Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 
 
 
 
<< Geri
 
 
Beden Eğitimin ve Spor Öğretmenliği
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, Lisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

Beden eğitimi etkinliklerini topluma sevdiren, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal bütünleşmeyi Fair Play anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan bireylere beden eğitimi ile ilgili merak edilen konularda bilimsel destek ve kaynak oluşturan özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin beden eğitimi etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine yardım eden beden eğitimi dersi anlayışını eğitim kurumlarına yerleştiren bölüm yönetimi anlayışı ile de birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren ve her yaş grubundaki bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan çağdaş dünya ile entegre olan beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir.
Sınav yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir.
Adaylar, Yükseköğretim kurumlarında, ÖSS sınavından aldıkları 185 puanla Özel Yetenek Sınavına başvurabilmektedirler.
Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Anabilim dalında okumaya hak kazanırlar.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler.
Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alabilme şartları, Ulusal 163/ 240 AKTS krediyi tamamlamak ve Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini başarıyla tamamlamaktır.

Program Profili

Bu programın temel amacı, öğrencilerde eğitim ve iletişim becerileri oluşturarak beden eğitimi ve spor alanında öğretmenler yetiştirmektir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Alan ile ilgili öğretim yöntem ve tekniklerini kazanır.
 2-  Alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
 3-  Beden eğitimi dersi öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlar.
 4-  Beden eğitimi dersine katılan öğrencilerin temel ve özelleşmiş hareket bilgi ve becerilerini geliştirir.
 5-  Beden eğitimi öğretimine uygun öğrenme ortamlarını düzenler.
 6-  Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 7-  Lisansüstü eğitimine devam etmek için gerekli becerileri sağlar.
 8-  Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.
 9-  Ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanır.
 10-  Spor branşlarında temel teorik ve uygulamaları kazanır.
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri:
• Profesyonel olarak hazırlıklı olma,
•Farklı durumlara profesyonel uyum,
•Devam eden öğretmenlik ya da alan çalışmalarındaki uygulamaları yapma.


Kabul Şartları

Lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.
Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Puan
Harf Notu
Katsayı
Açıklama
90-100
AA
4,00
Başarılı
80-89
BA
3,50
Başarılı
70-79
BB
3,00
Başarılı
65-69
CB
2,50
Başarılı
60-64
CC
2,25
Başarılı
55-59
DC
1,75
Başarısız*
50-54
DD
1,25
Başarısız*
40-49
FD
0,75
Başarısız
<= 39
FF
0,00
Başarısız
-
F1
0,00
Devamsız


*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.25 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar.
G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,
K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,
M: Muaf,
B: Başarılı.
Mezuniyet Şartları

Beden Eğitimi ve spor alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
1. Üniversiteden mezun olan öğrencilere ilişkin şartlar,
2. Anabilim Dalınca belirlenen şartlar,
Bu koşulların tamamı, diğer üniversitelerde alınan dersler dahil olmak üzere16 dönemi aşmamak kaydıyla sağlanacaktır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm AKTS Koordinatörü:Öğr.Gör.Dr.Oğuzhan DALKIRAN

İletişim

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
15100 BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Artistik Cimnastik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atletizm
Badminton 1 4 5 5 4 3 1 4 5
Temel Müzik Eğitimi
Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri
Basketbol
sınıf yönetimi
Bilgisayar 5 5 5 5 5 4
Bilgisayar-2
drama
Eğitim Psikolojisi
Eğitsel Oyunlar
Etkili İletişim Becerileri
Egzersiz Fizyolojisi
Seçmeli I
Seçmeli II
Seçmeli III
Seçmeli IV
Egzersiz ve Beslenme
Halk Oyunları
Futbol
Yabancı Dil 2
Genel Cimnastik
rehberlik
Hentbol 5 1 5 5 4 3 4 5
Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
Beden Eğitimi ve Spor Tarihi
Türk Eğitim Tarihi
İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji
Eğitim Bilimine Giriş
Antrenman Bilgisi
Ölçme ve Değerlendirme
Doğa Sporları
Fiziksel Uygunluk
engeliler için beden eğitimi ve spor
beden eğitimi ve spor yönetimi
Psikomotor Gelişim
topluma hizmet uygulamaları
araştırma projesi
Ritim Eğitimi ve Dans
okul deneyimi
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Beceri Öğrenimi
Özel Öğretim Yöntemleri I
Özel Öğretim Yöntemleri II
Özel Eğitim
Yüzme
öğretmenlik uygulaması
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 4
Türkçe 1:Yazılı Anlatım
Türkçe - II (Sözlü Anlatım)
Voleybol
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  GK-115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 3
  A-107 Basketbol Zorunlu 3 4
  A-1101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Zorunlu 2 3
  A-109 Doğa Sporları Zorunlu 2 4
  MB-111 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 4
  A-1103 Genel Cimnastik Zorunlu 2 3
  A-105 İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji Zorunlu 4 6
  GK-113 Türkçe 1:Yazılı Anlatım Zorunlu 2 3
    Total : 20 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  A-102 Artistik Cimnastik Zorunlu 2 5
  GK-112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Zorunlu 2 2
  A-104 Atletizm Zorunlu 3 6
  MB-108 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 4
  A-100 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 2 5
  GK-110 Türkçe - II (Sözlü Anlatım) Zorunlu 2 2
  A-106 Yüzme Zorunlu 3 4
    Total : 17 28
    Annual Total : 37 58


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  A-207 Bilgisayar Zorunlu 3 4
  A-201 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 3 6
  A--205 Hentbol Zorunlu 3 4
  MB-213 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 4
  A-203 Ritim Eğitimi ve Dans Zorunlu 2 3
  GK209 Yabancı Dil 1 Zorunlu 3 3
    Total : 17 24


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  A-200 Antrenman Bilgisi Zorunlu 3 6
  GK-208 Bilgisayar-2 Zorunlu 3 3
  A-202 Futbol Zorunlu 3 3
  A-204 Halk Oyunları Zorunlu 3 4
  MB-212 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 3
  MB-210 Özel Eğitim Zorunlu 2 4
  GK-206 Yabancı Dil 2 Zorunlu 3 3
    Total : 20 26
    Annual Total : 37 50


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  A-307 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Zorunlu 2 3
  A-303 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 3 4
  MB-315 Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı Zorunlu 3 4
  MB-313 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 3 5
  A-301 Psikomotor Gelişim Zorunlu 3 4
  A-305 Voleybol Zorunlu 3 4
    Total : 17 24


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  A-300 Beceri Öğrenimi Zorunlu 3 4
  GK-308 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 4
  A-302 Egzersiz ve Beslenme Zorunlu 2 3
  A-304 Eğitsel Oyunlar Zorunlu 2 3
  GK-310 Etkili İletişim Becerileri Zorunlu 3 4
  MB-314 okul deneyimi Zorunlu 3 5
  A-306 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 3 5
  MB-312 sınıf yönetimi Zorunlu 2 2
    Total : 20 30
    Annual Total : 37 54


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  GK-403 drama Zorunlu 3 7
  A-401 engeliler için beden eğitimi ve spor Zorunlu 2 5
  MB-409 rehberlik Zorunlu 3 4
  GK-405 topluma hizmet uygulamaları Zorunlu 3 5
  MB-407 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 2
    Total : 13 23


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  A-402 beden eğitimi ve spor yönetimi Zorunlu 3 6
  MB-406 öğretmenlik uygulaması Zorunlu 5 7
    Total : 8 13
    Annual Total : 21 36
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  A-216 Badminton Seçmeli 3 4
  MB Seçmeli I Seçmeli 2 3
  GK Seçmeli I Seçmeli 2 3
  A Seçmeli I Seçmeli 3 4
  GK Seçmeli I Seçmeli 2 3
  MB Seçmeli II Seçmeli 3 2
  GK Seçmeli II Seçmeli 2 4
  A Seçmeli II Seçmeli 3 4
  A Seçmeli III Seçmeli 3 7
  A Seçmeli IV Seçmeli 2 4
  GK-114 Temel Müzik Eğitimi Seçmeli 2 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi