Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans

Amaç

Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yüksek Lisans Programı ihtiyaç duyulan nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip, alanında uzman kişileri yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Özel Kabul Şartları

Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi (zootekni), Kimya Mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji ile ilgili alanların mezunları kabul edilmektedir.

Tanınma Prosedürleri

Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yüksek Lisans programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı; 1992 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı iken 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kurulmasıyla, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi çatısı altında faaliyet göstermektedir. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında 2 Prof. Dr., 2 Yrd. Doç. Dr. ve 1 Arş. Gör. olmak üzere toplam 5 öğretim elemanı bulunmaktadır. Hayvan Besleme ve beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, sosyoekonomik öneme haiz tüm hayvanların beslemesi, beslenme hastalıkları  ile yemler, yem hijyeni ve teknolojisi konularıyla ilgilenir. Program Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında birçok temel bilimsel dersi içermektedir ve doktora eğitimine hazırlık sağlar.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bu programı bitiren öğrenciler, alternatif yem maddeleri ve bunların özelliklerini öğrenirler.
 2-  Bu programı bitiren öğrenciler, at beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 3-  Bu programı bitiren öğrenciler, balık beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 4-  Bu programı bitiren öğrenciler, beslenme hastalıklarıyla ilgili beceriler edinirler.
 5-  Bu programı bitiren öğrenciler, domuz beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 6-  Bu programı bitiren öğrenciler, hayvan besleme alanında biyoteknojinin uygulanışı konusunu öğrenirler.
 7-  Bu programı bitiren öğrenciler, hayvan beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 8-  Bu programı bitiren öğrenciler, kaba yemler ve bunların özelliklerini öğrenirler.
 9-  Bu programı bitiren öğrenciler, kaz, ördek ve hindi beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 10-  Bu programı bitiren öğrenciler, keçi beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 11-  Bu programı bitiren öğrenciler, kedi ve köpek beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 12-  Bu programı bitiren öğrenciler, konsantre yemler ve bunların özelliklerini öğrenirler.
 13-  Bu programı bitiren öğrenciler, koyun beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 14-  Bu programı bitiren öğrenciler, laboratuvar hayvanlarının beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 15-  Bu programı bitiren öğrenciler, tavuk beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 16-  Bu programı bitiren öğrenciler, yem analizlerini öğrenirler.
 17-  Bu programı bitiren öğrenciler, yem formulasyonu becerisi edinir.
 18-  Bu programı bitiren öğrenciler, yem hijyenini öğrenirler.
 19-  Bu programı bitiren öğrenciler, yem katkı maddeleri ve bunların özelliklerini öğrenirler.
 20-  Bu programı bitiren öğrenciler, yem teknolojisini öğrenirler.
 21-  Bu programı bitiren öğrenciler, yemlerde antinutrisyonel faktörler ve bunların özelliklerini öğrenirler.
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Hayvan Besleme ve Beslenme hastalıkları alanında uzmanlaşmış olur. Bu anlamda kamu sektörü, üniversiteler ve özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları yüksek lisans öğrencileri eğitimlerinin ardından doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır; 


a) O derse kaydını yaptırmış olmak, 
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak, 
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak, 
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur. 
Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Puan
Harf Notu
Katsayı
Açıklama
90-100
AA
4,00
Başarılı
80-89
BA
3,50
Başarılı
70-79
BB
3,00
Başarılı
65-69
CB
2,50
Başarılı
60-64
CC
2,25
Başarılı
55-59
DC
1,75
Başarısız*
50-54
DD
1,25
Başarısız*
40-49
FD
0,75
Başarısız
<= 39
FF
0,00
Başarısız
-
F1
0,00
Devamsız*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.25 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar. 
G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,
K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,
M: Muaf,
B: Başarılı.

Mezuniyet Şartları

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Kısmi Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Hıdır GÜMÜŞ

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı,
15030-BURDUR.
E-posta: hgumusi@mehmetakif.edu.tr
Tel: 0 248 213 2143

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
Alternatif yem maddeleri 3 2 2 2 2 5
Yemlerde antinutrisyonel faktörler 5
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı 1 1
Temel Yem Bilgisi 5 5 5 5 4 4 3 4
Rasyon hazırlamada temel ilkeler ve teknikler 2 5 1
Tavuk beslemede temel ilkeler 5 4 4 2 2 4 5
Süt sığırlarının beslenmesinde temel ilkeler 3 5 5 5 3 3 3 1 1
Buzağı Besleme 5 5 3 1 2 1 1
Ruminantlarda beslemenin döl verimi üzerine etkisi 5 5 4 4
Seçmeli Ders
Besi Sığırlarının Beslenmesi 2 5 4 4 2 4
Yem katkı maddeleri 5
Yem Hijyeni 1 1 1 1 1 1 3 5
Kedi ve köpeklerin beslenmesi 3 3 2 2 5
Kaz, ördek ve hindi besleme 3 3 2 2 5
Atların beslenmesi 2 4 4 4 1 1 1 1 1 5
Laboratuvar hayvanlarının beslemesi 3 3 2 5
Balık besleme 4 3 2 5
Keçi besleme 3 3 3 3 1 5
Temel Besin Maddeleri ve Metabolizmaları 1 2 2 1 2 2 2 1
Yüksek Lisans Tez Çalışması 1 4
Yemlerde ham besin madde analizleri 5
Domuzların beslenmesi ve beslenme hastalıkları 5 4 4 2 2 2 2 5
Ruminantların Beslenme hastalıkları 5 4
Yemlerin işlenmesi ve yem teknolojisi 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik
Seminer 3
Koyun besleme 3 5 4 4 1 5
Uzmanlık alan dersi 1 2
Uzmanlık Alan Dersi 3 4
Uzmanlık Alan Dersi 2 3 3 3
Danışmanlık 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tek midelilerin başlıca beslenme hastalıkları 2 4 2 2 2
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VHB1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHB1102 Temel Besin Maddeleri ve Metabolizmaları Zorunlu 2 3
  03VHB1101 Temel Yem Bilgisi Zorunlu 2 3
  03VHB1600 Uzmanlık alan dersi 1 Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders   6 10
    Total : 12 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VHB1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHB1500 Seminer Zorunlu 0 6
  03VHB1600 Uzmanlık Alan Dersi 2 Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders   6 10
    Total : 7 27
    Annual Total : 19 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHB1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHB1600 Uzmanlık Alan Dersi 3 Zorunlu 0 6
  03VHB1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması 1 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHB1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHB1600 Uzmanlık Alan Dersi 4 Zorunlu 0 6
  03VHB1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması 2 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHB1201 Yem Hijyeni Seçmeli 1 2
  03VHB1217 Alternatif yem maddeleri Seçmeli 2 3
  03VHB1208 Atların beslenmesi Seçmeli 1 2
  03VHB1213 Balık besleme Seçmeli 2 3
  03VHB1204 Besi Sığırlarının Beslenmesi Seçmeli 3 4
  03VHB1218 Buzağı Besleme Seçmeli 2 3
  03VHB1215 Domuzların beslenmesi ve beslenme hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VHB1211 Kaz, ördek ve hindi besleme Seçmeli 2 3
  03VHB1206 Keçi besleme Seçmeli 2 3
  03VHB1207 Kedi ve köpeklerin beslenmesi Seçmeli 2 3
  03VHB1205 Koyun besleme Seçmeli 2 3
  03VHB1212 Laboratuvar hayvanlarının beslemesi Seçmeli 1 2
  03VHB1219 Rasyon hazırlamada temel ilkeler ve teknikler Seçmeli 3 5
  03VHB1216 Ruminantlarda beslemenin döl verimi üzerine etkisi Seçmeli 2 3
  03VHB1209 Ruminantların Beslenme hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VHB1220 Süt sığırlarının beslenmesinde temel ilkeler Seçmeli 2 3
  03VHB1221 Tavuk beslemede temel ilkeler Seçmeli 2 3
  03VHB1210 Tek midelilerin başlıca beslenme hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VHB1203 Yem katkı maddeleri Seçmeli 2 3
  03VHB1214 Yemlerde antinutrisyonel faktörler Seçmeli 1 2
  03VHB1222 Yemlerde ham besin madde analizleri Seçmeli 3 5
  03VHB1202 Yemlerin işlenmesi ve yem teknolojisi Seçmeli 3 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi