İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
İktisat
Edinilen Ünvan

İktisatçı 

Edinilen Ünvan Düzeyi

LisansAmaç

İktisat eğitimi kısaca, bireylerin ve toplumların sınırsız ihtiyaçlarını en optimal biçimde karşılamaya yönelik kararlarını ve bu karaların nedenlerini araştırmayı hedeflemektedir. Bu açıdan iktisat bölümünün temel amacı, sağlam bir teorik alt yapı oluşturarak öğrencilerin ekonomi ile ilgili konuları kavrama ve çözümleme yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. 

Özel Kabul Şartları


Bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi  (ÖSYS) olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.

Tanınma Prosedürleri

T.C. Yükseköğretim kanun ve düzenlemelerine göre farklı üniversitelerden gelen değişim öğrencilerinin sadece önceki resmi öğrenmelerinin tanınması mümkündür. Bu düzenlemeler Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği kurallar çerçevesinde, “İntibak Komisyonu” tarafından koordine edilir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken AKTS, en az 240'tır. Lisans eğitimini tamamlamak için tanınan süre en az 7 yıldır.

Program Profili

İktisat Bölümü Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır.

İktisat bölümünde dört ana bilim dalı bulunmaktadır.

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Öğrenme Çıktıları
 1-  Güncel ekonomik olayları kavrayarak, analiz edebilmek ve yorum yapabilmek.
 2-  Disiplinler arası çalışma ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
 3-  Ekonomide yer alan piyasaların yapısını ve özelliklerini tanımlayabilmek.
 4-  İktisat bilimi ile ilgili temel kavram ve varsayımları anlama becerisi kazandırmak.
 5-  Matematiksel ve grafiksel araçları ekonomi alanında kullanabilme becerisi kazandırmak.
 6-  Türkiye ekonomisi üzerine yorum yapabilmek.
Mezunların Mesleki Profili

İktisat bölümü mezunları özel sektörde başta finans kuruluşları olmak üzere bankacılık, muhasebe, dış ticaret, işletmecilik, pazarlama gibi alanlarda, kamuda ise Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi kurumlar ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler. Kabul Şartları

Bu programdan mezun olan öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Bölümde sınavlar öğretim yılının 7. ya da 8. haftasında ara sınav ve 14 haftanın sonunda final biçiminde 2 kez yapılmaktadır. Sınavların koordinasyonu Dekanlık tarafından gerçekleştirilir bölüm ve ana bilim dalları sınavların saatlerini ve yapılış biçimlerini belirlerler. Sınavlar, derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Eğer bir öğrenci ara sınavına girmezse FF notu alır. Öğrenci dersin devam zorunluluğunu ya da uygulamalara ilişkin koşulları yerine getirmezse DZ notu alır. Ara sınavın başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavının ki ise % 60'dır. AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenciler dersten başarılı sayılırken, DZ,FD ve FF notlarını alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Ara ve dönem sonu sınavlarının yerleri ve tarihler ilgili birim tarafından 15 gün önceden duyurulur. Teorik derslerin en azından % 70'ine ve laboratuvar çalışmalarının % 80'ine katılmayan öğrencilerin o derslerden dönem sonu sınavlarına girmelerine izin verilmez. Mazeret sınavı, ara sınavlar bittikten sonra ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle mazeret sınav haftasında yapılır.

Mezuniyet Şartları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. 

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Esme Özdaşlı

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6
İstatistik I
Tarım Ekonomisi
Alternatif İktisat Modelleri
Uygulamalı İktisadi Analiz
Asya İktisadı
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
Bankacılık ve Finansal Kurumlar
Hukukun Temel Kavramları
Davranış Bilimleri
Bütçe ve Borçlanma Politikaları
Anayasa Hukuku
Maliyet Muhasebesi
Kriz Yönetimi
Kalkınma İktisadı
Ekonometri 2
Ekonometri-1
Ekonomik Coğrafya
İktisat Tarihi
İktisadi Planlama
İktisat Politikası
İktisadi Sistemler
Yenilik İktisadı
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
Seçmeli Ders III
Girişimcilik
Çevre Ekonomisi
Avrupa Birliği
Finansal Yönetim
Maliye Politikası
İngilizce 1
İngilizce-II
Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri
Genel Muhasebe I
Genel Muhasebe-II
Küresel Mali Gelişmeler
Büyüme Teorisi
İktisadi Düşünceler Tarihi
Sosyal Bilimler Tarihi
Sanayi İktisadı
Uluslararası Sermaye Hareketleri
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
Uluslararası İktisat Politikası
Uluslararası İktisat Teorisi
Uluslararası Para Sistemleri
İktisada Giriş I
İktisada Giriş-II
İşletme Bilimine Giriş
Ticaret Hukuku
Borçlar Hukuku
Makro İktisat-II
Makro İktisat I
Pazarlama
Matematik I
Matematik II
Matematiksel İktisat
Mikro İktisat I
Mikro İktisat-II
Para Politikası
Para Teorisi
Doğal Varlıklar ve Çevre Ekonomisi
Kıymetli Evrak Hukuku
Kamu Ekonomisi
İktisatta Araştırma Yöntemleri
Seminer
Sosyal Sermaye
Sosyal Politika I
Toplum Bilim
İstatistik-II
Türkiye\'nin Güncel İktisadi Sorunları
Türkiye ve AB Ekonomik İlişkileri
Türk İktisat Tarihi
Türkiye Ekonomisi
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Vergi ve Hukuk Sistemi
Kentsel ve Bölgesel İktisat
Refah İktisadı
Dünya Ekonomisi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14160 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Zorunlu 2 2
  14105 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 4
  15117 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 4
  15115 İktisada Giriş I Zorunlu 4 6
  15180 İngilizce 1 Zorunlu 3 3
  14109 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 3
  15113 Matematik I Zorunlu 3 4
  15119 Toplum Bilim Zorunlu 2 2
  14170 Türk Dili I Zorunlu 2 2
    Total : 25 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15118 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 3
  14160 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II Zorunlu 2 2
  15120 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 3
  14106 Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 4
  15116 İktisada Giriş-II Zorunlu 4 6
  15280 İngilizce-II Zorunlu 3 3
  15114 Matematik II Zorunlu 3 4
  15122 Sosyal Bilimler Tarihi Zorunlu 3 3
  14170 Türk Dili II Zorunlu 2 2
    Total : 26 30
    Annual Total : 51 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15221 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 4
  15217 İktisat Tarihi Zorunlu 3 5
  14207 İstatistik I Zorunlu 3 5
  15215 Makro İktisat I Zorunlu 3 6
  15219 Matematiksel İktisat Zorunlu 3 4
  15213 Mikro İktisat I Zorunlu 3 6
    Total : 18 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15218 İktisadi Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 5
  14208 İstatistik-II Zorunlu 3 5
  15216 Makro İktisat-II Zorunlu 3 6
  15214 Mikro İktisat-II Zorunlu 3 6
  15212 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 4
  15220 Türk İktisat Tarihi Zorunlu 3 4
    Total : 18 30
    Annual Total : 36 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15305 Ekonometri-1 Zorunlu 3 6
  15307 Kamu Ekonomisi Zorunlu 3 4
  15301 Para Teorisi Zorunlu 3 6
  15303 Uluslararası İktisat Teorisi Zorunlu 3 6
- Seçmeli Ders I   3 4
- Seçmeli Ders II   3 4
    Total : 18 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15306 Ekonometri 2 Zorunlu 3 6
  15308 Maliye Politikası Zorunlu 3 4
  15302 Para Politikası Zorunlu 3 6
  15304 Uluslararası İktisat Politikası Zorunlu 3 6
- Seçmeli Ders I   3 4
- Seçmeli Ders II   3 4
    Total : 18 30
    Annual Total : 36 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15407 Büyüme Teorisi Zorunlu 3 6
  15405 İktisatta Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 5
  15401 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 6
  15403 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders I   3 4
- Seçmeli Ders II   3 4
    Total : 18 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15404 Dünya Ekonomisi Zorunlu 3 6
  15402 Kalkınma İktisadı Zorunlu 3 6
  15406 Seminer Zorunlu 3 6
- Seçmeli Ders I   3 4
- Seçmeli Ders II   3 4
- Seçmeli Ders III   3 4
    Total : 18 30
    Annual Total : 36 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  - Alternatif İktisat Modelleri Seçmeli 3 4
  1503417 Asya Ekonomisi Seçmeli 3 3
  15421 Asya İktisadı Seçmeli 3 4
  15422 Avrupa Birliği Seçmeli 3 4
  15328 Bankacılık ve Finansal Kurumlar Seçmeli 3 4
  - Bütçe ve Borçlanma Politikaları Seçmeli 3 4
  - Çevre Ekonomisi Seçmeli 3 4
  15423 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri Seçmeli 3 4
  15321 Doğal Varlıklar ve Çevre Ekonomisi Seçmeli 3 4
  - Ekonomik Coğrafya Seçmeli 3 4
  - Finansal Yönetim Seçmeli 3 4
  15330 Girişimcilik Seçmeli 3 3
  1503312 İktisadi Planlama Seçmeli 3 3
  15424 İktisadi Planlama Seçmeli 3 4
  15323 İktisadi Sistemler Seçmeli 3 4
  15327 İktisat Politikası Seçmeli 3 4
  15428 Kentsel ve Bölgesel İktisat Seçmeli 3 4
  15332 Kıymetli Evrak Hukuku Seçmeli 3 4
  - Kriz Yönetimi Seçmeli 3 4
  - Küresel Mali Gelişmeler Seçmeli 3 4
  - Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 5
  15431 Pazarlama Seçmeli 3 4
  15425 Refah İktisadı Seçmeli 3 4
  15322 Sanayi İktisadı Seçmeli 3 4
  - Sosyal Politika I Seçmeli 3 4
  15324 Sosyal Sermaye Seçmeli 3 4
  15325 Tarım Ekonomisi Seçmeli 3 4
  15426 Türk Vergi ve Hukuk Sistemi Seçmeli 3 4
  - Türkiye ve AB Ekonomik İlişkileri Seçmeli 3 4
  15427 Türkiye\'nin Güncel İktisadi Sorunları Seçmeli 3 4
  - Uluslararası Para Sistemleri Seçmeli 3 4
  - Uluslararası Sermaye Hareketleri Seçmeli 3 4
  - Uygulamalı İktisadi Analiz Seçmeli 3 4
  15432 Yenilik İktisadı Seçmeli 3 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi