İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Kamu Yönetimi
Edinilen Ünvan

Kamu Yöneticisi

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç

Kamu Yönetimi Bölümünün amacı, kamu ya da özel sektörde uzman, müfettiş, yönetici, idari hakim, kaymakam, diplomat olmayı hedefleyen öğrencilere, siyaset, yönetim, hukuk ile kent ve çevre sorunları alanlarında mesleki formasyonu vermektir. Diğer bir yaklaşımla, ülkenin kamu ve özel sektörü için, çağdaş toplumun ihtiyaç duyduğu, yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme alanlarında temel bilgilere sahip, mesleki açıdan yetkin, araştırmacı, katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı, demokratik değerleri içselleştirmiş, sosyal ve entelektüel yönü güçlü, açık görüşlü, sorgulayıcı ve iletişime açık, etik değer ve ilkelere önem veren ve bunları pratiğe aktarabilen, her düzeyde istihdam edilebilecek nitelikli personel yetiştirmektir.
Bölümümüz, kamu yönetimi alanında bilimsel araştırma ve yayınlar yaparak yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal bilimler alanına kuram ve uygulama düzeyinde katkı sağlamaktadır.

Özel Kabul Şartları

Kayıt için istenen belgelerin aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına göre işlem yapılır.
(Yönetmelikte yoksa aşağıdaki gibi ilan edilir)
1. Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesi veya bu belgelerin Üniversite tarafından onaylanmış örneği. (Lise ve dengi okul diploması)
2. ÖSYM sınav sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı. (ÖSYM tarafından belirlenen yerleştirme sınavları sonucunda yeterli puan almış olmak)
3. İkametgah Beyanı
4. TC Kimlik Numarası Beyanı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin Üniversite tarafından onaylanmış örneği.

Tanınma Prosedürleri

Yok

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Öğrenciler Lisans Derecesi almak için 240 AKTS kredisini tamamlamalıdırlar. Lisans Eğitimini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.

Program Profili

Kamu Yönetimi Bölümü, kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli kademelerinde idari görev alacak elemanları yetiştirmek amacı ile siyaset, yönetim, kentleşme ve çevre, hukuk ve yerel yönetimler  alanlarında eğitim ve araştırma yapmaktadır. Bölümümüz ulusal ve uluslararası yönetim ve yönetim politikaları ile ilgili gelişmeleri dikkate alarak değişimi ve yeniliği eğitime yansıtmaya çalışmaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü'nde dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlar;
- Yönetim Bilimleri
- Kentleşme ve Çevre Sorunları
- Hukuk Bilimleri
- Siyaset ve Sosyal Bilimler

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; kamu yönetimi, hukuk, siyaset, yerel yönetimler, kentleşme ve çevre konularındaki temel teoriler, kavramlar ve düzenlemeler hakkında bilgi edinir.
 2-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; Modern Türkiye'nin doğuşu ve gelişmesi sürecindeki olay, düşünce ve ilkeleri karşılaştırabilir.
 3-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; yönetim, hukuk, ekonomik ve siyasal sistem hakkında eğitilirler ve bürokrasi ve siyaset ilişkisini öğrenirler.
 4-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; B1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olur.
 5-  Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; elde ettikleri teorik ve kavramsal bilgiyi kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, proje ve analiz yapma becerisini elde eder.
 6-  Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; hukuk, siyaset, çevre, yönetim ve araştırma yöntem ve teknikleri hakkında sahip oldukları bilgiyi kullanarak siyasal ve sosyal problemleri analiz etme, yorumlama ve sorunlara çözüm getirme becerisini kazanır.
 7-  Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; Sorunlara ve olgulara çok yönlü bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneği kazanır.
Mezunların Mesleki Profili

Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin yönetim ve denetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilirler. Bunun yanında idari yargıda hakim, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak da istihdam edilebilirler.

Kabul Şartları

Öğrenciler, mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Bölümde sınavlar öğretim yılının 7. ya da 8. haftasında arasınav ve 14 haftanın sonunda final biçiminde 2 kez yapılmaktadır. Sınavların koordinasyonu Dekanlık tarafından gerçekleştirilir bölüm ve anabilim dalları sınavların saatlerini ve yapılış biçimlerini belirlerler. Sınavlar, derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Eğer bir öğrenci ara sınavına girmezse FF notu alır. Öğrenci dersin devam zorunluluğunu ya da uygulamalara ilişkin koşulları yerine getirmezse DZ notu alır. Ara sınavın başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavınınki ise % 60'dır. AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenciler dersten başarılı sayılırken, DZ, K, ED, EE, FE and FF notlarını alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Ara ve dönem sonu sınavlarının yerleri ve tarihler ilgili birim tarafından 15 gün önceden duyrulur. Teorik derslerin en azından % 70'ine ve laboratuar çalışmalarının % 80'ine katılmayan öğrencilerin o derslerden dönem sonu sınavlarına girmelerine izin verilmez. Mazeret sınavı, dönem sonu sınavları bittikten sonra ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle mazeret sınav haftasında yapılır.

Mezuniyet Şartları

Mezun olabilmek için Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin 240 AKTS kredisini, en fazla 14 ders döneminde tamamlamaları gereklidir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Arş. Gör. İzan Meriç TATLISU

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü
İstiklal Yerleşkesi
                BURDUR

e-posta: imtatlisu@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk 4 4 3
Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi 5 5 4 4
Yönetim ve Örgüt Kuramı 4 3 5 4 4
İdari Yargılama Usulü 5 5 5 5 5 5
İdari Yargı 4 1 4 4 3
İdare Hukuku 5 4 5 5 4
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 5 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 4 5
Hukukun Temel Kavramları 5 4 5 5 4
Ticaret Hukuku 5 2 4 4
Medeni Hukuk 5 3 3 4 4
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 2 5 5 4
Anayasa Hukuku 5 2 3 4 3
Ceza Hukuku 5 1 3 4 3
Ceza Usul Hukuku 4 4
E-Devlet 2 4 5 4 4
Türkiye Ekonomisi 4 5 5
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders II
Seçmeli Ders III
Seçmeli Ders IV
Seçmeli Ders V
İngilizce I 5 5
İngilizce II 5 5
Çevre ve Hukuk 5 1 4 4 4
Çevre Politikası 5 2 4 4 4
Genel Muhasebe I 5 5
Genel Muhasebe II 5 5 4
Yönetişim 4 4 5 4 4
Siyasi Düşünceler Tarihi I 5 5 5
Siyasi Düşünceler Tarihi II 5 3 3 4 5
İnsan Hakları Hukuku 5 5 5
İktisada Giriş I 5
İktisada Giriş II 4 5
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 4 4 4 3
Borçlar Hukuku 5 2 3 4 4
İdarenin Hukuki İşlemleri 5 3 4 5
Yerel Yönetimler I 5 2 3 4 4
Yerel Yönetimler II 5 2 3 4 4
Makro İktisat 1 3 3 3
Mikro İktisat 1 2 3
Çağdaş Siyasal Akımlar 5 3 5 5 4
Çağdaş Devlet Düzenleri 5 5 4 4 5
Siyasal Tarih 5 4 5
Siyasal Partiler ve Seçimler 4 5 5 5
Siyaset Bilimi I 5 5 5
Siyaset Bilimi II 5 4 3 4
Siyaset Sosyolojisi 5 4 4 3
Yönetim Psikolojisi 5 1 4 4 5
Kamu Yönetimi 4 3 5 5 3
Kamu Yönetiminde Reform 3 4 5 4 4
Kamu Maliyesi 4 5
Kamu Personel Yönetimi 3 5 1 4 5
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler 1 3 3 2 4
Bölgesel Gelişme Politikaları 5 4 4
Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar 2 5 5 4 4
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I 5 5 5
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II 5 5 5
Kırsal Alan Yönetimi 4 3 4 5 4
Yönetim Bilimi I 3 2 4 5 5
Yönetim Bilimi II 1 5 5 5 5
Sosyal Politika 4 5 5
Toplum Bilim 5 2 4 4 4
Devlet ve Bürokrasi 4 4 4 4 3
Stratejik Yönetim 4 2 5 4 4
Türkiye-AB İlişkileri 4 5 5
Türkiye\'nin Toplumsal Yapısı 5 4 5 4
Türk Yönetim Tarihi 1 5 1 4 4
Türk Dış Politikası 4 5 5
Türk Dili I 2
Türk Dili II 5
Türk Siyasal Yaşamı 5 5 4 5 5
Türk Kamu Yönetimi 4 4 4 5 4
Türk Vergi Sistemi ve Hukuku 4 3 3 3
Kentsel Dönüşüm 4 3 5 4 4
Kentleşme ve Konut Politikası I 5 1 3 4 3
Kentleşme ve Konut Politikası II 5 1 4 4 4
Kentleşme ve Toprak Politikası 3 4 3 4 4
Kentlileşme ve Gecekondu 4 3 4 4 4
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2
  14105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 4
  14101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 4
  14180 İngilizce I Zorunlu 2 2
  14107 Siyaset Bilimi I Zorunlu 3 6
  14109 Toplum Bilim Zorunlu 3 4
  14170 Türk Dili I Zorunlu 2 2
  14103 Yönetim Bilimi I Zorunlu 3 6
    Total : 21 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2
  14102 İktisada Giriş II Zorunlu 3 4
  14280 İngilizce II Zorunlu 2 2
  14106 Medeni Hukuk Zorunlu 3 4
  14108 Siyaset Bilimi II Zorunlu 3 6
  14270 Türk Dili II Zorunlu 2 2
  14110 Türkiye\'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 4
  14104 Yönetim Bilimi II Zorunlu 3 6
    Total : 21 30
    Annual Total : 42 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14201 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 4
  14213 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 3
  14211 Kentleşme ve Konut Politikası I Zorunlu 3 5
  14205 Mikro İktisat Zorunlu 3 3
  14207 Siyasi Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3 6
  14209 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 3 3
  14203 Yönetim ve Örgüt Kuramı Zorunlu 3 6
    Total : 21 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14214 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 3
  14202 İdare Hukuku Zorunlu 3 4
  14204 Kamu Yönetimi Zorunlu 3 6
  14212 Kentleşme ve Konut Politikası II Zorunlu 3 5
  14206 Makro İktisat Zorunlu 3 4
  14208 Siyasi Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 5
  14210 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 3 3
    Total : 21 30
    Annual Total : 42 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14307 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 3
  14305 Çağdaş Siyasal Akımlar Zorunlu 3 5
  14309 Çevre Politikası Zorunlu 3 5
  14311 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 3
  14303 Türk Kamu Yönetimi Zorunlu 3 6
  14301 Yerel Yönetimler I Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders 1   3 3
    Total : 21 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14312 Çağdaş Devlet Düzenleri Zorunlu 3 5
  14310 Çevre ve Hukuk Zorunlu 3 6
  14304 Kamu Personel Yönetimi Zorunlu 3 3
  14308 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 3
  14306 Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu 3 5
  14302 Yerel Yönetimler II Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders II   3 3
    Total : 21 30
    Annual Total : 42 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14407 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 3
  14403 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Zorunlu 3 6
  14401 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Zorunlu 3 6
  14409 Siyasal Tarih Zorunlu 3 6
  14405 Yönetim Psikolojisi Zorunlu 3 6
- Seçmeli Ders III   3 3
    Total : 18 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14410 İdari Yargı Zorunlu 3 5
  - Seçmeli Ders V Zorunlu 3 3
  14402 Sosyal Politika Zorunlu 3 4
  14408 Türk Vergi Sistemi ve Hukuku Zorunlu 3 5
  14406 Türk Yönetim Tarihi Zorunlu 3 5
  14404 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders IV   3 3
    Total : 21 30
    Annual Total : 39 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14418 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3 3
  144415 Kırsal Alan Yönetimi Seçmeli 3 3
  14411 Türk Dış Politikası Seçmeli 3 3
  14321 Bölgesel Gelişme Politikaları Seçmeli 3 3
  1502307 Ceza Hukuku Seçmeli 3 3
  14417 Ceza Usul Hukuku Seçmeli 3 3
  14412 Devlet ve Bürokrasi Seçmeli 3 3
  14323 Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar Seçmeli 3 3
  14315 E-Devlet Seçmeli 3 3
  14319 İdarenin Hukuki İşlemleri Seçmeli 3 3
  15327 İdari Yargılama Usulü Seçmeli 3 3
  14320 İnsan Hakları Hukuku Seçmeli 3 3
  14322 Kamu Yönetiminde Reform Seçmeli 3 3
  14413 Kentleşme ve Toprak Politikası Seçmeli 3 3
  14318 Kentlileşme ve Gecekondu Seçmeli 3 3
  14420 Kentsel Dönüşüm Seçmeli 3 3
  14317 Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi Seçmeli 3 3
  14314 Siyasal Partiler ve Seçimler Seçmeli 3 3
  14324 Siyaset Sosyolojisi Seçmeli 3 3
  14316 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 3
  14416 Türkiye-AB İlişkileri Seçmeli 3 3
  14313 Yönetişim Seçmeli 3 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi