Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Enstitü öğrencileri kayıtlı oldukları yüksek lisans ya da doktora programlarını başarıyla tamamladıktan sonra, ilgili alanda yüksek lisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

Bu program iki temel amaca hizmet eder; ilk olarak öğrencilere teorik matematik alanında araştırma yapabilmeleri için sağlam bir altyapı kazandırır. İkinci olarak öğrencilerin, matematik alanında edindiği bilgileri uygulayabilmelerine, kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlar.

Özel Kabul Şartları

En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programları için en üç yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Tanınma Prosedürleri

Enstitü programlarına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Matematik programı 2009-2010 akademik yılının güz döneminde eğitim-öğretime başlamıştır. Matematik programının amacı ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir. 

Bölüm beş ana bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar Geometri, Analiz, Topoloji, Uygulamalı Matematik ve Cebir dir. Matematik bölümünde 1 propesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


Öğrenme Çıktıları
 1-  Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır,
 2-  Bilim, teknoloji ve güncel konular hakkındaki gelişmeleri gözlemleyerek kendini geliştirme becerisi kazanır,
 3-  Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi kazanır,
 4-  Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi kazanır.
 5-  Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi kazanır,
 6-  Kalite artırma konularında bilinç sahibi olma becerisini kazanır,
 7-  Matematik bilgilerini diğer disiplinlere uygulayabilir,
 8-  Matematik uygulamaları için gerekli güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanır,
 9-  Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur,
 10-  Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi kazanır,
 11-  Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisine sahip olur,
 12-  Ulusal ve Uluslararası güncel sorunları izleyebilme becerisi kazanır,
 13-  Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve sonuçların diğer verilere uygulaması becerisine sahip olur,
Mezunların Mesleki Profili

Lisansüstü eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; ilgili alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Enstitü öğrencileri, yüksek lisans eğitimlerinin ardından doktora çalışmalarına devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; yüksek lisans için en az 70 (CC)olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Sadık BAYHAN

İletişim

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK ANABİLİM DALI
İSTİKLAL YERLEŞKESİ
BURDUR

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri I 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3
Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri II
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders 4
Seçmeli Ders 5
Seçmeli Ders 6
Seçmeli Ders 7
Fonksiyonel Analiz I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2
Fonksiyonel Analiz II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2
Tez Çalışması 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5
Haraket Geometrisi I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2
Haraket Geometrisi II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2
Çok Lineer Cebir I 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Çok Lineer Cebir II 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
Diferansiyel Operatörlerin Spektral Analizi I
Diferansiyel Operatörlerin Spektral Analizi II
Tez Çalışması
Topoloji I 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4
Topoloji II 4 4 5 3 5 5 4 5 4 5 2 5 4
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 

Yüksek Lisans Öğrencileri:

  • aşağıdaki ders listesinden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak,
  • en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,
  • tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (20 AKTS) almak,
  • tez hazırlayıp, savunmak, (40 AKTS),
  • 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MAT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
- Seçmeli Ders 1   3 6
- Seçmeli Ders 2   3 6
- Seçmeli Ders 3   3 6
- Seçmeli Ders 4   3 6
    Total : 20 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MAT1500 Seminer Zorunlu 0 6
  01MAT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
- Seçmeli Ders 5   3 6
- Seçmeli Ders 6   3 6
- Seçmeli Ders 7   3 6
    Total : 17 30
    Annual Total : 37 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MAT1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01MAT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 8 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MAT1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01MAT1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 8 6
    Total : 8 30
    Annual Total : 16 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01MAT1201 Çok Lineer Cebir I Seçmeli 3 6
  01MAT1202 Çok Lineer Cebir II Seçmeli 3 6
  01MAT1297 Diferansiyel Operatörlerin Spektral Analizi I Seçmeli 3 6
  01MAT1298 Diferansiyel Operatörlerin Spektral Analizi II Seçmeli 3 6
  01MAT1277 Fonksiyonel Analiz I Seçmeli 3 6
  01MAT1278 Fonksiyonel Analiz II Seçmeli 3 6
  01MAT1211 Haraket Geometrisi I Seçmeli 3 6
  01MAT1212 Haraket Geometrisi II Seçmeli 3 6
  01MAT1295 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler I Seçmeli 3 6
  01MAT1296 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler II Seçmeli 3 6
  01MAT1297 Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri I Seçmeli 3 6
  01MAT1298 Lineer Pozitif Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri II Seçmeli 3 6
  01MAT1251 Topoloji I Seçmeli 3 6
  01MAT1252 Topoloji II Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi