Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Patoloji Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Öğrenciler Patoloji Yüksek Lisans programını başarıyla tamamladıktan sonra, "Veteriner Patoloji Tezli Yüksek Lisans" derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

Yüksek Lisans programının ana amacı, Veteriner Patoloji alanında spesifik bilgi ve becerilerin kazandırılarak Veteriner Patoloji uzmanı yetiştirmektir. Ayrıca, Veteriner Patoloji alanında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğinde bilim adamı yetiştirmektir. 

Özel Kabul Şartları

Patoloji Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi , Sağlık Yüksek Okulu, Fen-Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültelerinin Biyoloji Bölümü  Mezunları kabul edilmektedir.Ayrıca başvuruda bulunan öğrencilerin ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almaları ve ÜDS veya KPDS sınavlarından birisine girmiş olmaları gerekir.

Tanınma Prosedürleri

Patoloji Yüksek Lisans programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Patoloji Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Patoloji Yüksek Lisans Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bu ders öğrencilere hastalıkların oluşum mekanizmalarını ve görünümlerini öğretir.
 2-  Veteriner patoloji yüksek lisans programını tamamalayan öğrenciler 1- Hastalıklarda şekillenen lezyonları tanıyabilir 2- Hastalıkların oluşum mekanizmaları hakkında yorum yapabilir 3- Hastalılara teşhis koyabilir 4- Hastalıkların prognozları hakkında yorum yapabilir 5- Moleküler teknikleri kullanarak teşhisleri destekleyebilir
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Patoloji Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Patoloji alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde, gerek Bakanlıklara bağlı enstitülerde ve gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Patoloji yüksek lisans öğrencileri eğitimlerinin ardından doktora eğitimine devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC)olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Patoloji Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

AKTS Koordinatörü:
Prof. Dr. Özlem ÖZMEN

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 15030-BURDUR.
E-posta: ozlemozmen@mehmetakif.edu.tr
Tel: 0 248 213 21 70

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2
Bilimsel araştırmalarda istatistiksel yöntemlerin kullanımı
Kan Dolaşımı Bozuklukları
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-2
Uzmanlık Alan Dersi-3
Uzmanlık Alan Dersi-4
Hücre büyüme bozuklukarı, İmmunpatoloji, Anomaliler
Yangı, İyileşme ve Onarım
Hastalık Bilimi ve Hücresel Düzeyde Hastalıklar
Işık Mikroskobik Preparat Hazırlama, Sitoloji ve Boyama Teknikleri
Yüksek Lisans Tez Çalışması -1
Yüksek Lisans Tez Çalışması -2
Patolojide Moleküler Teknikler
Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi
Kemik, Eklem ve Kas Hastalıkları Patolojisi
Kardiovasküler Sistem Patolojisi
Endokrin Sistem Patolojisi
Egzotik Hayvan Hastalıkları Patolojisi
Dişi Genital Sistem Patolojisi
Hemopoietik Sistem Patolojisi
Laboratuvar Hayvan Hastalıkları Patolojisi
Sindirim Sistemi ve Karaciğer Patolojisi
Erkek Genital Sistemi Patolojisi
Meme Hastalıkları Patolojisi
Mantar Hastalıkları Patolojisi
Sinir Sistemi Patolojisi
Beslenme Hastalıkları Patolojisi
Paraziter Hastalıklar Patolojisi
Evcil Kanatlı Hayvan Hastalıkları Patolojisi
Solunum Sistemi Patolojisi
Deri Hastalıkları Patolojisi
Balık Hastalıkları Patolojisi
Üriner Sistem Patolojisi
Viral Hastalıklar Patolojisi
Bilimsel araştırma teknikleri, makale yazımı ve etik
Seminer
Danışmanlık
Nekropsi Teknikleri ve Makroskobik Teşhis
Tümör Patolojisi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2

Öğrenme Yetkinliği

1 2

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2

Alana Özgü Yetkinlik

1 2
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel araştırma teknikleri, makale yazımı ve etik Zorunlu 2 3
  03VPT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VPT1102 Kan Dolaşımı Bozuklukları Zorunlu 1 2
  03VPT1103 Nekropsi Teknikleri ve Makroskobik Teşhis Zorunlu 3 4
  03VPT1600 Uzmanlık Alan Dersi-1 Zorunlu 0 6
  03VPT1101 Yangı, İyileşme ve Onarım Zorunlu 2 4
    Total : 8 21


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel araştırmalarda istatistiksel yöntemlerin kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VPT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VPT1106 Hastalık Bilimi ve Hücresel Düzeyde Hastalıklar Zorunlu 2 3
  03VPT1104 Işık Mikroskobik Preparat Hazırlama, Sitoloji ve Boyama Teknikleri Zorunlu 3 2
  03VPT1105 Patolojide Moleküler Teknikler Zorunlu 2 4
  03VPT1500 Seminer Zorunlu 0 6
  03VPT1600 Uzmanlık Alan Dersi-2 Zorunlu 0 6
    Total : 8 26
    Annual Total : 16 47


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VPT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VPT1600 Uzmanlık Alan Dersi-3 Zorunlu 0 6
  03VPT1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması -1 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VPT1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VPT1600 Uzmanlık Alan Dersi-4 Zorunlu 0 6
  03VPT1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması -2 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VPT1213 Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VPT1220 Balık Hastalıkları Patolojisi Seçmeli 2 2
  03VPT1214 Beslenme Hastalıkları Patolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VPT1207 Deri Hastalıkları Patolojisi Seçmeli 3 4
  03VPT1210 Dişi Genital Sistem Patolojisi Seçmeli 3 4
  03VPT1215 Egzotik Hayvan Hastalıkları Patolojisi Seçmeli 3 4
  03VPT1206 Endokrin Sistem Patolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VPT1211 Erkek Genital Sistemi Patolojisi Seçmeli 1,5 4
  03VPT1218 Evcil Kanatlı Hayvan Hastalıkları Patolojisi Seçmeli 3 4
  03VPT1208 Hemopoietik Sistem Patolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VPT1222 Hücre büyüme bozuklukarı, İmmunpatoloji, Anomaliler Seçmeli 3 4
  03VPT1209 Kardiovasküler Sistem Patolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VPT1205 Kemik, Eklem ve Kas Hastalıkları Patolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VPT1219 Laboratuvar Hayvan Hastalıkları Patolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VPT1216 Mantar Hastalıkları Patolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VPT1221 Meme Hastalıkları Patolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VPT1217 Paraziter Hastalıklar Patolojisi Seçmeli 1,5 2
  03VPT1201 Sindirim Sistemi ve Karaciğer Patolojisi Seçmeli 3 5
  03VPT1202 Sinir Sistemi Patolojisi Seçmeli 3 5
  03VPT1203 Solunum Sistemi Patolojisi Seçmeli 3 5
  03VPT1223 Tümör Patolojisi Seçmeli 3 4
  03VPT1204 Üriner Sistem Patolojisi Seçmeli 3 4
  03VPT1212 Viral Hastalıklar Patolojisi Seçmeli 1,5 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi