Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Viroloji Ortak Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Veteriner Viroloji Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip, alanında uzman kişileri yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Program sonunda öğrenci;

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Veteriner Viroloji ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgiye sahiptir.
  • Veteriner Viroloji alanı ile ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.
  • Veteriner Viroloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir.
  • Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, Veteriner Viroloji alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
  • Veteriner Viroloji alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
  • Veteriner Viroloji alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm sunar.           

Özel Kabul Şartları

Veteriner Viroloji Tezli Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu lisans/yüksek lisans mezunları kabul edilmektedir.

Tanınma Prosedürleri

Veteriner Viroloji Tezli Yüksek Lisans Programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Veteriner Viroloji Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Yüksek Lisans Öğrencileri:

-Aşağıda verilen derslerden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak,

-En az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,

-Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,

-Tez hazırlayıp savunmak,

-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar. 

Program Profili

Veteriner Viroloji Anabilim Dalı 1992 yılında Akdeniz Üniversitesine bağlı olarak açılmıştır. 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin kurulumu ile bu birim adı altında devam etmektedir. Şu an Anabilim Dalında Mehmet Akif Ersoy ve Selçuk Üniversitesi tarafından kurulan ortak program adı altında 3 profesör doktor, 3 doçent doktor ve 1 yardımcı doçent doktor bulunmaktadır. Anabilim Dalı evcil, vahşi ve egzotik hayvanların viral enfeksiyonları üzerinde çözüm üretmeye çalışmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  • Veteriner Viroloji alanı ile ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.
 2-  • Veteriner Viroloji alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
 3-  • Veteriner Viroloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir.
 4-  • Veteriner Viroloji alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm sunar.
 5-  • Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, Veteriner Viroloji alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
 6-  Program sonunda öğrenci; • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Veteriner Viroloji ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgiye sahiptir.
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Viroloji Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Veteriner Viroloji alanında uzmanlaşmış olur. Bu anlamda Üniversiteler (Veteriner Fakülteleri ve hayvancılıkla ilgili yüksek okullar), resmi (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri) ve özel kurumlarda  (özel veteriner klinikleri, teşhis laboratuarları, ilaç sektörü, yem fabrikaları) çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Veteriner Viroloji yüksek lisans öğrencileri eğitimlerinin ardından doktora eğitimine devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC) olmalıdır.

Mezuniyet Şartları

Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olur.


Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Mehmet KALE

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, İstiklal Yerleşkesi,

15030-BURDUR.
E-posta: mkale@mehmetakif.edu.tr

Tel: 0 248 213 2050/2020

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı
Aşı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları 5 5 4 5 5 5
Viruslarda Enfeksiyözite Güç Tayini 5 1 4 5 4 5
Genel Viroloji 5 4 3 5 4 4
Biyoteknoloji 4 4 4 5 3 5
Viral Hastalıklarda Örnek Alma, Saklama ve Laboratuvara Gönderme 5 4 5 4 5 4
Doku Kültürlerinin Konservesi ve Muhafazası 5 5 4 5
Virusların Hücrelerde Meydana Getirdiği Patolojik Değişiklikler 5 4 4 4 4 4
Prionların Teşhis ve Kontrolü 4 3 4 5 4 3
Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi 4 5 5 4 5 4
Prionların Genel Özellikleri 4 5 4 3 5 2
Virusların Genel Özellikleri 5 4 4 4 4 5
Viral Enfeksiyonlarda İmmunoloji 4 5 2 2 3 4
Interferens-Interferon 5 5 4 4 5 5
Virolojide Kullanılan Invitro Sistemler 5 5 4 4 4 4
Yüksek Lisans Tez Çalışması-1 5 4 4 4 4 4
Yüksek Lisans Tez Çalışması-2 5 4 4 4 4 4
Persiste Enfeksiyonların Mekanizması 3 4 3 3 3 3
Viral Onkogenezis Mekanizmaları 4 4 3 4 3 2
Virolojide Kullanılan Vasatlar 5 2 5 4 5 5
Virolojide Kullanılan Vasatların Filtrasyonu ve Sterilizasyonu 5 1 5 5 4
Virus İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri 5 3 5 4 4
Moleküler Viroloji 3 4 2 4 3 4
Viral Hastalıkların İzlenmesi, Kontrolü ve Eradikasyonu 4 4 5 5 4 3
Monoklonal Antikorların Hazırlanması 5 5 4 4 4 4
Doku Kültürlerinin Hazırlanması 5 5 5 5 5 5
Deneme Hayvanlarında Çalışma Esasları 3 3 4 3 5 3
Virusların Sınıflandırılma İlkeleri 5 1 4 5 4
Prion Hastalıkları 4 5 4 5 5 2
Prionların Oluşturdukları Enfeksiyonlar 5 4 3 4 4 3
Adenovirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar 5 4 3 4 4 4
Calicivirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar 5 4 3 4 4 4
Herpesvirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar 5 4 3 4 4 4
Papovavirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar 5 4 3 4 4 4
Paramyxovirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar 5 4 3 4 4 4
Picornavirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar 5 4 3 4 4 4
Rhabdovirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar 5 4 3 4 4 4
Togaviruslar-Flaviruslar Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar 5 4 3 4 4 4
DNA Viruslarında Replikasyon 3 4 3 3 4 3
RNA viruslarında Replikasyon 3 4 3 3 4 3
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik
Seminer 2 4 5 4 4 5
Serolojik Testler 5 4 3 5 4 4
Slow Virus Enfeksiyonları 5 4 3 4 4 4
Uzmanlık Alan Dersi 5 4 3 4 5 4
Uzmanlık Alan Dersi-2 5 4 3 4 5 4
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 5 2 4 5
Danışmanlık 4 3 4 3 4 4
Doku Kültürleri 5 4 5 2 4
Vektörlerle Bulaşan Viral Hastalıklar 5 4 3 4 4 4
Özel Viroloji 4 5 5 3 4 4
Balıkların Viral Hastalıkları 5 4 3 3 3 3
Domuzların Viral Hastalıkları 5 4 3 4 4 4
Sığır, Koyun ve Keçilerde İnfertilite Problemlerine Neden Olan Viral Hastalıklar 5 4 4 3 4 4
Vahşi ve Ekzotik Hayvanların Viral Enfeksiyonları 5 4 3 4 4 4
Abortusa Neden Olan Viral Enfeksiyonlar 4 5 4 5 5 4
Viral Patogenez 4 5 4 3 4 4
Viral Aşılar 5 4 3 5 5 4
Virus-Konakçı İlişkileri 4 4 4 5 4
Viral Zoonoz Enfeksiyonları 5 4 5 4 5 4
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VVL1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL1101 Genel Viroloji Zorunlu 3 4
  03VVL1102 Özel Viroloji Zorunlu 3 4
    Total : 8 13


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VVL1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL1103 Prion Hastalıkları Zorunlu 2 4
  03VVL1500 Seminer Zorunlu 0 6
    Total : 3 15
    Annual Total : 11 28


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VVL1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
  03VVL1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması-1 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VVL1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VVL1600 Uzmanlık Alan Dersi-2 Zorunlu 0 6
  03VVL1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması-2 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VVL1204 Abortusa Neden Olan Viral Enfeksiyonlar Seçmeli 2 3
  03VVL1237 Adenovirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar Seçmeli 1 2
  03VVL1210 Aşı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları Seçmeli 2 4
  03VVL1212 Balıkların Viral Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VVL1205 Biyoteknoloji Seçmeli 2 3
  03VVL1245 Calicivirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar Seçmeli 1 2
  03VVL1211 Deneme Hayvanlarında Çalışma Esasları Seçmeli 2 4
  03VVL1222 DNA Viruslarında Replikasyon Seçmeli 2 3
  03VVL1224 Doku Kültürleri Seçmeli 2 4
  03VVL1226 Doku Kültürlerinin Hazırlanması Seçmeli 2 4
  03VVL1225 Doku Kültürlerinin Konservesi ve Muhafazası Seçmeli 1 2
  03VVL1213 Domuzların Viral Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VVL1242 Herpesvirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar Seçmeli 1 2
  03VVL1218 Interferens-Interferon Seçmeli 1 2
  03VVL1207 Moleküler Viroloji Seçmeli 2 4
  03VVL1220 Monoklonal Antikorların Hazırlanması Seçmeli 1 2
  03VVL1244 Papovavirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar Seçmeli 1 2
  03VVL1243 Paramyxovirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar Seçmeli 1 2
  03VVL1217 Persiste Enfeksiyonların Mekanizması Seçmeli 1 2
  03VVL1240 Picornavirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar Seçmeli 1 2
  03VVL1247 Prionların Genel Özellikleri Seçmeli 2 3
  03VVL1248 Prionların Oluşturdukları Enfeksiyonlar Seçmeli 2 3
  03VVL1249 Prionların Teşhis ve Kontrolü Seçmeli 2 4
  03VVL1241 Rhabdovirusların Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar Seçmeli 1 2
  03VVL1223 RNA viruslarında Replikasyon Seçmeli 2 3
  03VVL1209 Serolojik Testler Seçmeli 3 4
  03VVL1228 Sığır, Koyun ve Keçilerde İnfertilite Problemlerine Neden Olan Viral Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VVL1239 Slow Virus Enfeksiyonları Seçmeli 1 2
  03VVL1201 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 2 4
  03VVL1238 Togaviruslar-Flaviruslar Genel Özellikleri ve Oluşturdukları Hastalıklar Seçmeli 1 2
  03VVL1246 Vahşi ve Ekzotik Hayvanların Viral Enfeksiyonları Seçmeli 2 3
  03VVL1233 Vektörlerle Bulaşan Viral Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VVL1206 Viral Aşılar Seçmeli 2 3
  03VVL1236 Viral Enfeksiyonlarda İmmunoloji Seçmeli 1 2
  03VVL1202 Viral Hastalıklarda Örnek Alma, Saklama ve Laboratuvara Gönderme Seçmeli 2 4
  03VVL1232 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi Seçmeli 2 3
  03VVL1227 Viral Hastalıkların İzlenmesi, Kontrolü ve Eradikasyonu Seçmeli 2 3
  03VVL1219 Viral Onkogenezis Mekanizmaları Seçmeli 1 2
  03VVL1216 Viral Patogenez Seçmeli 2 3
  03VVL1208 Viral Zoonoz Enfeksiyonları Seçmeli 2 3
  03VVL1221 Virolojide Kullanılan Invitro Sistemler Seçmeli 2 4
  03VVL1230 Virolojide Kullanılan Vasatlar Seçmeli 2 4
  03VVL1234 Virolojide Kullanılan Vasatların Filtrasyonu ve Sterilizasyonu Seçmeli 2 4
  03VVL1203 Virus İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri Seçmeli 3 4
  03VVL1231 Virus-Konakçı İlişkileri Seçmeli 1 2
  03VVL1214 Viruslarda Enfeksiyözite Güç Tayini Seçmeli 2 4
  03VVL1229 Virusların Genel Özellikleri Seçmeli 2 3
  03VVL1235 Virusların Hücrelerde Meydana Getirdiği Patolojik Değişiklikler Seçmeli 2 4
  03VVL1215 Virusların Sınıflandırılma İlkeleri Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi