Çavdır Meslek Yüksekokulu

 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Pazarlama ve Dış Ticaret
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Pazarlama ve Dış Ticaret” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans Derecesi

Amaç

Çavdır Meslek Yüksekokulundaki pazarlama ve dış ticaret bölümünün temel amacı, ilgili alanlardaki nitelikli personel gereksinimini karşılamaktır. Bu amaca ek olarak, pazarlama programının temel eğitim felsefesi, çağdaş iş dünyasının gereksinimleri ile uyumlu mesleki eğitim vermektir.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir (www.osym.gov.tr). Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.
4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Ön Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen 120 AKTS krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
a.Müfredatta belirtilen (22) zorunlu dersi içine alan (91) AKTS kredi b.Müfredatta belirtilen (11) seçmeli dersi içine alan (29) AKTS kredi

Program Profili

Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak Pazarlama ve Dış Ticaret alanında Meslek Elemanları yetiştirmektir. Pazarlama ve Dış Ticaret alanında çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Meslek Elemanı adayının işletmelerin pazarlama, satış departmanlarında ve bankalarda mesleğini gerçekleştirebilmesi için tam kaliteyi sağlar

Öğrenme Çıktıları
 1-  Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
 2-  Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
 3-  Hukuk, muhasebe, işletmecilik ve yönetim konularında temel bilgilere sahip olmak ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
 4-  İşletme içinde pazarlama ile ilgili olarak, tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilme becerisini kazanır.
 5-  İşletme içinde pazarlama uygulamaları konusunda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneği kazanır.
 6-  Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanmak, etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.vAlanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
 7-  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.Kamu ve/ veya özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri aşağıdaki özellikleri içerir:
• Profesyonel olarak hazırlıklı olma, farklı durumlara profesyonel uyum, devam eden Pazarlama ve Dış Ticaret bölümünde önkoşul olan pratik ya da temel profesyonel eğitim.

Kabul Şartları

Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir.Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.

Mezuniyet Şartları

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünden mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 30 iş günü staj yapmak zorunludur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
İletişim
Mehmet Akif Ersoy UNİVERSİTY

Çavdır Vocational High School

Çavdır-BURDUR

Tel: +90 248 427 20 61

Fax: +90 248 427 20 71

E-mail: cavdirmyo@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Reklamcılık
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Traihi (II)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Traihi (I)
Temel Hukuk
Marka Yönetimi
İşletme Yönetimi I
Ticari Belgeler
Pazarlama İletişim Teknikleri
İletişim
Tüketici Davranışları
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Elektronik Pazarlama
Ekonomi
Girişimcilik
İhracat Teknikleri
Yabancı Dil II (İngilizce-II)
Yabancı Dil I (İngilizce-I)
Global Pazarlama
Staj
Yönetim ve Organizasyon
Pazarlama Mevzuatı
Pazarlama İlkeleri
Pazarlama Araştırması
Matematik
Medya ve Toplum İlişkileri
Yeni Pazarlama Teknikleri
Perakende Yönetimi
Satış Gücü Eğitimi
Satış Yönetimi
İstatistik
Tedarik Zincir Yönetimi
Türk Dili (I)
Türk Dili (II)
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  3602160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Traihi (I) Zorunlu 2 2
  3602109 İletişim Zorunlu 2 5
  3602101 Matematik Zorunlu 3 7
  3602105 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 5 6
  3602170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  3602180 Yabancı Dil I (İngilizce-I) Zorunlu 4 4
    Total : 18 26


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  3602260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Traihi (II) Zorunlu 2 2
  3602108 Ekonomi Zorunlu 3 5
  3602102 İstatistik Zorunlu 3 3
  3602104 İşletme Yönetimi I Zorunlu 3 4
  3602112 Perakende Yönetimi Zorunlu 3 5
  3602270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  3602280 Yabancı Dil II (İngilizce-II) Zorunlu 4 4
    Total : 20 25
    Annual Total : 38 51


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  3602201 Global Pazarlama Zorunlu 2 2
  3602207 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 4
  3602203 Pazarlama İletişim Teknikleri Zorunlu 3 4
  3602205 Satış Gücü Eğitimi Zorunlu 4 9
  3602209 Tedarik Zincir Yönetimi Zorunlu 2 2
    Total : 13 21


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  3602210 İhracat Teknikleri Zorunlu 3 3
  3602206 Marka Yönetimi Zorunlu 3 3
  3602204 Pazarlama Mevzuatı Zorunlu 2 2
  3602202 Satış Yönetimi Zorunlu 4 6
  3602500 Staj Zorunlu 0 8
  3602208 Tüketici Davranışları Zorunlu 4 4
    Total : 16 26
    Annual Total : 29 47
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  3602213 Elektronik Pazarlama Seçmeli 2 2
  3602215 Girişimcilik Seçmeli 3 4
  3602216 Medya ve Toplum İlişkileri Seçmeli 2 2
  3602211 Pazarlama Araştırması Seçmeli 4 3
  3602110 Reklamcılık Seçmeli 3 3
  3602103 Temel Hukuk Seçmeli 2 2
  3602214 Ticari Belgeler Seçmeli 2 2
  3602106 Yeni Pazarlama Teknikleri Seçmeli 2 2
  3602107 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi