Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ortak Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere “veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları doktora diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora Derecesi, Dr.

Amaç

1 - Bu programı tamamlayan öğrenciler, hayvan besleme  ile ilgili becerileri kazanırlar.

2-Bu programı tamamlayan öğrenciler, beslenme hastalıkları ile ilgili bilgi sahibi olur.

3 - Bu programı tamamlayan öğrenciler, yem formülasyon  yeteneği kazanırlar.

4 - Bu programı tamamlayan öğrenciler, hayvan yemleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

5- Bu programı tamamlayan öğrencileri, koruyucu hekimlik hakkında bilgi sahibi olur.

Özel Kabul Şartları

Doktora Programına Veteriner fakültesi ve Ziraat Fakültesi Zootekni yüksek lisans mezunları kabul edilmektedir.

Tanınma Prosedürleri

Doktora programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Doktora Programı,yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla(Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ortak Doktora programı 2012 yılında açılmıştır

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bu programı bitiren öğrenciler, beslenme hastalıkları ile ilgili beceriler edinirler.
 2-  Bu programı bitiren öğrenciler, hayvan beslenme ile ilgili beceriler edinirler.
 3-  Bu programı bitiren öğrenciler, koruyucu hekimlik hakkında bilgi sahibi olur.
 4-  Bu programı bitiren öğrenciler, yem formulasyonu becerisi edinir.
 5-  Bu programı bitiren öğrenciler, yem maddeleri ve bunların özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Mezunların Mesleki Profili

Öğrenciler, bu eğitim sonunda üniversitelerde, özel ya da kamu sektöründe çalışabilirler.

Kabul Şartları

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları doktora öğrencileri eğitimlerinin ardından öğretim üyesi olabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Vize %40, Final sınavı %60.

Mezuniyet Şartları

Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Doktora Programı'ndan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç. Dr. Mustafa Numan OĞUZ (Öğretim Üyesi)

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, İstiklal Yerleşkesi, Örtülü Mevkii, Burdur, TÜRKİYE.

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5
Alternatif Yem maddeleri 4
Hayvan Beslemede Anabolizanlar
Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler
Ruminantlarda düşük kaliteli kaba yemlerin değerlendirilme şekilleri.
Rumen Biyolojisi
Biyoistatistik
Hayvan Beslemede Biyoteknoloji
Karbonhidratlar ve Metabolizmaları
Konsantre Yemler ve Teknolojisi
Süt Sığırlarının Beslenmesi
Gelişim ve öğrenme
Kedi ve köpeklerin beslenme hastalıkları
Ördek besleme
Ruminantlarda beslemenin döl verimi üzerine etkisi
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders 4
Seçmeli Ders 5
Egzotik Kuşların Beslenmesi
Uzmanlık alan dersi 4 4 4
Yağlar ve Metabolizmaları
Besi Sığırlarının Beslenmesi 2 5 5
Yem Katkı Maddeleri
Yem Hijyeni
Yem Mevzuatı ve Avrupa Birliği Normları
Yem Değerlendirme Sistemleri ve Sindirim Denemeleri
Balıkların Beslenmesi
Yem Bitkilerinde Hücre Duvarı Unsurları
Kürk hayvanlarının beslenmesi.
Kaz besleme
Atların Beslenmesi 2 5 5
Öğrenimde planlama ve değerlendirme
Araştırma yöntemleri
Yemlerin Lab. Analizleri
Lab. Hayvanlarının Beslenmesi
Rasyon Hazırlanmasında Ana İlkeler ve Teknikleri
Ruminantlarda Mikrobiyel Protein Sentezi
Mineraller ve Metabolizmaları
Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları
Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları
Organik hayvan besleme
Devekuşlarının Beslenmesi
Domuzların Beslenmesi
Damızlık tavukların beslenmesi
Broylerlerin beslenmesi
Buzağı Besleme İlkeleri
Kedi besleme ilkeleri
Köpek besleme ilkeleri
Keçi besleme ilkeleri
Yumurta tavuklarının beslenmesi
Koyun besleme ilkeleri
Proteinler ve Metabolizmaları
Kaba Yemler ve Teknolojisi
Rumen ve Kan Metabolitleri
Bilimsel yenilikler dersi
Seminer 2 2
Kaynak Tarama ve Aktarımı Dersi
Tez hazırlık çalışması 4 4 4
Tez çalışması
Hindi besleme
Vitaminler ve Metabolizmaları
Manda Besleme
Vahşi hayvanların beslenmesi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 102 Tez hazırlık çalışması Zorunlu 0 1
  VHBOD 101 Uzmanlık alan dersi Zorunlu 0 9
- Seçmeli Ders 1   3 4
- Seçmeli Ders 2   3 4
- Seçmeli Ders 3   3 4
- Seçmeli Ders 4   3 4
- Seçmeli Ders 5   3 4
    Total : 15 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 104 Tez hazırlık çalışması Zorunlu 0 1
  VHBOD 103 Uzmanlık alan dersi Zorunlu 0 9
- Seçmeli Ders 1   3 4
- Seçmeli Ders 2   3 4
- Seçmeli Ders 3   3 4
- Seçmeli Ders 4   3 4
    Total : 12 26
    Annual Total : 27 56


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 107 Seminer Zorunlu 0 4
  VHBOD 106 Tez hazırlık çalışması Zorunlu 0 1
  VHBOD 105 Uzmanlık alan dersi Zorunlu 0 9
- Seçmeli Ders 1   3 4
- Seçmeli Ders 2   3 4
- Seçmeli Ders 3   3 4
- Seçmeli Ders 4   3 4
    Total : 12 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 108 Tez çalışması Zorunlu 0 21
  VHBOD 109 Uzmanlık alan dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 12 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 110 Tez çalışması Zorunlu 0 21
  VHBOD 111 Uzmanlık alan dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 112 Tez çalışması Zorunlu 0 21
  VHBOD 113 Uzmanlık alan dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 114 Tez çalışması Zorunlu 0 21
  VHBOD 115 Uzmanlık alan dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 116 Tez çalışması Zorunlu 0 21
  VHBOD 117 Uzmanlık alan dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   5. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 118 Tez çalışması Zorunlu 0 21
  VHBOD 119 Uzmanlık alan dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30


   5. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 120 Tez çalışması Zorunlu 0 21
  VHBOD 121 Uzmanlık alan dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VHBOD 150 Besi Sığırlarının Beslenmesi Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 147 Yem Hijyeni Seçmeli 3 4
  VHBOD 132 Alternatif Yem maddeleri Seçmeli 4 3
  VHBOD 138 Araştırma yöntemleri Seçmeli 3 4
  VHBOD 155 Atların Beslenmesi Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 158 Balıkların Beslenmesi Seçmeli 3 4
  VHBOD 136 Bilimsel yenilikler dersi Seçmeli 3 4
  VHBOD 141 Biyoistatistik Seçmeli 3 4
  VHBOD 152 Broylerlerin beslenmesi Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 146 Buzağı Besleme İlkeleri Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 153 Damızlık tavukların beslenmesi Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 154 Devekuşlarının Beslenmesi Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 159 Domuzların Beslenmesi Seçmeli 3 4
  VHBOD 171 Egzotik Kuşların Beslenmesi Seçmeli 3 4
  VHBOD 139 Gelişim ve öğrenme Seçmeli 3 4
  VHBOD 161 Hayvan Beslemede Anabolizanlar Seçmeli 3 4
  VHBOD 157 Hayvan Beslemede Biyoteknoloji Seçmeli 3 4
  VHBOD 169 Hindi besleme Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 156 Kaba Yemler ve Teknolojisi Seçmeli 3 4
  VHBOD 163 Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları Seçmeli 3 4
  VHBOD 127 Karbonhidratlar ve Metabolizmaları Seçmeli 3 4
  VHBOD 137 Kaynak Tarama ve Aktarımı Dersi Seçmeli 3 4
  VHBOD 168 Kaz besleme Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 165 Keçi besleme ilkeleri Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 167 Kedi besleme ilkeleri Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 178 Kedi ve köpeklerin beslenme hastalıkları Seçmeli 3 4
  VHBOD 133 Konsantre Yemler ve Teknolojisi Seçmeli 3 4
  VHBOD 164 Koyun besleme ilkeleri Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 166 Köpek besleme ilkeleri Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 175 Kürk hayvanlarının beslenmesi. Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 148 Lab. Hayvanlarının Beslenmesi Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 176 Manda Besleme Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 130 Mineraller ve Metabolizmaları Seçmeli 3 4
  VHBOD 179 Organik hayvan besleme Seçmeli 3 4
  VHBOD 140 Öğrenimde planlama ve değerlendirme Seçmeli 3 4
  VHBOD 169 Ördek besleme Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 126 Proteinler ve Metabolizmaları Seçmeli 3 4
  VHBOD 143 Rasyon Hazırlanmasında Ana İlkeler ve Teknikleri Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 149 Rumen Biyolojisi Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 160 Rumen ve Kan Metabolitleri Seçmeli 3 4
  VHBOD 180 Ruminantlarda beslemenin döl verimi üzerine etkisi Seçmeli 3 4
  VHBOD 144 Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları Seçmeli 3 4
  VHBOD 173 Ruminantlarda düşük kaliteli kaba yemlerin değerlendirilme şekilleri. Seçmeli 3 4
  VHBOD 174 Ruminantlarda Mikrobiyel Protein Sentezi Seçmeli 3 4
  VHBOD 142 Süt Sığırlarının Beslenmesi Seçmeli 3,5 4
  VHBOD 177 Vahşi hayvanların beslenmesi Seçmeli 3 4
  VHBOD 129 Vitaminler ve Metabolizmaları Seçmeli 3 4
  VHBOD 128 Yağlar ve Metabolizmaları Seçmeli 3 4
  VHBOD 172 Yem Bitkilerinde Hücre Duvarı Unsurları Seçmeli 3 4
  VHBOD 135 Yem Değerlendirme Sistemleri ve Sindirim Denemeleri Seçmeli 3 4
  VHBOD 131 Yem Katkı Maddeleri Seçmeli 3 4
  VHBOD 162 Yem Mevzuatı ve Avrupa Birliği Normları Seçmeli 3 4
  VHBOD 145 Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler Seçmeli 3 4
  VHBOD 134 Yemlerin Lab. Analizleri Seçmeli 3 4
  VHBOD 151 Yumurta tavuklarının beslenmesi Seçmeli 3,5 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi