Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Anatomi Ortak Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Veteriner Anatomi doktora diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora Derecesi

Amaç

Anatomi Doktora Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Program sonunda öğrenci;

  • Bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodolojik yöntemler konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
  • Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, alana özgün laboratuar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
  • Alanına ilgili bilinen/yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla-gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
  • Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda bulunabilecek yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
  • Eğitim alanı ile ilgili bilgilerinin kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir. 
  • Alanı ile ilgili her türlü veriyi (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, v.b.) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.   
Özel Kabul Şartları

Veteriner Anatomi Doktora Programına Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları kabul edilmektedir.

Tanınma Prosedürleri

Anatomi Doktora programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Doktora Programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Anatomi Ortak Doktora Programı 2011-2012 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Programda halen 2 doktora öğrencisi kayıtlıdır. Anabilim Dalında 1 Prof. Dr, 1 Doç.Dr, 1 Yar. Doç. Dr. ve 2 adet Araş. Gör. olmak üzere 5 adet akademik personel bulunmaktadır.

Bu program, teorik bilgi ve diseksiyon yapabilme becerisine sahip Veteriner Anatomi alanında uzmanlar yetiştirmek misyonunu üstlenmiştir. Program, mezuniyet sonrası mezunların alanları ile ilgili problemleri çözebilmeleri için gerekli olan Veteriner Anatomi ile ilgili temel dersleri içerir. 

Öğrenme Çıktıları
 1-  Anatomik terminolojiyi öğrenir
 2-  Bilimsel araştırmalarda dikkat edilmesi gereken etik kuralları öğrenir.
 3-  Bilimsel araştırmalarda istatiksel yöntemleri kullanabilir.
 4-  Bilimsel yazı yazma ile ilgili bilgi ve görgüsünü arttırır
 5-  Etkin eğitim ve öğrenim metodlarını öğrenir
 6-  Gelişim ve öğrenme psikolojisi ile ilgili temel kavramları ve kuramları öğrenir
 7-  Hayvan türleri üzerinde exenterasyon yapabilir
 8-  Hayvan türlerine göre diseksiyon tekniklerini öğrenir
 9-  Hayvan türlerine göre organ ve sistemlerin anatomik yapısını tanımlayabilir
 10-  Herhangi bir konuda seminer hazırlayabilir
 11-  Kadavra hazırlama aşamalarını öğrenir
 12-  Operasyon ve anestezi bölgelerinin topografileri hakkında teorik bilgi edinir
 13-  Operasyon ve anestezi bölgelerinin topografileri'ni uygulamalı olarak öğrenir.
 14-  Tez yazma konusunda bilgi ve beceri sahibi olur
 15-  Vücut bölgelerini tanımlayabilirler
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Anatomi Doktora programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Anatomi alanında uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Anatomi doktora öğrencileri eğitimlerinin ardından öğretim üyesi olabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC)olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Anatomi Doktora Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yard. Doç. Dr. Emine KARAKURUM

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, Anatomi  Anabilim Dalı,
15100-BURDUR.
E-posta: ekarakurum@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
Equidae’de Exenteration 5
Anatomi Terimleri 5
Arthrologia 1 5
Otonom Sinir Sistemi 5
Kanatlı Anatomisi-I 5
Kanatlı Anatomisi-II 5
Vücut Regionları-I Baş 5
Vücut Regionları-II Boyun 5
Vücut regionları-III Göğüs 5
Vücut Regionları-IV Karın 5
Vücut regionları-V Ön ve Arka Bacak 5
Vücut Regionları-VI Pelvis 5
Bursa Synoviales 5
Kadavra Hazırlama Tekniği 5
Cranial Sinirler 5
Dentes 5
Gelişim ve Öğrenme Kuramları 5 5
Evcil Kanatlıların Diseksiyonu 5
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders 4
Seçmeli Ders 5
Carnivora’da Exenteration 5
Ruminantia’da Exenteration 5
Myologia 5
Aesthesiologia-I 5
Aesthesiologia-II 5
Osteologia 5
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 5
Kanatlı Anatomisi Uygulamaları 5
Bazı Operasyon ve Anestezi Yerlerinin Seçim Yerleri ve Topografileri 1 5
Seminer
Duyu Yolları 5
Sinus Paranasales 5
Uzmanlık Alan Dersi
Medulla Spinalis ve Yolları 5
Danışmanlık
Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 5
Kalp ve Kan Dolaşımı 5
Sentral Sinir Sistemi 5
Sindirim Sistemi 2 5
Endokrin Sistem 5
Eklem Hareketleri 5
Lenf Dolaşımı 5
Periferik Sinir Sistemi 5 1 1
Solunum Sistemi 2 5
Spinal Sinirler 5
Üriner Sistem 5
Dişi ve Erkek Üreme Organları 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VAOD 102 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  VAOD 101 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 8
- Seçmeli Ders 1   2 4
- Seçmeli Ders 2   2 4
- Seçmeli Ders 3   2 4
- Seçmeli Ders 4   2 4
- Seçmeli Ders 5   2 4
    Total : 10 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VAOD 104 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  VAOD 103 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 8
- Seçmeli Ders 1   2 4
- Seçmeli Ders 2   2 4
- Seçmeli Ders 3   2 4
- Seçmeli Ders 4   2 4
- Seçmeli Ders 5   2 4
    Total : 10 30
    Annual Total : 20 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VAOD 106 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  VAOD 107 Seminer Zorunlu 2 4
  VAOD 105 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 8
- Seçmeli Ders 1   2 4
- Seçmeli Ders 2   2 4
- Seçmeli Ders 3   2 4
- Seçmeli Ders 4   2 4
    Total : 10 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VAOD 108 Danışmanlık Zorunlu 0 15
  VAOD 109 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 15
    Total : 0 30
    Annual Total : 10 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VAOD 110 Danışmanlık Zorunlu 0 15
  VAOD 111 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 15
    Total : 0 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VAOD 112 Danışmanlık Zorunlu 0 15
  VAOD 113 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 15
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VAOD 114 Danışmanlık Zorunlu 0 15
  VAOD 121 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 15
    Total : 0 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VAOD 116 Danışmanlık Zorunlu 0 15
  VAOD 117 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 15
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  VANA236 Aesthesiologia-I Seçmeli 1 4
  VANA246 Aesthesiologia-II Seçmeli 1 4
  VANA211 Anatomi Terimleri Seçmeli 2 4
  VANA203 Arthrologia Seçmeli 2 4
  VANA213 Bazı Operasyon ve Anestezi Bölgelerinin Seçim yerleri ve Topografileri Seçmeli 4 4
  VANA213 Bazı Operasyon ve Anestezi Yerlerinin Seçim Yerleri ve Topografileri Seçmeli 4 4
  VANA232 Bursa Synoviales Seçmeli 4 4
  VANA251 Carnivora’da Exenteration Seçmeli 2 4
  VANA239 Cranial Sinirler Seçmeli 2 4
  VANA230 Dentes Seçmeli 4 4
  VANA218 Dişi ve Erkek Üreme Organları Seçmeli 2 4
  VANA256 Duyu Yolları Seçmeli 2 4
  VANA245 Eklem Hareketleri Seçmeli 4 4
  VANA228 Endokrin Sistem Seçmeli 1 4
  VANA247 Equidae’de Exenteration Seçmeli 2 4
  VANA252 Evcil Kanatlıların Diseksiyonu Seçmeli 2 4
  VANA205 Gelişim ve Öğrenme Kuramları Seçmeli 3 4
  VANA226 Kadavra Hazırlama Tekniği Seçmeli 1 4
  VANA223 Kalp ve Kan Dolaşımı Seçmeli 2 4
  VANA214 Kanatlı Anatomisi Uygulamaları Seçmeli 1 4
  VANA248 Kanatlı Anatomisi-I Seçmeli 1 4
  VANA250 Kanatlı Anatomisi-II Seçmeli 1 4
  VANA254 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi Seçmeli 3 4
  VANA235 Lenf Dolaşımı Seçmeli 2 4
  VANA243 Medulla Spinalis ve Yolları Seçmeli 4 4
  VANA202 Myologia Seçmeli 2 4
  VANA201 Osteologia Seçmeli 2 4
  VANA224 Otonom Sinir Sistemi Seçmeli 1 4
  VANA208 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 4
  VANA234 Periferik Sinir Sistemi Seçmeli 1 4
  VANA249 Ruminantia’da Exenteration Seçmeli 2 4
  VANA225 Sentral Sinir Sistemi Seçmeli 2 4
  VANA204 Sindirim Sistemi Seçmeli 2 4
  VANA237 Sinus Paranasales Seçmeli 4 4
  VANA216 Solunum Sistemi Seçmeli 1 4
  VANA241 Spinal Sinirler Seçmeli 2 4
  VANA233 Üriner Sistem Seçmeli 1 4
  VANA215 Vücut Regionları-I Baş Seçmeli 2 4
  VANA217 Vücut Regionları-II Boyun Seçmeli 3 4
  VANA219 Vücut regionları-III Göğüs Seçmeli 2 4
  VANA221 Vücut Regionları-IV Karın Seçmeli 2 4
  VANA220 Vücut regionları-V Ön ve Arka Bacak Seçmeli 2 4
  VANA222 Vücut Regionları-VI Pelvis Seçmeli 2 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi