Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Öğrenciler Veteriner Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programını başarıyla tamamladıktan sonra, "Veteriner Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans" derecesini alırlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

-Veteriner Mikrobiyoloji dalında uzmanlaşmış bilim insanı ve araştırmacı yetiştirmek,
-Veteriner Mikrobiyoloji alanında uzmanlaşacak öğrencilerine bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak,
-Enfeksiyöz hayvan hastalıklarına ek olarak genel mikrobiyoloji, immünoloji, moleküler mikrobiyoloji ve epidemiyoloji konularında lisans düzeyindeki bilgilerin üstüne güncel bilgi ve gelişmelerin öğretilmesi,
-Yüksek lisans öğrencilerinin laboratuar beceri ve deneyimlerinin teknolojiye uyumlu olarak geliştirilmesi ve pratiğe uygulanabilir hale getirilmesi,
-Yüksek lisans öğrencilerine, Veteriner Mikrobiyolojinin ilişkili olduğu klinik ve paraklinik disiplinler ile iletişim kurma ve edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Özel Kabul Şartları

Veteriner Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programına Veteriner Fakültesi mezunları ile Su Ürünleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Sağlık Yüksek Okulu lisans mezunları kabul edilecektir. Yürürlükte olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11/1. maddesi gereğince yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
1- Lisans Diploması
2- ÜDS veya eşdeğeri bir yabancı dil (KPDS, TOEFL, IELTS) sınavına girdiğine dair belge
3- ALES veya eşdeğeri (GRE, GMAT) sınav sonuç belgesi (sayısal türden en az 55 tam puan)

Tanınma Prosedürleri

Veteriner Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Önerilen Veteriner Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programının öğrencileri; öğrenim süresi içinde aldıkları dersler, bir seminer ve tez çalışmasından oluşan toplam 120 AKTS kredisi almak ve başarılı olmak zorundadır. Öğrenci her bir dönem (yarıyıl) için 30 AKTS olmak üzere, yılda toplam 60 AKTS kredi alabilir.

Program Profili

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji Master Programı 2013 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalında tam zamanlı olarak 2 Profesör Doktor ve 2 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere 4 öğretim üyesi çalışmaktadır. 

 

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bakteri ve mantarların makroskopik ve mikroskopik özellikleri, virülens faktörleri, antijenik yapıları ve bunların belirlenmesinde kullanılan laboratuvar teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 2-  bilimsel bir projeyi yürütebilecektir.
 3-  bir master tezi ve akademik makale yazabilecektir.
 4-  bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci: bakteri ve mantarların sınıflandırılması ve anatomik yapıları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 5-  Çeşitli hayvanların immun sisteminin yapısını ve işleyişini kavrayabilecektir.
 6-  Çeşitli klinik örneklerden hastalık etkeni bakteri ve mantarları izole ve identifiye ederek teşhis koyabilecektir.
 7-  Epidemiyolojik prensipleri kullanarak infeksiyonların populasyonlardaki karakteristiklerini, koruma ve kontrol yöntemlerini belirleyebilecektir.
 8-  İnfeksiyonların teşhisi için serolojik testlerin sonuçlarını değerlendirebilecektir.
 9-  İnfeksiyonların teşhisinde serolojik testleri uygulayabilecektir.
 10-  mikrobiyoloji alanında akademik makaleleri ve tezleri analiz edebilecektir.
 11-  mikroroganizmaların antimikrobiyellere duyarlılıklarını çeşitli laboratuvar teknikleri kullanarak belirleyebilecektir.
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programında eğitimini tamamlamış öğrenciler, mikrobiyoloji alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Veteriner Mikrobiyoloji Yüksek Lisans öğrencileri master derecesini aldıktan sonra doktora eğitimine başlayabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC)olması gerekir.

 

Mezuniyet Şartları

-Öğrenci ders, 1 seminer ve tez hazırlama kredilerinden oluşan toplam 120 kredi almalı ve başarılı olmalıdır. Öğrenci bir dönemde 30 kredi, bir yılda 60 krediyi tamamlamalıdır.

-Öğrenci kumulatif olarak 100 üzerinden 70 puan ortalamasını sağlamalıdır.

- Yüksek lisans tezini hazırlama ve savunma sınavında başarılı olmalıdır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Faruk Pehlivanoğlu

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

İstiklal Kampüs, BURDUR 15030.

E-posta: pehlivanoglu@mehmetakif.edu.tr

Tel: 0 248 213 2063

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Antimikrobiyel Ajanlar ve Etki Mekanizmaları 3 3 5 4
Antibiyotik Duyarlılık Testleri 2 5 3
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı 4 5 3 4
Otoimmunite, İmmun Yetmezlikler, Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları 1 4 5 5 5 3
Bakteriyel ve Fungal Balık Hastalıkları 4 5 5 4 3 2 1
Bakteriyel ve Fungal Kanatlı Hayvan Hastalıkları 4 5 5 4 4 2 4 4 3
Bakteriyel ve Fungal Domuz Hastalıkları 4 5 5 2 3 3 4 4 2
Bakteri Genetiği 4 5 4
Kanatlı Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Temel İlkeler 2 2 5 5 4 1 5 5 2
Mikrobiyolojide Biyogüvenlik 5
Hayvanların Aerobik Bakteri Enfeksiyonlarının Teşhisi 4 5 4
Hayvanların Anaerobik Bakteri Enfeksiyonlarının Teşhisi 5 5 5 5 5 3 1 3
Hayvanların Mikroaerofilik Bakteri Enfeksiyonlarının Teşhisi 5 5 5 4 4 1 3 3
Seçmeli Ders
Epidemiyoloji 2 5 3
Uzmanlık Alan Dersi-1 5 4 4
Uzmanlık Alan Dersi-2 5 4 4
Uzmanlık Alan Dersi-3 4 5 5
Uzmanlık Alan Dersi-4 4 5 5
Mikroorganizmaların Genel Özellikleri 5 5 2 2 2
Humoral ve Hücresel Bağışıklık
Immunoterapi 1 3 3 5 5 5 3
Mantarların İzolasyon ve İdentifikasyonu 5 5 5 2 3
Mikroorganizmaların İzolasyon ve İdentifikasyonu 4 4 5 5 4 3
Brusellozisin Laboratuar Tanısı 4 4 4 4 4 5 5 1
Mastitisin Laboratuar Tanısı 4 5 3 3
Yüksek Lisans Tez Çalışması-1 4 5 5
Yüksek Lisans Tez Çalışması-2 5 5
Mikrobiyolojide Kullanılan Ortamlar 4
Mikrobiyel Flora ve Enfeksiyonlarda Örnek Alımı 3 4 5 2
Mikrobiyel Virülens Faktörleri 5 5 1 1
Yemlerin Mikrobiyolojik Muayenesi 3 5 3 3 3
Mikrobiyolojik Boyama Metodları 2 4 4
Mikroskoplar ve Mikroskopi 5 3 1
Moleküler Mikrobiyoloji 3 5 5 5 2 3
Hayvanların Mikotik Enfeksiyonları 5 5 5 1 5 1
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik 5 5 5
Seminer 5 5 3
Serolojik Testler 3 5 5 5
Sterilizasyon and Dezenfeksiyon 3 3
Danışmanlık 4 5 4
Viral Kanatlı Hayvan Hastalıkları 5 2 4 4 3
Zoonoz Enfeksiyonlar 4 5 1 5 1 3 3 3
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak tanımlar.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmelikleri tanır.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alanında edindiği bilgileri kullanarak, uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri oluşturur.
Uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Eğitimini tamamladığı yüksek lisans programının kendisine sağladığı yetki v sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur.
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
Varsa kendi uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlarla ilişki kurarak, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
Mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, gerçekleştireceği çalışmalarda kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Yüksek lisans alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirmek ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
Gerek mesleki uygulamaları ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlılık gösterir.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanı ile ilgili her türlü verinin (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgiyi ülke ve bölgenin ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular ve savunma yeterliliğine sahip olur.
Çevre sağlığı kurallarını tanımlar ve korumaya yönelik uygulamaları yapar.
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
Alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder ve gerektiğinde kullanır.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VMK1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VMK1101 Mikroorganizmaların Genel Özellikleri Zorunlu 3 5
  03VMK1600 Uzmanlık Alan Dersi-1 Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders   7 11
    Total : 12 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı Zorunlu 1.5 3
  03VMK1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VMK1102 Mikroorganizmaların İzolasyon ve İdentifikasyonu Zorunlu 3 4
  03VMK1500 Seminer Zorunlu 0 6
  03VMK1600 Uzmanlık Alan Dersi-2 Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders   4 6
    Total : 8.5 27
    Annual Total : 20.5 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VMK1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VMK1600 Uzmanlık Alan Dersi-3 Zorunlu 0 6
  03VMK1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması-1 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VMK1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VMK1600 Uzmanlık Alan Dersi-4 Zorunlu 0 6
  03VMK1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması-2 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VMK1207 Antibiyotik Duyarlılık Testleri Seçmeli 3 4
  03VMK1222 Antimikrobiyel Ajanlar ve Etki Mekanizmaları Seçmeli 2 3
  03VMK1211 Bakteri Genetiği Seçmeli 2 3
  03VMK1216 Bakteriyel ve Fungal Balık Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VMK1217 Bakteriyel ve Fungal Domuz Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VMK1224 Bakteriyel ve Fungal Kanatlı Hayvan Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VMK1219 Brusellozisin Laboratuar Tanısı Seçmeli 2 3
  03VMK1209 Epidemiyoloji Seçmeli 2 3
  03VMK1202 Hayvanların Aerobik Bakteri Enfeksiyonlarının Teşhisi Seçmeli 3 4
  03VMK1204 Hayvanların Anaerobik Bakteri Enfeksiyonlarının Teşhisi Seçmeli 3 4
  03VMK1214 Hayvanların Mikotik Enfeksiyonları Seçmeli 2 3
  03VMK1203 Hayvanların Mikroaerofilik Bakteri Enfeksiyonlarının Teşhisi Seçmeli 3 4
  03VMK1205 Humoral ve Hücresel Bağışıklık Seçmeli 2 3
  03VMK1210 Immunoterapi Seçmeli 2 3
  03VMK1215 Kanatlı Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Temel İlkeler Seçmeli 2 3
  03VMK1208 Mantarların İzolasyon ve İdentifikasyonu Seçmeli 3 4
  03VMK1218 Mastitisin Laboratuar Tanısı Seçmeli 2 3
  03VMK1229 Mikrobiyel Flora ve Enfeksiyonlarda Örnek Alımı Seçmeli 2 3
  03VMK1220 Mikrobiyel Virülens Faktörleri Seçmeli 2 3
  03VMK1221 Mikrobiyolojide Biyogüvenlik Seçmeli 2 3
  03VMK1228 Mikrobiyolojide Kullanılan Ortamlar Seçmeli 2 3
  03VMK1227 Mikrobiyolojik Boyama Metodları Seçmeli 2 3
  03VMK1225 Mikroskoplar ve Mikroskopi Seçmeli 2 3
  03VMK1212 Moleküler Mikrobiyoloji Seçmeli 2 3
  03VMK1213 Otoimmunite, İmmun Yetmezlikler, Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları Seçmeli 3 4
  03VMK1230 Serolojik Testler Seçmeli 3 4
  03VMK1206 Sterilizasyon and Dezenfeksiyon Seçmeli 2 3
  03VMK1223 Viral Kanatlı Hayvan Hastalıkları Seçmeli 3 4
  03VMK1226 Yemlerin Mikrobiyolojik Muayenesi Seçmeli 2 3
  03VMK1201 Zoonoz Enfeksiyonlar Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi