Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner İç Hastalıkları Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Öğrenciler İç Hastalıkları Doktora programını başarıyla tamamladıktan sonra, "Veteriner İç Hastalıkları Doktora" derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora derecesidir.

Amaç

Doktora programının amacı; 
- Veteriner İç Hastalıkları alanında öğrenciye araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilimsel olayları derinliğine inceleyerek yorumlama ve tartışma yeteneği ile yeni bakış açısı kazandırmak,
- Veteriner Hekimlerin hayvan hastalıklarının teşhisinde, tedavisinde ve koruyucu veteriner hekimlik hizmetlerinin sunulmasında doğru, güncel bilgi ve donanımları edinmeleri sağlanarak Veteriner İç Hastalıkları alanında kalifiye uzman personelin yetiştirilmesi,
- Başarılı ve bilim adamı nosyonuna sahip adayların doktora eğitimi sırasında belirlenmesi, fakülte bünyesine katılarak yeterli bilgi ve donanıma sahip akademik kadronun sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Özel Kabul Şartları

Veteriner İç Hastalıkları Doktora Programına Veteriner Fakültesi mezunları veya Veteriner İç Hastalıkları Yüksek Lisans mezunları başvurabilir. Başvuruda bulunan öğrencilerin ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almaları, YDS'den en az 55 almış olmaları gerekir.

Tanınma Prosedürleri

İç Hastalıkları Doktora programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

İç Hastalıkları Doktora Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer ve doktora tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

İç Hastalıkları Doktora Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Öğrenci alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştıracak; bilimsel teknik ve yöntemleri inceleyecek, sonuçları yorumlayacak; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgulayacak; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunacaktır.
 2-  Öğrenci doktora eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirleyecek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılacaktır.
 3-  Öğrenci eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanı ile ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirecek, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirecektir.
 4-  Öğrenci gerek mesleki uygulamalar ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanacaktır.
 5-  Öğrenci lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahip olacaktır.
 6-  Öğrenci uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlayacak ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturacaktır.
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner İç Hastalıkları Doktora programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; İç Hastalıkları alanında uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

İç Hastalıkları Doktora mezunları eğitimlerinin ardından hayatlarına öğretim üyesi olarak devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC) olmalıdır.

Mezuniyet Şartları

İç Hastalıkları Doktora Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer ve doktora tez çalışmasından oluşur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet KARACA

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 15100-BURDUR
E-posta: mkaraca@mehmetakif.edu.tr
Tel: 0 248 213 22 09

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6
Kedi ve Köpeklerde Anemiler ve Sağaltımları 5 3 4
Ruminantlarda Ön Mide Hastalıkları 5 3 4
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı 3 4
Çiftlik Hayvanlarında Otoimmun Hastalıklar 5 3 4
Çiftlik Hayvanlarında Bakteriyel Hastalıklar ve Sağaltımı 5 3 4
Çiftlik Hayvanlarında Kan Elektrolit ve Asit-Baz Denge Bozuklukları 5 3 4
Ruminantlarda Kan Paraziti Hastalıkları ve Sağaltımı 5 3 4
Hayvanlarda Kan Nakli 5 3 4
Kedi ve Köpeklerde Kardiovasküler Sistem Bozukluklarında Acil Müdahale 5 3 4
Hayvanlarda Kan Paraziti Hastalıklarının Klinik ve Laboratuvar Tanısı ve Sağaltımı 5 3 4
Sığırlarda Abomasum Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltımı 5 3 3 2 3 4
İç Hastalıklarında Klinik Patoloji ve Prosedürleri 3 3 5
Klinik Onkoloji 5 4 1 1 3 5
Karaciğer Hastalıklarında Tanı ve Genel Tedavi Prensipleri 5 3 4
Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistem Hastalıklarında Kullanılan Diyagnostik Testler 5 3 4
Hasta Hayvanlarda Diyet Uygulaması ve Beslenme 5 3 4
Evcil Hayvanlarda Glikozüri ile Seyreden Hastalıklar 5 3 4 5
Doktora Tez Çalışması 5 4 5 5
Hastalıklarda İlaç Seçimi 4 4 5
Seçmeli Dersler
Kedi ve Köpeklerde Acil Müdahale 5 2 4 3
Kedi ve Köpeklerde Endokrin Hastalıkları
Atlarda Endokrin Sistem Bozuklukları 5 3 4
Ruminantlarda Endokrin Sistem Bozuklukları 5 3 4
Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Endoskopisi 4 3 4 1 1 5
Tektırnaklılarda Solunum Sistemi Hastalıkları 5 3 4
Hayvanlarda Üriner Sistem Muayenesi ve Diagnostik Testleri 5 3 4
Sindirim Sistemi Diagnostik Testleri ve Klinik Kullanımı 5 3 2 4
Hayvanlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları-I 5 3 2 3 3 4
Hayvanlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları-II 5 3 5
Kedi ve Köpeklerde Sindirim Sistemi Hastalıkları 5 3 4
Genel Muayene Yöntemleri 5 3 2 4
Genel Sistemik Bozukluklar 5 3 4
Kedi ve Köpeklerde Kalp Fizyolojisi ve Elektrokardiyografik Değerlendirmeler 5 3 3 4
Ruminantlarda Helmint Hastalıkları 5 3 4
Hastalıkların Teşhisinde Hematoloji 5 4 5
Evcil Hayvanlarda Hemostatik Sistem Bozuklukları 5 3 4
Köpek ve Kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları 5 3 4
Karnivorlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 4 3 5
Egzotik Kuşlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 5 3 4
Sığırlarda Sindirim Sistemi Enfeksiyöz Hastalıkları 5 3 4
Köpeklerde Deri Hastalıkları 5 3 4
Sığırlarda Bağırsak Hastalıkları 4 3 5
Atlarda Bağırsak Hastalıkları 4 3 5
Hayvanlarda Girişimsel ve Girişimsel Olmayan Örnek Toplama Teknikleri 5 4 5
Sıvı Seçenekleri ve Sıvı Tedavisi 5 3 4
Hayvanlarda Metabolik Hastalıklar 3 2 3 5
Evcil Hayvanlarda Mineral Madde Yetersizlikleri 5 3 4
Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 5 3 4
Köpek ve Kedilerin Neonatal Hastalıkları 5 4 2 2 2 5
Tayların Neonatal Hastalıkları 5 5 4 1 4 5
Karnivorlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 5 3 4
Kedi ve Köpeklerde Pankreas Hastalıkları 5 3 4
Domuzlarda Paraziter Hastalıklar ve Sağaltımı 5 3 4
Gevişgetirenlerde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Görülen Metabolik Hastalıklar 5 4 3 1 1 5
Toksikasyonlarda Genel Tedavi Prensipleri 5 3 4
Ruminantlarda Protozoon Hastalıkları 5 3 4
Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalıkları 4 3 2 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik 4 4 5
Seminer-I 4 5 5
Seminer-II 4 5 5
Uzmanlık Alan Dersi 5 3 4 3 5
Danışmanlık 4 5 5
Domuz İç Hastalıkları 5 3 4
Ruminantlarda Semptomatoloji ve Ayırıcı Tanı
Evcil Hayvanlarda İz Element Yetersizlikleri 5 3 4
Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 4 3 3 5
Sığırlarda Üriner Sistem Hastalıkları 5 3 4
Klinikte Ultrasonografi Yönteminin Kullanımı 5 4
Hastalıkların Teşhisinde Kullanılan Klinik Enzimoloji 3 5 5
Hastalıkların Teşhisinde Kullanılacak Metabolik Profil Testleri 4 3 5
Pet Hayvanlarında Koruyucu Amaçla Kullanılan Aşılar ve Biyolojik Maddeler 5 3 4
Sığırlarda Koruyucu Amaçlı Kullanılan Aşılar 5 3 4
Çiftlik Hayvanlarında Viral Hastalıklar ve Sağaltımı 5 3 2 4
Çiftlik Hayvanlarında Vitamin Yetersizlikleri 5 3 4
Ruminantlarda Vitamin Eksikliği Hastalıkları 5 3 4
Ruminantlarda Zoonoz Hastalıklar 5 3 4
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VIH2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH2101 Hayvanlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları-I Zorunlu 3 4
- Seçmeli Dersler   0 18
    Total : 5 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VIH2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH2102 Hayvanlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları-II Zorunlu 3 4
  03VIH2501 Seminer-I Zorunlu 0 6
- Seçmeli Dersler   0 12
    Total : 4 27
    Annual Total : 9 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VIH2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH2106 Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar Zorunlu 2 3
  03VIH2502 Seminer-II Zorunlu 0 6
- Seçmeli Dersler   0 13
    Total : 2 24


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VIH2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH2107 Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları Zorunlu 3 4
- Seçmeli Dersler   0 18
    Total : 3 24
    Annual Total : 5 48


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VIH2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH2700 Doktora Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VIH2600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VIH2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH2700 Doktora Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VIH2600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VIH2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH2700 Doktora Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VIH2600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VIH2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH2700 Doktora Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VIH2600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VIH2229 Atlarda Bağırsak Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2249 Atlarda Endokrin Sistem Bozuklukları Seçmeli 2 3
  03VIH2210 Çiftlik Hayvanlarında Bakteriyel Hastalıklar ve Sağaltımı Seçmeli 2 3
  03VIH2245 Çiftlik Hayvanlarında Kan Elektrolit ve Asit-Baz Denge Bozuklukları Seçmeli 2 3
  03VIH2239 Çiftlik Hayvanlarında Otoimmun Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VIH2211 Çiftlik Hayvanlarında Viral Hastalıklar ve Sağaltımı Seçmeli 2 3
  03VIH2244 Çiftlik Hayvanlarında Vitamin Yetersizlikleri Seçmeli 1 2
  03VIH2253 Domuz İç Hastalıkları Seçmeli 3 4
  03VIH2251 Domuzlarda Paraziter Hastalıklar ve Sağaltımı Seçmeli 2 3
  03VIH2214 Egzotik Kuşlarda Enfeksiyöz Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VIH2256 Evcil Hayvanlarda Glikozüri ile Seyreden Hastalıklar Seçmeli 1 2
  03VIH2241 Evcil Hayvanlarda Hemostatik Sistem Bozuklukları Seçmeli 2 3
  03VIH2243 Evcil Hayvanlarda İz Element Yetersizlikleri Seçmeli 1 2
  03VIH2242 Evcil Hayvanlarda Mineral Madde Yetersizlikleri Seçmeli 1 2
  03VIH2201 Genel Muayene Yöntemleri Seçmeli 1,5 3
  03VIH2202 Genel Sistemik Bozukluklar Seçmeli 2 3
  03VIH2262 Gevişgetirenlerde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Görülen Metabolik Hastalıklar Seçmeli 2 5
  03VIH2250 Hasta Hayvanlarda Diyet Uygulaması ve Beslenme Seçmeli 1 2
  03VIH2220 Hastalıklarda İlaç Seçimi Seçmeli 2 3
  03VIH2222 Hastalıkların Teşhisinde Hematoloji Seçmeli 2 3
  03VIH2219 Hastalıkların Teşhisinde Kullanılacak Metabolik Profil Testleri Seçmeli 2,5 4
  03VIH2221 Hastalıkların Teşhisinde Kullanılan Klinik Enzimoloji Seçmeli 1 2
  03VIH2264 Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Seçmeli 2 5
  03VIH2265 Hayvanlarda Girişimsel ve Girişimsel Olmayan Örnek Toplama Teknikleri Seçmeli 2 5
  03VIH2247 Hayvanlarda Kan Nakli Seçmeli 2,5 3
  03VIH2231 Hayvanlarda Kan Paraziti Hastalıklarının Klinik ve Laboratuvar Tanısı ve Sağaltımı Seçmeli 2,5 3
  03VIH2258 Hayvanlarda Metabolik Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VIH2257 Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalıkları Seçmeli 3 4
  03VIH2235 Hayvanlarda Üriner Sistem Muayenesi ve Diagnostik Testleri Seçmeli 2 3
  03VIH2217 İç Hastalıklarında Klinik Patoloji ve Prosedürleri Seçmeli 1 2
  03VIH2230 Karaciğer Hastalıklarında Tanı ve Genel Tedavi Prensipleri Seçmeli 1 3
  03VIH2212 Karnivorlarda Enfeksiyöz Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VIH2209 Karnivorlarda Sinir Sistemi Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2216 Kedi ve Köpeklerde Acil Müdahale Seçmeli 1 2
  03VIH2240 Kedi ve Köpeklerde Anemiler ve Sağaltımları Seçmeli 2 3
  03VIH2203 Kedi ve Köpeklerde Endokrin Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2232 Kedi ve Köpeklerde Kalp Fizyolojisi ve Elektrokardiyografik Değerlendirmeler Seçmeli 1 2
  03VIH2233 Kedi ve Köpeklerde Kardiovasküler Sistem Bozukluklarında Acil Müdahale Seçmeli 1 2
  03VIH2205 Kedi ve Köpeklerde Pankreas Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH2204 Kedi ve Köpeklerde Sindirim Sistemi Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2237 Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistem Hastalıklarında Kullanılan Diyagnostik Testler Seçmeli 2 3
  03VIH2261 Klinik Onkoloji Seçmeli 2 5
  03VIH2223 Klinikte Ultrasonografi Yönteminin Kullanımı Seçmeli 1 2
  03VIH2228 Köpek ve Kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2263 Köpek ve Kedilerin Neonatal Hastalıkları Seçmeli 2 5
  03VIH2238 Köpeklerde Deri Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2255 Pet Hayvanlarında Koruyucu Amaçla Kullanılan Aşılar ve Biyolojik Maddeler Seçmeli 2 3
  03VIH2248 Ruminantlarda Endokrin Sistem Bozuklukları Seçmeli 2 3
  03VIH2206 Ruminantlarda Helmint Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH2215 Ruminantlarda Kan Paraziti Hastalıkları ve Sağaltımı Seçmeli 1 3
  03VIH2225 Ruminantlarda Ön Mide Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2207 Ruminantlarda Protozoon Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH2218 Ruminantlarda Semptomatoloji ve Ayırıcı Tanı Seçmeli 1 3
  03VIH2208 Ruminantlarda Vitamin Eksikliği Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH2213 Ruminantlarda Zoonoz Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VIH2259 Sığırlarda Abomasum Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltımı Seçmeli 2,5 3
  03VIH2226 Sığırlarda Bağırsak Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2254 Sığırlarda Koruyucu Amaçlı Kullanılan Aşılar Seçmeli 2 3
  03VIH2227 Sığırlarda Sindirim Sistemi Enfeksiyöz Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2236 Sığırlarda Üriner Sistem Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2246 Sıvı Seçenekleri ve Sıvı Tedavisi Seçmeli 3 4
  03VIH2224 Sindirim Sistemi Diagnostik Testleri ve Klinik Kullanımı Seçmeli 2 3
  03VIH2260 Tayların Neonatal Hastalıkları Seçmeli 2 5
  03VIH2234 Tektırnaklılarda Solunum Sistemi Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH2252 Toksikasyonlarda Genel Tedavi Prensipleri Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi