Fen - Edebiyat Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Back
 
 
Kimya
Edinilen Ünvan

Kimyager

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç

1- Temel bilimleri de kapsayan ve kimya alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir,

2-kimyanın temel branşları (organik, fizikokimya, analitik, anorganik, biyokimya) arasında ilişki kurar, bu alanlarla ile ilgili kimyasal maddeleri tanımlar ve bunları birbiriyle ilişkilendirir, kimyasal sentez, kalitatif ve kantitatif analiz yapar, enstrümental cihaz kullanır,

3-kimya bilimi ile ilgili güncel literatürü takip eder, kütüphane, internet ve diğer her türlü bilgi kaynağını ihtiyaçları doğrusunda etkili bir şekilde kullanır,

4-kimya ile ilgili sanayi proseslerinde ve fabrikaların Ar-Ge laboratuarlarında temel sorunları çözer, verimliliği arttıracak modifikasyonları yapar, sorunları analiz eder; elde ettiği sonuçları yorumlayabilir,

5-laboratuar çalışmalarında kullanılan kimyasalların risk faktörlerini sıralar, güvenli kullanımları ile ilgili kuralları açıklar, bu kuralları uygular ve kimyasalların çevreye olan etkilerini tanımlar,

6- kimya ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir,

7-kimya ile ilgili bazı özel bilgisayar yazılımlarını etkili şekilde kullanır, basit moleküler modellemesi ve kimyasal hesaplamalar yapar,

8-kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel etik ve toplumsal etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahiptir,

9-iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir,

10-kimya bilimi temel prensiplerini kinetik, beslenme, korozyon, kozmetik, polimer, su kimyası, nükleer kimya, enerji, gıda kimyası, koordinasyon kimyası ve sağlık gibi spesifik alanlarda kullanır,

11-alanındaki bilgileri ve yeni gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir,

12-uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirir, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı 149 krediyi tamamlamak
a)Müfredatta belirtilen (50) zorunlu dersi içine alan (137) kredi
b)Müfredatta belirtilen (6) seçmeli dersi içine alan (12) kredi

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kimya Bölümü 2008-2009 eğitim-öğretim döneminden beri lisans eğitimi vermektedir. Kimya Bölümünde 4 doçent, 2 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümde bulunan 5 öğrenci laboratuarında lisans öğrencilerinin laboratuar dersleri yürütülmektedir. Bölümde Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Tüm anabilim dallarına ait teorik ve laboratuar dersleri ayrıntılı olarak verilmektedir. Toplamda 160 yerel kredi veya 240 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.25 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan, 30 iş günü yaz stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Dersler teorik ve laboratuar esaslı olup, teorik derslere %70, laboratuar derslerine % 80 devam etme zorunluluğu vardır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Temel bilimleri de kapsayan ve kimya alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir,
 2-  2-kimyanın temel branşları (organik, fizikokimya, analitik, anorganik, biyokimya) arasında ilişki kurar, bu alanlarla ile ilgili kimyasal maddeleri tanımlar ve bunları birbiriyle ilişkilendirir, kimyasal sentez, kalitatif ve kantitatif analiz yapar, enstrümental cihaz kullanır,
 3-  3-kimya bilimi ile ilgili güncel literatürü takip eder, kütüphane, internet ve diğer her türlü bilgi kaynağını ihtiyaçları doğrusunda etkili bir şekilde kullanır,
 4-  4-kimya ile ilgili sanayi proseslerinde ve fabrikaların Ar-Ge laboratuarlarında temel sorunları çözer, verimliliği arttıracak modifikasyonları yapar, sorunları analiz eder; elde ettiği sonuçları yorumlayabilir
 5-  5-laboratuar çalışmalarında kullanılan kimyasalların risk faktörlerini sıralar, güvenli kullanımları ile ilgili kuralları açıklar, bu kuralları uygular ve kimyasalların çevreye olan etkilerini tanımlar,
 6-  6-kimya ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
 7-  7-kimya ile ilgili bazı özel bilgisayar yazılımlarını etkili şekilde kullanır, basit moleküler modellemesi ve kimyasal hesaplamalar yapar
 8-  8-kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel etik ve toplumsal etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahiptir
 9-  9-iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir
 10-  10-kimya bilimi temel prensiplerini kinetik, beslenme, korozyon, kozmetik, polimer, su kimyası, nükleer kimya, enerji, gıda kimyası, koordinasyon kimyası ve sağlık gibi spesifik alanlarda kullanır
 11-  11-alanındaki bilgileri ve yeni gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir
 12-  12-uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirir, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır
Mezunların Mesleki Profili

Tıbbi kurum ve kuruluşların tanı ve analiz laboratuvarlarında; ilaç ve tıbbi malzeme üretim ve deneme alanlarında; su, toprak ve havaya ilişkin çevre araştırmaları yapan laboratuvarlarda; gıda analiz laboratuvarlarında; gıda işleme tesis ve fabrikalarında; çevreye yönelik proje-danışmanlık hizmeti veren özel sektör kuruluşlarında; medikal ve laboratuvar malzemeleri yapan ya da pazarlayan yerlerde istihdam olanağı bulacaklar ve alanlarıyla ilgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik hayata katılabileceklerdir.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

-Alanlarıyla ilgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik hayata katılabileceklerdir.
-Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili ileri düzeyde araştırma yapan, analiz yöntemi geliştirip uygulayabilen kuruluşlarda çalışarak kendilerini geliştirebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Programda ara sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), uygulama(lar) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemi yazılı sınav(lar), doğru-yanlış test(ler), kısa cevaplı test(ler), eşleştirmeli test(ler), sözlü sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), tasarım(lar), portfolyo, performans görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez) içerebilir. Bu bölüm, her bir ders için bireysel ders tanıtım sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır.

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır; 

a) O derse kaydını yaptırmış olmak, 
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak, 
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak, 
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur. 
Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Puan

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

90-100

AA

4,00

Başarılı

80-89

BA

3,50

Başarılı

70-79

BB

3,00

Başarılı

65-69

CB

2,50

Başarılı

60-64

CC

2,25

Başarılı

55-59

DC

1,75

Başarısız*

50-54

DD

1,25

Başarısız*

40-49

FD

0,75

Başarısız

         <= 39

FF

0,00

Başarısız

-

F1

0,00

Devamsız*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.25 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar. 
G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,
K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,
M: Muaf,
B: Başarılı.

Mezuniyet Şartları

VIII. Yarıyıl sonunda en az 149 kredilik ders almak, en az 2.00 (70/100) ağırlıklı genel not ortalaması tutturmak ve aldığı derslerden “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre başarılı sayılmak.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

AKTS Koordinatorü Fatih Mehmet EMEN
e-mail:femen@mehmetakif.edu.tr
tel: 0 248 2123076

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 15030 Burdur
Telefon: +90 248 2122780

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Analitik Kimya I
Analitik Kimya II
Analitik Kimya Laboratuvarı I
Analitik Kimya II lab.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)
Temel Bil. Tek. Kul. (I)
Temel Bil. Tek. Kul. (II)
Biyokimya I
Biyokimya II
Biyokimya lab.
Kimya Araştırma Projesi I
Kimya Araştırma Projesi II
Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli I
Seçmeli III
Seçmeli IV
Seçmeli VI
Yabancı Dil - I (İngilizce - I)
Yabancı Dil - II (İngilizce - II)
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Genel Kimya Laboratuvarı I
Genel Kimya Laboratuvarı II
Endüstriyel Kimya I
Endüstriyel Kimya II
Anorganik Kimya I
Anorganik Kimya II
Anorganik Kimya Lab. I
Enstrümental Analiz I
Enstrümental Analiz II
Kuantum Kim. Giriş
Matematik (I)
Matematik (II)
Kimyacılar İçin Matematik
Mesleki Yabancı Dil I
Mesleki Yabancı Dil II
Seçmeli II
Seçmeli V
Organik Kimya I
Organik Kimya II
Organik Kimya Lab.II
Organik Kimya lab.I
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
Fiziko kimya I
Fiziko Kimya II
Fizikokimya Lab. I
Fizikokimya lab. II
Fizik - I (Laboratuvar)
Fizik - II (Laboratuvar)
Fizik (I)
Fizik (II)
Fizik I
Polimer Kimyası I
Polimer Kimyası II
Staj
Türk Dili (I)
Türk Dili (II)
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1302103 Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 2 2
  1302107 Fizik (I) Zorunlu 4 6
  1302101 Genel Kimya I Zorunlu 5 6
  1302170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  1302107 Fizik I Zorunlu 4 6
  1302160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 2 2
  1302109 Fizik - I (Laboratuvar) Zorunlu 1 2
  1302180 Yabancı Dil - I (İngilizce - I) Zorunlu 2 2
  1302105 Matematik (I) Zorunlu 4 6
  1302115 Temel Bil. Tek. Kul. (I) Zorunlu 3 2
    Total 29 36


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1302102 Genel Kimya II Zorunlu 5 6
  1302108 Fizik (II) Zorunlu 4 6
  1302110 Fizik - II (Laboratuvar) Zorunlu 1 2
  1302280 Yabancı Dil - II (İngilizce - II) Zorunlu 2 2
  1302116 Temel Bil. Tek. Kul. (II) Zorunlu 3 2
  1302260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  1302270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  1302104 Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 2 2
  1302106 Matematik (II) Zorunlu 4 6
  1302270 Türk Dili II Zorunlu 2 2
    Total 27 32
    Annual Total : 56 68


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1302203 Analitik Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 2 4
  1302209 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 3
  1302205 Organik Kimya I Zorunlu 8 8
   1302207 Kimyacılar İçin Matematik Zorunlu 2 4
  1302201 Analitik Kimya I Zorunlu 5 9
  1302211 Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 1 2
    Total 20 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1302204 Analitik Kimya II lab. Zorunlu 2 4
   1302210 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 3
  1302206 Organik Kimya II Zorunlu 5 9
   1302202 Analitik Kimya II Zorunlu 5 9
   1302208 Organik Kimya lab.I Zorunlu 3 5
    Total 17 30
    Annual Total : 37 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1302305 Fiziko kimya I Zorunlu 5 8
  1302303 Enstrümental Analiz I Zorunlu 2 4
  1302307 Fizikokimya Lab. I Zorunlu 2 3
  1302309 Organik Kimya Lab.II Zorunlu 3 5
  1302301 Anorganik Kimya I Zorunlu 4 7
  1302 Seçmeli I Seçmeli 2 3
    Total 18 30


  3.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1302302 Anorganik Kimya II Zorunlu 4 7
  1302308 Fiziko Kimya II Zorunlu 5 8
  1302306 Enstrümental Analiz II Zorunlu 2 4
  13002351 Staj Zorunlu 2
  1302310 Fizikokimya lab. II Zorunlu 2 3
  1302304 Anorganik Kimya Lab. I Zorunlu 2 3
  1302 Seçmeli II Seçmeli 2 3
    Total 17 30
    Annual Total : 35 60


  4.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1302401 Biyokimya I Zorunlu 3 6
  1302407 Kuantum Kim. Giriş Zorunlu 2 5
  1302403 Endüstriyel Kimya I Zorunlu 2 4
  1302409 Polimer Kimyası I Zorunlu 2 5
  1302405 Kimya Araştırma Projesi I Zorunlu 1 4
  1302 Seçmeli IV Seçmeli 2 3
  1302 Seçmeli III Seçmeli 2 3
    Total 14 30


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1302406 Endüstriyel Kimya II Zorunlu 2 4
  1302412 Polimer Kimyası II Zorunlu 2 5
  1302402 Biyokimya II Zorunlu 3 6
  1302408 Kimya Araştırma Projesi II Zorunlu 1 3
  1302404 Biyokimya lab. Zorunlu 1 2
  1302410 Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları Zorunlu 3 4
  1302 Seçmeli V Seçmeli 2 3
  1302 Seçmeli VI Seçmeli 2 3
    Total 16 30
    Annual Total : 30 60


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi