Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

 
 
 
 
<< Back
 
 
Yönetim Bilişim Sistemleri
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, ilgili alanda lisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç
  • Matematik, Hesaplama ve Bilgisayar Bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgiler vermek,
  • Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri problemlerini saptamak, tanımlamak ve modelleme yöntemlerini seçmek ve uygulamak için bilgi ve beceriler kazandırmak,
  • Bireysel olarak veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda etkin olarak çalışma becerisi kazandırmak,
  • Sürekli mesleki gelişiminin gerekliliği bilinci ile bilişim ve bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izlemek ve aktarmak,
  • Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlarındaki etkileri konusunda bir bilinç yaratmak, girişimcilik, yenilikçilik konuları hakkında farkındalık oluşturmak.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen 240 krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
a. Müfredatta belirtilen 50 zorunlu dersi içine alan 231 kredi;
b. Müfredatta belirtilen 3 seçmeli dersi içine alan 9 kredi
c. Öğrenci, müfredatta akredite edilmiş 240 krediyi tamamlamak zorundadır. Bunun yanında bir dönem boyunca iş başında eğitim yapması zorunludur.
Lisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.

Program Profili

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bakanlar Kurulunun 07/09/2007 tarih ve 26636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve işletmecilik Yüksekokulu’nda kurulmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulunun 13/03/2008 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksekokulumuz Bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü kurulmuştur. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılında 60 öğrenci, 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında ise 80 öğrenci alınmıştır. 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne Hazırlık Sınıfı (İsteğe Bağlı) açılmıştır. 2011-2012 akademik yılında Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne ikinci öğretim açılmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün ikinci öğretimine 88 öğrenci Ek Kontenjan ile alınmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde toplam 880 öğrenci eğitim almaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Farklı örgüt kültürleri ve örgüt yapıları için strateji-yapı alternatiflerini belirler ve amaca uygun strateji hazırlar.
 2-  Örgütlerin sistemlerinin çalışmasını ve performans gösterge değerlerini analiz ederek problemleri teşhis eder, nedenlerini araştırarak çözüm seçeneklerine karar verir.
 3-  Örgütlerin yönetim, üretim, finans, pazarlama gibi temel işletme işlevlerini anlar, yönetim ilkelerini açıklar, ekonomik kayıpları ve nedenlerini ortaya çıkartarak çözümler üretir.
 4-  Farklı örgüt yapılarını, kültürlerini tanıma ve anlama becerisine sahip olur.
 5-  Örgütlerde verimlilik ve etkinliği artırmak için çalışmalar yapar.
 6-  Örgütlerde belirlenen amaçları gerçekleştirmeye yönelik yürütülen faaliyetlerin etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, sistem ve alt sistemlerin kontrolü için sistem kurma, çalıştırma, denetleme ve sürekliliğini sağlama çalışmaları yürütür.
 7-  İşletme faaliyetlerinden ve çevresinden gelen veriyi depolayan, birleştiren, raporlayan ve analiz eden bilgi teknolojileri alt yapısını kurar ve geliştirir.
 8-  Temel işletme bilgi sistemlerini (üretim, pazarlama, tedarik ve lojistik, insan kaynakları, muhasebe, finans) bilir ve kullanır.
 9-  Matematiksel modeller ve istatistik teknikleri kullanır.
 10-  Veri tabanı, teknoloji trendleri, ekonomi, e-ticaret, mobil ticaret ve yazılım projelerinin yönetimini bilir ve kullanır.
 11-  İşletmeler için gerekli yazılımların neler olduğunu belirler, gerektiğinde ağı kurar, sistemleri belirler, teknolojideki gelişimi izleyerek bilişim sistemini günceller.
 12-  Fikirleri ve projeleri için gerekli bilgileri toplar ve fikirlerini gerçekleştirir.
 13-  Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkimdir.
 14-  Alanındaki yenilikleri takip edebilmek için en az bir yeterli yabancı dil bilgisine sahiptir.
 15-  Web siteleri için görsel içerikler geliştirebilir ve web sitesi tasarımı yapabilir.
 16-  Web programlama dillerini kullanarak mobil ve masaüstü uygulamalar geliştirebilir.
 17-  Temel network kavramlarını öğrenir ve sunucu işletim sistemlerini kullanabilir.
 18-  Yapay zekâ algoritmalarını ve yöntemlerini kullanarak uygulamalar gerçekleştirebilir.
 19-  Bir problemin algoritmasını geliştirerek temel programlama unsurlarını öğrenir.
 20-  Masaüstü uygulamalar için yazılım geliştirebilir.
 21-  İlişkisel veritabanı tasarımı gerçekleştirip, SQL sorguları çalıştırabilir.
 22-  Veritabanı yönetim sistemlerini kullanabilir.
 23-  Bilgisayar ortamında proje yönetebilir.
 24-  Tarihsel olayları anlayabilir, analiz edebilir ve dersler çıkarabilir
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri aşağıdaki özellikleri içerir:
* Yönetim fonksiyonlarını sistem yazılımları yardımı ile bilişim ortamında oluşturulabilme.
* İşletmenin sahip olduğu bilişim sistemlerinin verilerinin bilgi haline getirilip raporlandırılmasının yapılabilmesi.
* Mevcut ve geliştirilen programların yüksek düzeyde kullanım becerisi.
* Örgüt ve insan yönetimi alanında bilgi ve beceri sahibi olma.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Lisans öğrenimi sonrasında, Türkiye'deki bu bölümlerin yüksek lisans ve doktora programına sahip herhangi bir üniversitede 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına ve 4 yıl süren doktora çalışmalarına devam etmeleri mümkündür. Mezunlar, uzman ve Doktor ünvanı alırlar.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.25 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar.
G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,
K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,
M: Muaf,
B: Başarılı.

Puan

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

90-100

AA

4,00

Başarılı

84-89

BA

3,50

Başarılı

80-84

BB

3,00

Başarılı

75-79

CB

2,50

Başarılı

70-74

CC

2,00

Başarılı

65-69

DC

1,50

Başarısız*

60-64

DD

1,00

Başarısız*

30-59

ED

0,50

Başarısız

1-29

EE

0,25

Başarısız

-

FE

0,00

Devamsız

 

Mezuniyet Şartları

Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (8. yarıyılda) istenmektedir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Öğretim Görevlisi Sema SARI

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü AKTS Koordinatörü


İletişim

Mehmet Akif Ersoy Universitesi.
Zelıha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu.
Burdur- Turkiye.
WEB Adresi: http://ztyo.mehmetakif.edu.tr
Tel: (+ 90-248) 7325 65 34 – 325 85 09
Fax: (+90-248) 325 85 09

e-mail: semasari@mehmetakif.edu.tr

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
Yapay Zeka
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I)
Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi (II)
Temel Muhasebe I
Temel Muhasebe II
Temel Hukuk
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşletme Yönetimi
Ticari ve Mesleki İngilizce II
Ticari ve Mesleki İngilizce I
Ticari ve Mesleki İngilizce III
Ticaret Hukuku
Bilgisayar Ağı Yönetimi
Yaratıcılık ve Inovasyon
Veri Madenciliği
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Matlab ile Uygulama Geliştirme
Ekonomi - I
Ekonomi - II
İşbaşında Eğitim
Seçmeli Ders III (E-Ticaret)
Seçmeli Ders I (14513)
Seçmeli Ders II (Girişimcilik)
Finansal Yönetim
Finansal Tablolar Analizi
Finansal Teknik Analiz Uygulamaları
Yabancı Dil - I (İngilizce - I)
Yabancı Dil - II (İngilizce - II)
Genel Matematik - I
Genel Matematik - II
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilişim Sistemi ve Proje Yönetimi
Orta Düzey Programlama
İnternet Programlama
Bilgisayar Ağlarına Giriş
Veri Tabanına Giriş
Programlamaya Giriş
Yönetim ve Organizasyon
Pazarlama Yönetimi
Mobil Programlama
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Nesnesel Tasarım ve Programlama
Üretim Yönetimi
Örgütsel Davranış
Pazarlama İlkeleri
Araştırma Teknikleri
İstatistik I
İstatistik II
Stratejik Yönetim
Türk Dili (I)
Türk Dili (II)
Görsel Programlama
İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  14103 Ekonomi - I Zorunlu 3 5
  14190 Yabancı Dil - I (İngilizce - I) Zorunlu 2 3
  14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 2 2
  14111 Programlamaya Giriş Zorunlu 3 5
  14107 İşletme Yönetimi Zorunlu 3 5
  14101 Genel Matematik - I Zorunlu 3 4
  14105 Temel Hukuk Zorunlu 2 4
    Total 20 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14290 Yabancı Dil - II (İngilizce - II) Zorunlu 2 3
  14104 Ekonomi - II Zorunlu 3 5
  14112 Veri Tabanına Giriş Zorunlu 3 5
  14270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  14108 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 5
  14260 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  14102 Genel Matematik - II Zorunlu 3 4
  14106 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 4
    Total 21 30
    Annual Total : 41 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14203 Temel Muhasebe I Zorunlu 3 4
  14213 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 4
  14223 Görsel Programlama Zorunlu 3 4
  14215 Örgütsel Davranış Zorunlu 2 3
  14201 Ticari ve Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 3
  15221 İnternet Ortamında Yazarlık Dilleri ve Uygulamaları Zorunlu 3 4
  14205 İstatistik I Zorunlu 3 4
  14217 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 4
    Total 22 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14216 Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 3
  14206 İstatistik II Zorunlu 3 4
  14226 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 4
  14202 Ticari ve Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 3
  14224 Nesnesel Tasarım ve Programlama Zorunlu 3 4
  14222 Bilgisayar Ağlarına Giriş Zorunlu 3 4
  14204 Temel Muhasebe II Zorunlu 3 4
  14210 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 4
    Total 24 30
    Annual Total : 46 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14319 İnternet Programlama Zorunlu 4 5
  15321 Yaratıcılık ve Inovasyon Zorunlu 2 4
  14303 Finansal Yönetim Zorunlu 4 5
  14313 Stratejik Yönetim Zorunlu 2 5
  14315 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 5
  14301 Ticari ve Mesleki İngilizce III Zorunlu 3 3
  14311 Seçmeli Ders I (14513) Seçmeli 3 3
    Total 21 30


  3.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14320 Yapay Zeka Zorunlu 3 6
  14318 Bilgisayar Ağı Yönetimi Zorunlu 3 6
  15322 Orta Düzey Programlama Zorunlu 4 5
  14304 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 5
  14310 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 5
  14312 Seçmeli Ders II (Girişimcilik) Seçmeli 3 3
    Total 19 30
    Annual Total : 40 60


  4.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14405 Bilişim Sistemi ve Proje Yönetimi Zorunlu 3 6
  15409 Mobil Programlama Zorunlu 4 6
  14407 Çağdaş Yönetim Teknikleri Zorunlu 3 4
  17419 Matlab ile Uygulama Geliştirme Zorunlu 3 6
  14411 Veri Madenciliği Zorunlu 3 5
  14413 Seçmeli Ders III (E-Ticaret) Seçmeli 3 3
    Total 19 30


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14406 İşbaşında Eğitim Zorunlu 8 30
    Total 8 30
    Annual Total : 27 60


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi