Sosyal Bilimler Enstitüsü

 
 
<< Geri
 
 
İşletme
Edinilen Ünvan

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Genel İşletme Dr. alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar. 

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora 

Amaç

İşletme alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde nitelikli araştırmalar yapabilecek donanıma sahip bilim insanı yetiştirmek. 

Özel Kabul Şartları

ALES notunun %55’i, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i, mülakat notunun %15’i, yabancı dil notunun (ÜDS/esdeğer puanın) %15'i alınarak toplanır. Bu şekilde her öğrenciye ilişkin elde edilen ağırlıklı ortalamanın, 65 puanın üzerinde olması gerekmektedir. 

Tanınma Prosedürleri

lgili enstitü bünyesindeki başka ABD/ASD veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına ABD/ASD başkanlığının görüşü alınarak EYK'ca karar verilir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Program Profili
Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili
Kabul Şartları

İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir. 

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Şartları

Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir. 

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin METİN

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens.
Burdur

Tlf. 0248 213 31 58

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Muhasebe Bilgi Sistemi ve Organizasyonu
Şirket Birleşmelerinde Muhasebeleştirme
Maliyet Yönetimi
Muhasebe Kuramı
Örgütsel Davranışta Güncel Konular
İleri Yönetim Muhasebesi
İleri Pazarlama Stratejileri
Finansal Tablolar Analizi ve Konsolidasyon
Uygulamalı Muhasebe ve Finans Araştırmaları
Uygulamalı Ekonometri
Finansta Uygulamalı Ekonometri
Yapay Sinir Ağları
Denetim
Muhasebe Denetimi Uygulamaları
Marka Yönetimi
İşletme Yönetimi
Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar
Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları
Çağdaş Üretim Yöntemleri
Kurumsal Finans
Kriz Yönetimi
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
Seçmeli Ders III
Seçmeli Ders IV
Seçmeli Ders V
Elektronik Ticaret
Muhasebede ERP Uygulamaları
AB Türkiye İlişkileri
Finansal Muhasebe
Finansal Türevler ve Muhasebesi
Finansal Pazarlar ve Araçlar
Finans Kuramları
Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Etkileri
Küresel Pazarlama
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Muhasebe Standartları
Stok Yönetimi
Uzmanlık Alan Dersi
Doğrusal Programlama
Avrupa Birliği'nin Bölgesel Kalkınma Politikaları
Lojistik Yönetimi
Doğu ve Batı'da Yönetim Kültürü
Yönetim Bilgi Sistemleri
Pazarlama Kuramları
Şirket Birleşmeleri ve Muhasebesi
Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Yaklaşım Sorunları
Doğrusal Olmayan Programlama
Sayısal Yöntemler
Örgüt Teorisi
Örgütsel Davranış
Siyasal İletişim, Siyasal Reklamcılık ve Siyasal Kampanyalar
Üretim Yönetimi
Üretim Yönetimi II
Sosyal Sorumluluk ve İşletme Etiği
Proje Yönetimi
Kamu Politikası
Kalite Kontrol
Araştırma Yöntemleri I
Araştırma Yöntemleri II
Seminer I
Seminer II
İhtisas Muhasebeleri
Devlet Muhasebesi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik Yönetim
Vergi Muhasebesi
Tüketici Davranışları Kuramı
Tez Çalışması
Toplam Kalite Yönetimi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  - Seçmeli Ders I Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders II Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders III Zorunlu 3 6
  02ISL696 Seminer I Zorunlu 3 6
  02ISL698 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 6
    Total : 15 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  - Seçmeli Ders I Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders II Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders III Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders IV Zorunlu 3 6
  02ISL697 Seminer II Zorunlu 3 6
    Total : 15 30
    Annual Total : 30 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  - Seçmeli Ders V Zorunlu 3 6
  02ISL699 Tez Çalışması Zorunlu 24
    Total : 3 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02ISL699 Tez Çalışması Zorunlu 12 24
  02ISL698 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 6
    Total : 15 30
    Annual Total : 18 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02ISL699 Tez Çalışması Zorunlu 12 24
  02ISL698 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 6
    Total : 15 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02ISL699 Tez Çalışması Zorunlu 12 24
  02ISL698 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 6
    Total : 15 30
    Annual Total : 30 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02ISL655 AB Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 6
  02ISL600 Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 3 6
  02ISL 601 Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 3 6
  02ISL657 Avrupa Birliği'nin Bölgesel Kalkınma Politikaları Seçmeli 3 6
  02ISL618 Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları Seçmeli 3 6
  02ISL633 Çağdaş Üretim Yöntemleri Seçmeli 3 6
  02ISL609 Denetim Seçmeli 3 6
  02ISL648 Devlet Muhasebesi Seçmeli 3 6
  02ISL640 Doğrusal Olmayan Programlama Seçmeli 3 6
  02ISL639 Doğrusal Programlama Seçmeli 3 6
  02ISL656 Doğu ve Batı'da Yönetim Kültürü Seçmeli 3 6
  02ISL618 Elektronik Ticaret Seçmeli 3 6
  02ISL603 Finans Kuramları Seçmeli 3 6
  02ISL612 Finansal Muhasebe Seçmeli 3 6
  02ISL604 Finansal Pazarlar ve Araçlar Seçmeli 3 6
  02ISL644 Finansal Tablolar Analizi ve Konsolidasyon Seçmeli 3 6
  02ISL644 Finansal Türevler ve Muhasebesi Seçmeli 3 6
  02ISL658 Finansta Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 6
  02ISL648 İhtisas Muhasebeleri Seçmeli 3 6
  02ISL614 İleri Pazarlama Stratejileri Seçmeli 3 6
  02ISL611 İleri Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 6
  02ISL625 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL622 İşletme Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL635 Kalite Kontrol Seçmeli 3 6
  02İSL652 Kamu Politikası Seçmeli 3 6
  02ISL650 Kriz Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL605 Kurumsal Finans Seçmeli 3 6
  02ISL617 Küresel Pazarlama Seçmeli 3 6
  02ISL637 Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL607 Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL619 Marka Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL643 Muhasebe Bilgi Sistemi ve Organizasyonu Seçmeli 3 6
  02ISL670 Muhasebe Denetimi Uygulamaları Seçmeli 3 6
  02ISL602 Muhasebe Kuramı Seçmeli 3 6
  02ISL646 Muhasebede ERP Uygulamaları Seçmeli 3 6
  02ISL620 Örgüt Teorisi Seçmeli 3 6
  02ISL621 Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 6
  02ISL623 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 6
  02ISL624 Örgütsel Davranışta Güncel Konular Seçmeli 3 6
  02ISL615 Pazarlama Kuramları Seçmeli 3 6
  02ISL634 Proje Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL638 Sayısal Yöntemler Seçmeli 3 6
  02ISL651 Siyasal İletişim, Siyasal Reklamcılık ve Siyasal Kampanyalar Seçmeli 3 6
  02ISL653 Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Yaklaşım Sorunları Seçmeli 3 6
  02ISL630 Sosyal Sorumluluk ve İşletme Etiği Seçmeli 3 6
  02ISL636 Stok Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL626 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL628 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 6
  02ISL674 Şirket Birleşmeleri ve Muhasebesi Seçmeli 3 6
  02ISL647 Şirket Birleşmelerinde Muhasebeleştirme Seçmeli 3 6
  02ISL627 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL 613 Tüketici Davranışları Kuramı Seçmeli 3 6
  02ISL610 Uluslararası Muhasebe Standartları Seçmeli 3 6
  02ISL654 Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Etkileri Seçmeli 3 6
  02ISL641 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 6
  02ISL606 Uygulamalı Muhasebe ve Finans Araştırmaları Seçmeli 3 6
  02ISL631 Üretim Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL632 Üretim Yönetimi II Seçmeli 3 6
  02ISL608 Vergi Muhasebesi Seçmeli 3 6
  02ISL642 Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3 6
  02ISL629 Yönetim Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi