Fen - Edebiyat Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Back
 
 
Matematik
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Matematik” alanında Lisans derecesi ile mezun olarak "Matematikçi" ünvanını alırlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

Matematik Bölümü 2010 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Matematiğin Üniversite eğitiminde temel olmasından dolayı bölüm araştırma yapmanın yanı sıra üniversitedeki tüm bölümlere servis dersleri vermektedir. Bölümde aktif olarak çalışılan çalışma alanları: Uygulamalı Matematik, Geometri, Analiz ve Topolojidir. Matematik Bölümünde halen 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve  3 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. 

Öğrenciler matematik programının öngördüğü dersleri tamamlayarak; doğru düşünme , sorgulama, neden-sonuç ilişkilerini kullanma becerisini kazanır. Öğrenciler matematik disiplini sayesinde pek çok alanda çalışabilirler.  


Özel Kabul Şartları

Öğrenciler bu programa, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 'nin düzenlemiş olduğu Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS'den)almış oldukları puana göre kabul edilirler.

Tanınma Prosedürleri

Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve başarılı oldukları derslerin içeriklerini bir dilekçe ile, kayıt olunan yılın ilk haftası içerisinde, ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen 146 krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:

a) Müfredatta belirtilen 43 zorunlu dersi içine alan 135 kredi,

b) Müfredatta belirtilen 4 seçmeli dersi içine alan 11 kredi.

Program Profili

Matematik, evreni daha iyi anlamak ve yeni teknolojiler geliştirebilmek için tüm bilim alanlarında ve mühendislikte temel nitelikte bir bilim dalıdır. Matematik doğru düşünebilmemizi ve doğru kararlar verebilmemizi sağlar. Günümüzde bilgisayarlar ve bunları kontrol eden programlar yaşantımızın vazgeçilmez parçaları olmuşlardır. Bilimin, mühendisliğin, haberleşmenin yanı sıra, işletmecilik ve ticarette de çeşitli kullanımları olan bilgisayarların tasarımları ve programlanmaları ileri derecede matematik bilgi ve becerisi gerektirir. İyi matematik eğitimi almış bir kişi 21. yüzyılın her türlü çalışma ortamına kolaylıkla uyum sağlayabilir. 


Öğrenme Çıktıları
 1-  matematik bilgilerini diğer disiplinlere uygulayabilir,
 2-  matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur,
 3-  verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve sonuçların diğer verilere uygulaması becerisine sahip olur,
 4-  matematik uygulamaları için gerekli güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanır,
 5-  tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisine sahip olur,
 6-  disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanır,
 7-  bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır,
 8-  bilim, teknoloji ve güncel konular hakkındaki gelişmeleri gözlemleyerek kendini geliştirme becerisi kazanır,
 9-  bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanır,
 10-  mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi kazanır,
 11-  kalite artırma konularında bilinç sahibi olma becerisini kazanır,
 12-  Ulusal ve uluslararası güncel sorunları gözlemleme bilincine sahip olma becerisini kazanır,
 13-  çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi kazanır.
Mezunların Mesleki Profili

Bölüm lisans programını başarı ile tamamlayan ve “Matematikçi” ünvanını alan mezunlar; tezsiz yüksek lisans yapmak, yani pedagojik formasyon diploması almak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ya da özel öğretim kurumlarında Matematik öğretmeni olarak, istatistik hizmeti veren özel sektör kuruluşlarında “İstatistikçi” veya “Matematikçi” olarak, bankalarda veya özel şirketlerde hesap uzmanı ya da bilgisayar programcısı olarak istihdam olanağı bulabilecekler; alanlarıyla ilgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer elde edebileceklerdir. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, temel bilim niteliği taşıyan matematiğin önemi giderek artmakta ve bu bağlamda piyasanın da nitelikli matematikçilere olan talebi artmaktadır.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür. Mezunlar, Yüksek Lisans unvanı alırlar.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

 Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kaydını yaptırmış olmak.

b) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

c) Bir günde her bir sınıf için en çok iki dersin ara sınavı ve/veya yarıyıl/yılsonu (final),

bütünleme sınavları yapılır. Sınavlar dersi veren öğretim elemanının sorumluluğunda yapılır. Zorunlu

hallerde ilgili birimin yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına

karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

ç) Sınav tarihleri ve sınav yerlerini gösterir sınav programları bölüm başkanlığınca hazırlanır,

dekanlık/müdürlüklerin onayı ile kesinleşir ve sınavlar başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir.

Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri

yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav programında belirlenen zaman ve yerde sınava girmeyen

öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken sınava girmesi sonucunda aldığı not,

ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

d) İlgili birim kurulu kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuvar, proje ve benzeri sınavlar

açılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu onayı

ile belirlenir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlıkça/müdürlükçe eğitim-öğretim

yarıyılı/yılı başlangıcından itibaren ilk iki hafta içinde ilan edilir.

Ara sınavlar:

Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav yapılır.

a) Birden fazla yapılacak olan ara sınavlar, dersi veren öğretim elemanının önerisi ve bölüm

başkanının uygun görüşü alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararından sonra ilan edilir.

b) Ara sınav sonuçları yarıyıl/yılsonu sınavları başlamadan en az yedi gün öncesine kadar ilan

edilir.

c) Ara sınavına girilmeyen derse 0 (sıfır) notu verilir.

Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girebilmek için;

a) Teorik dersin en az % 70’ine devam etmek, dersin varsa uygulama ve laboratuvarının en az

% 80’ine katılmak ve başarılı olmak gerekir.

b) Bu sınavlara girme koşullarını yerine getiren öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek üzere

yarıyıl/yılsonunda o yarıyıla ait derslerin yarıyıl/yılsonu sınavları akademik takvimde belirtilen

tarihlerde yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları bütünleme sınavları başlamadan en az yedi gün

öncesine kadar ilan edilir.

Bütünleme sınavına girebilmek için;

derslerin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir.

a) Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda başarısız oldukları derslerden bütünleme

sınavlarına girebilirler. Bu hak bir sonraki yarıyıla devredilemez.

b) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu gibi işlem görür.

c) Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas

alınır.

ç) Yarıyıl/yılsonunda o yarıyıla ait derslerin bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen

tarihlerde yapılır. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

 

Devam yükümlülüğü yerine getirilmeyen veya uygulamadan başarısız olunan dersin notu FF

(devamsız) dir

 

Tek ders sınavları :

(1) Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup, zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler.

(2) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler hangi dersin sınavına girmek istediklerini

belirten dilekçeyle bağlı bulunduğu birime başvururlar. Başvuruları birim yönetim kurulu tarafından

kabul edilen öğrencilerin tek ders sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Tek ders sınavında alınan not, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki esaslara göre işlem

görür ve AGNO’ya katılır.

(4) Her öğrenci tek ders sınav hakkından bir kez yararlanabilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması ve yükseltilmesi:

(1) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO); öğrencinin biriminde öğrenimine başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin en son başarı notunun kredisi ile çarpılıp,

bulunan değerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu not mezuniyet durumunda öğrencinin

diploma başarı notu yerine geçer.

(2) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları

dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda öğrencilerin derse kayıt

yaptırmaları zorunludur. Tekrar alınan derste, önceki sınavlardan alınan notlar geçersiz olup son not

geçerlidir. AGNO değerlendirilirken sınava girilmeyen ders FF sayılır.

Notlar :

(1) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Harf       4’lü Başarı Notu         Not Puanı           Açıklama

AA               4.00                         90-100                Mükemmel

BA               3.50                         85-89                  Çok iyi

BB               3.00                         80-84                  İyi

CB               2.50                         75-79                   Orta

CC               2.00                         70-74                   Yeterli

DC               1.50                         65-69                 Koşullu Başarılı

DD               1.00                         60-64                Koşullu Başarılı

FD               0.50                          00-59                Başarısız (Devamlı)

FF               0.00                          DZ                       Devamsız

b) 1) Başarılı notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bunlardan birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Kredisiz dersleri ve staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere (G) geçer notu verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve kredisiz benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

2) Koşullu başarılı notlar: DC ve DD notlarıdır.

3) Başarısız notlar: (FD) ve (FF) notlarıdır.

4) (DZ) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (DZ) notu,

not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

5) Ö (Mazeretli): Mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve

ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciye verilen işarettir.

6) M (Muaf): Öğrencilerin daha önce yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerden, ilgili birim yönetim kurulunca

başarılı kabul edilen derslere verilen işarettir.

7) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran ve kopya

çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o

sınav için sıfır (0) verilir ve ilgili öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

8) İ (İptal) işareti; mezuniyet toplam kredi yükü dikkate alınarak müfredattan kaldırılan ve muadelet/muafiyeti de yapılmamış bir dersi daha önce alıp da başarısız olan öğrenciler için mezuniyet öncesi tüm

transkriptlerinde bu ders için verilir. (İ) ile işaretlenen bu tip dersler mezuniyet sonrası verilen

transkript ve diploma ekinde yer almaz.

Sınavların değerlendirilmesi

Başarı veya başarısızlık ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40,

yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır.

b) Uzaktan eğitim programlarında, sınavları değerlendirmede; ara sınav ve/veya ara sınav yerine

geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 20, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarından alınan

notun başarı notuna katkısı %80’dir.

c) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.

ç) Bu değerlendirmede dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yarıyıl sonu veya

yıliçi/yılsonu sınavlarından hesaplanan başarı notlarını dikkate alır.

d) Başarı notu hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

e) AGNO’su en az 2.00 olan öğrenciler herhangi bir dersi (FD), (FF) veya (DZ) olmaması

koşulu ile başarılı sayılır.

f) AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Başarısız sayılan öğrenciler;

öncelikle alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden (FD), (FF) ve (DZ) olan derslerini

almak zorundadır.

(2) Uzaktan Eğitim Programları dışında AGNO’su 1.80’den az olan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar :

(1) Öğrenciler, bulunduğu yarıyılda

(FD), (FF) ve (DZ) notu olan derslerini, tekrar verildiği ilk yarıyılda öncelikle almak zorundadır.

(2) Tekrarlanan dersler için önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse bu derslere devam

zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu,

ilgili birimin kurullarınca belirlenir.

(3) Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların

yerine, kayıtlı olduğu bölümün bölüm kurulunca uygun görülen ve ilgili birim yönetim kurulunca

onaylanan dersleri alırlar.

(4) Öğrenciler not yükseltmek amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki esaslar

çerçevesinde lisans ve ön lisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de kayıt

yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Yukarıda belirtilen ve sadece devam şartı

aranan derslerin kredileri ders yükünden sayılır.

(5) Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Tekrarlanan ve

devam zorunluluğu olan derslerle, üst yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması

halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrenci bu derslerden birini almayabilir.

(6) Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

Mezuniyet Şartları

Matematik bölümü için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlayan öğrenci mezun olabilir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Matematik Bölümü AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Sadık BAYHAN

İletişim

Mehnet Akif Ersoy Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
İstiklal Yerleşkesi
Burdur

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Cebir I
Cebir II
Analiz I
Analiz II
Analiz III
Analiz IV
Analitik Geometri I 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Analitik Geometri II 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Uygulamalı Matematik I
Uygulamalı Matematik II
Kompleks Analiz I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1
Kompleks Analiz II 5 5 5 5 5 2 3 3 3 2 2
Bilgisayar Programlama I
Bilgisayar Programlama II
Diferansiyel Denklemler I 5 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5
Diferansiyel Denklemler II 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5
Diferansiyel Geometri I 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Diferansiyel Geometri II 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Ayrık Matematik
İngilizce - II
İngilizce - I 5 3 5 4 3 3 3 4 3 4 2 5
Fonksiyonel Analiz I 5 5 5 5 5 3 3 3 4 1 1
Fonksiyonel Analiz II 5 5 5 5 5 4 4 3 4 2 1
Soyut Matematik I 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5
Soyut Matematik II 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
Belirtisiz Kümeler I
Belirtisiz Kümeler II
Bilim Tarihi 3 2 4 2 5 5 3 5 5 5 5 4 4
Lineer Cebir I 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Lineer Cebir II 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4
Nümerik Analiz I 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5
Nümerik Analiz II 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5
Kısmi Türevli Denklemler I
Kısmi Türevli Denklemeler II
Fizik I
Fizik II 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II 1 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4
Olasılık
Reel Analiz I
İstatistik
Genel Topoloji I 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4
Genel Topoloji II 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
Dönüşümler ve Geometriler I 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Dönüşümler ve Geometriler II 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Türk Dili - I 4 5 5 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4
Türk Dili - II 3 4 3 4 3 4 4 5 3 5 5 4 5
Bitirme Ödevi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2
Bitirme Ödevi II 4 3 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4
Vektörel Analiz 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1303111 Soyut Matematik I Zorunlu 3 5
  1303160 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I Zorunlu 2 3
  1303180 İngilizce - I Zorunlu 4 2
  1303121 Lineer Cebir I Zorunlu 3 5
  1303170 Türk Dili - I Zorunlu 2 3
  1303101 Analiz I Zorunlu 5 6
  1303131 Fizik I Zorunlu 5 6
    Total 24 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1303122 Lineer Cebir II Zorunlu 3 5
  1303132 Fizik II Zorunlu 5 6
  1303102 Analiz II Zorunlu 5 6
  1303270 Türk Dili - II Zorunlu 2 3
  1303112 Soyut Matematik II Zorunlu 3 5
  1303260 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II Zorunlu 2 3
  1303280 İngilizce - II Zorunlu 4 2
    Total 24 30
    Annual Total : 48 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1303211 Diferansiyel Denklemler I Zorunlu 3 6
  1303201 Analiz III Zorunlu 5 7
  1303231 Olasılık Zorunlu 3 4
  1303221 Analitik Geometri I Zorunlu 3 6
  1303241 Bilgisayar Programlama I Zorunlu 3 5
  1303251 Bilim Tarihi Seçmeli 2 2
    Total 19 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1303202 Analiz IV Zorunlu 5 8
  1303232 İstatistik Zorunlu 3 5
  1303222 Analitik Geometri II Zorunlu 3 6
  1303242 Bilgisayar Programlama II Zorunlu 3 5
  1303212 Diferansiyel Denklemler II Zorunlu 3 6
    Total 17 30
    Annual Total : 36 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1303301 Kompleks Analiz I Zorunlu 3 6
  1303351 Vektörel Analiz Zorunlu 3 4
  1303311 Genel Topoloji I Zorunlu 3 5
  1303321 Cebir I Zorunlu 3 5
  1303331 Diferansiyel Geometri I Zorunlu 3 6
  1303341 Nümerik Analiz I Zorunlu 3 4
    Total 18 30


  3.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1303332 Diferansiyel Geometri II Zorunlu 3 7
  1303302 Kompleks Analiz II Zorunlu 3 7
  1303322 Cebir II Zorunlu 3 5
  1303312 Genel Topoloji II Zorunlu 3 6
  1303342 Nümerik Analiz II Zorunlu 3 5
    Total 15 30
    Annual Total : 33 60


  4.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1303401 Fonksiyonel Analiz I Zorunlu 3 7
  1303411 Dönüşümler ve Geometriler I Zorunlu 3 7
  1303421 Kısmi Türevli Denklemler I Zorunlu 3 6
  1303493 Bitirme Ödevi I Zorunlu 1 2
  1303481 Belirtisiz Kümeler I Seçmeli 3 4
  1303441 Uygulamalı Matematik I Seçmeli 3 4
  1303491 Ayrık Matematik Seçmeli 3 4
  1303431 Reel Analiz I Seçmeli 3 4
    Total 22 38


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1303412 Dönüşümler ve Geometriler II Zorunlu 3 8
  1303422 Kısmi Türevli Denklemeler II Zorunlu 3 8
  1303402 Fonksiyonel Analiz II Zorunlu 3 8
  1303494 Bitirme Ödevi II Zorunlu 1 2
  1303442 Uygulamalı Matematik II Seçmeli 3 4
    Total 13 30
    Annual Total : 35 68


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi