Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Fizyoloji Ortak Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “VeterinerFizyoloji Doktora Diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora Derecesi

Amaç

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fizyoloji Ortak Doktora programı mezuniyet sonrası doktora eğitimi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 65. maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu'nca hazırlanan Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği esaslarında yer alan genel çerçeveye uygun olarak, program öğrencilerinin Veteriner Fizyoloji alanında doktora çalışmaları esnasında danışman denetiminde gerçekleştirilen tez çalışmaları yoluyla fizyolojik mekanizmaları irdelemek için bilimsel bakış açısı geliştirmelerini ve bağımsız araştırma yapabilme becerisi kazanmalarını ve bilim uzmanı olarak yetişmelerini hedefler.
Fizyoloji ortak doktora programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar vermeyi, düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi ve vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Özel Kabul Şartları

Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli (5 yıl) lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile yüksek lisans diplomasına sahip Üniversite mezunları doktora programına başvurabilirler.

Tanınma Prosedürleri

Veteriner Fizyoloji Doktora programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Fizyoloji Doktora Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora öğrencileri:
1-Aşağıda verilen derslerden en az 4 farklı lisansüstü dersi (doktora eğitimine yüksek lisans eğitiminden sonra başlayan öğrenciler için) ya da 14 farklı lisansüstü dersi (doktora eğitimine lisans eğitiminden sonra başlayan öğrenciler için) almak,
2-Lisans eğitiminden gelen öğrenciler için en az 42 ulusal krediyi (semineri de içine alan 120 AKTS kredisini), yüksek lisans eğitiminden gelen öğrenciler için ise en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 120 AKTS kredisini) tamamlamak,
3-Tez öncesi yeterlilik sınavından başarılı olmak,
4-Tez önerisini enstitü yönetmeliğine göre hazırlayıp sunmak,
5-Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,
6-Tezini savunmak
7-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Fizyoloji Ortak Doktora programı 2012 yılında açılmıştır ve ilk öğrencilerini (iki öğrenci) 2012-2013 Güz Döneminde almıştır. Halihazırda bu programa üç öğrenci kayıtlıdır. Öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesinin doktora programına devam etmektedirler. Bu program kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesinde 2 Prof.Dr., 1 Doç. ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden 1 Prof.Dr., 1 Doç. 1 Yrd. Doç.Dr. görev almaktadır.

Veteriner Fizyoloji Doktora Programının amacı fizyoloji bilimi hakkında gerekli bilgilere sahip, bu bilgileri aktarabilen, bilimsel verilere ulaşıp, yorumlayabilen, laboratuar ile ilgili aletleri, kullanımlarını, bakımlarını, laboratuvarda kullanılan metot ve teknikleri bilen, analizleri gerçekleştirebilen, yorumlayabilen, kendisini sürekli yenileyip geliştiren araştırmacı bilim adamı yetiştirmektir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Mezunlar bilimsel araştırmalarda deney hayvanı ve bunlardan elde edilecek biyolojik materyal kulanımı konusunda gerekli bilimsel ve etik yaklaşım bilgi, tutum ve yetkinliğe sahibi olurlar.
 2-  Mezunlar fizyoloji alanında bilimsel makale yazma ve ulusal ya da uluslar arası dergilerde yayımlayabilme becerisi kazanırlar
 3-  Mezunlar fizyoloji alanında öğrenmiş olduğu bilgileri kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri üretebilme ve gerektiğinde bilgiler verebilme yeteneğine sahip olurlar
 4-  Mezunlar fizyolojik analizlerde kullanılan çeşitli materyal ve laboratuvar düzenekleri hakkında bilgi ve kullanma becerisi edinirken, laboratuvar ortamında çalışma prensipleri hakkında gerekli alt yapı ve yeteneği kazanırlar
 5-  Mezunlar laboratuar bulgularını bilimsel prensipler ve normlara uygun olarak yazılı halde rapor etme konusunda tecrübe kazanırlar.
 6-  Mezunlar normal memeli vucüt fonksiyonları ve yaygın fonksiyon bozukluklarının patofizyolojileri hakkında güçlü bilimsel yaklaşım içeren birikime sahip olurlar
 7-  Mezunlar, tek başlarına veya bilimsel bir takımın üyesi olarak rapor veya araştırma projesi hazırlamak üzere bilimsel literatürü tarama, sunum hazırlama ve sunma becerisini elde ederken ders verme konusunda da tecrübe kazanırlar
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Fizyoloji Doktora Programında eğitim alan öğrenciler, bu eğitim sonunda; üniversitelerde, özel ya da kamu sektöründe çalışabilirler.

Kabul Şartları

Fizyoloji doktora öğrencileri eğitimlerinin ardından öğretim üyesi olabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC) olmalıdır.

Mezuniyet Şartları

Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci Fizyoloji Doktora Programı'ndan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Özlem YILDIZ GÜLAY

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstiklal Yerkeşkesi
15100-BURDUR.

E-posta: oygulay@mehmetakif.edu.tr
Telefon:0248 213 2113

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Hayvan Davranışları Fizyolojisi 4 4
Özel Dolaşım Bölgeleri 4 2
Biyoritimler Fizyolojisi 4 3
Vücut Tampon Sistemi 5 1
Hücre Fizyolojisi 5
Dolaşım Sistemi Fizyopatolojisi 5 2 3
Gelişim ve Öğrenme 2
Diyabet Fizyopatolojisi 3 2
Sindirim Sistemi Fizyolojisi 4
Sindirim Sistemi Fizyopatolojisi 4 4
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders 4
Seçmeli Ders 5
Elektro Fizyoloji 4 2
Endokrin Fizyolojisi 4 4
Boşaltım Sistemi Fizyolojisi 5
Uzmanlık Alan Dersi 5 5
Hematoloji 4 3
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 4
Araştırma Yöntemleri 4
Laboratuvar Hayvanları Fizyolojisi 4 2 2 5
Metabolizma 4 3
Kas Fizyolojisi 4 3
Sinir Sistemi Fizyopatolojisi 4 3
Sinir Sistemi Fizyolojisi 5
Ruminant Hayvanlarda Beslenme ve Fertilite 5 2
Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 4 1
Üreme Fizyolojisi 5 1 4
Solunum Sistemi Fizyolojisi 5 5 5
Solunum Sistemi Fizyopatolojisi 4 5
Seminer 4 5
Seminer II
Duyu Fizyolojisi
Termoregülasyon 4 1
Tez Hazırlık Çalışması 4 4
Tez Çalışması 5 5
Boşaltım Sistemi Fizyopatolojisi 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6 7
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD104 Tez Hazırlık Çalışması Zorunlu 0 1
  VFOD103 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
- Seçmeli Ders 1   2 4
- Seçmeli Ders 2   2 4
- Seçmeli Ders 3   2 4
- Seçmeli Ders 4   2 4
- Seçmeli Ders 5   2 4
    Total : 10 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD102 Tez Hazırlık Çalışması Zorunlu 0 1
  VFOD101 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
- Seçmeli Ders 1   3 4
- Seçmeli Ders 2   3 4
- Seçmeli Ders 3   3 4
- Seçmeli Ders 4   3 4
- Seçmeli Ders 5   3 4
    Total : 15 30
    Annual Total : 25 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD107 Seminer Zorunlu 0 4
  VFOD106 Tez Hazırlık Çalışması Zorunlu 0 1
  VFOD105 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
- Seçmeli Ders 1   3 4
- Seçmeli Ders 2   3 4
- Seçmeli Ders 3   3 4
- Seçmeli Ders 4   3 4
    Total : 12 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD108 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VFOD109 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 12 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD112 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VFOD113 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD110 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VFOD111 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD116 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VFOD117 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD114 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VFOD115 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   5. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD120 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VFOD121 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30


   5. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD118 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VFOD119 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VFOD155 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 4
  VFOD149 Biyoritimler Fizyolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD144 Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD142 Boşaltım Sistemi Fizyopatolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD152 Diyabet Fizyopatolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD141 Dolaşım Sistemi Fizyopatolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD129 Duyu Fizyolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD146 Elektro Fizyoloji Seçmeli 3 4
  VFOD131 Endokrin Fizyolojisi Seçmeli 3.5 4
  VFOD133 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 4
  VFOD130 Hayvan Davranışları Fizyolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD126 Hematoloji Seçmeli 3 4
  VFOD127 Hücre Fizyolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD136 Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD137 Kas Fizyolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD151 Laboratuvar Hayvanları Fizyolojisi Seçmeli 3.5 4
  VFOD145 Metabolizma Seçmeli 3 4
  VFOD134 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 4
  VFOD138 Özel Dolaşım Bölgeleri Seçmeli 3 4
  VFOD153 Ruminant Hayvanlarda Beslenme ve Fertilite Seçmeli 3 4
  VFOD154 Seminer II Seçmeli 1 4
  VFOD128 Sindirim Sistemi Fizyolojisi Seçmeli 3.5 4
  VFOD139 Sindirim Sistemi Fizyopatolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD135 Sinir Sistemi Fizyolojisi Seçmeli 3.5 4
  VFOD140 Sinir Sistemi Fizyopatolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD132 Solunum Sistemi Fizyolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD143 Solunum Sistemi Fizyopatolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD147 Termoregülasyon Seçmeli 3 4
  VFOD150 Üreme Fizyolojisi Seçmeli 3 4
  VFOD148 Vücut Tampon Sistemi Seçmeli 3 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi