Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora Diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora Derecesi

Amaç

Bu doktora programının amacı oldukça zorlu çalışmaları ve bağımsız araştırmaları yapabilme becerisi gösteren öğrencileri yetiştirmek ve bu öğrencilere doğum ve jinekoloji alanında araştırmalarda yada ilgili alanlarda kariyer kazandırmaktır. Doktora programı dört yıldır. Programını tamamlayan ve tezini başarıyla savunan öğrenciler  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora Programı tarafından doktora derecesiyle mezun edileceklerdir.

Özel Kabul Şartları

Veteriner Doğum ve Jinekoji Doktora Programına Veteriner Fakültesi mezunları veya Veteriner Doğum ve Jinekoloji Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.

Tanınma Prosedürleri

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Doğum ve Jinekoloji Doktora Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora öğrencileri:

-Aşağıda verilen derslerden en az 4 farklı lisansüstü dersi (doktora eğitimine yüksek lisans eğitiminden sonra başlayan öğrenciler için) ya da 14 farklı lisansüstü dersi (doktora eğitimine lisans eğitiminden sonra başlayan öğrenciler için) almak,

-Lisans eğitiminden gelen öğrenciler için en az 42 ulusal krediyi (semineri de içine alan 120 AKTS kredisini), yüksek lisans eğitiminden gelen öğrenciler için ise en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 120 AKTS kredisini) tamamlamak, 

-Tez öncesi yeterlilik sınavından başarılı olmak, 

-Tez önerisini enstitü yönetmeliğine göre hazırlayıp sunmak,

-Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,

-Tezini savunmak

-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Doğum ve Jinekoloji  Doktora Programı 2013 yılında açılmıştır ve ilk öğrencilerini 2013-2014 Güz Döneminde alacaktır. Halihazırda bu programa kayıtlı öğrenci bulunmamaktadır.  Bu program kapsamında 1 Prof.Dr., 2 Doç.Dr., 3 Yrd.Doç.Dr. görev almaktadır.

Bu program, teorik, klinik ve laboratuvar uygulama bilgi ve becerilerine sahip Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uzmanlar yetiştirmek misyonunu üstlenmiştir. Program, mezuniyet sonrası mezunların alanları ile ilgili problemleri çözebilmeleri için gerekli olan Veteriner Doğum ve Jinekoloji ile ilgili temel dersleri içerir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, Veteriner Doğum ve Jinekoloji klinik ve laboratuvarında çalışabilmek için temel becerileri oluşturur.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, v.b.) takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecektir.
 2-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, geçekleştireceği çalışmalarda kullanabilecektir.
 3-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uzmanlaşmış olacak ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilecektir.
 4-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgiyi ve bilgi kaynaklarını belirleyebilecek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılabilecektir.
 5-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanabilecektir.
 6-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgiye sahip olacaktır.
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Doktora programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Doğum ve Jinekoloji alanında uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Doğum ve Jinekoloji mezunları eğitimlerinin ardından hayatlarına öğretim üyesi olarak devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC) olmalıdır.

Mezuniyet Şartları

Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci Biyokimya Doktora Programı'ndan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Mesih KOCAMÜFTÜOĞLU

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 15100-BURDUR.

E-posta: m_kocamuftuoglu@mehmetakif.edu.tr

Tel: 0 248 2132238

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6
Bilimsel araştırmalarda istatistiksel yöntemlerin kullanımı
Bilimsel araştırma teknikleri, makale yazımı ve etik
İneklerde östrus senkronizasyonu için seçenekler
Dişi Genital Organlarının Anatomi ve Fizyolojisi
Fertilite sorunlu sürülere yaklaşımlar
Gebelik ve doğumda, anne ve yavrunun bakımı
Çevresel ve Bulaşıcı Mastitisler
Corpus Luteum: gelişimi, fonksiyonu, ve regresyonu
Güç Doğumlar
Beslenmenin Ovaryum Fonksiyonlarına Etkisi
Evcil Hayvanlarda Embriyo Nakli
Doğum ve Jinekolojide Muayene Yöntemleri
Ovaryum Fonksiyonlarının Hormonal Kontrolü
Dişi Köpek ve Kedilerde İnfertilite
İnekte infertilite
Mastitis Kontrol Programları
Gebeliğin Anne Tarafından Tanınması
Gebelik Teşhis Yöntemleri
İneklerde Periparturient Dönemde Mineral ve Enerji Metabolizması
Moleküler Reproduktif Endokrinoloji
Ultrasonografik Yöntemler İle Ovaryum Fonksiyonlarının İzlenmesi
Oosit Gelişimi, IVM, IVF
Meme operasyonları
Köpek ve Kedilerde Ovaryum Fonksiyonları ve Hastalıkları
Ovaryumda patolojik olgular
Gebelik patolojisi
Gebelik Fizyolojisi
Doğum Sonrası Dönem ve Sorunları
İneklerde Döl Tutmama
Laboratuvar Hayvanlarında Üreme ve Sorunları
Reprodüktif Sürü Sağlığı Kontrol Programları
Üreme Hormonları ve Klinik Kullanımları
Kısraklarda reproduksiyon idaresi
Dişi Köpek ve Kedilerde Reproduksiyon Fizyolojisi ve Seksüel Sikluslar
Dişi Çiftlik Hayvanlarında Reproduksiyon Fizyolojisi
Reproduksiyonda mevsimsellik
Seminer 1
Seminer 2
Uzmanlık Alan Dersi-1
Uzmanlık Alan Dersi-2
Uzmanlık Alan Dersi-3
Uzmanlık Alan Dersi-4
Danışmanlık
Dişi Genital Organların Operasyonları
İneklerde Seksüel Siklus
İneklerde Postpartum Dönemde Fertilite
Doktora Tez Çalışması 1
Doktora Tez Çalışması 2
Doktora Tez Çalışması 3
Doktora Tez Çalışması 4
Meme Anatomisi ve Laktasyon Fizyolojisi
Prolapsus Uteri
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel araştırma teknikleri, makale yazımı ve etik Zorunlu 2 3
  03VDJ2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VDJ2101 Dişi Genital Organlarının Anatomi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 3
    Total : 4 8


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel araştırmalarda istatistiksel yöntemlerin kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VDJ2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
    Total : 1 5
    Annual Total : 5 13


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VDJ2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VDJ2103 Gebelik Teşhis Yöntemleri Zorunlu 2 3
    Total : 2 5


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VDJ2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
    Total : 0 2
    Annual Total : 2 7


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VDJ2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VDJ2601 Doktora Tez Çalışması 1 Zorunlu 0 22
  03VDJ2600 Uzmanlık Alan Dersi-1 Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VDJ2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VDJ2600 Uzmanlık Alan Dersi-2 Zorunlu 0 6
    Total : 0 8
    Annual Total : 0 38


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VDJ2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VDJ2600 Uzmanlık Alan Dersi-3 Zorunlu 0 6
    Total : 0 8


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VDJ2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VDJ2600 Uzmanlık Alan Dersi-4 Zorunlu 0 6
  03VDJ2600 Uzmanlık Alan Dersi-4 Zorunlu 0 6
    Total : 0 14
    Annual Total : 0 22
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VDJ2232 Beslenmenin Ovaryum Fonksiyonlarına Etkisi Seçmeli 2 3
  03VDJ2208 Corpus Luteum: gelişimi, fonksiyonu, ve regresyonu Seçmeli 2 3
  03VDJ2209 Çevresel ve Bulaşıcı Mastitisler Seçmeli 3 5
  03VDJ2201 Dişi Çiftlik Hayvanlarında Reproduksiyon Fizyolojisi Seçmeli 2 3
  03VDJ2206 Dişi Genital Organların Operasyonları Seçmeli 3,5 6
  03VDJ2226 Dişi Köpek ve Kedilerde İnfertilite Seçmeli 3 5
  03VDJ2205 Dişi Köpek ve Kedilerde Reproduksiyon Fizyolojisi ve Seksüel Sikluslar Seçmeli 3 4
  03VDJ2217 Doğum Sonrası Dönem ve Sorunları Seçmeli 3 5
  03VDJ2207 Doğum ve Jinekolojide Muayene Yöntemleri Seçmeli 3 5
  03VDJ2225 Evcil Hayvanlarda Embriyo Nakli Seçmeli 3,5 6
  03VDJ2234 Fertilite sorunlu sürülere yaklaşımlar Seçmeli 2 3
  03VDJ2218 Gebeliğin Anne Tarafından Tanınması Seçmeli 1 2
  03VDJ2204 Gebelik Fizyolojisi Seçmeli 2 3
  03VDJ2213 Gebelik patolojisi Seçmeli 2 3
  03VDJ2228 Gebelik ve doğumda, anne ve yavrunun bakımı Seçmeli 1 2
  03VDJ2224 Güç Doğumlar Seçmeli 1 2
  03VDJ2233 İneklerde Döl Tutmama Seçmeli 2 3
  03VDJ2202 İneklerde östrus senkronizasyonu için seçenekler Seçmeli 4 6
  03VDJ2221 İneklerde Periparturient Dönemde Mineral ve Enerji Metabolizması Seçmeli 3 5
  03VDJ2220 İneklerde Postpartum Dönemde Fertilite Seçmeli 2 3
  03VDJ2212 İneklerde Seksüel Siklus Seçmeli 1 2
  03VDJ2219 Kısraklarda reproduksiyon idaresi Seçmeli 2 3
  03VDJ2231 Köpek ve Kedilerde Ovaryum Fonksiyonları ve Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VDJ2216 Laboratuvar Hayvanlarında Üreme ve Sorunları Seçmeli 2 3
  03VDJ2235 Mastitis Kontrol Programları Seçmeli 3 5
  03VDJ2227 Meme operasyonları Seçmeli 3,5 6
  03VDJ2211 Moleküler Reproduktif Endokrinoloji Seçmeli 2 3
  03VDJ2228 Oosit Gelişimi, IVM, IVF Seçmeli 3 5
  03VDJ2222 Ovaryum Fonksiyonlarının Hormonal Kontrolü Seçmeli 2 3
  03VDJ2229 Ovaryumda patolojik olgular Seçmeli 2 3
  03VDJ2214 Prolapsus Uteri Seçmeli 2 3
  03VDJ2210 Reproduksiyonda mevsimsellik Seçmeli 2 3
  03VDJ2215 Reprodüktif Sürü Sağlığı Kontrol Programları Seçmeli 3 5
  03VDJ2230 Ultrasonografik Yöntemler İle Ovaryum Fonksiyonlarının İzlenmesi Seçmeli 3 5
  03VDJ2203 Üreme Hormonları ve Klinik Kullanımları Seçmeli 3 5
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi