Çavdır Meslek Yüksekokulu

 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Mülkiyet Koruma ve Güvenlik ” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans Derecesi

Amaç

Programın Amacı, Güvenlik sektöründe görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kamu kurumlarında istihdam olanağı bulabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektir. Programın bir diğer amacıda endüstriyel alanda iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösterecek kişilerin yetiştirilmeleri ve eğitilmelerini sağlamaktır.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir (www.osym.gov.tr). Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.
4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Ön Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen 120 AKTS krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
a.Müfredatta belirtilen (22) zorunlu dersi içine alan (91) AKTS kredi b.Müfredatta belirtilen (11) seçmeli dersi içine alan (29) AKTS kredi

Program Profili

Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak Mülkiyet Koruma ve Güvenlik alanında Meslek Elemanları yetiştirmektir. Mülkiyet koruma ve güvenlik alanında çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Meslek Elemanı adayının kamu ve özel sektörde mesleğini gerçekleştirebilmesi için tam kaliteyi sağlar.

Öğrenme Çıktıları
 1-  İş sağlığı ve güvenliği temel ilkeleri tanımlamak İş sağlığı ile ilgili kanun ve yönetmelikleri uygulamak İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini iş yerinde takip etmek Risk analizleri yapabilmek Kişisel koruyucu ekipmanları bilmek ve uygulamak İş güvenliği temel kavramları bilmek İş hayatında iş sağlığı ve güvenliği temel eğitim sağlamak Çalışacağı iş yerlerinde iş sağlığı ve yangın güvenlik uzmanı olabilmek İş güvenliği bakış açısını geliştirmek İş sağlığı ve güvenliği yeni gelişmeleri takip edebilme İş sağlığı ve güvenliği iş hayatında yönete bilme ve takip edebilme İş sağlığını tatbiki olarak yapabilme kabiliyetini sağlamak
 2-  İş sağlığı ve güvenliği, amacı, tanımı, temel ilkeleri, ana prensipleri, iş güveliğinin yararları, yönetmeliklerin tanıtımı, iş kanunu, iş sağlığı tanıtımı, tehlikeleri , alınacak önlemler, tehlikeler, iş verenin ve çalışanın yükümlülüğü, güvenlik işaretleri iş kazalarının tanıtımı ve önlemleri, meskek hastalıkları, gürültü. Titreşim, kişisel koruyucu ekipmalar tanıtımı ve faydaları, ergonomi, risk tarifi ve tanımı ve değerlendirilmesi
 3-  İş sağlığı ve güvenlik Eğitim programları ile ilgili temel kavram, teori ve örneklemeleri ile genelleme ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve mevcut eğitim programları ve bunlara alternatif yaklaşımlara yönelik bakış açılarını geliştirmektir. İş hayatlarında karşılaşacakları bu temel eğitimi yaptırmak vve uygulamaktır. İş kanunu ve yönetmelikleri takip etmek ve çalışacakları iş dünyasında tatbik etmektir.
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri aşağıdaki özellikleri içerir:
• Profesyonel olarak hazırlıklı olma, farklı durumlara profesyonel uyum, devam eden Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümünde önkoşul olan pratik ya da temel profesyonel eğitim.

Kabul Şartları

Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir.Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.

Mezuniyet Şartları

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünden mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmak zorunludur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Fatma Dağlı

İletişim
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Çavdır Meslek Yüksekokulu

Çavdır-BURDUR

Telefon: +90 248 427 20 61

Faks: +90 248 427 20 71

E-Posta: cavdirmyo@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3
TOKSİKOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ 5 5 5
temel bilgi teknolojisi 5 5 5
İŞ ETİĞİ 5 5 5
İŞ HUKUKU 5 5 5
İŞLETME YÖNETİMİ 5 5 5
ELEKTRİK VE ŞEBEKE TESİSLERİ 5 5 5
ACİL DURUM RİSK ANALİZİ 5 5 5
GİRİŞİMCİLİK II 5 5 5
GİRİŞİMCİLİK I 5 5 5
ÇEVRE KORUMA 5 5 5
ERGONOMİ 5 5 5
HASAR ANALİZİ 5 5 5
İLK YARDIM 5 5 5
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) 5 5 5
GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM
genel hukuk bilgisi 5 5 5
SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 5 5 5
yabancı dil I (İNGİLİZCE) 5 5 5
STAJ 5 5 5
işçi sağlığı ve iş güvenliğine giriş 5 5 5
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE LABORATUVAR KAZALARI 5 5 5
MAKİNE VE TEÇHİZAT 5 5 5
YÖNETİM DENETİMİ 5 5 5
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ 5 5 5
İŞ HİJYENİ 5 5 5
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 5 5 5
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 5 5 5
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5 5 5
SÜREÇ KONTROL 5 5 5
İTFAİYECİLİK VE KURTARMA BİLGİLERİ 5 5 5
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI II 5 5 5
İş Güvenliği Mevzuatı I 5 5 5
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI 5 5 5
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 5 5 5
ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 5 5 5
TÜRK DİLİ I 5 5 5
TÜRK DİLİ II 5 5 5
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI 5 5 5
İŞ KAZALARI VE RAPORLANDIRMA 5 5 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3
Alanla ilgili temel bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları tanımlar, kavramlar arası ilişkileri sıralar.
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Temel düzeyde veri işleyebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3
Alanla ilgili bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
Sosyal ve davranış bilimleri kuramlarındaki kavramlar arasında bağ kurar.
Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyebilme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.)sunma becerisine sahiptir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip halinde gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde araştırır.
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranmak, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3
Gerek kendi başına gerekse de grup içinde öğrenebilme yetkinliğine sahiptir.
Neyi nasıl öğreneceğini gösterir.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  160 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 2
  103 genel hukuk bilgisi Zorunlu 2 3
  107 GİRİŞİMCİLİK I Zorunlu 3 4
  101 işçi sağlığı ve iş güvenliğine giriş Zorunlu 3 5
  105 temel bilgi teknolojisi Zorunlu 3 4
  170 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 2
  180 yabancı dil I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 3
    Total : 17 23


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  260 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 2
  108 GİRİŞİMCİLİK II Zorunlu 3 4
  110 İŞ HUKUKU Zorunlu 3 3
  102 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI Zorunlu 2 3
  104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 4
  106 TOKSİKOLOJİNİN TEMEL İLKELERİ Zorunlu 3 4
  270 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 2
  280 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 3
    Total : 21 25
    Annual Total : 38 48


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  215 ELEKTRİK VE ŞEBEKE TESİSLERİ Zorunlu 2 3
  203 İLK YARDIM Zorunlu 3 4
  201 İş Güvenliği Mevzuatı I Zorunlu 2 2
  207 İŞ HİJYENİ Zorunlu 2 2
  209 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE LABORATUVAR KAZALARI Zorunlu 2 3
  211 MAKİNE VE TEÇHİZAT Zorunlu 2 3
  217 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 2 3
  205 SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 2
  213 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3 4
    Total : 20 26


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  203 ACİL DURUM RİSK ANALİZİ Zorunlu 3 4
  214 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 2
  204 HASAR ANALİZİ Zorunlu 3 4
  210 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI Zorunlu 2 2
  208 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI II Zorunlu 2 2
  206 İŞ KAZALARI VE RAPORLANDIRMA Zorunlu 3 4
  216 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 2
  500 STAJ Zorunlu 0 8
  212 SÜREÇ KONTROL Zorunlu 2 2
    Total : 19 30
    Annual Total : 39 56
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  219 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 2
  114 ERGONOMİ Seçmeli 2 2
  111 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM Seçmeli 2 3
  112 İŞ ETİĞİ Seçmeli 2 3
  221 İTFAİYECİLİK VE KURTARMA BİLGİLERİ Seçmeli 2 2
  109 YÖNETİM DENETİMİ Seçmeli 2 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi