Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
<< Geri
 
 
Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Doktora Derecesi

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora 

Amaç

Öğrencileri malzeme mühendisliğinin teorik, teknolojik ve uygulamaya ilişkin alanlarında geliştirmek.
Malzeme üretim ve servis kuruluşlarındaki malzeme ve proses tasarımı ve analizi konusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak.

Özel Kabul Şartları

Enstitülerin ilgili anabilim dallarından yüksek lisans derecesine sahip olmak. (Anabilim Dalı Başkanlığınca gerekli görülen öğrencilere İntibak Programı uygulanacaktır.)

Tanınma Prosedürleri

Enstitü programlarına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı altında tek Anabilim Dalı bulunmaktadır. Program 2013-2014 Bahar yarıyılında açılmıştır. Programda üç öğretim üyesi bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilginin değeri ve önemini kavramış olmak ve yaşam boyu öğrenme sürecinin bilincinde olmak.
 2-  Bilimsel ve mühendislik problemlerini anlama, tanımlama ve çözme yeteneğine sahip olmak.
 3-  Çözüm için deney/süreç tasarlama, veri üretme, analiz etme ve verileri yorumlama becerisine sahip olmak.
 4-  Etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak.
 5-  İş ve çevre güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve çözüm yolunda alınan kararların bu güvenlik unsurları ile uyumluluğu konusunda gerekli bilince sahip olmak.
 6-  Kariyerine alanında iyi yetişmiş bir mühendis olarak ve/veya bir lisansüstü öğrenci olarak devam etmek.
 7-  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği konusunda özellikli problemlere çözüm geliştirebilme konusunda gerekli tüm özelliklere sahip olmak.
 8-  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği temel bilgilerini kullanarak malzemeyi temel alan sistemleri anlama ve analiz etme becerisine sahip olmak.
 9-  Modern bilim ve mühendislik tekniklerine ve yöntemlerine vakıf olmak.
 10-  Tek başına çalışabilme becerisinin yanı sıra,bir takım içerisinde de çalışma özelliğine sahip olmak.
Mezunların Mesleki Profili

Lisansüstü eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; ilgili alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Enstitü öğrencileri, doktora eğitimlerinin ardından akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, uzmanlık alan dersi, iki seminer, yeterlik sınavı ile tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 AKTS krediden, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 270 AKTS krediden oluşur. 

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Serdar SALMAN

serdarsalman@mehmetakif.edu.tr

AKTS koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.Devrim Soyaslan
dsoyaslan@mehmetakif.edu.tr

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR

Tel: 90 248 213 31 50

Faks: 90 248 213 31 60

Web: http://fbe.mehmetakif.edu.tr 

E-posta: fbe@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Mühendislik Uygulamaları için İleri MATLAB Programlama
İleri Mobil Programlama
İleri Yol Kaplama Teknolojisi
İleri Yapı Malzemeleri 5 2 5 5 3 5 3 5 4 5
Danışmanlık
Yapay Sinir Ağları 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
Bağlayıcı Malzemeler
Biyomalzemeler 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
Biyosensörler ve Uygulamaları
Mühendisler için Biyoteknolji
Beton Katkı Malzemeleri
İletken Polimerler ve Uygulama Alanları
Kontrol Sistemleri Tasarımı ve Simülasyonu 1 5 5 1 4 5 4 5 5 5
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı
Elektromanyetik Teori 4 1 4 5 5 4 5 4 4 4
Malzeme Biliminin Temelleri 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3
Bilim Tarihi 1 1 4 1 2 5 5 3 1 4
Katıların Manyetik Özellikleri 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5
Malzeme Seçimi ve Uygulamaları 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3
Çatı ve Dikey Bahçeler için Malzeme Seçimi
Doğal Aydınlatma Sistemleri ve Aydınlatma Kontrolü 1 1 3 2 5 4 4 4 4 5
Nesneye Yönelik Programlama 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4
Fotovoltaik Sistem Tasarımı ve Uygulamaları 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4
Polimer Reolojisi
Polimer Güneş Pilleri 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
Mühendislik Malzemelerinin İşlenmesi 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4
Koruyucu Yüzey Kaplamalar 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Kuantum Mekaniği 3 1 3 4 4 4 2 4 4
Yarıiletken Aygıt Teknolojileri 5 3 5 5 4 4 3 5 5 4
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Yapısal Peyzaj Elemanları
Tez Çalışması
Kablosuz Ağlar
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MTM2233 Malzeme Biliminin Temelleri Zorunlu 3 6
    Total : 3 6


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MTM2400 Danışmanlık Zorunlu 1 2
  01MTM2500 Seminer Zorunlu 0 6
  01MTM2700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01MTM2600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 1 38
    Annual Total : 4 44
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MTM2224 Bağlayıcı Malzemeler Seçmeli 3 6
  01MTM2225 Beton Katkı Malzemeleri Seçmeli 3 6
  01MTM 2219 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı Seçmeli 3 6
  01MTM 2237 Bilim Tarihi Seçmeli 3 6
  01MTM2201 Biyomalzemeler Seçmeli 3 6
  01MTM2210 Biyosensörler ve Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM2218 Çatı ve Dikey Bahçeler için Malzeme Seçimi Seçmeli 3 6
  01MTM2209 Doğal Aydınlatma Sistemleri ve Aydınlatma Kontrolü Seçmeli 3 6
  01MTM2206 Elektromanyetik Teori Seçmeli 3 6
  01MTM2205 Fotovoltaik Sistem Tasarımı ve Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM2229 İleri Mobil Programlama Seçmeli 3 6
  01MTM2215 İleri Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 6
  01MTM2214 İleri Yol Kaplama Teknolojisi Seçmeli 3 6
  01MTM2211 İletken Polimerler ve Uygulama Alanları Seçmeli 3 6
  01MTM 2220 Kablosuz Ağlar Seçmeli 3 6
  01MTM2208 Katıların Manyetik Özellikleri Seçmeli 3 6
  01MTM2203 Kontrol Sistemleri Tasarımı ve Simülasyonu Seçmeli 3 6
  01MTM2202 Koruyucu Yüzey Kaplamalar Seçmeli 3 6
  01MTM2207 Kuantum Mekaniği Seçmeli 3 6
  01MTM2232 Malzeme Seçimi ve Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01MTM2236 Mühendisler için Biyoteknolji Seçmeli 3 6
  01MTM2216 Mühendislik Malzemelerinin İşlenmesi Seçmeli 3 6
  01MTM2228 Mühendislik Uygulamaları için İleri MATLAB Programlama Seçmeli 3 6
  01MTM2212 Nesneye Yönelik Programlama Seçmeli 3 6
  01MTM2227 Polimer Güneş Pilleri Seçmeli 3 6
  01MTM 2238 Polimer Reolojisi Seçmeli 3 6
  01MTM2213 Yapay Sinir Ağları Seçmeli 3 6
  01MTM2217 Yapısal Peyzaj Elemanları Seçmeli 3 6
  01MTM2204 Yarıiletken Aygıt Teknolojileri Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi