Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

Yüksek Lisans Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Özel Kabul Şartları

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Hemşirelik Yüksekokulu mezunları başvurabilir

Tanınma Prosedürleri

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Yüksek Lisans Öğrencileri:

-aşağıda verilen derslerden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak,

-En az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,

-Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,

-Tez hazırlayıp savunmak,

-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar. 

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı 2012 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında almıştır. Programda halen 1 yüksek lisans öğrencisi kayıtlıdır. Anabilim Dalı’nda 3 öğretim üyesi (2 Prof. Dr., 1 Doç. Dr.) tam zamanlı olarak görev almaktadır.

Bu program, teorik ve laboratuvar uygulama bilgi ve becerilerine sahip Veteriner Histoloji-Embriyoloji alanında uzmanlar yetiştirmek misyonunu üstlenmiştir. Program, mezuniyet sonrası mezunların alanları ile ilgili problemleri çözebilmeleri için gerekli olan Veteriner Histoloji-Embriyoloji ile ilgili temel dersleri içerir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, Veteriner Histoloji-Embriyoloji laboratuvarında çalışabilmek için temel becerileri oluşturur.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilimisel araştırma için gerekli olan kaynakları elde edebilir
 2-  Bilimsel çalışmalarda istatistiksel yöntemleri kullanabilir
 3-  Bilimsel yazı yazma ile ilgili bilgi ve görgüsünü artırır
 4-  Herhangi bir konuda seminer hazırlayabilir
 5-  Histoloji tekniklerini, mikroskop tekniklerini ve histokimyasal yöntemleri tanımlayabilir
 6-  Hücre siklusu ve apoptozisi tanımlayabilir
 7-  Hücre, doku, organ ve sistemlerin histolojisini tanımlayabilir
 8-  Organ ve sistemlerin embriyolojik gelişimini tanımlayabilir
 9-  Plasenta gelişim ve tipleri hakkında bilgi sahibi olur
 10-  Tez yazma konusunda bilgi ve beceri sahibi olur
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Histoloji ve embriyoloji Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Veteriner Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Yüksek lisans öğrencileri eğitimlerinin ardından akademik kariyerlerine devam ederler

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC)olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Doktora Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
Doç.Dr.Jale ÖNER
İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji AbD.
BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlein Kullanılması 5
Temel Labaratuar Teknikleri 5
Hücre 5 5
Hücre Döngüsü ve Hücre Ölümü 5
Bağ ve Destek Doku 5
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Elektron Mikroskop Teknikleri 5
Embriyonal Gelişim 5 5
Epitel Doku 5
Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organ ve Sistemlerin Oluşumu 5
Hematopoezis 5
Histokimya ve İmmunohistokimya Teknikleri 5
Immün Reaksiyon Hücreleri 5
Işık Mikroskopları 5
Kaynak Tarama ve Aktarma 5
Kas Dokusu 5
Sinir Dokusu 5
Memelilerde Plasenta 5
Üreme Sistemi 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik 5 5 5
Seminer 5 2 5
Uzmanlık Alanı Dersi
Danışmanlık 4 4 4
Sistem Histolojisi II (Sindirim-Duyu-Örtü Sistemi) 5
Sistem Histolojisi III (Üriner-Endokrin Sistem) 5
Sistem Histolojisi I (Solunum-Dolaşım-Lenfoid Sistem) 5
Tez Çalışması
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VHE1401 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE1102 Hücre Zorunlu 2 4
  03VHE1104 Işık Mikroskopları Zorunlu 2 4
  03VHE1101 Temel Labaratuar Teknikleri Zorunlu 2 4
- Seçmeli Ders 1   5 10
    Total : 13 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlein Kullanılması Zorunlu 1,5 3
  03VHE1402 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE1403 Embriyonal Gelişim Zorunlu 2 4
  03VHE1500 Seminer Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders 2   6 12
    Total : 9 27
    Annual Total : 22 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHE1401 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VHE1601 Uzmanlık Alanı Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHE1401 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE1700 Tez çalışması Zorunlu 0 22
  03VHE1601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHE1204 Bağ ve Destek Doku Seçmeli 1 2
  03VHE1202 Elektron Mikroskop Teknikleri Seçmeli 2 4
  03VHE1203 Epitel Doku Seçmeli 1 2
  03VHE1212 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organ ve Sistemlerin Oluşumu Seçmeli 2 3
  03VHE1214 Hematopoezis Seçmeli 1 2
  03VHE1201 Histokimya ve İmmunohistokimya Teknikleri Seçmeli 2 4
  03VHE1215 Hücre Döngüsü ve Hücre Ölümü Seçmeli 1 2
  03VHE1211 Immün Reaksiyon Hücreleri Seçmeli 1 2
  03VHE1205 Kas Dokusu Seçmeli 1,5 3
  03VHE1213 Kaynak Tarama ve Aktarma Seçmeli 2 4
  03VHE1210 Memelilerde Plasenta Seçmeli 1 2
  03VHE1206 Sinir Dokusu Seçmeli 1,5 3
  03VHE1207 Sistem Histolojisi I (Solunum-Dolaşım-Lenfoid Sistem) Seçmeli 2 4
  03VHE1208 Sistem Histolojisi II (Sindirim-Duyu-Örtü Sistemi) Seçmeli 2 4
  03VHE1209 Sistem Histolojisi III (Üriner-Endokrin Sistem) Seçmeli 2 4
  03VHE1216 Üreme Sistemi Seçmeli 1,5 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi