Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
<< Geri
 
 
Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Kimya” alanında Doktora derecesi ile mezun olur ve Doktor ünvanı alırlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora

Amaç

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır

Özel Kabul Şartları

Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuranların not ortalamalarının yüzlük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3.00, yüksek lisans diplomasına sahip olanların yüksek lisans not ortalamasının 4’ lük sistemde en az 2.50, yüzlük sistemde en az 75 olması gerekir. Lisans/Yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır. Yüksek lisans diploması ile başvuranlardan ALES’ten 55 sayısal puan, lisans diploması ile başvuranlardan ALES’ten sayısal puan türlerinde en az 80 standart puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan alması gerekir. Doktora programına başvuranların YDS ya da ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birinden en az 55 veya eşdeğer puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az altı en fazla oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az dokuz en fazla onsekiz yarıyıldır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en erken altı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en erken sekiz yarıyılda mezun olabilirler.

Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır

Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Program Profili

Doktora programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmanın yanında,hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlar.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2-  Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme
 3-  Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 4-  Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 5-  Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 6-  Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 7-  Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 8-  Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 9-  Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 10-  Kimya Lisans üstü düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Fizikokimya ,Organik Kimya , Anorganik Kimya , Analitik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
Mezunların Mesleki Profili

Mezun öğrenciler, eğitimlerinin sonunda alanlarında uzman olarak yetişmiş olurlar ve üniversitelerde öğretim üyesi/öğretim görevlisi olarak veya özel sektörde çalışabilirler.

Kabul Şartları

Mezun olan öğrenciler Doktora Sonrası Araştırma Programları ile yut içi veya yurt dışındaki üniversitelerde ileri araştırma imkanlarından yararlanabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, uzmanlık alan dersi, iki seminer, yeterlik sınavı ile tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 AKTS krediden, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 270 AKTS krediden oluşur. Her dönem için 30 AKTS olmak üzere yıllık 60 AKTS kredi şeklinde ders yükü hesaplanır.

İki seminer dâhil 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir

Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna oy çokluğuyla karar verir. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı veya sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yeterlik sınavını bir sonraki yarıyılın sonuna kadar tekrarlamak zorundadır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından oy çokluğuyla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Belirlenen tarihte rapor sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Tez izleme komitesine sunulan rapor ve rapora ilişkin komite kararı ilgili EABD başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili TİK toplanmaya devam eder.

Mezuniyet Şartları

Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları sağlamış olmak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az yedi kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış iki kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin başvurusu üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet EMEN

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 15100 Burdur, Türkiye

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
İleri Analitik Kimya
İleri Fizikokimya I
İleri Fizikokimya II
İleri Spektroskopi
Atomik Spektroskopi
Bakteriyel Polyesterler Biyosentetik ve Kimyasal Modifikasyonları
Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I
Analitik Kimyanın Teorik Temelleri II
Biyomateryaller
Blok/Graft Kopolimerler ve Polimer Analizleri
Enstrumental Analizde Kromatografik Yöntemler
İletken Polimerler
Elektroanalitik Yöntemler
Nanoteknoloji
Enstrumental Analizde Optik Yöntemler
Polimer Karakterizasyonu
Polimer Teknolojisi
Seminer 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Uzmanlık Alan Dersi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01KIM2500 Seminer Zorunlu 0 6
  01KIM2600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 8 12
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01KIM2266 Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I Seçmeli 3 6
  01KIM2267 Analitik Kimyanın Teorik Temelleri II Seçmeli 3 6
  01KIM2224 Atomik Spektroskopi Seçmeli 3 6
  01KIM2259 Bakteriyel Polyesterler Biyosentetik ve Kimyasal Modifikasyonları Seçmeli 3 6
  01KIM2253 Biyomateryaller Seçmeli 3 6
  01KIM2251 Blok/Graft Kopolimerler ve Polimer Analizleri Seçmeli 3 6
  01KIM2231 Elektroanalitik Yöntemler Seçmeli 3 6
  01KIM2220 Enstrumental Analizde Kromatografik Yöntemler Seçmeli 3 6
  01KIM2227 Enstrumental Analizde Optik Yöntemler Seçmeli 3 6
  01KIM2201 İleri Analitik Kimya Seçmeli 3 6
  01KIM2204 İleri Fizikokimya I Seçmeli 3 6
  01KIM2205 İleri Fizikokimya II Seçmeli 3 6
  01KIM2209 İleri Spektroskopi Seçmeli 3 6
  01KIM2255 İletken Polimerler Seçmeli 3 6
  01KIM2261 Nanoteknoloji Seçmeli 3 6
  01KIM2254 Polimer Karakterizasyonu Seçmeli 3 6
  01KIM2262 Polimer Teknolojisi Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi