Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Doğum ve Jinekoloji Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Öğrenciler Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamladıktan sonra, " Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli Yüksek Lisans " derecesi ile mezun olurlar.


Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç


Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Özel Kabul Şartları

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi Mezunları kabul edilmektedir. Ayrıca başvuruda bulunan öğrencilerin ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almaları ve ÜDS veya KPDS sınavlarından birisine girmiş olmaları gerekir.

Tanınma Prosedürleri

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli Yüksek Lisans Programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında almıştır. Programda halen 7 yüksek lisans öğrencisi kayıtlıdır. Anabilim Dalı’nda 6 öğretim üyesi (1 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr.) tam zamanlı olarak görev almaktadır.

Bu program, teorik, klinik ve laboratuvar uygulama bilgi ve becerilerine sahip Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uzmanlar yetiştirmek misyonunu üstlenmiştir. Program, mezuniyet sonrası mezunların alanları ile ilgili problemleri çözebilmeleri için gerekli olan Veteriner Doğum ve Jinekoloji ile ilgili temel dersleri içerir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, Veteriner Doğum ve Jinekoloji klinik ve laboratuvarında çalışabilmek için temel becerileri oluşturur.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, v.b.) takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecektir.
 2-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, geçekleştireceği çalışmalarda kullanabilecektir.
 3-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uzmanlaşmış olacak ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilecektir.
 4-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgiyi ve bilgi kaynaklarını belirleyebilecek ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılabilecektir.
 5-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanabilecektir.
 6-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgiye sahip olacaktır.
Mezunların Mesleki Profili


Program sonunda öğrenci;

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgiye sahiptir.
  • Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır.
  • Mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, geçekleştireceği çalışmalarda kullanır.
  • Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgiyi ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
  • Alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, v.b.) takip eder ve gerektiğinde kullanır.
  • Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.Kabul Şartları
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC)olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

AKTS Koordinatörü:
Doç. Dr. Ali Reha AĞAOĞLU

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 15100-BURDUR.
E-posta: rehaagaoglu@mehmetakif.edu.tr
Tel: 0 248 2132239

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6
Puerperal Dönem ve Hastalıkları
Doğum ve Jinekolojide Anestezi ve Reanimasyon
Veteriner Reproduktif Biyoteknolojik Uygulamalar
Veteriner Doğum ve Jinekolojide İlaç, Hormon ve Biyolojik Maddelerin Klinik Kullanımları, Anne ve Yavruya Etkileri
Pet Hayvanlarda Üreme Sürecinin Kontrolü
Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Kontrolü
Dişilerde Fertiliteyi Etkileyen Hastalıkların Tanısı
Seçmeli Dersler
Normal, Güç Doğumlar ve Yardım Yöntemleri
Memenin Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi, Laktasyon, Evcil Hayvanlarda Mastitis ve Korunma Yöntemleri
Evcil Hayvanlarda Genital Organların Fonksiyonel Anatomisi, Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Siklus
Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayeneler ve Gebelik Tanısı
Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar
Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları
Evcil Hayvanlarda İnfertilite
Evcil Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Ruminantlarda Sağım Teknikleri ve Mastitis İlişkisi
Neonatoloji- Gebelikte ve Doğumda Anne ve Yavruya Gösterilecek Özen
Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer Teknikler ve Endokrin Tanı
Gebelik Patolojisi, Enfeksiyöz ve Non-enfeksiyoz Embriyonik Kayıp ve Abortuslar
Gebelik ve Doğumla İlgili Metabolik Hastalıklar
Puerperal Dönem ve Hastalıkları
Laboratuar Hayvanlarında Reproduksiyon
Yabani ve Ekzotik Hayvanlarda Reproduksiyon
Reproduktif Onkoloji
İnek İnfertilisinde Boğa ve Spermanın Rolü 2
Uterus ve Vaginadan Örnek Alma ve Değerlendirme
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanlık
Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar
Evcil Hayvanlarda Özel Etkenlere Bağlı Mastitisler
Sütçü İşletmelerde Meme Sağlığı Kontrol Programları
Doğum ve Jinekolojide Ultrasonagrafik Muayene
Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metodlarının Kullanımı
Evcil Hayvanlarda Vaginal Sitoloji ve Vaginoskopi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VDJ1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VDJ1101 Evcil Hayvanlarda Genital Organların Fonksiyonel Anatomisi, Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Siklus Zorunlu 3 6
  03VDJ1104 Memenin Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi, Laktasyon, Evcil Hayvanlarda Mastitis ve Korunma Yöntemleri Zorunlu 3,5 5
- Seçmeli Dersler   0 11
    Total : 8 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Metodlarının Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VDJ1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VDJ1102 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayeneler ve Gebelik Tanısı Zorunlu 3 6
  03VDJ1103 Gebelik Patolojisi, Enfeksiyöz ve Non-enfeksiyoz Embriyonik Kayıp ve Abortuslar Zorunlu 2,5 6
  03VDJ1500 Seminer Zorunlu 0 6
- Seçmeli Dersler   0 4
    Total : 6 27
    Annual Total : 14 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VDJ1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VDJ1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
  03VDJ1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VDJ1400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VDJ1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
  03VDJ1700 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VDJ1216 Ruminantlarda Sağım Teknikleri ve Mastitis İlişkisi Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1211 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Kontrolü Seçmeli 3 4
  03VDJ1206 Dişilerde Fertiliteyi Etkileyen Hastalıkların Tanısı Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1226 Doğum ve Jinekolojide Anestezi ve Reanimasyon Seçmeli 1 2
  03VDJ1207 Doğum ve Jinekolojide Ultrasonagrafik Muayene Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1221 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları Seçmeli 2 3
  03VDJ1203 Evcil Hayvanlarda İnfertilite Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1203 Evcil Hayvanlarda İnfertilite Seçmeli 3 4
  03VDJ1224 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1225 Evcil Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1214 Evcil Hayvanlarda Özel Etkenlere Bağlı Mastitisler Seçmeli 1,5 3
  03VDJ1209 Evcil Hayvanlarda Vaginal Sitoloji ve Vaginoskopi Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1213 Gebelik ve Doğumla İlgili Metabolik Hastalıklar Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1222 İnek İnfertilisinde Boğa ve Spermanın Rolü Seçmeli 2 3
  03VDJ1219 Laboratuar Hayvanlarında Reproduksiyon Seçmeli 1,5 3
  03VDJ1217 Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1205 Neonatoloji- Gebelikte ve Doğumda Anne ve Yavruya Gösterilecek Özen Seçmeli 3 4
  03VDJ1201 Normal, Güç Doğumlar ve Yardım Yöntemleri Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1212 Pet Hayvanlarda Üreme Sürecinin Kontrolü Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1202 Puerperal Dönem ve Hastalıkları Seçmeli 3 4
  03VDJ1202 Puerperal Dönem ve Hastalıkları Seçmeli 3 4
  03VDJ1223 Reproduktif Onkoloji Seçmeli 2 3
  03VDJ1215 Sütçü İşletmelerde Meme Sağlığı Kontrol Programları Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1210 Uterus ve Vaginadan Örnek Alma ve Değerlendirme Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1204 Veteriner Doğum ve Jinekolojide İlaç, Hormon ve Biyolojik Maddelerin Klinik Kullanımları, Anne ve Yavruya Etkileri Seçmeli 2 3
  03VDJ1208 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer Teknikler ve Endokrin Tanı Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1218 Veteriner Reproduktif Biyoteknolojik Uygulamalar Seçmeli 2,5 4
  03VDJ1220 Yabani ve Ekzotik Hayvanlarda Reproduksiyon Seçmeli 1,5 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi