Fen - Edebiyat Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Back
 
 
Fizik
Edinilen Ünvan

Fizikçi

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç

Fizik Lisans Programı, doğada olan olayları açıklamak için mikro evrenden makro evrene kadar olan geniş bir alanı inceleyerek gerekli ve geçerli yasaları belirlenmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapar. 

Bu çalışmalardan elde ettiği bilgileri ve teknolojileri kullanabilen, nitelikli insan gücü yetiştirerek mesleki, bilimsel ve teknolojik açıdan, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili ve donanımlı mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Programın sonunda öğrenci lisansüstü eğitimine devam etmek için gerekli becerileri kazanır.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime LYS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı 152 krediyi tamamlamak a)Müfredatta belirtilen (43) zorunlu dersi içine alan (128) kredi b)Müfredatta belirtilen (8) seçmeli dersi içine alan (24) kredi

Program Profili

Bölümde dört doçent, üç yardımcı doçent ve iki araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fizikte  lisans programına 2010-2011 akademik yılında başlanmıştır. 

Öğrenme Çıktıları
 1-  bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarına ve teknolojiye katkıda bulunacak şekilde iyi bir kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olurlar,
 2-  deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır,
 3-  edindiği bilgi ve birikimleri güncel gelişmeleri kavramada kullanır, ulusal ve evrensel boyutlarda problemlerin çözülmesine katkıda bulunacak yeni fikirler üretir,
 4-  fizik alanındaki yeni gelişmeleri sürekli bir şekilde takip eder, var olan bilgilerini geliştirir
 5-  problemleri çözmede zaman yönetimini iyi yapar
 6-  ekip halinde yapılan çalışmalarda karar verme süreçlerine etkin bir şekilde katılır
 7-  fizik alanında edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir
 8-  öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve yapılması gereken çalışmaları planlar
 9-  geniş kitlelerle ve meslek gruplarıyla etkin bir şekilde iletişim halinde olma becerisi kazanır
 10-  bir yabancı dili, meslektaşları ile iletişim kurabilecek ve literatürü takip edebilecek seviyede iyi kullanır
 11-  Fizik alanındaki uygulamalar için gerekli bilgisayar programlama dili ve modellemelerini kullanma becerisini kazanır
 12-  sosyal haklar, kalite kültürü, kültürel değerler ve çevre konularında yeterli bilinci kazanır
 13-  mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
Mezunların Mesleki Profili

Fabrikalarda üretim tekniklerinin geliştirilmesi alanlarında, TAEK, DSİ, KGM gibi kamu kurum ve kuruluşları ile ASELSAN, SAGE vb kurumlarda üretim ve test alanlarında ve yüksek teknoloji gerektiren konularda proje-danışmanlık hizmeti veren özel sektör kuruluşlarında; medikal ve laboratuvar malzemeleri yapan ya da pazarlayan yerlerde istihdam olanağı bulacaklar ve alanlarıyla ilgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik hayata katılabileceklerdir

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

-Alanlarıyla ilgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik hayata katılabileceklerdir.
-Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili ileri düzeyde araştırma yapan, tasarımlar geliştirip uygulayabilen kuruluşlarda çalışarak kendilerini geliştirebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 15 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.

Mezuniyet Şartları

VIII. Yarıyıl sonunda en az 152 kredilik ders almak, en az 2.00 (70/100) ağırlıklı genel not ortalaması tutturmak ve aldığı derslerden “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre başarılı sayılmak.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

AKTS Koordinatorü: Fatma GÖDE
e-mail: fatmagode@mehmetakif.edu.tr
Tel: 0 248 213 30 44 Fax:  0 248 2133099

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü İstiklal Yerleşkesi 15030 Burdur / TÜRKİYE

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Atom ve Molekül Fiziği
Temel Bil. Tek. Kul. I
T. Bilgis.Tekn. Kul.II
Fizikte Bil. Programlama
Diferansiyel Denklemler
Elektromanyetik Teori
Elektronik I
Elektronik Lab. I
Elektronik II
Elektronik Lab. II
Yabancı Dil I
Yabancı Dil II
Genel Kimya I
Genel Kimya Lab I
Genel Kimya II
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Bilim Tarihi
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
Lineer Cebir
Matematik I
Matematik II
Modern Fizik
Nanoteknoloji
Nükleer Fizik I
Nükleer Fizik II
Optik
Parçacık Fiziği
Fiziksel Matematik I
Fiziksel Matematik II
Fizik I
Fizik Lab. I
Fizik II
Fizik Lab. II
Fizik Lab. III
Fizik Lab. IV
Kuantum Mekaniği
Radyasyon ve sağlık fiziği
Katıhal Fiziği I
Katıhal Fiziği II
Spektral analiz
İstatistik mekanik
İstatistik Fizik
Simetri ve spektroskopi
Fizikte Teknolojik Malzemeler
Teorik Mekanik
Termodinamik
Türk Dili I
Türk Dili II
Vektörel Analiz
Titreşim ve Dalgalar
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14180 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2
  14101 Fizik I Zorunlu 5 8
  14111 Temel Bil. Tek. Kul. I Zorunlu 3 2
  14160 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2
  14103 Fizik Lab. I Zorunlu 1 3
  14107 Genel Kimya I Zorunlu 4 4
  14170 Türk Dili I Zorunlu 2 2
  14105 Matematik I Zorunlu 4 6
  14109 Genel Kimya Lab I Zorunlu 1 1
    Total 24 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14110 T. Bilgis.Tekn. Kul.II Zorunlu 3 2
  14108 Genel Kimya II Zorunlu 4 4
  14270 Türk Dili II Zorunlu 2 2
  14104 Fizik Lab. II Zorunlu 1 3
  14280 Yabancı Dil II Zorunlu 2 2
  14102 Fizik II Zorunlu 5 9
  14106 Matematik II Zorunlu 4 6
  14260 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2
    Total 23 30
    Annual Total : 47 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14209 Elektronik I Zorunlu 4 5
  14207 Titreşim ve Dalgalar Zorunlu 4 5
  14201 Fiziksel Matematik I Zorunlu 4 5
  14211 Elektronik Lab. I Zorunlu 1 3
  14213 Termodinamik Zorunlu 4 5
  14205 Vektörel Analiz Zorunlu 4 4
  14203 Fizik Lab. III Zorunlu 1 3
    Total 22 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14204 Fizik Lab. IV Zorunlu 1 3
  14208 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 5
  14210 Fizikte Bil. Programlama Zorunlu 3 4
  14212 Elektronik II Zorunlu 4 5
  14202 Fiziksel Matematik II Zorunlu 4 5
  14214 Elektronik Lab. II Zorunlu 1 3
  14206 Modern Fizik Zorunlu 4 5
    Total 20 30
    Annual Total : 42 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14301 Kuantum Mekaniği Zorunlu 4 7
  14303 Atom ve Molekül Fiziği Zorunlu 4 9
  14305 Teorik Mekanik Zorunlu 4 6
  14503 Bilim Tarihi Seçmeli 3 4
  14511 Optik Seçmeli 3 4
    Total 18 30


  3.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14304 Elektromanyetik Teori Zorunlu 5 9
  14302 Spektral analiz Zorunlu 3 4
  14306 İstatistik Fizik Zorunlu 5 9
  14529 Fizikte Teknolojik Malzemeler Seçmeli 3 4
  14512 Lineer Cebir Seçmeli 3 4
    Total 19 30
    Annual Total : 37 60


  4.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14401 Katıhal Fiziği I Zorunlu 4 8
  14405 Bitirme Ödevi I Zorunlu 1 5
  14403 Nükleer Fizik I Zorunlu 4 5
  14407 Nanoteknoloji Zorunlu 2 4
  14525 Radyasyon ve sağlık fiziği Seçmeli 3 4
  14521 Simetri ve spektroskopi Seçmeli 3 4
    Total 17 30


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  14406 Bitirme Ödevi II Zorunlu 1 6
  14402 Katıhal Fiziği II Zorunlu 4 9
  14404 Nükleer Fizik II Zorunlu 4 7
  14519 Parçacık Fiziği Seçmeli 3 4
  14520 İstatistik mekanik Seçmeli 3 4
    Total 15 30
    Annual Total : 32 60


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi