Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

 
 
 
 
<< Back
 
 
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Muhasebe ve Finansman Yönetimi” alanında lisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümünün amacı, dünyanın herhangi bir ülkesinde başarılı bir şekilde mesleğini icra edebilecek çağdaş bilgiyle donatılmış, lisan bilen, ekonomik ve ticari yaşama katkı sağlayabilecek nitelikte insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir. Bu bölüm sadece muhasebe meslek mensubu yetiştirme amaçlı olmayıp, mali tablo okuma ve raporlama gereksinimi duyan daha geniş bir ilgi grubuna yönelik hazırlanmıştır. Bu bölümde, muhasebe ve finansman yönetimi, denetim, muhasebe standartları ve mali raporlama konularında verilen kavramsal bilgilerin yanında uygulamaya yönelik bilgiler de sunulacaktır. Ayrıca uluslararası kuruluşlarda çalışma olanağı tanıması açısından gerekli donanımı sağlayacak derslere de yer verilmiştir.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen 240 AKTS krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir: 
1-Müfredatta belirtilen 54 zorunlu dersi içine alan 234 kredi 
2-Müfredatta belirtilen 2 seçmeli dersi içine alan 6 AKTS kredi 
3-Öğrenci, müfredatta akredite edilmiş 240 krediyi tamamlaması ve bir dönem boyunca işbaşı eğitimini yapması zorunludur. 
5-Lisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü 2008 yılında 2880 Sayılı Kanun ile kurulmuş,  60 öğrenci ile 2008-2009 eğitim-öğretim yılına başlamıştır. 2010 yılında Muhasebe ve Finansal Yönetim İkinci Öğretim Programı 3843 sayılı kanunla açılmış ve 80 öğrenci ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılına başlamıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü I.öğretimde 493 , II.öğretimde 453 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Muhasebe ve Finansal Yönetim’de 4Yrd.Doç., 2 Öğr.Gör., 2 Araş. Gör. ve 1 ÖYP tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü, hazırlık sınıfına ek olarak 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Ders programında, matematik, ekonomi, hukuk ve işletmecilik ile ilgili temel konular yanında, Temel Muhasebe, Muhasebe Uygulamaları, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Paket Programlar, Muhasebe Standartları, Muhasebe Denetimi Finansal Yönetim, Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi gibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. 

Bölüm mezunları üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin girebileceği tüm kamu ve özel sektör sınavlarına katılma hakkına sahip olup, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK, bankalar ile diğer kamu kurumlarının ve özel sektör işletmelerinin mali ve finans bölümlerinde; muhasebe ve finansman genel koordinatörü, daire başkanı, maliyet muhasebesinden sorumlu yönetici, muhasebe uzmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, iç denetçi, bağımsız denetçi, vergi danışmanı, mali analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi denetim elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Finansal muhasebe uygulamalarını ve işletmelerin muhasebe işlemlerini yapabilir.
 2-  İşletmelerin dönem sonu muhasebe uygulamalarını ve finansal raporlarını hazırlar.
 3-  İşletmelerin yönetim fonksiyonlarını öğrenerek, ortaya çıkacak problemleri çözer.
 4-  Matematiksel teknikleri kullanarak işletmede ortaya çıkan finansal sorunlara çözüm üretir.
 5-  İstatistiki veriyi elde etme, analize hazırlama ve sonuçları bulma yeteneği kazanır.
 6-  Kamu harcamaları, kamu gelirleri, borçlanma ve bütçe gibi konuları kavrar ve yorumlayabilir.
 7-  Sade ve etkili bir yazılı ve sözlü iletişim kullanılmak üzere resmi yazışmaları, sipariş mektupları, şikayet ve notları hazırlar.
 8-  Finansal tabloların analizinde kullanılan yöntemler yardımıyla finansal tabloları analiz edebilir.
 9-  İşveren ve işçilerin haklarını bilir ve iş yerindeki haklarını savunabilir.
 10-  Pazarlama konularını, uygulanabilecek pazarlama stratejilerini öğrenir.
 11-  Dış ticaret hakkında ayrıntılı bilgiye ve bu konularda tartışma ve yorum yeteneğine sahiptir.
 12-  Veri toplama,analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını teorik ve pratik açıdan tanımlar.
 13-  Ekonomik, Sosyal, Kültürel sorunlar hakkında fikir yürütebilme ve alternatif çözümler üretebilme
 14-  Çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel verileri toplama, izleme, analiz edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 15-  Üretim, maliyet, kâr gibi temel kavramları kavrayabilme ve işletme hayatına uygulayabilme
 16-  Mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilir.
 17-  İşletmenin denetimini yapar ve raporlarını düzenler.
 18-  Mesleği ile ilgili iş deneyimine sahip olur.
 19-  Farklı yatırım araçlarından oluşan risksiz portföyler oluşturabilir.
Mezunların Mesleki Profili

Ekonomik ve ticari hayata katkı sağlayan nitelikli insan kaynakları yetiştirmek ve geliştirmek ve işletmelerin taleplerine cevap vermek temel amaçtır.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Lisans öğrenimi sonrasında, Türkiye'deki bu bölümün yüksek lisans ve doktora programına sahip herhangi bir üniversitede 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına ve 4 yıl süren doktora çalışmalarına devam etmeleri mümkündür. Mezunlar, Muhasebe ve Finansal Yönetim alanında Yüksek Lisans unvanı ve Doktor ünvanı alırlar.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.25 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar.
G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,
K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,
M: Muaf,
B: Başarılı.

Puan

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

90-100

AA

4,00

Başarılı

84-89

BA

3,50

Başarılı

80-84

BB

3,00

Başarılı

75-79

CB

2,50

Başarılı

70-74

CC

2,00

Başarılı

65-69

DC

1,50

Başarısız*

60-64

DD

1,00

Başarısız*

30-59

ED

0,50

Başarısız

1-29

EE

0,25

Başarısız

-

FE

0,00

Devamsız

 

Mezuniyet Şartları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir dönem boyunca işbaşı eğitimini yapması zorunludur (8. dönem).

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yard. Doç. Dr. Ali APALI
Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü AKTS Koordinatörü

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Universitesi
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu.
Bucak/BURDUR
Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü
Tel: (+ 90-248) 7325 65 34 325 85 09
Fax: (+90-248) 325 85 09
e-mail: aapali@mehmetakif.edu.tr

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19
Muhasebe Denetimi
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Muhasebe Paket Programları II
Muhasebe Paket Programları I
Muhasebe Uygulamaları
Muhasebe Meslek Hukuku ve İş Etiği
Muhasebe Standartları
Seçmeli Ders (16513-Satınalma ve Lojistik Yönetimi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)
Temel Muhasebe II
Temel Muhasebe I
Temel Bilgi Teknolojileri I
Temel Bilgi Teknolojileri II
Temel Hukuk
İş Hukuku
Ticari ve Mesleki İngilizce II
Ticari ve Mesleki İngilizce I
Ticaret Hukuku
Şirketler Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi I
Maliyet Muhasebesi II
Ekonomi II
Ekonomi I
İşbaşında Eğitim
Seçmeli Ders IV (İşletme Bütçeleri-14526)
Seçmeli Ders V (14509-Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Analizi)
Seçmeli Ders III (Muhasebede Seçilmiş Konular ve Örnek Uygulamalar-15525)
İngilizce I
Seçmeli Ders II (16528-Girişimcilik)
Finansal Yönetim I
Finansal Yönetim II
Finans Matematiği
Finansal Tablolar Analizi
Yabancı Dil - II (İngilizce - II)
Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı
Genel İşletme
Genel Matematik II
Genel Matematik I
Uluslararası Finans
Borçlar Hukuku
Yönetim Muhasebesi
Yönetim ve Organizasyon
Para ve Sermaye Piyasası Kurumları
Kıymetli Evrak Hukuku
Pazarlama İlkeleri
Kamu Maliyesi
Araştırma Teknikleri
İhtisas Muhasebeleri
İstatistik
Vergi Muhasebesi
Vergi Hukuku
Dönem Projesi
Türk Dili (II)
Türk Dili I
Türk Vergi Sistemi
İşletme Sermayesi Yönetimi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14113 Genel Matematik I Zorunlu 2 4
  14117 Temel Hukuk Zorunlu 2 3
  14103 Ekonomi I Zorunlu 3 4
  14115 Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 3 4
  14111 Genel İşletme Zorunlu 3 4
  14170 Türk Dili I Zorunlu 2 2
  14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2
  17107 Temel Muhasebe I Zorunlu 4 4
  14190 İngilizce I Zorunlu 2 3
    Total 23 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14104 Ekonomi II Zorunlu 3 4
  14290 Yabancı Dil - II (İngilizce - II) Zorunlu 2 3
  14116 Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 3 4
  14112 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 4
  14260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  17108 Temel Muhasebe II Zorunlu 4 4
  14110 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 3
  14114 Genel Matematik II Zorunlu 2 4
  14270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
    Total 23 30
    Annual Total : 46 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14221 Finans Matematiği Zorunlu 2 3
  14209 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 4
  14217 Ticari ve Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 4
  14203 Muhasebe Uygulamaları Zorunlu 3 4
  14219 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 4
  14213 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 4
  14211 İstatistik Zorunlu 3 4
  14215 Seçmeli Ders (16513-Satınalma ve Lojistik Yönetimi) Seçmeli 3 3
    Total 20 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14212 Vergi Hukuku Zorunlu 3 4
  15228 Muhasebe Meslek Hukuku ve İş Etiği Zorunlu 2 4
  15230 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 3
  14218 Ticari ve Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 4
  14224 Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 4
  14226 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 4
  14222 İş Hukuku Zorunlu 3 4
  14216 Seçmeli Ders II (16528-Girişimcilik) Seçmeli 3 3
    Total 20 30
    Annual Total : 40 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14321 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 3 4
  14317 Muhasebe Paket Programları I Zorunlu 3 4
  14313 Muhasebe Bilgi Sistemleri Zorunlu 2 5
  14303 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 5
  14319 Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 5
  15323 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 2 4
  14315 Seçmeli Ders III (Muhasebede Seçilmiş Konular ve Örnek Uygulamalar-15525) Seçmeli 3 3
    Total 19 30


  3.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14304 Finansal Yönetim II Zorunlu 3 5
  14310 Muhasebe Paket Programları II Zorunlu 3 4
  14326 Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 5
  14312 Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı Zorunlu 3 4
  14322 Vergi Muhasebesi Zorunlu 2 4
  14324 İhtisas Muhasebeleri Zorunlu 3 5
  14316 Seçmeli Ders IV (İşletme Bütçeleri-14526) Seçmeli 3 3
    Total 20 30
    Annual Total : 39 60


  4.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14419 İşletme Sermayesi Yönetimi Zorunlu 2 3
  14411 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 4
  14405 Para ve Sermaye Piyasası Kurumları Zorunlu 3 4
  14407 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 4
  14409 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Zorunlu 3 4
  14421 Dönem Projesi Zorunlu 3 4
  14417 Muhasebe Standartları Seçmeli 3 4
  14415 Seçmeli Ders V (14509-Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Analizi) Seçmeli 3 3
    Total 23 30


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14406 İşbaşında Eğitim Zorunlu 8 30
    Total 8 30
    Annual Total : 31 60


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi