Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Gıda Mühendisliği
Edinilen Ünvan

Gıda Mühendisi

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç
Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı´nın temel amacı, gıda sanayindeki gelişmeleri izleyerek güvenli, yüksek kaliteli ve katma değerli gıda ürünlerinin üretimi amacıyla gerekli sistemlerin tasarımını, işletmesini ve geliştirmesini yapabilecek, uluslar arası alanda rekabet edebilecek düzeyde çağdaş bilgi ve yeteneklerle donatılmış, diğer bir ifadeyle; bilim ve mühendislik yöntemleri kazandırılmış, çevre bilincinde olan, ülkesini ve mesleğini seven gıda mühendisleri yetiştirmektir.
Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Toplamda 196 yerel kredi veya 240 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Lisans Eğitimini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.
Program Profili
Gıda Mühendisliği Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 4 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuştur. 2012-2013 Akademik Yılı Güz döneminde Lisans eğitimine, aynı yılın Bahar döneminde ise Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde, Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi olmak üzere iki anabilim dalı mevcuttur. Gıda Mühendisliği Bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir. Hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Bölümde üç öğretim üyesi bulunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili metotların kavranması
 2-  Bireysel çalışma becerisinin kazanılması
 3-  Çevre, sağlık, iş güvenliği ve diğer güncel konuları takip edebilme anlayışı kazanılır
 4-  Deney/proje tasarlama ve ürün geliştirme/uygulama alanlarında beceri kazanılması
 5-  Dil öğrenme stratejilerinin etkili kullanması
 6-  Gıda alanında ulusal ve uluslararası standartlar, yasal düzenlemeler konusunda bilgi edinilmesi
 7-  Gıda analizleri sonucu elde edilen verilerin yorumlanmasının öğrenilmesi
 8-  Gıda kimyası, gıda teknolojisi, gıda güvenliği, gıda ambalajlama, beslenme ve duyusal değerlendirme alanlarında teorik ve/veya uygulamalı olarak eğitim-öğretimin sağlanması
 9-  Gıda mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılması
 10-  Gıda proseslerinde kullanılan bileşenlerin ve yan ürünlerinin ekonomik ve çevresel olarak etkin bir şekilde kullanılmasıyla sürdürülebilirliği sağlanması
 11-  Gıda sektöründe geliştirilen yeni teknikleri anlama becerisinin kazanılması
 12-  Gıda sektörüne hizmet veren yan sektörlerde çalışma becerisi kazanılması
 13-  Gıda üretim sürecinde çıkabilecek sorunların tanımlanabilmesi
 14-  İngilizce yazılmış kaynakları takip etmek için yeterli seviyede İngilizce bilgisine sahip olunması
 15-  Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında uygulayabilme becerisinin kazanılması
 16-  Toplum sağlığını öncelikli hedef alarak, gıda üretim ve muhafaza yöntemlerinin iyileştirilmesi
 17-  Yaşam boyu öğrenme, mesleki/ toplumsal gelişmeler ve sorunlarda farkındalık sağlanır
Mezunların Mesleki Profili
Gıda sanayinin AR-GE, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gıda Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Kabul Şartları
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.
Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Mezuniyet Şartları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 (70/100) ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Assist. Prof. Dr. Melike BARAN EKİNCİ
melikebaran@mehmetakif.edu.tr

İletişim
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR/TÜRKİYE
gidamuh@mehmetakif.edu.tr
Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
Çevre ilişkisi
Analitik Kimya
Uygulamalı Matematik 4 3 3 4
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Biyolojide Temel Kavramlar
Biyokimya 3 2 3 2
Tahıl Teknolojisi
Bilgisayar
Gıda Mühendisliğinde Tasarım 4 5 5 5
Güzel ve Etkin Konuşma
Diferansiyel Denklemler 3 3 3
Yağ Teknolojisi 4 5 4 4 5 4 4 1 1 4 1 1 1
Enzim Bilimi ve Teknolojisi 4 4 4 4 4
Enzim Bilimi 4 4 5 2 4 4
Akışkanlar Mekaniği 3 2 3 2
Gıda Analiz Teknikleri 1 5 3 4
Gıda Analiz Teknikleri II 3 5 3 3
Gıda Biyoteknolojisi 3 3 3 3
Gıda Kimyası 5 2 3 3
Gıda Mühendisliği Temel İşlemler I 4 2 2 3
Gıda Mühendisliği Temel İşlemler II 5 4 3 3 1 1 3
Gıda Mikrobiyolojisi 3 5 5
Gıda Muhafaza Teknikleri 1 4 5 3 2 1 1 1 4 1 1 1
Yabancı Dil I
Yabancı Dil I 2 1 1 4 5 5
Yabancı Dil II
Meyve ve Sebze Teknolojisi 4 5 4 4 2 1 2 4 1 4 1 1
Fonksiyonel Süt Ürünleri
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Genel Mikrobiyoloji 4 4 3 4 3
Lisans Tezi II 3 4 3 4 4
Isı Transferi 2 3 3
Endüstriyel Mikrobiyoloji 4 5 4 4 5 5 5
Mesleki Staj 5 5 4 4
Anadolu Uygarlıklarına Giriş
Moleküler Biyolojiye Giriş 5 3 2 3 1 1 2 3 3 3 4 4 3 5 3 2 3
İstatistik 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4
İşletme Organizasyonu ve Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kütle ve Enerji Denklikleri 4 3 3
Malzeme Bilgisi
Matematik I
Matematik II
Mikrobiyolojik Kalite Kontrol 5 4 5 4 4
Süt Teknolojisi 3 4 4 4
Beslenme 3 4 4 4
Zeytinyağı ve Sağlık 2 5 4 3 5 4 2 1 1 3 4 1 1 1 1
Organik Kimya
Fizik I
Fizik II
İşletme Sanitasyonu 4 3 4
Gıda Mühendisliği Uygulamaları 5 5 5 4
Temel Ekonomi
Reaksiyon Kinetiği 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 1 3 4
Süt ve Süt Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar
Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi
Sosyal Seçmeli I
Sosyal Seçmeli II 4 3 4 4 4
Sosyal Seçmeli III
Teknik Resim
Teknik Seçmeli 5 6
Teknik Seçmeli I
Teknik Seçmeli II 4 4 5 4
Teknik Seçmeli III 3 2 4 4 4
Teknik Seçmeli IV 4 4 3 4 4
Teknik Seçmeli V
Teknik Seçmeli VI
Teknik İngilizce
Termodinamik 3 4 3 3
Toplam Kalite Yönetimi
Türk Dili I
Türk Dili II
Lisans Tezi I
İş Güvenliği
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1401160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2
  1401109 Bilgisayar Zorunlu 2 3
  1401111 Biyolojide Temel Kavramlar Zorunlu 2 3
  1401105 Fizik I Zorunlu 4 5
  1401101 Genel Kimya I Zorunlu 3 5
  1401107 Matematik I Zorunlu 4 5
  1401103 Organik Kimya Zorunlu 2 3
  1401170 Türk Dili I Zorunlu 2 1
  1401180 Yabancı Dil I Zorunlu 4 3
    Total : 25 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1401104 Analitik Kimya Zorunlu 3 5
  1401260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2
  1401106 Fizik II Zorunlu 4 5
  1401102 Genel Kimya II Zorunlu 3 5
  1401108 Matematik II Zorunlu 4 5
  1401110 Teknik Resim Zorunlu 3 4
  1401270 Türk Dili II Zorunlu 2 1
  1401280 Yabancı Dil II Zorunlu 4 3
    Total : 25 30
    Annual Total : 50 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1401207 Biyokimya Zorunlu 4 5
  1401201 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 5
  1401203 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 3 5
  1401211 Gıda Biyoteknolojisi Zorunlu 4 5
  1401209 Kütle ve Enerji Denklikleri Zorunlu 3 5
  1401205 Termodinamik Zorunlu 4 5
    Total : 22 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1401208 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 4 5
  1401212 Gıda Analiz Teknikleri 1 Zorunlu 3 5
  1401206 Gıda Kimyası Zorunlu 4 5
  1401204 Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 5
  14012010 Isı Transferi Zorunlu 4 5
  1401202 Uygulamalı Matematik Zorunlu 4 5
    Total : 22 30
    Annual Total : 44 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1401307 Gıda Analiz Teknikleri II Zorunlu 3 5
  1401304 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler I Zorunlu 3 4
  1401301 İstatistik Zorunlu 3 4
  1401314 Mesleki Staj Zorunlu 0 0
  15501 Sosyal Seçmeli I Zorunlu 3 4
  1401305 Süt Teknolojisi Zorunlu 3 5
  15601 Teknik Seçmeli I Zorunlu 3 4
  1401403 Yağ Teknolojisi Zorunlu 3 4
- Sosyal Seçmeli I   3 4
    Total : 24 34


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1401309 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler II Zorunlu 3 4
   Gıda Mühendisliği Uygulamaları Zorunlu 0 2
  1401308 Gıda Mühendisliğinde Tasarım Zorunlu 3 4
  1401302 Meyve ve Sebze Teknolojisi Zorunlu 3 4
- Sosyal Seçmeli II   3 4
- Teknik Seçmeli II   3 4
- Teknik Seçmeli III   3 4
- Teknik Seçmeli IV   3 4
    Total : 21 30
    Annual Total : 45 64


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1401406 Beslenme Zorunlu 2 4
  15401 İşletme Sanitasyonu Zorunlu 3 3
  15407 Lisans Tezi I Zorunlu 2 3
  15531 Sosyal Seçmeli III Zorunlu 2 4
  15403 Tahıl Teknolojisi Zorunlu 3 4
  15701 Teknik Seçmeli V Zorunlu 3 6
  15751 Teknik Seçmeli VI Zorunlu 3 6
- Sosyal Seçmeli III   2 4
- Teknik Seçmeli 5 6   3 6
    Total : 23 40


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  1401408 Lisans Tezi II Zorunlu 2 5
- Çevre ilişkisi   3 5
    Total : 5 10
    Annual Total : 28 50
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15561 Anadolu Uygarlıklarına Giriş Seçmeli 2 4
  1401443 Endüstriyel Mikrobiyoloji Seçmeli 3 4
  1401441 Enzim Bilimi Seçmeli 3 4
  14607 Enzim Bilimi ve Teknolojisi Seçmeli 3 4
  1401447 Fonksiyonel Süt Ürünleri Seçmeli 3 4
  14609 Gıda Muhafaza Teknikleri Seçmeli 3 4
  15707 Gıdaların Duyusal Değerlendirmesi Seçmeli 3 6
  15507 Güzel ve Etkin Konuşma Seçmeli 3 4
  1401424 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 3
  1401426 İş Güvenliği Seçmeli 2 3
  1401422 İşletme Organizasyonu ve Yönetimi Seçmeli 2 3
  1401449 Malzeme Bilgisi Seçmeli 3 4
  1401452 Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Seçmeli 3 5
  15709 Moleküler Biyolojiye Giriş Seçmeli 3 6
  14605 Reaksiyon Kinetiği Seçmeli 3 4
  15735 Süt ve Süt Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar Seçmeli 3 6
  1401445 Teknik İngilizce Seçmeli 3 4
  15511 Temel Ekonomi Seçmeli 3 4
  15537 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 2 4
  15717 Zeytinyağı ve Sağlık Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi