Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

 
 
 
 
<< Back
 
 
Uluslararası Ticaret
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Uluslararası Ticaret” alanında lisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

Uluslararası Ticaret Bölümünün amacı; öğrencilere hem pratik hem de teorik bilgiler vererek, Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine ulaşmasına sağlayabilecek nitelikli işgücünü yetiştirmektir. Büyüyen dış ticaret hacmi ve gelişen bir ekonomi, doğal olarak bu alanda yeni istihdam imkânları oluşturmuştur. Hâlihazırda yaygın olarak kullanılan eğitim düsturunun bu ihtiyaçları karşılayamaması, eğitimde bazı revizyonları ve yeni yaklaşımları zaruri bir hale getirmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince açılan Uluslararası Ticaret bölümü, sayısal yöntemlerin ekonomiye uyarlanması ve farklı disiplinlerde derslerin okutulması ile salt ekonomik bir eğitimden kaçınılarak, öğrencilerin sosyal bilimlere analitik bir bakış açısı ile yaklaşmasını hedeflemiştir.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen 240 AKTS krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
1-Müfredatta belirtilen 54 zorunlu dersi içine alan 234 kredi
2-Müfredatta belirtilen 2 seçmeli dersi içine alan 6 AKTS kredi
3-Öğrenci, müfredatta akredite edilmiş 240 krediyi tamamlaması ve bir dönem boyunca işbaşı eğitimini yapması zorunludur.
5-Lisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü 2008 yılında 2880 Sayılı Kanun ile kurulmuş,  60 öğrenci ile 2008-2009 eğitim-öğretim yılına başlamıştır. 2010 yılında Uluslararası Ticaret İkinci Öğretim Programı 3843 sayılı kanunla açılmış ve 80 öğrenci ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılına başlamıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Uluslararası Ticaret Bölümü’nde I.öğretimde 464, II.öğretimde 449 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Uluslararası Ticaret Bölümü’nde 5 Yrd.Doç., 5Öğr.Gör., 1 Araş. Gör. Ve 2 ÖYP tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası Ticaret Bölümü, hazırlık sınıfına ek olarak 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Ders programında, matematik, ekonomi, hukuk ve işletmecilik ile ilgili temel konular yanında, Uluslararası Ticaret Tarihi, Uluslararası Ekonomik ve Ticari Örgütler, Uluslararası Ticaret Hukuku, Dış Ticaret Finansmanı, Türkiye'nin Dış Ticaret İlişkileri ve Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi gibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca zorunlu İngilizce derslerinin yanında ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağı da sağlanmaktadır.  

Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası ticaretle ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilmektedirler. Bu bağlamda, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank, Bankaların Kambiyo Birimleri, İhracatçı Birlikleri ve Üye Kuruluşları, Serbest Bölgeler, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, gümrük ve uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler. Ayrıca kuruluşların dış alım-dış satım, gümrükleme, kambiyo, uluslararası sevkiyat birimlerinde görev alabilecekleri gibi, TSE Bölge İthalat Müdürlükleri, Gümrük Müşavirlikleri ve uluslararası taşımacılık yapan nakliye ve lojistik firmalarında ve ulusal ve/veya uluslararası pazarlarda çalışan ticaret örgütlerinde de istihdam edilmeleri mümkündür.

 

Öğrenme Çıktıları
 1-  Uluslar arası işletmecilik bilgisi hakkında küresel ve yaratıcı bir görüş sahibi olur
 2-  Uluslararası işletmecilikte etkin olabilmek için gerekli düşünce biçimini ve uygulamaları öğrenir
 3-  Türkiye ekonomisinde yer alan sektörlerin uluslararası rekabet stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunabilme yeteneği kazanır
 4-  Uluslararası şirketlerde ticari işlemleri yerine getirebilmeyi öğrenir
 5-  uluslararası ticarette finansman sağlamada alternatifler hakkında bilgi sahibi olur.
 6-  Küreselleşme süreciyle birlikte hız kazanan lokal ve global ekonomik sorunlara çözüm önerisi sunabilecek düzeye ulaşır.
 7-  Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı konularında ayrıntılı bilgiye sahip olarak bu konular üzerinde yorum yapma ve tartışma yetilerine sahip olur.
 8-  Uluslararası ticarette vergilendirme kurallarını öğrenir
 9-  Uluslararası mali piyasalar ve finansal araçların neler olduğunu tanır.
 10-  Uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramları öğrenir.
 11-  Uluslararası ticarette hukuk kuralları bilgisine sahip olur
 12-  Mali tabloların analizini yapmayı ve yorumlamayı öğrenir.
 13-  Yabancı dilde ve anadilinde yazılı ve sözlü konuşma yeteneğini gelişir.
 14-  Araştırma tekniklerini uygulama yeteneğine sahip olurlar ve pazarlama araştırmasının nasıl yapılacağını öğrenir.
 15-  Dış Ticaret alanında kullanılan Evrim Paket programını kullanabilir.
 16-  Dış ticaretin düzenlenmesi, dış ticaret politikalarının dış ticarete etkileri, küresel ve bölgesel ticaret kuruluşları ve düzenlemelerinin dış ticarete etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
 17-  Uluslararası pazarlama stratejilerini ve pazara giriş şekillerini öğrenir.
 18-  İş hayatında ve günlük yaşamında insan davranışlarının önemini ve etkisini kavrar.
 19-  Ulusalararası işletmelerdeki insan kaynakları uygulamalarını değerlendirme bilgisine sahiptir
 20-  Etkili yazılı ve sözlü iletişim becerileri geliştirir ve bireysel veya bir takım içinde etkili çalışır
 21-  İş etiği kavramına uygun davranır
Mezunların Mesleki Profili

Mezun öğrenciler, pazarlamacı, lojistik müdürü ve yönetici olarak yerel ve uluslararası ticaret firmalarında ve şirketlerin diğer alanlarında da çalışma imkanı var. Onlar, ayrıca küresel piyasalarda bir girişimci olabilirler.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Lisans öğrenimi sonrasında, Türkiye'deki bu bölümün yüksek lisans ve doktora programına sahip herhangi bir üniversitede 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına ve 4 yıl süren doktora çalışmalarına devam etmeleri mümkündür. Mezunlar, Uluslararası Ticaret alanında Yüksek Lisans unvanı ve Doktor ünvanı alırlar.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.25 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar.
G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,
K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,
M: Muaf,
B: Başarılı.

90-100, AA, 4, BAŞARILI
84-89, BA, 3.5, BAŞARILI
80-84, BB, 3, BAŞARILI
75-79, CB, 2.5, BAŞARILI
70-74, CC, 2, BAŞARILI
65-69, DC, 1.5, BAŞARISIZ*
60-64, DD, 1, BAŞARISIZ*
30-59, ED, 0.5, BAŞARISIZ
1-29, EE, 0.25, BAŞARISIZ
-, FE, 0, DEVAMSIZ

Mezuniyet Şartları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü sunumu yapması da (7. yarıyılda) istenmektedir. Buna ek olarak öğrenci bir dönem boyunca işbaşı eğitimini yapması zorunludur

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Fatma Gül ALTIN
Uluslararası Ticaret Bölümü AKTS Koordinatörü

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu.

Adem Tolunay Yerleşkesi Bucak - BURDUR

Uluslararası Ticaret Bölümü.

Tel: (+ 90-248) 7325 65 34 325 85 09

Fax: (+90-248) 325 85 09

e-mail: ztyo@mehmetakif.edu.tr

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
Genel Matematik
Örgütsel Davranış
İstatistik
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi ve Finansmanı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)
Temel Muhasebe I
Temel Muhasebe II
Temel Bilgi Teknolojileri I
Temel Bilgi Teknolojileri II
Temel Hukuk
İşletme ve Finans Matematiği
İş Hukuku
Ticari ve Mesleki İngilizce I
Ticari ve Mesleki İngilizce II
Ticari ve Mesleki İngilizce III
Ticari ve Mesleki İngilizce IV
Ticaret Hukuku
Gümrük İşlemleri
Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama
Ekonomi I
Ekonomi II
İşbaşında Eğitim
Seçmeli Ders II (16520 Girişimcilik)
İngilizce I
İngilizce II
Finansal Yönetim
Finansal Tablolar Analizi
Yabancı Dil (Almanca-Fransızca)
Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi I
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi II
Seçmeli Dersler I (16519-Serbest Bölgeler)
Genel İşletme
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Seçmeli Ders III (16527-Uluslararası Ticari Yazışmalar)
Uluslararası Ekonomi
Uluslararası Finans
Uluslararası Pazarlama
Uluslararası Ticari ve Ekonomik Organizasyonlar
Uluslararası Ticaret Hukuku
Uluslararası Ticarette Lojistik ve Ulaşım
Yönetim ve Organizasyon
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama İlkeleri
Araştırma Teknikleri
Stratejik Yönetim
Uluslararası Ticarette Vergilendirme
Dönem Projesi
Türkiye Ekonomisi
Türk Dili (I)
Türk Dili (II)
Dış Ticarette Paket Program Kullanımı
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  15115 Genel Matematik Zorunlu 3 4
  14109 Temel Hukuk Zorunlu 2 3
  14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 2 2
  14107 Temel Muhasebe I Zorunlu 3 5
  14190 İngilizce I Zorunlu 2 3
  14111 Genel İşletme Zorunlu 3 4
  14113 Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 3 3
  14103 Ekonomi I Zorunlu 3 4
    Total 23 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14112 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 5
  14260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  14108 Temel Muhasebe II Zorunlu 3 5
  14290 İngilizce II Zorunlu 2 3
  14104 Ekonomi II Zorunlu 3 4
  15116 İşletme ve Finans Matematiği Zorunlu 3 5
  14270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  14114 Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 3 4
    Total 21 30
    Annual Total : 44 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14211 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 4
  15219 İstatistik Zorunlu 3 4
  14201 Ticari ve Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 3
  14209 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 4
  14313 Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Zorunlu 3 4
  14213 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 4
  15223 Yabancı Dil (Almanca-Fransızca) Zorunlu 3 3
  15221 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 4
    Total 23 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14206 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 4
  14214 İş Hukuku Zorunlu 2 4
  14202 Ticari ve Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 3
  14208 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 4
  15220 Yabancı Dil (Almanca-Fransızca) Zorunlu 3 3
  14204 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 4
  14212 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu 3 4
  14308 Uluslararası Ticari ve Ekonomik Organizasyonlar Zorunlu 3 4
    Total 23 30
    Annual Total : 46 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14217 Dış Ticarette Paket Program Kullanımı Zorunlu 3 4
  14315 Seçmeli Dersler I (16519-Serbest Bölgeler) Zorunlu 2 3
  14307 Finansal Yönetim Zorunlu 3 5
  15317 Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama Zorunlu 3 5
  14301 Ticari ve Mesleki İngilizce III Zorunlu 3 3
  14311 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi I Zorunlu 3 5
  15319 Uluslararası Ticarette Lojistik ve Ulaşım Zorunlu 3 5
    Total 20 30


  3.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14318 Uluslararası Ekonomi Zorunlu 3 5
  14218 Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 4
  14306 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 5
  14320 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 5
  14302 Ticari ve Mesleki İngilizce IV Zorunlu 3 3
  14310 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi II Zorunlu 3 5
  14314 Seçmeli Ders II (16520 Girişimcilik) Seçmeli 3 3
    Total 21 30
    Annual Total : 41 60


  4.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14403 Uluslararası Finans Zorunlu 3 5
  14413 Uluslararası Ticarette Vergilendirme Zorunlu 2 4
  14407 Uluslararası Ticaret Hukuku Zorunlu 3 5
  14419 Dönem Projesi Zorunlu 3 5
  16421 Gümrük İşlemleri Zorunlu 2 4
  14417 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi ve Finansmanı Zorunlu 3 4
  14415 Seçmeli Ders III (16527-Uluslararası Ticari Yazışmalar) Seçmeli 2 3
    Total 18 30


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14406 İşbaşında Eğitim Zorunlu 8 30
    Total 8 30
    Annual Total : 26 60


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi