Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “veteriner histoloji ve embrijoloji doktora diploması” verilir

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora Derecesi

Amaç

Doktora Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.
Program sonunda öğrenci;

 • Bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodolojik yöntemler konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 • Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, alana özgü laboratuar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
 • Alanına ilgili bilinen/yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla-gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
 • Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Alanında bilgiye ulaşma ve temel araştırma yöntemlerini kurgulayıp kullanma yetisine sahip olur.     

Özel Kabul Şartları

Doktora Programına Veteriner fakültesi yüksek lisans mezunları kabul edilmektedir.

Tanınma Prosedürleri

Doktora programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Doktora Programı,yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla(Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı 2009 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında almıştır. Programda halen 1 doktora öğrencisi kayıtlıdır. Anabilim Dalı’nda 3 öğretim üyesi (2 Prof. Dr., 1 Doç. Dr.) tam zamanlı olarak görev almaktadır.

Bu program, teorik ve laboratuvar uygulama bilgi ve becerilerine sahip Veteriner Histoloji-Embriyoloji alanında uzmanlar yetiştirmek misyonunu üstlenmiştir. Program, mezuniyet sonrası mezunların alanları ile ilgili problemleri çözebilmeleri için gerekli olan Veteriner Histoloji-Embriyoloji ile ilgili temel dersleri içerir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, Veteriner Histoloji-Embriyoloji laboratuvarında çalışabilmek için temel becerileri oluşturur.


Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilimsel araştırmalarda istatistiksel yöntemleri kullanabilir
 2-  Bilimsel yazı yazma ile ilgili bilgi ve görgüsünü arttırır
 3-  Epitel ve destek dokulara ait histolojik oluşumları karşılaştırabilir
 4-  Herhangi bir konuda seminer hazırlayabilir
 5-  Histoloji tekniklerini, mikroskop tekniklerini ve histokimyasal yöntemleri tanımlayabilir
 6-  Hücre adezyon molekülleri ve hücre bağlantılarını tanımlayabilir
 7-  Hücre haberleşmesi ve hücrede sinyal iletimi hakkında bilgi sahibi olur
 8-  Hücre siklusu ve apoptozisi tanımlayabilir
 9-  Hücre, doku, organ ve sistemlerin histolojisini tanımlayabilir
 10-  Organ ve sistemlerin anatomik yapısını tanımlayabilir
 11-  Organ ve sistemlerin embriyolojik gelişimini tanımlayabilir
 12-  Ovosit ve embriyo maniplasyonları ile ilgili bilgi ve ebceri sahibi olur
 13-  Plasenta gelişimini tanımlayabilir
 14-  Tez yazma konusunda bilgi ve beceri sahibi olur
Mezunların Mesleki Profili

Doktora programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Veteriner Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Doktora öğrencileri eğitimlerinin ardından öğretim üyesi olabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 70 (CC)olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Doktora Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, iki seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç. Dr. Jale ÖNER

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
15100-BURDUR.

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Embriyolojiye Giriş 5
Duyu Organlarının Anatomisi 5
Apoptozis 5
Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı 5
Temel Sitoloji 5 5 5 5 5
Temel Histolojik Teknikler 5
Dolaşım Sistemi Histolojisi 5
Hücre Adezyon Molekülleri ve Hücre Bağlantıları 5
Hücrede Sinyal İletimi 5
Karşılaştırılmalı Sindirim Sistemi Histolojisi 5
Göz, Kulak Gelişimi ve Histolojisi 5 5
Örtü Sisteminin Gelişimi ve Histolojisi 5 5
Dolaşım Sisteminin Gelişimi 5
Sindirim Sisteminin Gelişimi 5
Kas, Ekstremite ve İskelet Sisteminin Gelişimi 5
Sinir Sisteminin Gelişimi 5
Genital Sistemin Gelişimi 5
Solunum Sisteminin Gelişimi 5
Üriner Sistemin Gelişimi 5
Evcil Hayvanlarda Sindirim Sistemi Anatomisi 5
Seçmeli Dersler
Endokrin Sistem Histolojisi 5
Temel Dokular 5
Genital Organların Fonksiyonel Anatomisi 5
Kan Hücrelerinin Gelişimi 5
İmmün Sistem Histolojisi 5
İmplantasyon ve Plasenta 4 5
Ovosit ve Embriyo Manipülasyonları 4
Sinir Sistemi Histolojisi 5
Kemik Gelişimi 5
Genital Sistem Histolojisi 5
Solunum Sistemi Histolojisi 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik 4 4
Seminer-1 5
Seminer-2 4 5 1
Uzmanlık Alanı Dersi
Danışmanlık 4 4 4
Hücre Döngüsü ve Hücre Bölünmeleri 4
Memelilerde ve Kanatlılarda Zigottan Sonraki Gelişmeler 2 3
Elektron Mikroskopi Teknikleri 5
Ekstrasellüler Matriks 3 2
İmmunohistokimyasal Teknikler 5
Tez Çalışması 5 5
Üriner Sistem Histolojisi 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 

Doktora öğrencileri:

 • aşağıdaki ders listesinden en az 7 farklı lisansüstü dersi, (doktora eğitimine yüksek lisans eğitiminden sonra başlayan öğrenciler için) ya da 14 farklı lisansüstü dersi (doktora eğitimine lisans eğitiminden sonra başlayan öğrenciler için) almak,
 • lisans eğitiminden gelen öğrenciler için en az 42 ulusal krediyi (semineri de içine alan 120 AKTS kredisini), yüksek lisans eğitiminden gelen öğrenciler için ise en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 120 AKTS kredisini) tamamlamak,
 • tez öncesi yeterlik sınavından başarılı olmak,
 • tez önerisi hazırlamak,tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini(20 AKTS) almak,
 • tezini savunmak, (40 AKTS)
 • 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı ve Etik Zorunlu 2 3
  03VHE2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE2101 Temel Dokular Zorunlu 3 4
  03VHE2102 Temel Histolojik Teknikler Zorunlu 3 4
  03VHE2103 Temel Sitoloji Zorunlu 2 4
- Seçmeli Dersler   0 10
    Total : 10 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VHE2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE2106 Embriyolojiye Giriş Zorunlu 2 3
  03VHE2108 İmplantasyon ve Plasenta Zorunlu 2 4
  03VHE2107 Memelilerde ve Kanatlılarda Zigottan Sonraki Gelişmeler Zorunlu 2 3
  03VHE2501 Seminer-1 Zorunlu 0 6
- Seçmeli Dersler   0 6
    Total : 7 27
    Annual Total : 17 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHE2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE2104 Elektron Mikroskopi Teknikleri Zorunlu 3 4
  03VHE2105 İmmunohistokimyasal Teknikler Zorunlu 3 4
- Seçmeli Dersler   0 20
    Total : 6 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHE2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE2502 Seminer-2 Zorunlu 0 6
- Seçmeli Dersler   0 10
    Total : 0 18
    Annual Total : 6 48


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHE2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE2700 Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VHE2600 Uzmanlık Alanı Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHE2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE2700 Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VHE2600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHE2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE2700 Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VHE2600 Uzmanlık Alanı Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHE2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VHE2700 Tez Çalışması Zorunlu 0 22
  03VHE2600 Uzmanlık Alanı Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VHE2202 Apoptozis Seçmeli 1,5 2
  03VHE2222 Dolaşım Sistemi Histolojisi Seçmeli 3 4
  03VHE2212 Dolaşım Sisteminin Gelişimi Seçmeli 2 2
  03VHE2220 Duyu Organlarının Anatomisi Seçmeli 3 4
  03VHE2205 Ekstrasellüler Matriks Seçmeli 2 2
  03VHE2228 Endokrin Sistem Histolojisi Seçmeli 3 4
  03VHE2215 Evcil Hayvanlarda Sindirim Sistemi Anatomisi Seçmeli 3 4
  03VHE2209 Genital Organların Fonksiyonel Anatomisi Seçmeli 3 4
  03VHE2226 Genital Sistem Histolojisi Seçmeli 3 4
  03VHE2218 Genital Sistemin Gelişimi Seçmeli 2 2
  03VHE2217 Göz, Kulak Gelişimi ve Histolojisi Seçmeli 3 4
  03VHE2203 Hücre Adezyon Molekülleri ve Hücre Bağlantıları Seçmeli 2 2
  03VHE2201 Hücre Döngüsü ve Hücre Bölünmeleri Seçmeli 1,5 2
  03VHE2204 Hücrede Sinyal İletimi Seçmeli 2 2
  03VHE2227 İmmün Sistem Histolojisi Seçmeli 3 4
  03VHE2207 Kan Hücrelerinin Gelişimi Seçmeli 2 2
  03VHE2223 Karşılaştırılmalı Sindirim Sistemi Histolojisi Seçmeli 3 4
  03VHE2210 Kas, Ekstremite ve İskelet Sisteminin Gelişimi Seçmeli 2 2
  03VHE2206 Kemik Gelişimi Seçmeli 1,5 2
  03VHE2208 Ovosit ve Embriyo Manipülasyonları Seçmeli 3 4
  03VHE2216 Örtü Sisteminin Gelişimi ve Histolojisi Seçmeli 3 4
  03VHE2213 Sindirim Sisteminin Gelişimi Seçmeli 2 2
  03VHE2225 Sinir Sistemi Histolojisi Seçmeli 3 4
  03VHE2219 Sinir Sisteminin Gelişimi Seçmeli 2 2
  03VHE2221 Solunum Sistemi Histolojisi Seçmeli 3 4
  03VHE2211 Solunum Sisteminin Gelişimi Seçmeli 2 2
  03VHE2224 Üriner Sistem Histolojisi Seçmeli 3 4
  03VHE2214 Üriner Sistemin Gelişimi Seçmeli 2 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi