Sosyal Bilimler Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
İktisat
Edinilen Ünvan

Öğrenci, iktisat yüksek lisans programından mezun olabilmek için gerekli olan yükümlülüklerini tamamladıktan sonra, iktisat yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans

Amaç

Bu programın amacı, farklı akademik disiplinlerde (mühendislik, işletme, iktisat, vb.) lisans eğitimi almış olan bireylerin ekonomi teorisi alanındaki bilgilerini, uygulama becerilerini ve özgün bilimsel araştırma yapabilme kapasitelerini geliştirmektir.

Bu programda son kuramsal gelişmeler ve en son görgül araştırma teknikleri çerçevesinde, bireylere ekonomi teorisiyle güncel iktisadi sorunlar arasında ilişki kurabilme, ekonomi politikalarını değerlendirebilme, akademik düşünme, iktisadi değişkenler arasında ilişki kurabilme, stratejik ve global bir bakış açısı edinebilme ve bunları pratiğe aktarabilme yeteneği kazandırmak hedeflenmiştir.

Özel Kabul Şartları

- Lisans diplomasına sahip olmak.

-ALES’den başvurulan programın puan türünde (sözel veya eşit ağırlık) en az 55 standart puan almış olmak veya ALES karşılığı eşdeğer sayılan uluslar arası düzeyde kabul gören  GRE ya da  GMAT eşdeğer puan almış olmak.

-ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından, ÜDS’ ye eşdeğer sayılan ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

İktisat Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için aşağıda gösterilen toplamda (120) kredi saatlik eğitimin tamamlanması ve diğer şartların sağlanması gerekmektedir;

1-Zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplamda 60 krediye karşılık gelen 9 dersin ve seminerin başarıyla tamamlanması,

 2-Toplamda 16 krediye karşılık gelen uzmanlık alan dersinin başarıyla verilmesi ve 48 kredilik tez çalışmasının tamamlanıp jüri tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Program Profili

İktisat tezli yüksek lisans programı, öğrencilere sağlam bir iktisadi analiz alt yapısı sunarken, günümüzde değişen koşullar karşısında iktisat düşüncesinin yenilenmesi gerekliliğini de dikkate alarak, iktisadın öncü düşünürlerinin birikimlerini öğretmeyi, çağdaş iktisat akımları ve tartışmalarına katılabilme becerisini kazandırmayı vaat etmektedir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Ekonomi alanındaki temel sorunları kavrayabilme
 2-  Ekonomiyle ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmelerinde uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
 3-  Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme.
 4-  İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
 5-  İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma.
 6-  Lisans yeterliliklerine dayalı olarak ekonomideki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
 7-  Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma.
 8-  Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma.
 9-  Türkiye ekonomisinin dinamiklerini kavrayarak, Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal sorunlarını çözümleyebilecek donanıma sahip olmak
 10-  Ulusal ekonomilerin karşılaşabilecekleri potansiyel problemleri açıklayabilme ve çözüm önerileri sunabilme
Mezunların Mesleki Profili

Uzman, müfettiş, akademisyen, araştırmacı, medya yöneticisi, basın ve yayım editörü ve yöneticisi, idari hakim, kaymakam, mali müşavir, danışman, özel sektörde yönetici gibi kadrolarda görev alabilirler.

Kabul Şartları

Öğrenciler yüksek lisans programını tamamladıktan sonra  İktisat doktora programına sahip herhangi bir üniversitede 4 yıllık doktora programına devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Öğrenciler programlarındaki teorik derslerin en az %70’ine ve laboratuvar veya uygulama çalışmalarının en az %80’ine katılmak zorundadırlar. Aksi takdirde o derslerden final sınavlarına giremezler. Öğrenci herhangi bir dersten başarısız olmuşsa ancak devamını sağlamışsa tekrar bu dersin devamını almak zorunda değildir. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersi veren öğretim elemanı ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde de yapabilir. Sınavlar derse giren öğretim elemanları tarafından yapılır ve düzenlenir. Genel olarak bir dönemde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Final sınavının ağırlığı %60' tır. Proje, ödev ve ara sınavlar toplam %40 ağırlığa sahiptir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 15 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.Bir dersten geçebilmek için final sınavından en az 51 puan almak gerekir. Final sınavına girebilmek için de ara sınavına girmiş olmak gerekmektedir. Bunun yanında öğrenci tez çalışmasını tamamlamak zorundadır.

Mezuniyet Şartları

Öğrenci, toplamda 120 kredi olan dersleri ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak zorundadır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Araş.Gör.Uğur KARA

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Örtülü Mevkii 15030 BURDUR

Telefon: +90 248 213 25 10

Faks: +90 248 213 25 04

E-Posta: ukara@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
İleri Makroekonomik Teori
İleri Mikro Ekonomik Teori
Uygulamalı Ekonometri I
Uygulamalı Ekonometri II
Danışmanlık
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Sermaye
İktisadi İstatistik
İktisadi Düşünce
Çevre ve Enerji Ekonomisi
Toplum, Devlet ve Ekonomi
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Avrupa İktisat Tarihi
Finansal Piyasalar Analizi
Oyun Teorisi
Küresel Bunalımlar ve Makro Politikalar
Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi
Kurumsal İktisat
Uluslararası Rekabet Stratejileri
Uluslararası İktisat
Dış Ticaret ve Finansmanı
Makro İktisat Teorisi II 4 4 3 4 5
Makro İktisat Teorisi I 3 4 4 3 4
Matematiksel Yöntemler
İktisat Metodolojisi
Mikro İktisat Teorisi I 3 5 4 3 3
Mikro İktisat Teorisi II 4 4 5 2 4
Para Teorisi
Osmanlı İktisadı
İktisat Felsefesi
Siyaset ve Toplum
Post Keynesyen İktisat
Nicel İktisat
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Seminer
Sosyal Yapı ve Azgelişmişlik
Uzmanlık Alan Dersi
Dünya Ekonomisi
Kalkınma Teorileri
İktisadi Büyüme Teorileri
Uluslararası İktisadi Bütünleşme Teorisi ve Örgütler
Tez Çalışması
Zaman Serileri Analizi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02İKT501 Makro İktisat Teorisi I Zorunlu 3 6
  02İKT500 Mikro İktisat Teorisi I Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 1 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 2 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 3 Zorunlu 3 6
    Total : 15 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02İKT522 Makro İktisat Teorisi II Zorunlu 3 6
  02İKT521 Mikro İktisat Teorisi II Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 1 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 2 Zorunlu 3 6
  02İKT596 Seminer Zorunlu 0 6
    Total : 12 30
    Annual Total : 27 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02İKT590 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  02İKT599 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  02İKT598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 4
    Total : 8 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02İKT590 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  02İKT599 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  02İKT598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 4
    Total : 8 30
    Annual Total : 16 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02İKT506 Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli 3 6
  02İKT530 Çevre ve Enerji Ekonomisi Seçmeli 3 6
  02İKT525 Dış Ticaret ve Finansmanı Seçmeli 3 6
  02İKT504 Dünya Ekonomisi Seçmeli 3 6
  02İKT508 Finansal Piyasalar Analizi Seçmeli 3 6
  02İKT517 İktisadi Büyüme Teorileri Seçmeli 3 6
  02İKT519 İktisadi Düşünce Seçmeli 3 6
  02İKT532 İktisadi İstatistik Seçmeli 3 6
  02İKT502 İktisadi Kalkınma ve Sosyal Sermaye Seçmeli 3 6
  02İKT531 İktisat Felsefesi Seçmeli 3 6
  02İKT533 İktisat Metodolojisi Seçmeli 3 6
  02İKT535 İleri Makroekonomik Teori Seçmeli 3 6
  02İKT520 İleri Mikro Ekonomik Teori Seçmeli 3 6
  02İKT518 Kalkınma Teorileri Seçmeli 3 6
  02İKT509 Kurumsal İktisat Seçmeli 3 6
  02İKT528 Küresel Bunalımlar ve Makro Politikalar Seçmeli 3 6
  02İKT534 Matematiksel Yöntemler Seçmeli 3 6
  02İKT526 Nicel İktisat Seçmeli 3 6
  02İKT529 Osmanlı İktisadı Seçmeli 3 6
  02İKT515 Oyun Teorisi Seçmeli 3 6
  02İKT505 Para Teorisi Seçmeli 3 6
  02İKT510 Post Keynesyen İktisat Seçmeli 3 6
  02İKT511 Siyaset ve Toplum Seçmeli 3 6
  02İKT507 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 6
  02İKT523 Sosyal Yapı ve Azgelişmişlik Seçmeli 3 6
  02İKT527 Toplum, Devlet ve Ekonomi Seçmeli 3 6
  02İKT513 Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 3 6
  02İKT524 Uluslararası İktisadi Bütünleşme Teorisi ve Örgütler Seçmeli 3 6
  02İKT503 Uluslararası İktisat Seçmeli 3 6
  02İKT514 Uluslararası Rekabet Stratejileri Seçmeli 3 6
  02İKT516 Uygulamalı Ekonometri I Seçmeli 3 6
  02İKT536 Uygulamalı Ekonometri II Seçmeli 3 6
  02İKT512 Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi