Fen - Edebiyat Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Back
 
 
Antropoloji
Edinilen Ünvan

Antropolog

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans düzeyinde

Amaç

  • Antropolojik veri analizi yapabilme becerisi kazanır.
  • Bilimsel çalışma prensiplerini öğrenir. 
  • Kendi alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
  • Lisansüstü eğitimine devam etmek için gerekli becerileri sağlar.
  • Alanı ile ilgili kurumsal ve uygulama alanlarında organizasyon yapabilme becerisi kazanır.
  • Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
  • Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

     

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS’den aldıkları TM alanındaki puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans derecesi alabilme şartları:


1. 147’si teorik ve 12’si uygulama olmak üzere 159’lik kredi ders almak,


2. Gerekli olan tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak,


3. Ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.


Program Profili

Antropoloji bölümü, 2009 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup 2010-2011 eğitim öğretim döneminde lisans eğitimine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana Paleoantropoloji, Sosyal Antropoloji ve Fizik Antropoloji ana bilim dalında eğitim vermektedir. Bölümümüzde 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm Öğrencileri Üniversite Merkez Kütüphanesi, Antropoloji bölüm laboratuvarları ve Üniversitemizin spor alanlarından faydalanabilmektedir.

Hedefimiz Antropoloji biliminin temel bilgilerini öğrencilerimize aktarabilmek ve sonrasında da onların edindiği bilgileri arttırarak kendilerini geliştirebilecek alt yapıyı edinmesini sağlamaktır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Antropolojik terimler ve kavramlar ehliyetine sahip olur
 2-  Antropolojik araştırmalar, kazılar ve sondajların bir parçası olma ehliyeti kazanır
 3-  Arazi çalışmaları, seminerler ile arkeolojik araştırma ve kazılarda teorik bilgilerin değerlendirilmesi becerisini kazanır
 4-  Restorasyon-konservasyon konusunda bilgi sahibi olur
 5-  Bilimsel rapor ve bilimsel tez çalışması hazırlayabilme alt yapısına sahip olur
 6-  Antropolojik veri analizi yapabilme becerisi kazanır
 7-  Antropolojik çalışmalar için gerekli bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahip olur
 8-  Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanma ve uygulama becerisi kazanır.
 9-  Alanı ile ilgili bilgilerin uygulaması sürecinde etik değerleri gözetir
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri şu özellikleri içerir; alanlarıyla ilgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik hayata katılabilme; özel ve kamu sektöründe araştırma yapabilme yeteneğine sahip olabilme,devam eden bölüm çalışmalarında önkoşul olan pratik yada temel profesyonel eğitime sahip olabilme.


İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

 

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,

d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Puan

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

90-100

AA

4,00

Başarılı

85-89

BA

3,50

Başarılı

80-84

BB

3,00

Başarılı

75-79

CB

2,50

Başarılı

70-74

CC

2,00

Başarılı

65-69

DC

1,50

Koşullu Başarılı*

60-64

DD

1,00

Koşullu Başarılı *

0-59

FD

0,50

Başarısız

DZ

FF

0,00

Devamsız

*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 1.82 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar.

G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,

K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,

M: Muaf,

B: Başarılı.Mezuniyet Şartları

Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından verilen dersler değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle şartlar programa göre farklılıklar içerir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

AKTS Koordinatörü


Yrd. Doç.Dr. Derya ERYILMAZ

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü 15030 Burdur

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Antropoloji Kuramları
Antropoloji ve Toplumsal Cinsiyet
Sağlık Antropolojisi
Antropometri
Din Antropolojisi
Uygulamalı Antropoloji
Atatürk İlkeleri ve İn.Tar. II
T.Bilgisayar Tekn. Kul. I
Biyoistatistik
Karşılaştırmalı Hominoid Anatomisi
Kraniyometri ve Osteometri
Kültür Tarihi
Kültür Değişmeleri
Ergonomi
Evrim ve Evrim Tarihi
Kazı ve Laboratuvar Teknikleri
Mesleki Yabancı Dil
Yabancı Dil I
Yabancı Dil II
Genel Jeoloji
Genetik
Mezuniyet Tezi
Bilim Tarihi
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I
İnsanda Büyüme ve Gelişme
İnsanda Biyolojik Çeşitlilik
İnsan Osteolojisi
İnsan Paleontolojisi
İnsan, Kültür ve Çevre
Anatomiye Giriş
Arkeolojiye Giriş
Biyolojiye Giriş
Fiziki ve Paleoantropolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Sosyal Antropolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Akrabalık Sistemleri ve Sosyal Organizasyon
Memeliler Odontolojisi
Moleküler Antropoloji
Mitoloji
Beslenme Antropolojisi
Odontoloji
Evcil Memeliler Osteolojisi
Anadolu ve Ortadoğu Paleoantropolojisi
Paleocoğrafya
Siyasal Antropoloji
Fiziki ve Paleoantropolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Sosyal Antropolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Spor Antropolojisi
Türk Dili I
Türk Dili II
Kent Antropolojisi
Temel Bil. Tek. Kul. II
Omurgalılar Paleontolojisi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1305101 Sosyal Antropolojiye Giriş Zorunlu 4 5
  1306115 T.Bilgisayar Tekn. Kul. I Zorunlu 2 3
  1306109 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 3
  1302170 Türk Dili I Zorunlu 2 2
  1302180 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2
  1506105 İnsanda Biyolojik Çeşitlilik Zorunlu 4 5
  1305160 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2
  1606107 Biyolojiye Giriş Zorunlu 3 3
  1506103 Fiziki ve Paleoantropolojiye Giriş Zorunlu 4 5
    Total 26 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1606110 Arkeolojiye Giriş Zorunlu 2 2
  1306215 Temel Bil. Tek. Kul. II Zorunlu 2 2
  1302270 Türk Dili II Zorunlu 2 2
  1306106 Anatomiye Giriş Zorunlu 4 6
  1306102 İnsan Osteolojisi Zorunlu 6 7
  1302280 Yabancı Dil II Zorunlu 2 2
  1306108 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 3
  1302260 Atatürk İlkeleri ve İn.Tar. II Zorunlu 2 2
  1306104 İnsan Paleontolojisi Zorunlu 3 4
    Total 26 30
    Annual Total : 52 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1306209 Biyoistatistik Zorunlu 3 4
  1606215 İnsanda Büyüme ve Gelişme Zorunlu 2 2
  1606203 Evcil Memeliler Osteolojisi Zorunlu 3 6
  1306201 Antropometri Zorunlu 4 6
  1606213 Siyasal Antropoloji Zorunlu 3 4
  1306205 Genetik Zorunlu 3 4
  1306207 Genel Jeoloji Zorunlu 3 4
    Total 21 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1306206 Karşılaştırmalı Hominoid Anatomisi Zorunlu 4 5
  1306208 Akrabalık Sistemleri ve Sosyal Organizasyon Zorunlu 3 5
  1606212 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 3 4
  1306210 Kültür Tarihi Zorunlu 3 6
  1506204 Fiziki ve Paleoantropolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 4 5
  1306202 Omurgalılar Paleontolojisi Zorunlu 4 5
    Total 21 30
    Annual Total : 42 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1606309 Kazı ve Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 3 6
  1306301 Kraniyometri ve Osteometri Zorunlu 4 6
  1306307 Uygulamalı Antropoloji Zorunlu 4 6
  1306303 Odontoloji Zorunlu 4 6
  1306503 Spor Antropolojisi Seçmeli 3 3
  1606507 Moleküler Antropoloji Seçmeli 3 3
  1306501 Sağlık Antropolojisi Seçmeli 3 3
    Total 24 33


  3.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1306304 Kültür Değişmeleri Zorunlu 4 6
  1306306 Evrim ve Evrim Tarihi Zorunlu 4 6
  1306308 Kent Antropolojisi Zorunlu 4 6
  1306302 Sosyal Antropolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 4 6
  1306506 Beslenme Antropolojisi Seçmeli 3 3
  1506502 Paleocoğrafya Seçmeli 3 3
  1306504 Din Antropolojisi Seçmeli 3 3
    Total 25 33
    Annual Total : 49 66


  4.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1306401 Mezuniyet Tezi Zorunlu 3 10
  1306405 Anadolu ve Ortadoğu Paleoantropolojisi Zorunlu 4 7
  1306403 Antropoloji Kuramları Zorunlu 4 7
  1306603 Bilim Tarihi Seçmeli 3 3
  1606601 İnsan, Kültür ve Çevre Seçmeli 3 3
    Total 17 30


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1306406 Ergonomi Zorunlu 3 7
  1306404 Antropoloji ve Toplumsal Cinsiyet Zorunlu 4 7
  1306402 Mezuniyet Tezi Zorunlu 3 10
  1306602 Mitoloji Seçmeli 3 3
  1606606 Memeliler Odontolojisi Seçmeli 3 3
    Total 16 30
    Annual Total : 33 60


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi