Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Viroloji Ortak Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “veteriner viroloji doktora diploması” verilir

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora derecesi

Amaç

Doktora Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir. 
Program sonunda öğrenci;

  • Bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodolojik yöntemler konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
  • Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, alana özgü laboratuar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
  • Alanına ilgili bilinen/yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla-gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
  • Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
  • Alanında bilgiye ulaşma ve temel araştırma yöntemlerini kurgulayıp kullanma yetisine sahip olur.  
Özel Kabul Şartları

Adayların,Veteriner Fakültesi mezunu ya da Veteriner Viroloji Yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Tanınma Prosedürleri

Doktora programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Doktora Programı,yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla(Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Viroloji Anabilim Dalı 2012 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında almıştır. Programda halen 6 yüksek lisans öğrencisi kayıtlıdır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı bünyesinde 1 Doçent Dr. ve 1 Yardımcı Doçent Dr., Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı bünyesinde 3 Profesör Dr., 2 Doçent Dr. öğretim üyesi hizmet vermektedir. Bu program, teorik ve laboratuvar uygulama bilgi ve becerilerine sahip Veteriner Viroloji alanında uzmanlar yetiştirmek misyonunu üstlenmiştir. Program, mezuniyet sonrası mezunların alanları ile ilgili problemleri çözebilmeleri için gerekli olan Veteriner Viroloji ile ilgili temel dersleri içerir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, Veteriner Viroloji laboratuvarında çalışabilmek için temel becerileri oluşturur.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilimsel araştırmalarda istatistiksel yöntemleri kullanabilir
 2-  Bilimsel yazı yazma ile ilgili bilgi ve görgüsünü arttırır
 3-  Evcil, yaban ve egzotik hayvanların ve insan viral hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
 4-  Herhangi bir konuda seminer hazırlayabilir
 5-  Konu hakkında hem teorik hem de pratik bilgi sahibi olur.
 6-  Konu hakkında teorik bilgi sahibi olur.
 7-  Tez yazma konusunda bilgi ve beceri sahibi olur
 8-  Viral hastalıklarda aşılama, kontrol ve eradikasyon programları hakkında bilgi sahibi olur.
 9-  Viroloji laboratuvarında serolojik ve virolojik testlerin teorik ve pratik yönüyle bilgi sahibi olur ve laboratuvar uygulamaları yapabilir.
 10-  Viroloji laboratuvarlarında kullanılan moleküler teknikler hakkında teorik, laboratuvarda uygulamalarla pratik beceri ve bilgi sahibi olur.
Mezunların Mesleki Profili

Doktora programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Veteriner Viroloji alanında uzmanlaşmış olur ve üniversitelerde, kamu ve özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Doktora öğrencileri eğitimlerinin ardından öğretim üyesi olabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 75 (CB) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 75 (CB) olmalıdır.

Mezuniyet Şartları

Öğrenimleri süresince aldıkları dersler ile iki adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler, Veteriner Viroloji Doktora programından mezun olurlar.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Mehmet KALE (AKTS Koordinatörü)

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı,
15030-BURDUR.
E-posta: mkale@mehmetakif.edu.tr

Tel: 0 248 2132000 (2020, 2050)

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metotlarının Kullanımı 5 5 5 5 5 5
T. Bilgis.Tekn. Kul.II
Genel Bitki Virolojisi 5 5 5 5
Biyoteknoloji 5 5 5 5 5
Sığırlarda Mastitise Neden Olan Viral Etkenler 5 5 5 5 5
Hücre Kültürleri ve Virusların Hücre Kültüründe Üretilme Yöntemleri 5 4 5 5 5 5
Viral Hastalıklarda Örnek Alma, Saklama ve Laboratuvara Gönderme 5 5 5 5 5 5
Doku Kültürlerinin Konservesi ve Muhafazası 5 5 5
Prion Hastalıklarında Teşhis Metotları 5 4 4 4 5
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders 4
Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi 5 2 2 5 5
Uzmanlık Alan Dersi-1 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi-2 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi-3 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi-4 5 5 5 5 5 5
Gıda Kaynaklı Viral Hastalıklar 5 5 5 5 5 5
Prionların Genel Özellikleri 5 5 5
Viral Enfeksiyonlarda İmmunoloji 3 3 4 4 4 5
Interferens-Interferon 5 5 5 5 5
Virolojide Kullanılan Invitro Sistemler 5 5 5 5 5
Virusların Genel Özellikleri 4 4 4 5
Persiste Enfeksiyonların Mekanizması 5 5 5 5 5
Viral Onkogenezis Mekanizmaları 5 5 5 5 5
Viroloji Kullanılan Vasatların Filtrasyonu ve Sterilizasyonu 5 5 5
Virolojide Kullanılan Vasatlar 5 5 5
Doktora Tez Çalışması-1 5 5 5 5 5 5
Doktora Tez Çalışması-2 5 5 5 5
Doktora Tez Çalışması-3 5 5 5 5 5 5
Doktora Tez Çalışması-4 5 5 5 5 5 5
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 5 5 5 5 5
Monoklonal Antikorların Hazırlanması
Deney Hayvanlarında Çalışma Esasları 5 5 5 5 5
Virusların Sınıflandırılma İlkeleri 3 3 3 3 5
Prion Hastalıkları 1 4 5 5 4 4 3 2 5
DNA Viruslarında Replikasyon 4 4 5
RNA Viruslarında Replikasyon 4 4 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri, makale yazımı ve etik 5 5 5 5 5 5
Seminer I
Seminer 2 5 5 5 5 5
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 4 4 4 4 5 5
Danışmanlık 5 5 5 5 5 5
Aşı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları 3 3 5 5 5 5
Vektörlerle Bulaşan Viral Hastalıklar 5 3 3 5 5
Bitkisel Üretimde Viral Hastalıklar 5 5 5 5
Sığır, Koyun ve Keçilerde İnfertilite Problemlerine Neden Olan Viral Hastalıklar 5 5 5 5 5
Abortusa Neden Olan Viral Enfeksiyonlar 5 5 5 5 5 5
Deney Hayvanlarında Görülen Viral Hastalıklar 5 5 5 5 5
Kedilerin Viral Enfeksiyonları 5 4 4 4 5
Sığırların Viral Enfeksiyonları 5 4 4 4 4
Köpeklerin Viral Enfeksiyonları 5 4 4 4 4
Tek Tırnaklıların Viral Enfeksiyonları 5 4 4 4 4
Balıkların Viral Hastalıkları 5 5 5 5 5 5
Kanatlıların Viral Hastalıkları 5 5 5 5 5
Koyun ve Keçilerin Viral Enfeksiyonları 5 5 5 5 5
Domuzların Viral Enfeksiyonları 5 4 4 4 5
Vahşi ve Egzotik Hayvanların Viral Enfeksiyonları 5 4 4 4 5
Viral Patogenezis 5 3 3 5 2 5 5
Viral Aşılar 5 5 5 5 5 5
Virus Teşhis Metotları 2 3 4 4 1 5 5 4 5 5
Viral Zoonoz Enfeksiyonları 5 5 5 5 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisans ve/veya uzmanlık düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, alanında derinlemesine ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası (genişlemesine) bilgilere sahiptir.
Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
Bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodolojik yöntemler konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Sektöre yönelik aktarılabilir beceriler konusunda (liderlik, girişimci ruhu, kariyer gelişimi, bilgi teknolojilerine ulaşma, organizasyon, sektörel yazışmalar, vb) kuramsal bilgiye sahiptir.
Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı tanır.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
Alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
Bilinen bilimsel yöntemleri alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için de kullanabilme konusunda beceri sahibidir.
Özgün bir araştırmayı tasarlar ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
Eğitim aldığı alan ya da gerektiğinde ilişkili olduğu alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar.
Çalışma alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirme becerisine sahiptir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahiptir.
Akademik çalışma alanına özgün klinik, laboratuar ve benzeri uygulamaları yeni, eksik, kısıtlı fikirleri eleştirel düşünce ve yaklaşım ile daha basit bileşenlere ayırır veya bileşenler arasında bağlantı oluşturma becerisini kullanarak, çözüm önerisi getirir.
Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla-gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilimsel bilginin sınırlarını genişletir.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda bulunabilecek yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
Bilgi toplumu oluşturma bilinci ile sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirecek, sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili her türlü veriyi(saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
Kurumsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini ülke ve dünyanın ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular, savunur ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahip olur.
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir.
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilinci ne sahiptir.
Fikri ve sınaî haklarını (patent hakkı) kavrar ve korur.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, makale yazımı ve etik Zorunlu 2 3
  03VVL2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL2101 Hücre Kültürleri ve Virusların Hücre Kültüründe Üretilme Yöntemleri Zorunlu 4 6
  03VVL2103 Viral Enfeksiyonlarda İmmunoloji Zorunlu 2 4
  03VVL2102 Viral Patogenezis Zorunlu 2 4
  03VVL2100 Virusların Genel Özellikleri Zorunlu 2 4
- Seçmeli Ders 1   2 4
    Total : 14 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metotlarının Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VVL2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL2105 Prion Hastalıkları Zorunlu 2 4
  03VVL2501 Seminer I Zorunlu 0 6
  03VVL2104 Virus Teşhis Metotları Zorunlu 4 6
- Seçmeli Ders 2   3 6
    Total : 10 27
    Annual Total : 24 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VVL2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL2108 Koyun ve Keçilerin Viral Enfeksiyonları Zorunlu 2 4
  03VVL2106 Prion Hastalıklarında Teşhis Metotları Zorunlu 4 6
  03VVL2502 Seminer 2 Zorunlu 0 6
  03VVL2107 Sığırların Viral Enfeksiyonları Zorunlu 2 4
- Seçmeli Ders 3   1 2
    Total : 9 24


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VVL2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL2112 Domuzların Viral Enfeksiyonları Zorunlu 2 4
  03VVL2111 Kedilerin Viral Enfeksiyonları Zorunlu 2 4
  03VVL2110 Köpeklerin Viral Enfeksiyonları Zorunlu 2 4
  03OFD2702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 4 6
  03VVL2109 Tek Tırnaklıların Viral Enfeksiyonları Zorunlu 2 4
  03VVL2113 Vahşi ve Egzotik Hayvanların Viral Enfeksiyonları Zorunlu 2 4
- Seçmeli Ders 4   1 2
    Total : 15 30
    Annual Total : 24 54


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VVL2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL2700 Doktora Tez Çalışması-1 Zorunlu 0 22
  03VVL2600 Uzmanlık Alan Dersi-1 Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VVL2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL2700 Doktora Tez Çalışması-2 Zorunlu 0 22
  03VVL2600 Uzmanlık Alan Dersi-2 Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VVL2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL2700 Doktora Tez Çalışması-3 Zorunlu 0 22
  03VVL2600 Uzmanlık Alan Dersi-3 Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VVL2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL2700 Doktora Tez Çalışması-4 Zorunlu 0 22
  03VVL2600 Uzmanlık Alan Dersi-4 Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VVL2202 Abortusa Neden Olan Viral Enfeksiyonlar Seçmeli 2 4
  03VVL2206 Aşı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları Seçmeli 2 4
  03VVL2209 Balıkların Viral Hastalıkları Seçmeli 2 4
  03VVL2228 Bitkisel Üretimde Viral Hastalıklar Seçmeli 2 4
  03VVL2203 Biyoteknoloji Seçmeli 2 4
  03VVL2207 Deney Hayvanlarında Çalışma Esasları Seçmeli 2 4
  03VVL2208 Deney Hayvanlarında Görülen Viral Hastalıklar Seçmeli 2 4
  03VVL2217 DNA Viruslarında Replikasyon Seçmeli 2 4
  03VVL2219 Doku Kültürlerinin Konservesi ve Muhafazası Seçmeli 2 4
  03VVL2227 Genel Bitki Virolojisi Seçmeli 2 4
  03VVL2226 Gıda Kaynaklı Viral Hastalıklar Seçmeli 2 4
  03VVL2213 Interferens-Interferon Seçmeli 1 2
  03VVL2210 Kanatlıların Viral Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VVL2215 Monoklonal Antikorların Hazırlanması Seçmeli 1 2
  03VVL2212 Persiste Enfeksiyonların Mekanizması Seçmeli 1 2
  03VVL2225 Prionların Genel Özellikleri Seçmeli 2 4
  03VVL2218 RNA Viruslarında Replikasyon Seçmeli 2 4
  03VVL2220 Sığır, Koyun ve Keçilerde İnfertilite Problemlerine Neden Olan Viral Hastalıklar Seçmeli 2 4
  03VVL2229 Sığırlarda Mastitise Neden Olan Viral Etkenler Seçmeli 2 4
  03VVL2200 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 2 4
  03VVL2223 Vektörlerle Bulaşan Viral Hastalıklar Seçmeli 2 4
  03VVL2204 Viral Aşılar Seçmeli 2 4
  03VVL2201 Viral Hastalıklarda Örnek Alma, Saklama ve Laboratuvara Gönderme Seçmeli 2 4
  03VVL2222 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi Seçmeli 2 4
  03VVL2214 Viral Onkogenezis Mekanizmaları Seçmeli 1 2
  03VVL2205 Viral Zoonoz Enfeksiyonları Seçmeli 2 4
  03VVL2224 Viroloji Kullanılan Vasatların Filtrasyonu ve Sterilizasyonu Seçmeli 2 4
  03VVL2216 Virolojide Kullanılan Invitro Sistemler Seçmeli 2 4
  03VVL2221 Virolojide Kullanılan Vasatlar Seçmeli 2 4
  03VVL2211 Virusların Sınıflandırılma İlkeleri Seçmeli 1 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi