Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Öğrenciler İç Hastalıkları Yüksek Lisans programını başarıyla tamamladıktan sonra, "Veteriner İç Hastalıkları Tezli Yüksek Lisans" derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesidir.

Amaç

Yüksek lisans programının amacı; 
- Veteriner İç Hastalıkları alanında öğrenciye araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilimsel olayları derinliğine inceleyerek yorumlama ve tartışma yeteneği ile yeni bakış açısı kazandırmak,
- Veteriner Hekimlerin hayvan hastalıklarının teşhisinde, tedavisinde ve koruyucu veteriner hekimlik hizmetlerinin sunulmasında doğru, güncel bilgi ve donanımları edinmeleri sağlanarak Veteriner İç Hastalıkları alanında kalifiye uzman personelin yetiştirilmesi,
- Başarılı ve bilim adamı nosyonuna sahip adayların bu yüksek lisans eğitimi sırasında belirlenmesi, fakülte bünyesine katılarak yeterli bilgi ve donanıma sahip akademik kadronun sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Özel Kabul Şartları

Veteriner İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi mezunları başvurabilir. Başvuruda bulunan öğrencilerin ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almaları, YDS'ye en azından girmiş olmaları gerekir.

Tanınma Prosedürleri

İç Hastalıkları Yüksek Lisans programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Öğrenci alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
 2-  Öğrenci eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanı ile ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir.
 3-  Öğrenci gerek mesleki uygulamalar ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
 4-  Öğrenci lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili veteriner hekimliği çalışma alanına ilişkin uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahip olacaktır.
 5-  Öğrenci uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.
 6-  Öğrenci yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner İç Hastalıkları Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; İç Hastalıkları alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

İç Hastalıkları Yüksek lisans öğrencileri eğitimlerinin ardından doktora eğitimine devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, klinik, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC)olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasının tamamlanmış olması gerekir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet KARACA

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 15030-BURDUR
E-posta: mkaraca@mehmetakif.edu.tr
Tel: 0 248 213 22 09

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6
Uzmanlık Alan Dersi
Evcil Hayvanlarda Anemiler ve Sağaltımları 5 3 4
Evcil Hayvanlarda Otoimmun Hastalıklar 5 3 4
Yavru Köpeklerde Davranış Gelişimi ve Bozuklukları 5 3 4 5
Biyokimyasal Parametreler ve Klinik Kullanımı 3 5 3 4 5
Evcil Hayvanlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları 5 3 4
Koyunlarda Kan Parazitleri 5 3 4 5
Kedi ve Köpeklerde Kan Grupları ve Kan Nakli 5 3 4
Çiftlik Hayvanlarında Kardiovasküler Sistem Hastalıkları 5 3 4
Kedi ve Köpeklerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları 5 3 4
Klinik Hematoloji 5 3 4
Klinik İlaç Bilgisi ve İlaç Seçimi 5 3 4
Hayvanlarda Kan Paraziti Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 5 3 4
Çiftlik Hayvanlarında Solunum Sistemi Hastalıklarında Tanı ve Tedavi 5 3 4
Atlarda Sancı ile Seyreden Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı 5 3 4 5
Evcil Hayvanlarda Poliüri-Polidipsi ile Seyreden Hastalıklar 5 3 4 5
Köpek ve Kedilerde Nöbetle Seyreden Hastalıklar 3 5 1 4 5
Seçmeli Dersler
Kedi ve Köpeklerde Endokrin Sistem Hastalıkları 5 3 4
Atların Solunum Yolu Endoskopisi 5 5 2 2 5 4
Egzotik Hayvan Hastalıkları 5 3 4
Köpeklerde Gastritisler ve Sağaltım Prensipleri 5 3 4 5
Ruminantlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 5 3 4 3 5
Kedi ve Köpeklerde Sindirim Sistemi Hastalıkları 5 3 4
Atlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları 5 3 4
Hayvanlarda Genel Muayene Yöntemleri 5 3 4
İç Hastalıklarında Genel Tedavi Prensipleri 3 5 4 2 3 5
Kedi ve Köpek Zehirlenmelerinde Sağaltım Prensipleri 5 3 4 5
Kalp Fizyolojisi ve Elektrokardiyografik Değerlendirmeler 5 3 3 4 5
Sürü Sağlığı 5 5 2 2 2 5
Görüntüleme Yöntemleri ve Klinik Kullanımı 5 3 3 4 5
Kedi ve Köpeklerde Enfeksiyöz Hastalıklar 5 4 3 4 5
Ruminantlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 5 3 4 3 5
Kedi ve Köpeklerde Deri Hastalıkları 5 3 4
Çiftlik Hayvanlarında Deri Hastalıkları 5 3 4
İç Hastalıklarında Laboratuvar Bulgularının Yorumlanması 5 3 4
Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi 5 3 4
Yüksek Lisans Tez Çalışması 5 3 4
Kedi ve Köpeklerde Sinir Sistemi Hastalıklarında Medikal Terapi 3 5 5 2 3 5
Çiftlik Hayvanlarında Metabolik Hastalıklar 5 3 4 3 5
Köpek Ve Kedilerde Metabolizma Hastalıkları 2 5 5 5 2 5
Buzağı ve Kuzularda Neonatal Hastalıklar 3 4 3 5
Kedi ve Köpeklerde Sinir Sistemi Hastalıkları 5 3 4
Çiftlik Hayvanlarında Sinir Sistemi Hastalıkları 5 3 4
Kedi ve Köpeklerde Pankreas ve Karaciğer Hastalıkları 5 3 4
Çiftlik Hayvanlarında Pankreas ve Karaciğer Hastalıkları 5 3 4
Sığır İşletmelerinde Koruyucu Hekimlik 5 3 4 5
Koyunculuk İşletmelerinde Koruyucu Hekimlik 5 3 4 5
İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri 5 3 4
Veteriner Adli Tıpta Rapor Hazırlama Teknikleri 5 3 4
Kedi ve Köpeklerde Solunum Sistemi Hastalıkları 5 3 4
Atlarda Solunum Sistemi Hastalıkları 5 3 4
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik 4 4 5
Seminer 4 5 5
Uzmanlık Alan Dersi 5 4 5 4
Danışmanlık 5 5 4
Domuz İç Hastalıkları-I 5 3 4
Domuz İç Hastalıkları-II 5 3 4
Semptomatoloji ve Ayırıcı Tanı 5 3 4
Köpek ve Kedilerin Sistemik Mantar Hastalıkları 5 5 5 1 5 3
Evcil Hayvanlarda Toksikasyonlar ve Genel Sağaltım Prensipleri 5 3 4
Çiftlik Hayvanlarında İz Element Yetersizlikleri 5 3 4
Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistem Hastalıkları 5 3 4
Ruminantlarda Üriner Sistem Hastalıkları 5 3 4
Hayvanlarda İdrar Kristal Ve Ürolitleri 5 4 1 1 3 5
Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metodlarının Kullanımı 3 4
Kedi ve Köpeklerde Koruyucu Amaçlı Kullanılan Aşılar ve Biyolojik Maddeler 5 3 4
Çiftlik Hayvanlarında Koruyucu Amaçlı Kullanılan Aşılar ve Biyolojik Maddeler 5 3 4
Veteriner Acil Dahiliye 5 3 4
Koyun Ve Keçilerin Viral Hastalıkları 5 4 5 2 2 5
Hayvanlarda Vitamin Noksanlığı Hastalıkları 5 3 4
Zoonoz Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri 5 3 4
Köpek ve Kedilerde Zoonotik Hastalıklar 2 5 5 2 2 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VIH1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH1101 Kedi ve Köpeklerde Sindirim Sistemi Hastalıkları Zorunlu 3 4
  03VIH1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli Dersler   0 12
    Total : 5 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metodlarının Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VIH1103 Buzağı ve Kuzularda Neonatal Hastalıklar Zorunlu 3 4
  03VIH1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH1501 Seminer Zorunlu 0 6
  03VIH1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli Dersler   0 6
    Total : 4 27
    Annual Total : 9 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VIH1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
  03VIH1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VIH1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VIH1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
  03VIH1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VIH1245 Atlarda Sancı ile Seyreden Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı Seçmeli 1 2
  03VIH1223 Atlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH1230 Atlarda Solunum Sistemi Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH1258 Atların Solunum Yolu Endoskopisi Seçmeli 2 5
  03VIH1225 Biyokimyasal Parametreler ve Klinik Kullanımı Seçmeli 2 3
  03VIH1210 Çiftlik Hayvanlarında Deri Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH1235 Çiftlik Hayvanlarında İz Element Yetersizlikleri Seçmeli 1 2
  03VIH1227 Çiftlik Hayvanlarında Kardiovasküler Sistem Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH1241 Çiftlik Hayvanlarında Koruyucu Amaçlı Kullanılan Aşılar ve Biyolojik Maddeler Seçmeli 2 3
  03VIH1253 Çiftlik Hayvanlarında Metabolik Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VIH1217 Çiftlik Hayvanlarında Pankreas ve Karaciğer Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH1212 Çiftlik Hayvanlarında Sinir Sistemi Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH1204 Çiftlik Hayvanlarında Solunum Sistemi Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Seçmeli 2 3
  03VIH1239 Domuz İç Hastalıkları-I Seçmeli 2 3
  03VIH1240 Domuz İç Hastalıkları-II Seçmeli 2 3
  03VIH1219 Egzotik Hayvan Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH1234 Evcil Hayvanlarda Anemiler ve Sağaltımları Seçmeli 1 2
  03VIH1211 Evcil Hayvanlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH1233 Evcil Hayvanlarda Otoimmun Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VIH1244 Evcil Hayvanlarda Poliüri-Polidipsi ile Seyreden Hastalıklar Seçmeli 1 2
  03VIH1214 Evcil Hayvanlarda Toksikasyonlar ve Genel Sağaltım Prensipleri Seçmeli 2 3
  03VIH1224 Görüntüleme Yöntemleri ve Klinik Kullanımı Seçmeli 1,5 3
  03VIH1201 Hayvanlarda Genel Muayene Yöntemleri Seçmeli 2,5 3
  03VIH1259 Hayvanlarda İdrar Kristal Ve Ürolitleri Seçmeli 2 5
  03VIH1228 Hayvanlarda Kan Paraziti Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı Seçmeli 1,5 3
  03VIH1213 Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi Seçmeli 2 3
  03VIH1205 Hayvanlarda Vitamin Noksanlığı Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH1202 İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri Seçmeli 2 3
  03VIH1255 İç Hastalıklarında Genel Tedavi Prensipleri Seçmeli 2 5
  03VIH1203 İç Hastalıklarında Laboratuvar Bulgularının Yorumlanması Seçmeli 2 3
  03VIH1229 Kalp Fizyolojisi ve Elektrokardiyografik Değerlendirmeler Seçmeli 1 2
  03VIH1243 Kedi ve Köpek Zehirlenmelerinde Sağaltım Prensipleri Seçmeli 1 2
  03VIH1232 Kedi ve Köpeklerde Deri Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH1236 Kedi ve Köpeklerde Endokrin Sistem Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH1254 Kedi ve Köpeklerde Enfeksiyöz Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VIH1237 Kedi ve Köpeklerde Kan Grupları ve Kan Nakli Seçmeli 1,5 3
  03VIH1206 Kedi ve Köpeklerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH1242 Kedi ve Köpeklerde Koruyucu Amaçlı Kullanılan Aşılar ve Biyolojik Maddeler Seçmeli 1 2
  03VIH1209 Kedi ve Köpeklerde Pankreas ve Karaciğer Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH1216 Kedi ve Köpeklerde Sinir Sistemi Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH1262 Kedi ve Köpeklerde Sinir Sistemi Hastalıklarında Medikal Terapi Seçmeli 2 5
  03VIH1215 Kedi ve Köpeklerde Solunum Sistemi Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH1231 Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistem Hastalıkları Seçmeli 1 2
  03VIH1222 Klinik Hematoloji Seçmeli 2 3
  03VIH1226 Klinik İlaç Bilgisi ve İlaç Seçimi Seçmeli 1 2
  03VIH1260 Koyun Ve Keçilerin Viral Hastalıkları Seçmeli 2 5
  03VIH1248 Koyunculuk İşletmelerinde Koruyucu Hekimlik Seçmeli 1 2
  03VIH1250 Koyunlarda Kan Parazitleri Seçmeli 1 2
  03VIH1261 Köpek Ve Kedilerde Metabolizma Hastalıkları Seçmeli 2 5
  03VIH1257 Köpek ve Kedilerde Nöbetle Seyreden Hastalıklar Seçmeli 2 5
  03VIH1263 Köpek ve Kedilerde Zoonotik Hastalıklar Seçmeli 2 5
  03VIH1264 Köpek ve Kedilerin Sistemik Mantar Hastalıkları Seçmeli 2 5
  03VIH1249 Köpeklerde Gastritisler ve Sağaltım Prensipleri Seçmeli 1 2
  03VIH1252 Ruminantlarda Enfeksiyöz Hastalıklar Seçmeli 2 3
  03VIH1251 Ruminantlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH1207 Ruminantlarda Üriner Sistem Hastalıkları Seçmeli 2 3
  03VIH1221 Semptomatoloji ve Ayırıcı Tanı Seçmeli 1 2
  03VIH1247 Sığır İşletmelerinde Koruyucu Hekimlik Seçmeli 1 2
  03VIH1256 Sürü Sağlığı Seçmeli 2 5
  03VIH1220 Veteriner Acil Dahiliye Seçmeli 1 2
  03VIH1238 Veteriner Adli Tıpta Rapor Hazırlama Teknikleri Seçmeli 1 2
  03VIH1246 Yavru Köpeklerde Davranış Gelişimi ve Bozuklukları Seçmeli 1 2
  03VIH1218 Zoonoz Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi