4 4
  03HUT1238 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi Seçmeli 4 4
  03HUT1250 Fonksiyonel Beslenme Seçmeli 4 4
  03HUT1211 Fonksiyonel Gıdalar Seçmeli 4 4
  03HUT1218 Geleneksel Gıdalar Seçmeli 4 4
  03HUT1201 Genel Mikrobiyoloji Seçmeli 4 4
  03HUT1210 Gıda Ambalajları Seçmeli 4 4
  03HUT1246 Gıda Aromaları ve Aroma Kimyası Seçmeli 4 4
  03HUT1215 Gıda Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirme Teknikleri Seçmeli 4 4
  03HUT1205 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler Seçmeli 4 4
  03HUT1214 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Seçmeli 4 4
  03HUT1244 Gıda İşlemenin Biyoaktif Gıda Bileşenleri Üzerine Etkisi Seçmeli 4 4
  03HUT1202 Gıda Kimyası Seçmeli 4 4
  03HUT1217 Gıda Kontaminantları Seçmeli 4 4
  03HUT1213 Gıda Mevzuatı Seçmeli 3 3
  03HUT1206 Gıda Muhafazası Seçmeli 4 4
  03HUT1209 Gıda Sanayinde Sanitasyon Seçmeli 4 4
  03HUT1216 Gıda Sanayinde Atık Yönetimi Seçmeli 4 4
  03HUT1207 Gıda Toksikolojisi Seçmeli 4 4
  03HUT1243 Gıdalarda Duyusal Değerlendirme Seçmeli 4 4
  03HUT1249 Gıdalarda Nanoteknoloji Uygulamaları Seçmeli 4 4
  03HUT1208 Gıdalarda Renk Maddeleri Seçmeli 3 3
  03HUT1212 Gıdalarda Starter Kültür Kullanımı Seçmeli 4 4
  03HUT1225 İçme Sütü Teknolojisi Seçmeli 4 4
  03HUT1222 İleri Peynir Teknolojisi Seçmeli 4 4
  03HUT1221 Kanatlı Eti ve Hijyeni Seçmeli 4 4
  03HUT1232 Kutu Konserve Üretim Teknolojisi ve Muayene Metotları Seçmeli 4 4
  03HUT1227 Mikrobiyal Metabolizma Seçmeli 4 4
  03HUT1247 Organik Süt Ürünleri Seçmeli 4 4
  03HUT1224 Özel Süt Ürünleri Seçmeli 4 4
  03HUT1234 Su Hijyeni ve Muayene Metotları Seçmeli 4 4
  03HUT1235 Su Ürünleri Hijyeni ve Muayene Metotları Seçmeli 4 4
  03HUT1237 Süt Bilimi Seçmeli 4 4
  03HUT1237 Süt Bilimi Seçmeli 4 4
  03HUT1248 Süt Mamülleri Kimyası Seçmeli 4 4
  03HUT1229 Süt Teknolojisi Alanında Gelişen ve Kullanılan Yeni Teknikler Seçmeli 3 3
  03HUT1228 Süt ve Ürünleri Reolojisi Seçmeli 4 4
  03HUT1223 Süt Yan Ürünleri Seçmeli 3 3
  03HUT1230 Yağ ikameleri Seçmeli 3 3
  03HUT1226 Yöresel Peynir Teknolojisi Seçmeli 4 4
  03HUT1231 Yumurta ve Muayene Metotları Seçmeli 4 4
  03HUT1236 Zoonozlar Seçmeli 4 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi