Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Veteriner Zootekni Doktora Programı
Edinilen Ünvan

Program derslerini, seminerler ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Veteriner Zootekni Doktora Diploması” verilir.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Doktora Derecesi

Amaç

Zootekni Doktora Programı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip, alanında uzman kişileri yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Özel Kabul Şartları

Zootekni (Veteriner) Doktora Programına Veteriner Fakültesi mezunları  kabul edilmektedir.

Tanınma Prosedürleri

Zootekni Doktora programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Doktora öğrencileri:

-Almış oldukları dersleri başarı ile tamamlamak,

-2 adet seminer vermiş olmak,

-Tez öncesi yeterlilik sınavından başarılı olmak,

-Tez önerisini enstitü yönetmeliğine göre hazırlayıp sunmak,

-Tez aşamasında her dönem için toplam 8 AKTS tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (danışmanlık dahil) almak,

-Tezini savunmak zorundadırlar.


Program Profili

Zootekni Anabilim Dalı; 1992 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı iken 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kurulmasıyla, Üniversitemiz Veteriner Fakültesi çatısı altında faaliyet göstermektedir. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalında 2 Prof. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr. ve 1 Arş. Gör. olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı bulunmaktadır. Zootekni Anabilim Dalı, çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özellikleri, verim fonksiyonları, verimlerin  genotipik olarak geliştirilme yolları, rasyonel bakım ve yetiştirme ilkeleri ile ilgilenir. Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı olarak tanımlanabilecek olan Zootekni Anabilim Dalı bünyesinde Biyometri ve Genetik bilim dalları da mevcuttur.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; Zootekni ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.
 2-  Çeşitli türden çiftlik hayvanlarında ırkları tanıyabilecek, bakım ve yetiştirme prensiplerini kavrayabilecektir.
 3-  Güncel gelişmeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası hayvancılık politikaları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 4-  Hayvan yetiştiriciliğinde genetik ve biyoteknoloji alanlarında bilgi sahibi olabilecektir.
 5-  Hayvan yetiştiriciliğinde verimlerin artırılmasına yönelik ıslah yöntemlerini kavrayabilecektir.
 6-  Temel istatistiksel kavramları öğrenerek, zootekni ile ilgili istatistiksel analizleri uygulayabilecektir.
 7-  Zootekni alanı ile ilgili bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodolojik yöntemler konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olabilecektir.
 8-  Zootekni alanı ile ilgili güncel bilimsel bilgiyi, çağdaş teknolojiyi, en uygun yöntemleri ve bilgi sistemlerini kullanabilme becerisini gösterebilecektir.
 9-  Zootekni alanı ile ilgili her türlü bilgiyi düzenleyerek ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlayabilecek, ayrıca yazılı ve sözlü olarak aktarabilecektir.
 10-  Zootekni alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, alana özgün laboratuar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirebilecektir.
Mezunların Mesleki Profili

Veteriner Zootekni Doktora programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Zootekni alanında uzmanlaşmış olur ve bu anlamda kamu sektörü, üniversite ve özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Zootekni doktora öğrencileri eğitimlerinin ardından öğretim üyesi olabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 75 (CB) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; en az 75 (CB) olmalıdır.

Mezuniyet Şartları

Öğrenimleri süresince aldıkları dersler ile iki adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler, Zootekni Doktora programından mezun olurlar.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı,
15030-BURDUR.
E-posta: ozgecanagaoglu@mehmetakif.edu.tr

Tel: 0248 213 2074

ÖNEMLİ NOT: Ders aşamasındaki öğrenciler (ilk dört yarıyıl); aşağıda öğretim planında gösterilen zorunlu derslere ek olarak dönemlik 30 AKTS yi tamamlayacak şekilde seçmeli ders havuzunda mevcut olan derslerden seçim yaparak kalan kredilerini tamamlayacaklardır. 

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Çiftlik Hayvanlarında Refah
İleri Genetik 5
Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği 2 3
Hayvan Yetiştirmede Islah Metodları 5 3
Hayvan Genetiği ve Biyoteknolojik Uygulamalar 5
Hayvan Genetik Kaynakları ve Korunması 5
Avrupa Birliği Sürecinde Hayvancılık Kriterleri 4
Bilimsel araştırmalarda istatistiksel yöntemlerin kullanımı 5
Hayvan Yetiştiriciliğinde Temel Prensipler 5 3
Sığır Besiciliği 2
Evcil Hayvanlarda Davranış Bilimi
Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği
Karşılaştırmalı Karkas Sınıflandırma Sistemleri 4
Sığır Yetiştirme Teknikleri 5 4
Süt Sığırcılığı 4 2
Çiftlik Hayvanlarında Zararlı ve Letal Genler
Gelişim ve öğrenme
Yumurta Üretim Tekniği
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders3
Seçmeli Ders 4
Çevre  Faktörlerinin Eliminasyonu
Damızlık Değeri Hesaplama Yöntemleri
Genetik Parametrelerin Tahmini
Deneme Planlaması
Uzmanlık Alan Dersi-1 5 5
Uzmanlık Alan Dersi-2 5 5
Uzmanlık Alan Dersi-3 5 5
Uzmanlık Alan Dersi-4 5 5
Eksterior Bilgisi ve Puantaj
Çiftlik İdaresi
Çiftlik Hayvanlarında Büyüme ve Gelişme 5
Kuluçka Bilgisi ve Tekniği
Sürü Sağlığı ve İdaresi 5 5 4 4
Kalıtsal Kusurlar ve Hastalıklara Direnç Mekanizması 4
At Yetiştiriciliği
Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği
Çiftlik Hayvanlarında Laktasyon ve Laktasyonu Etkileyen Faktörler
Bilimsel Çalışmalarda Kaynak Tarama 4 5
Moleküler Genetik
Kromozom Dışı Kalıtım 5
Organik Hayvancılık 3
Devekuşu Yetiştiriciliği
Evcil Hayvanlarda Pedigri Analizi, Genotip Belirleme ve Genetik Danışmanlık
Doktora Tez Çalışması-1 2 2
Doktora Tez Çalışması-2 3 3
Doktora Tez Çalışması-3 4 4
Doktora Tez Çalışması-4 4 4 5
Domuz Yetiştiriciliği
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Hayvan Barınaklarının Planlanması 4
Popülâsyon Genetiği
Tavuk Yetiştiriciliği 5
Kanatlı Eti Üretimi
Bıldırcın Yetiştiriciliği 5
Kayıtlar, Verim Kontrolleri ve Pedigri Sistemi
Çiftlik Hayvanlarında Döl Verimi ve Döl Verimini Etkileyen Faktörler
Bilimsel araştırma teknikleri, makale yazımı ve etik
Seleksiyon ve Birleştirme Metotları
Seminer-1 4 4
Seminer-2 4 5
Koyun ve Keçi Yetiştirme Teknikleri 5
İstatistiksel Genetik 5 4
Hayvancılıkta Destek ve Sigorta Uygulamaları 3
Danışmanlık 5 4
Hindi Yetiştiriciliği
Veteriner Biyoistatistik
Yapağı-Tiftik Bilgisi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD102 Bilimsel araştırma teknikleri, makale yazımı ve etik Zorunlu 2 3
  03VZT2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT2105 Hayvan Yetiştiriciliğinde Temel Prensipler Zorunlu 3 5
  03VZT2102 Koyun ve Keçi Yetiştirme Teknikleri Zorunlu 3 5
  03VZT2103 Sığır Yetiştirme Teknikleri Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders 1   7 7
    Total : 18 27


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03ENOD101 Bilimsel araştırmalarda istatistiksel yöntemlerin kullanımı Zorunlu 1,5 3
  03VZT2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT2106 İleri Genetik Zorunlu 3 5
  03VZT2104 Tavuk Yetiştiriciliği Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders 2   12 12
    Total : 19 27
    Annual Total : 37 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VZT2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03OFD2701 Gelişim ve öğrenme Zorunlu 3 6
  03VZT2107 Kayıtlar, Verim Kontrolleri ve Pedigri Sistemi Zorunlu 3 5
  03VZT2501 Seminer-1 Zorunlu 0 6
  03VZT2108 Sürü Sağlığı ve İdaresi Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders3   6 6
    Total : 15 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VZT2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT2101 Hayvan Yetiştirmede Islah Metodları Zorunlu 3 5
  03OFD2702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 4 6
  03VZT2502 Seminer-2 Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders 4   11 11
    Total : 18 30
    Annual Total : 33 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VZT2600 Uzmanlık Alan Dersi-1 Zorunlu 0 6
  03VZT2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT2700 Doktora Tez Çalışması-1 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VZT2600 Uzmanlık Alan Dersi-2 Zorunlu 0 6
  03VZT2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT2700 Doktora Tez Çalışması-2 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VZT2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT2700 Doktora Tez Çalışması-3 Zorunlu 0 22
  03VZT2600 Uzmanlık Alan Dersi-3 Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VZT2600 Uzmanlık Alan Dersi-4 Zorunlu 0 6
  03VZT2400 Danışmanlık Zorunlu 0 2
  03VZT2700 Doktora Tez Çalışması-4 Zorunlu 0 22
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  03VZT2204 Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT2226 At Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT2205 Avrupa Birliği Sürecinde Hayvancılık Kriterleri Seçmeli 2 3
  03VZT2206 Bıldırcın Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT2201 Bilimsel Çalışmalarda Kaynak Tarama Seçmeli 2 3
  03VZT2227 Çevre  Faktörlerinin Eliminasyonu Seçmeli 2 3
  03VZT2202 Çiftlik Hayvanlarında Büyüme ve Gelişme Seçmeli 2 3
  03VZT2211 Çiftlik Hayvanlarında Döl Verimi ve Döl Verimini Etkileyen Faktörler Seçmeli 2 3
  03VZT2219 Çiftlik Hayvanlarında Laktasyon ve Laktasyonu Etkileyen Faktörler Seçmeli 2 3
  03VZT2230 Çiftlik Hayvanlarında Refah Seçmeli 2 3
  03VZT2238 Çiftlik Hayvanlarında Zararlı ve Letal Genler Seçmeli 1 2
  03VZT2228 Çiftlik İdaresi Seçmeli 2 3
  03VZT2207 Damızlık Değeri Hesaplama Yöntemleri Seçmeli 2.5 4
  03VZT2208 Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT2229 Deneme Planlaması Seçmeli 2 3
  03VZT2209 Devekuşu Yetiştiriciliği Seçmeli 1 2
  03VZT2210 Domuz Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT2212 Eksterior Bilgisi ve Puantaj Seçmeli 2 3
  03VZT2213 Evcil Hayvanlarda Davranış Bilimi Seçmeli 2 3
  03VZT2239 Evcil Hayvanlarda Pedigri Analizi, Genotip Belirleme ve Genetik Danışmanlık Seçmeli 3 5
  03VZT2214 Genetik Parametrelerin Tahmini Seçmeli 2 3
  03VZT2222 Hayvan Barınaklarının Planlanması Seçmeli 3 5
  03VZT2242 Hayvan Genetiği ve Biyoteknolojik Uygulamalar Seçmeli 2 3
  03VZT2236 Hayvan Genetik Kaynakları ve Korunması Seçmeli 2 3
  03VZT2215 Hayvancılıkta Destek ve Sigorta Uygulamaları Seçmeli 2 3
  03VZT2216 Hindi Yetiştiriciliği Seçmeli 2 3
  03VZT2237 İstatistiksel Genetik Seçmeli 3 5
  03VZT2240 Kalıtsal Kusurlar ve Hastalıklara Direnç Mekanizması Seçmeli 2 3
  03VZT2217 Kanatlı Eti Üretimi Seçmeli 2 3
  03VZT2218 Karşılaştırmalı Karkas Sınıflandırma Sistemleri Seçmeli 3 5
  03VZT2241 Kromozom Dışı Kalıtım Seçmeli 2 3
  03VZT2231 Kuluçka Bilgisi ve Tekniği Seçmeli 2 3
  03VZT2232 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği Seçmeli 1.5 3
  03VZT2235 Moleküler Genetik Seçmeli 3 5
  03VZT2233 Organik Hayvancılık Seçmeli 2 3
  03VZT2234 Popülâsyon Genetiği Seçmeli 2 3
  03VZT2220 Seleksiyon ve Birleştirme Metotları Seçmeli 2 3
  03VZT2221 Sığır Besiciliği Seçmeli 2 3
  03VZT2203 Süt Sığırcılığı Seçmeli 2 3
  03VZT2225 Veteriner Biyoistatistik Seçmeli 3 5
  03VZT2223 Yapağı-Tiftik Bilgisi Seçmeli 2 3
  03VZT2224 Yumurta Üretim Tekniği Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi