Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
<< Geri
 
 
Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı
Edinilen Ünvan
Edinilen Ünvan Düzeyi
Amaç
Özel Kabul Şartları
Tanınma Prosedürleri
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Program Profili
Öğrenme Çıktıları
 1-  Biyoloji alanında lisans öğrenimi yeterliliklerine dayalı olarak elde edilen bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırmalardaki bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme ve uygulama becerisine sahip olmak
 2-  Bilimsel araştırmaların gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisiyle birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahip olmak,
 3-  Biyoloji alanı ile ilgili çeşitli problemleri bağımsız olarak kurgulamak, bu problemler için çözüm yöntemi geliştirerek sonuçları değerlendirmek ve uygun alanlarda kullanmak üzere ileri düzeyde beceri kazanmak
 4-  Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme ve sonuçları değerlendirme becerisi kazanmak
 5-  Biyolojinin ekolojik, ekonomik, sosyolojik ve sağlık boyutlarını dikkate alarak toplumsal sorumluluk bilinci kazanmak
 6-  Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını kendi alanındaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası toplantılarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarabilme becerisi kazanmak
 7-  Farklı disiplinlerde özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi kazanarak çözüm geliştirmek ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak,
Mezunların Mesleki Profili
Kabul Şartları
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Mezuniyet Şartları
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç. Dr. Pınar GÜLLE
pinargulle@mehmetakif.edu.tr
Tel: 248 213 3079

İletişim

Doç.Dr. Tamer ALBAYRAK
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Örtülü Kampüsü, Burdur
Tel: +90 248 213 30 34 Faks: +90 248 213 30 99
e-mail: albayraktamer@gmail.com

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
İleri Akaroloji 4 5 4 4 4 3 5
İleri Komünite Ekolojisi
İleri Çevre Biyolojisi
İleri Mikrobiyal Biyoteknoloji
İleri Ornitoloji
İleri Populasyon Ekolojisi
Yaşlanma Biyolojisi 5 5 5 5 5 3 5
Hayvansal İsimlendirme İlkeleri
Uygulamalı Biyoistatistik
Sucul Böceklerin Biyolojisi 4 5 5 5 5 4 4
Biyosentez Reaksiyonları 5 5 5 5 5 3 5
Türkiye Kuşları
Acısular
Kromozom Preparasyon Teknikleri
Dendroloji
Tez çalışması
Kuşların Ekolojisi
Endemik Balık Türleri; Tehdit ve Koruma
Çevre Yönetim Sistemi
Enzimatik Kataliz 5 5 5 5 5 3 5
Ötrofikasyon ve Kontrolü 4 3 3 3 3 4 3
Evrimsel Ekoloji
Ekstremofiller
Mikrobiyolojide Hızlı ve Yeni Yöntemler
Yabancı Balık Türleri; Etki ve Kontrolü
Türkiyede Orman Ekosistemleri
İç Sularda Habitat Bozulmaları
Yaşam Bilimleri Tarihi 5 4 5 5 5 3 5
İhtiyoloji
Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknolojik Üretim
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
Bitkilerde Karyotip Analiz Yöntemleri
Limnoloji 4 4 4 1 3 3 3
Metabolizma 5 5 5 5 5 3 5
Mitokondri Biyokimyası ve Genetiği 5 5 5 5 5 3 5
Moleküler Hücre Biyolojisi
Moleküler Genetik 5 5 5 4 4 4 5
Moleküler İmmünoloji-I 5 5 5 5 5 4 5
Mutasyonlar ve Mutajenite
Mikotoksinler
Plankton ve İnceleme Teknikleri I 3 4 2 3 3 3
Plankton ve İnceleme Teknikleri II 4 4 4 4 4 2 4
Bitki Sistematiği Terminolojisi
Sistematik Zoolojinin Prensipleri
Protein Biyokimyası 5 5 5 5 5 3 5
Ekolojide Örnekleme Yöntemleri ve Analiz Teknikleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Kök Hücre Biyolojisi 5 5 5 5 5 4 5
Transkriptomiks 5 5 5 5 5 3 5
Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi
Türkiye Bitki Örtüsü
Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi
Türkiye’nin Floristik Zenginlikleri 5 5 5 5 5 5 5
Türkiyede Vejetasyon Dinamiği
Göller ve Akarsularda Su Kalite Kriterleri 2 2 2 2 2 2 2
Sulak Alan Yönetimi 4 4 4 3 3 4 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6 7
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01BİY2600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 8 6
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01BIY2250 Acısular Seçmeli 3 6
  01BIY2216 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 6
  01BIY2201 Bitki Sistematiği Terminolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY2206 Bitkilerde Karyotip Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 6
  01BIY2272 Biyosentez Reaksiyonları Seçmeli 3 6
  01BIY2218 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Seçmeli 3 6
  01BIY2252 Çevre Yönetim Sistemi Seçmeli 3 6
  01BIY2262 Dendroloji Seçmeli 3 6
  01BIY2245 Ekolojide Örnekleme Yöntemleri ve Analiz Teknikleri Seçmeli 3 6
  01BIY2255 Ekstremofiller Seçmeli 3 6
  01BIY2248 Endemik Balık Türleri; Tehdit ve Koruma Seçmeli 3 6
  01BIY2241 Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknolojik Üretim Seçmeli 3 6
  01BIY2273 Enzimatik Kataliz Seçmeli 3 6
  01BIY2247 Evrimsel Ekoloji Seçmeli 3 6
  01BIY2212 Göller ve Akarsularda Su Kalite Kriterleri Seçmeli 3 6
  01BIY2228 Hayvansal İsimlendirme İlkeleri Seçmeli 3 6
  01BIY2251 İç Sularda Habitat Bozulmaları Seçmeli 3 6
  01BIY2203 İhtiyoloji Seçmeli 3 6
  01BIY2270 İleri Akaroloji Seçmeli 3 6
  01BIY2243 İleri Çevre Biyolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY2244 İleri Komünite Ekolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY2256 İleri Mikrobiyal Biyoteknoloji Seçmeli 3 6
  01BIY2217 İleri Ornitoloji Seçmeli 3 6
  01BIY2246 İleri Populasyon Ekolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY2285 Kök Hücre Biyolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY2221 Kromozom Preparasyon Teknikleri Seçmeli 3 6
  01BIY2259 Kuşların Ekolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY2215 Limnoloji Seçmeli 3 6
  01BIY2274 Metabolizma Seçmeli 3 6
  01BIY2261 Mikotoksinler Seçmeli 3 6
  01BIY2278 Mikrobiyolojide Hızlı ve Yeni Yöntemler Seçmeli 3 6
  01BIY2276 Mitokondri Biyokimyası ve Genetiği Seçmeli 3 6
  01BIY2282 Moleküler Genetik Seçmeli 3 6
  01BIY2283 Moleküler Hücre Biyolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY2279 Moleküler İmmünoloji-I Seçmeli 3 6
  01BIY2284 Mutasyonlar ve Mutajenite Seçmeli 3 6
  01BIY2266 Ötrofikasyon ve Kontrolü Seçmeli 3 6
  01BIY2222 Plankton ve İnceleme Teknikleri I Seçmeli 3 6
  01BIY2223 Plankton ve İnceleme Teknikleri II Seçmeli 3 6
  01BIY2275 Protein Biyokimyası Seçmeli 3 6
  01BIY2204 Sistematik Zoolojinin Prensipleri Seçmeli 3 6
  01BIY2271 Sucul Böceklerin Biyolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY2265 Sulak Alan Yönetimi Seçmeli 3 6
  01BIY2277 Transkriptomiks Seçmeli 3 6
  01BIY2286 Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY2202 Türkiye Bitki Örtüsü Seçmeli 3 6
  01BIY2260 Türkiye Kuşları Seçmeli 3 6
  01BIY2205 Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi Seçmeli 3 6
  01BIY2211 Türkiye’nin Floristik Zenginlikleri Seçmeli 3 6
  01BIY2264 Türkiyede Orman Ekosistemleri Seçmeli 3 6
  01BIY2263 Türkiyede Vejetasyon Dinamiği Seçmeli 3 6
  01BIY2281 Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 6
  01BIY2249 Yabancı Balık Türleri; Etki ve Kontrolü Seçmeli 3 6
  01BIY2280 Yaşam Bilimleri Tarihi Seçmeli 3 6
  01BIY2242 Yaşlanma Biyolojisi Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi