Sosyal Bilimler Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
İşletme (Tezli)
Edinilen Ünvan

Öğrenci, işletme yüksek lisans programından mezun olabilmek için gerekli olan yükümlülüklerini tamamladıktan sonra, işletme yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans

Amaç

-Öğrencilere karar verme ve veri analizi süreçleri konularında eğitmek

-Durum çalışmaları ile öğrencinin işletme fonksiyonları üzerine yetkinliklerini artırmak

-Günümüz iş dünyası koşullarına uygun örgütsel ve finansal analiz ve kontrol stratejilerinin ve tekniklerinin öğretilmesi

-İş Etiği ve Sosyal sorumluluk gözeterek iş ve çalışan verimliliğinin artırılması üzerine öğrencilere yeterli düzeyde donanımın kazandırılması

-Sınırların her geçen gün biraz daha da belirsizleştiği günümüz dünyasında, öğrencilere küresel bakış açısının kazandırılması

-Her öğrencinin analitik ve stratejik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi

Özel Kabul Şartları

- Lisans diplomasına sahip olmak.

-ALES’den başvurulan programın puan türünde (sözel veya eşit ağırlık) en az 55 standart puan almış olmak veya ALES karşılığı eşdeğer sayılan uluslar arası düzeyde kabul gören  GRE ya da  GMAT eşdeğer puan almış olmak.

-UDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından, UDS’ ye eşdeğer sayılan ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

İşletme Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için aşağıda gösterilen toplamda (120) kredi saatlik eğitimin tamamlanması ve diğer şartların sağlanması gerekmektedir;

1-Zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplamda 60 krediye tekabül eden 9 dersin ve seminerin başarıyla tamamlanması,

 2-Toplamda 20 krediye karşılık gelen uzmanlık alan dersinin başarıyla verilmesi ve 40 kredilik tez çalışmasının tamamlanıp juri tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Program Profili

MBA programının amacı, birbirinden farklı lisans programlarından mezun yetkin öğrencileri ulusal ve uluslararası ortamlarda başarılı kariyerlere hazırlamaktır. Program, İşletmenin çeşitli işlevsel alanlarında deneysel öğrenme ile teorik yaklaşımı birleştirir. Program idari sorumluluğun çeşitli düzeylerindeki en geniş kapsamlı sorunlarla başa çıkabilmek için gerekli olan analiz yeteneği ve bilgi birikimiyle donatılarak geliştirilmiş profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Durum çalışmaları ile öğrencinin işletme fonksiyonları üzerine yetkinliklerini artırmak
 2-  Günümüz iş dünyası koşullarına uygun örgütsel ve finansal analiz ve kontrol stratejilerinin ve tekniklerinin öğretilmesi
 3-  Her öğrencinin analitik ve stratejik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi
 4-  İş Etiği ve Sosyal sorumluluk gözeterek iş ve çalışan verimliliğinin artırılması üzerine öğrencilere yeterli düzeyde donanımın kazandırılması
 5-  Öğrencilere karar verme ve veri analizi süreçleri konularında eğitmek
 6-  Sınırların her geçen gün biraz daha da belirsizleştiği günümüz dünyasında, öğrencilere küresel bakış açısının kazandırılması
Mezunların Mesleki Profili

Günümüz işletmeleri; karmaşık ve küresel bazda değişiklik gösteren şartlar altında başarıya ulaşabilen liderler aramaktadır. İşletme Yüksek Lisans programı son derece rekabetçi ve sürekli değişkenlik arz eden iş ortamlarına hazır mezunlar verir. Öğrenciler liderlik ve yöneticilik stratejileri ve bu stratejilerin işletmelerde uygulanması üzerine eğitim alırlar.

Kabul Şartları

Öğrenciler yüksek lisans programını tamamladıktan sonra üniversitemiz bünyesinde ya da herhangi başka bir üniversitede 4 yıllık doktora programına devam edebilirler. 

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Öğrenciler programlarındaki teorik derslerin en az %70’ine ve laboratuvar veya uygulama çalışmalarının en az %80’ine katılmak zorundadırlar. Aksi takdirde o derslerden final sınavlarına giremezler. Öğrenci herhangi bir dersten başarısız olmuşsa ancak devamını sağlamışsa tekrar bu dersin devamını almak zorunda değildir. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Genel olarak bir dönemde vize ve final sınavları yapılır. Final sınavının ağırlığı %60' tır. Proje, ödev ve vize sınavları toplam %40 ağırlığa sahiptir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 15 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.Bir dersten geçebilmek için final sınavından en az 51 puan alınmalıdır. Final sınavına girebilmek için de vize sınavına girmiş olmak gerekmektedir. Bunun yanında öğrenci tez çalışmasını tamamlamak zorundadır.

Mezuniyet Şartları

Öğrenci, toplamda 120 kredi olan dersleri ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak zorundadır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Araş.Gör.Mehmet Kahraman

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Örtülü Mevkii 15030 BURDUR

Telefon: +90 248 213 25 00

Faks: +90 248 213 25 04

E-Posta: mkahraman@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6
Sosyal Medya Pazarlaması 4 4 5 4 4 4
Dış Ticaret Finansmanı ve Muhasebesi 3 5 4
Muhasebe Denetimi 4 5
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Çok Uluslu İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları
Muhasebe Standartları 5 3
Sağlık İşletmelerinde Yönetim 5 3
KOBİ ve Aile İşletmelerinde Yönetim 3 4 3
Turizm İşletmelerinde Yönetim 4 4 5
Çalışma Sermayesi Yönetimi 4 4 4 3
İleri Maliyet Muhasebesi
İleri Yönetim Muhasebesi 3 4 5 4
Uygulamalı İşletme Araştırmaları 4 5 4 4
Marka Geliştirme 4 4 4 4 4 4
İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 5
Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymet Analizleri 4 3 4 2
Sermaye Teorileri
Pazarlama İletişimi 4 4 5
Danışmanlık
Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları
Çağdaş Örgüt Teorileri 5 4
Şirketler Hukuku
Maliyet Yönetimi 4 3 5 3
Örgütsel Davranışta Güncel Konular 4 4
E-Ticaret
İktisadi Bütünleşme ve Avrupa Birliği
Etkili Satış Teknikleri 5 4 4 5 4 4
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü 4 4 4
Çevre ve Kalkınma Söylemi
AB ve Türk Rekabet Hukuku 2 5 5 3
Finansal Teknikler 4 5 3
Dış Ticaret ve Uluslararası Ödemeler 5 4
Sezgisel Yöntemler 4 5 3 3 5 5
Yenilik ve Yenilik Yönetimi
Yenilik Yönetimi
Sigorta Hukuku
Fikri Mülkiyet Hakları
Uluslararası Sermaye Hareketleri
Uluslararası Finansman 3 5 5 3
Uluslararası Örgütler ve Türkiye İlişkileri
Ticari İşletme Hukuku
Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim 3 4 4 3
Yönetim Muhasebesi
Pazarlama İletişimi
Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi 4 5 4
Pazarlama Araştırması 3 5 5
Matlap Programlama 4 3 4 2 1 5
Çağdaş Finansal Yönetim 3 4 3 3
Çağdaş Yönetim Teknikleri 5 4 4 5 4
Çağdaş Stratejik Yönetim 4 4 5
Yapay Sinir Ağları 5 4 4 5 5 5
Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar 3 2 4 5 3
Yeni Ürün Geliştirme 5 4 4 4 4 4
Sayısal Yöntemler 4 5
Organizasyon Teorisi 5 5 5 4
Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış 5 4 5 4
Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Analizi
Uygulamalı Ekonometri 4 3 4 4
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk 5 3
Programlama Dilleri 5 4 5 1 4 4
Kamu Yönetiminde Reform
İşletmelerde Araştırma Yöntemleri 4 5 4 4
Bilim ve Teknoloji Politikaları
Seminer 3 4 4 1 2 4
AB ve Türkiye'de KOBİ ve Sanayi Politikası
Uzmanlık Alan Dersi 5 5 4 4 5
Stratejik Pazarlama Yönetimi 4 4 5
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 4 5 4
Vergi Muhasebesi 3 4
Teknoloji ve Arge Yönetimi
Tüketici Davranışları Analizi 4 4 4 4
Yönetim Felsefesi 4 5 4
Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5
Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri 4 4 5 5
Türk Yönetim Kültürü
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02ISL500 İşletmelerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 1 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 2 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 3 Zorunlu 3 6
  02ISL521 Uygulamalı İşletme Araştırmaları Zorunlu 3 6
    Total : 15 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02ISL533 Pazarlama İletişimi Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 1 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 2 Zorunlu 3 6
  - Seçmeli Ders 3 Zorunlu 3 6
  02ISL596 Seminer Zorunlu 3 6
    Total : 15 30
    Annual Total : 30 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02İSL590 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  02ISL599 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  02ISL598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 4
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02İSL590 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  02ISL599 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  02ISL598 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 4
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  02ISL557 Uluslararası Örgütler ve Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 6
  02ISL538 AB ve Türk Rekabet Hukuku Seçmeli 3 6
  02ISL556 AB ve Türkiye'de KOBİ ve Sanayi Politikası Seçmeli 3 6
  02ISL544 Bilim ve Teknoloji Politikaları Seçmeli 3 6
  02ISL520 Çağdaş Finansal Yönetim Seçmeli 3 6
  02ISL551 Çağdaş Örgüt Teorileri Seçmeli 3 6
  02ISL616 Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları Seçmeli 3 6
  02ISL504 Çağdaş Stratejik Yönetim Seçmeli 3 6
  02ISL523 Çağdaş Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 6
  02ISL519 Çalışma Sermayesi Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL553 Çevre ve Kalkınma Söylemi Seçmeli 3 6
  02ISL564 Çok Uluslu İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 6
  02ISL532 Dış Ticaret Finansmanı ve Muhasebesi Seçmeli 3 6
  02ISL558 Dış Ticaret ve Uluslararası Ödemeler Seçmeli 3 6
  02ISL561 E-Ticaret Seçmeli 3 6
  02ISL566 Etkili Satış Teknikleri Seçmeli 3 6
  02ISL548 Fikri Mülkiyet Hakları Seçmeli 3 6
  02ISL529 Finansal Teknikler Seçmeli 3 6
  02ISL526 Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü Seçmeli 3 6
  02ISL514 Hizmet İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL563 İktisadi Bütünleşme ve Avrupa Birliği Seçmeli 3 6
  02ISL577 İleri Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 6
  02ISL537 İleri Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 6
  02ISL527 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3 6
  02ISL552 İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3 6
  02ISL554 Kamu Yönetiminde Reform Seçmeli 3 6
  02ISL506 KOBİ ve Aile İşletmelerinde Yönetim Seçmeli 3 6
  02ISL509 Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL547 Marka Geliştirme Seçmeli 3 6
  02ISL543 Matlap Programlama Seçmeli 3 6
  02ISL580 Muhasebe Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 6
  02ISL511 Muhasebe Denetimi Seçmeli 3 6
  02ISL536 Muhasebe Standartları Seçmeli 3 6
  02ISL502 Organizasyon Teorisi Seçmeli 3 6
  02ISL503 Örgütsel Davranışta Güncel Konular Seçmeli 3 6
  02ISL534 Pazarlama Araştırması Seçmeli 3 6
  02ISL533 Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 6
  02ISL535 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 6
  02ISL550 Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Analizi Seçmeli 3 6
  02ISL542 Programlama Dilleri Seçmeli 3 6
  02ISL525 Sağlık İşletmelerinde Yönetim Seçmeli 3 6
  02ISL508 Sayısal Yöntemler Seçmeli 3 6
  02ISL530 Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymet Analizleri Seçmeli 3 6
  02ISL559 Sermaye Teorileri Seçmeli 3 6
  02ISL541 Sezgisel Yöntemler Seçmeli 3 6
  02ISL539 Sigorta Hukuku Seçmeli 3 6
  02ISL524 Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim Seçmeli 3 6
  02ISL567 Sosyal Medya Pazarlaması Seçmeli 3 6
  02ISL505 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL513 Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL518 Şirketler Hukuku Seçmeli 3 6
  02ISL546 Teknoloji ve Arge Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL517 Ticari İşletme Hukuku Seçmeli 3 6
  02ISL507 Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli 3 6
  02ISL516 Turizm İşletmelerinde Yönetim Seçmeli 3 6
  02ISL512 Tüketici Davranışları Analizi Seçmeli 3 6
  02ISL562 Türk Yönetim Kültürü Seçmeli 3 6
  02ISL531 Uluslararası Finansman Seçmeli 3 6
  02ISL560 Uluslararası Sermaye Hareketleri Seçmeli 3 6
  02ISL528 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 6
  02ISL510 Vergi Muhasebesi Seçmeli 3 6
  02ISL540 Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3 6
  02ISL545 Yeni Ürün Geliştirme Seçmeli 3 6
  02ISL555 Yenilik ve Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL549 Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 6
  02ISL515 Yönetim Felsefesi Seçmeli 3 6
  - Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 6
  02ISL501 Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi