Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Biyokimya Ortak Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Veteriner Biyokimya Doktora Diploması” verilir.

 

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora Derecesi

Amaç
Bu doktora programının amacı oldukça zorlu çalışmaları ve bağımsız araştırmaları yapabilme becerisi gösteren öğrencileri yetiştirmek ve bu öğrencilere biyokimyasal araştırmalarda yada ilgili alanlarda kariyer kazandırmaktır. Doktora programı dötr yıldır. Programını tamamlayan ve tezini başarıyla savunan öğrenciler  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Biyokimya Ortak Doktora Programı tarafından doktora derecesiyle mezun edileceklerdir.
Özel Kabul Şartları

Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli (5 yıl) lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile yüksek lisans diplomasına sahip Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunları doktora programına başvurabilirler. 


Tanınma Prosedürleri

Veteriner Biyokimya Doktora programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir. 

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Biyokimya Doktora Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora öğrencileri:

-Aşağıda verilen derslerden en az 4 farklı lisansüstü dersi (doktora eğitimine yüksek lisans eğitiminden sonra başlayan öğrenciler için) ya da 14 farklı lisansüstü dersi (doktora eğitimine lisans eğitiminden sonra başlayan öğrenciler için) almak,

-Lisans eğitiminden gelen öğrenciler için en az 42 ulusal krediyi (semineri de içine alan 120 AKTS kredisini), yüksek lisans eğitiminden gelen öğrenciler için ise en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 120 AKTS kredisini) tamamlamak, 

-Tez öncesi yeterlilik sınavından başarılı olmak, 

-Tez önerisini enstitü yönetmeliğine göre hazırlayıp sunmak,

-Tez aşamasında her dönem için toplam 10 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,

-Tezini savunmak

-100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Biyokimya Ortak Doktora Programı 2012 yılında açılmıştır ve ilk öğrencilerini (iki öğrenci) 2012-2013 Güz Döneminde almıştır. Halihazırda bu programa üç öğrenci kayıtlıdır. Öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesinin doktora programına devam etmektedirler. Bu program kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesinde 1 Prof.Dr., 3 Doç. ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden 1 Doç.Dr. görev almaktadır.

Veteriner Biyokimya Doktora Programının amacı biyokimya bilimi hakkında gerekli bilgilere sahip, bu bilgileri aktarabilen, bilimsel verilere ulaşıp, yorumlayabilen, laboratuar ile ilgili aletleri, kullanımlarını, bakımlarını, laboratuvarda kullanılan metot ve teknikleri bilen, analizleri gerçekleştirebilen, yorumlayabilen, kendisini sürekli yenileyip geliştiren araştırmacı bilim adamı yetiştirmektir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Analitik düşünce, problemleri çözebilme, proje tasarlama, proje yazabilme ve yüksek impakt faktörlü kaliteli araştırma makalesi yazabilme kabiliyetini kazanmak
 2-  Bilimsel araştırmalarda istatistik metotları kullanabilmek
 3-  Biyokimyanın temel prensiplerini ileri düzeyde anlayabilmek
 4-  Biyokimyasal çalışmalarda ve kariyerde etik kuralların önemini kavramak
 5-  Deneyimli bir öğretmen olmak için seminerler vermek ve sunum becerilerini kazanmak
 6-  Deneyleri tasarlamak ve yürütebilmek
 7-  Laboratuvar materyal ve metotları hakkında bilgi sahibi olmak, laboratuvar becerisi kazanmak, laboratuvar çalışma prensiplerini öğrenmek
 8-  Normal biyokimyasal olayları anlamak, biyokimyasal düzeyde hastalıkları ve bozuklukları yorumlayabilmek, analiz sonuçlarını değerlendirmek ve tedavi için alternatifler sunabilmek
 9-  Organizmada gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonları ve onların mekanizmalarını detaylı olarak anlayabilmek
 10-  Orjinal makaleleri okumak ve anlamak
Mezunların Mesleki Profili


Veteriner Biyokimya Doktora Programında eğitim  alan öğrenciler, bu eğitim sonunda;  üniversitelerde, özel ya da kamu sektöründe çalışabilirler.  

Kabul Şartları

Biyokimya doktora öğrencileri eğitimlerinin ardından öğretim üyesi olabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC) olmalıdır.

Mezuniyet Şartları

Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci Biyokimya Doktora Programı'ndan mezun olur. 

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Tülay BÜYÜKOĞLU

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Veteriner Fakültesi, BiyokimyaAnabilim Dalı, İstiklal Yerkeşkesi

15100-BURDUR.

E-posta: tbuyukoglu@mehmetakif.edu.tr

 Tel: 0248 213 2153

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Amino Asit Metabolizması 5 5
Ruminant Hastalıklarının Biyokimyası 5
Biyoistatistik 5
Yüksek Enerjili Fosfat Gruplarının Biyosentezi ve Metabolizması 5 5
Vücut Sıvıları ve Dokuları Biyokimyası
Kanda Mineral Maddelerin Analizi
Uzmanlık Alan Dersi 5 5 4 5
Genel Laboratuvar Teknikleri ve Numune Toplama 5
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 4
Lipoproteinler ve Klinik Önemi 5 5 5
İdrar Analizleri 5 5
Anorganik Metabolizma 4 5 4
Antioksidatif Metabolizma 5 5
Biyokatalizörler 4 5 5
Hücre Biyokimyası 5
Ekstrasellüler Matriks ve Kemik Biyokimyası 4 5 5
Beslenme Kimyası 5 5
Biyolojik Membranlar ve Transport Sistemleri 4 4
Biyofiziksel Kimya 4 4
Vücut Sıvıları ve Asit Baz Dengesi 5 5
Karbonhidratlar ve Metabolizması 5 5 5
Bağışıklık Kimyası 5 5 5
Klinik Enzimoloji
Biyokimyada Kontrol Mekanizmaları 5 5
Gelişim ve Öğrenme 3 2 2
Sindirim Kimyası 5 5
DNA'nın Yapısı, Replikasyonu ve Transkripsiyonu 3 4 4
Seçmeli Dersler
Enzimler, Koenzimler ve Tayin Prensipleri 3 4 3 4
Uzmanlık Alan Dersi 4 4 4
Yağ asitleri ve Lipid Metabolizması 5 5 5
Genel Organik Kimya 5 4
Hormonlar ve Tayin Prensipleri 5 5
Araştırma Teknikleri 5 4 5 5
Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri 4 4 4
Büyüme ve Kötü Huylu Gelişim 3 4 4
Kanda Organik Maddelerin Tayini 4 4 4
Klinik Biyokimyada Metabolik Hastalıklar 5
Organlar Arası Metabolik İlişkiler 5 5 5
Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Yöntemleri 5 4
Nükleik Asitler ve Metabolizması 5 5
Oksidatif Stres ve Antioksidanlar 3 4 4
PCR, Elektroforez ve Uygulamaları 5 4
Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Çözeltilerin Hazırlanması 5 4
Proteinler ve Metabolizması
Gen Ekspresyonunun Regülasyonu ve Terminolojisi 5 5
Solunum Kimyası 5 5
Radioimmunoassay, Enzim Immunoassay Teknikleri ve Uygulama Alanları 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik 5 5
Seminer 5 5 5
Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 5 3 4
Tez Hazırlık Çalışması 5 5
Tez Çalışması 3 5
Tümör Belirteçleri 3 3 4
Vitaminler ve Tayin Prensipleri 5 5 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VBOD102 Tez Hazırlık Çalışması Zorunlu 0 1
  VBOD101 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
- Seçmeli Dersler   0 20
    Total : 0 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VBOD104 Tez Hazırlık Çalışması Zorunlu 0 1
  VBOD103 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
- Seçmeli Dersler   0 20
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VBOD107 Seminer Zorunlu 0 4
  VBOD106 Tez Hazırlık Çalışması Zorunlu 0 1
  VBOD105 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
- Seçmeli Dersler   0 16
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VBOD108 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VBOD109 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VBOD110 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VBOD111 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VBOD112 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VBOD113 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VBOD114 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VBOD115 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VBOD116 Tez Çalışması Zorunlu 0 21
  VBOD117 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 9
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VBOD156 Lipoproteinler ve Klinik Önemi Seçmeli 3 4
  VBOD159 Organlar Arası Metabolik İlişkiler Seçmeli 3 4
  VBOD126 Amino Asit Metabolizması Seçmeli 3 4
  VBOD127 Anorganik Metabolizma Seçmeli 3 4
  VBOD128 Antioksidatif Metabolizma Seçmeli 3 4
  VBOD174 Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 4
  VBOD129 Bağışıklık Kimyası Seçmeli 3 4
  VBOD130 Beslenme Kimyası Seçmeli 3 4
  VBOD131 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Seçmeli 3 4
  VBOD132 Biyofiziksel Kimya Seçmeli 3 4
  VBOD133 Biyoistatistik Seçmeli 3 4
  VBOD134 Biyokatalizörler Seçmeli 3 4
  VBOD135 Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Yöntemleri Seçmeli 3 4
  VBOD136 Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Çözeltilerin Hazırlanması Seçmeli 3 4
  VBOD137 Biyokimyada Kontrol Mekanizmaları Seçmeli 3 4
  VBOD138 Biyolojik Membranlar ve Transport Sistemleri Seçmeli 3 4
  VBOD139 Büyüme ve Kötü Huylu Gelişim Seçmeli 3 4
  VBOD140 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler Seçmeli 3 4
  VBOD141 Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri Seçmeli 3 4
  VBOD142 DNA'nın Yapısı, Replikasyonu ve Transkripsiyonu Seçmeli 3 4
  VBOD143 Ekstrasellüler Matriks ve Kemik Biyokimyası Seçmeli 3 4
  VBOD144 Enzimler, Koenzimler ve Tayin Prensipleri Seçmeli 3 4
  VBOD172 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 4
  VBOD145 Gen Ekspresyonunun Regülasyonu ve Terminolojisi Seçmeli 3 4
  VBOD146 Genel Laboratuvar Teknikleri ve Numune Toplama Seçmeli 3 4
  VBOD147 Genel Organik Kimya Seçmeli 3 4
  VBOD148 Hormonlar ve Tayin Prensipleri Seçmeli 3 4
  VBOD149 Hücre Biyokimyası Seçmeli 3 4
  VBOD150 İdrar Analizleri Seçmeli 3 4
  VBOD151 Kanda Mineral Maddelerin Analizi Seçmeli 3 4
  VBOD152 Kanda Organik Maddelerin Tayini Seçmeli 3 4
  VBOD153 Karbonhidratlar ve Metabolizması Seçmeli 3 4
  VBOD154 Klinik Biyokimyada Metabolik Hastalıklar Seçmeli 3 4
  VBOD155 Klinik Enzimoloji Seçmeli 3 4
  VBOD157 Nükleik Asitler ve Metabolizması Seçmeli 3 4
  VBOD158 Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Seçmeli 3 4
  VBOD173 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 4
  VBOD160 PCR, Elektroforez ve Uygulamaları Seçmeli 3 4
  VBOD161 Proteinler ve Metabolizması Seçmeli 3 4
  VBOD162 Radioimmunoassay, Enzim Immunoassay Teknikleri ve Uygulama Alanları Seçmeli 3 4
  VBOD163 Ruminant Hastalıklarının Biyokimyası Seçmeli 3 4
  VBOD164 Sindirim Kimyası Seçmeli 3 4
  VBOD165 Solunum Kimyası Seçmeli 3 4
  VBOD166 Tümör Belirteçleri Seçmeli 3 4
  VBOD167 Vitaminler ve Tayin Prensipleri Seçmeli 3 4
  VBOD168 Vücut Sıvıları ve Asit Baz Dengesi Seçmeli 3 4
  VBOD169 Vücut Sıvıları ve Dokuları Biyokimyası Seçmeli 3 4
  VBOD170 Yağ asitleri ve Lipid Metabolizması Seçmeli 3 4
  VBOD171 Yüksek Enerjili Fosfat Gruplarının Biyosentezi ve Metabolizması Seçmeli 3 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi