Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan

Enstitü öğrencileri kayıtlı oldukları yüksek lisans programlarını başarıyla tamamladıktan sonra, ilgili alanda yüksek lisans veya doktora derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Yüksek Lisans Derecesi

Amaç

Program sonunda öğrenci;

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
  • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
  • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
  • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
  • Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.  

Özel Kabul Şartları

En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programları için en üç yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Tanınma Prosedürleri

Enstitü programlarına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Profili

Enstitüsü ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceği mezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmış meslek elemanlarının sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu hedefle bilimsel düşünme yetisine, bilgi ve araştırma becerilerine sahip bilim insanları yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bir yabancı dili, meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek ve literatürü rahat bir şekilde takip edebilecek seviyede iyi kullanır
 2-  Ekip çalışmalarında aktif rol alma ve gerektiğinde liderlik yapma becerisi kazanır
 3-  Farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri fizik alanındaki problemleri çözmede yeni yöntemler geliştirmek için kullanır
 4-  Fizik alanın diğer alanlarla olan ilişkisini daha iyi tanımlar
 5-  Lisans düzeyinde elde ettiği bilgileri uzmanlaşacak seviyede arttırır ve derinleştirerek yorumlar
 6-  Mesleki standartlara uygun olarak tez ve rapor yazar, sunar ve bunları basılabilir makale haline getirir
 7-  Mesleki ve etik değerlere yeterli derecede önem verir
 8-  Uzmanlaştığı alan için gerekli bilgisayar yazılımlarını ve teknolojilerini kullanma becerisini kazanır
 9-  Uzmanlaştığı araştırma alanı ile ilgili bağımsız bir projeyi yönetme becerisi kazanır
 10-  Uzmanlaştığı konularda edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve öğrenme ihtiyaçlarını belirler
Mezunların Mesleki Profili

Lisansüstü eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; ilgili alanda uzmanlaşmış olur ve gerek üniversitelerde gerekse de özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Kabul Şartları

Enstitü öğrencileri, yüksek lisans eğitimlerinin ardından doktora çalışmalarına devam edebilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Sınavlar en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü uygulamalı ya da proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için; başarı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC) olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavından alınan not; yüksek lisans için en az 70 (CC)olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Yüksek Lisans Programı; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ilgili programdan mezun olur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Doç. Dr. Fatma GÖDE

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstiklal Kampüs 15030 Fizik Bölümü BURDUR-TÜRKİYE
E-mail: fatmagode@mehmetakif.edu.tr

Tel: 0248 2133044; Fax: +90 248 2133099


Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
İleri Elektromanyetik Teori I
İleri Nükleer Fizik I
İleri Kuantum Mekaniği I 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4
İleri Kuantum Mekaniği II 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4
İleri Katıhal Fiziği I
Atom ve Molekül Fiziği 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5
Biyofizik 4 5 5 5 3 4 3 3 3 4
Katıların Kusurları ve Mekanik Özellikleri 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders 4
Seçmeli Ders 5
Seçmeli Ders 6
Seçmeli Ders 7
Grup Teorisi
Bilim Tarihi
Örgü Dinamiği 2 2 2 2 3 3 4 3
Tez Çalışması
Fizikte Matematik Metotlar I 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4
Moleküler Spektroskopi
Molekül Grup Teorisi
Moleküler Modelleme 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Nanoyapılar
Fizikte Nümerik Hesaplamalar
Radyasyon Fiziği 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Yarı İletken Fiziği
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi 
Spektral Analiz
İstatistik Mekanik 2 2 2 1 1 2 4 2 4 3
Simetri ve Spektroskopi
Materyallerin Termal ve Mekanik Özellikleri
Titreşim Spektroskopisi
X-ışını Spektroskopisi 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 

Yüksek Lisans Öğrencileri:

  • aşağıdaki ders listesinden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak,
  • en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak,
  • tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (20 AKTS) almak,
  • tez hazırlayıp, savunmak, (40 AKTS),
  • 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01FIZ1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders 1   3 6
- Seçmeli Ders 2   3 6
- Seçmeli Ders 3   3 6
- Seçmeli Ders 4   3 6
    Total : 12 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01FIZ1500 Seminer Zorunlu 0 6
  01FIZ1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
- Seçmeli Ders 5   3 6
- Seçmeli Ders 6   3 6
- Seçmeli Ders 7   3 6
    Total : 9 30
    Annual Total : 21 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01FIZ1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01FIZ1600 Uzmanlık Alan Dersi  Zorunlu 0 6
    Total : 0 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01FIZ1700 Tez Çalışması Zorunlu 0 24
  01FIZ1600 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 6
    Total : 0 30
    Annual Total : 0 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01FIZ1207 Atom ve Molekül Fiziği Seçmeli 3 6
  01FIZ1246 Bilim Tarihi Seçmeli 3 6
  01FIZ1242 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 6
  01FIZ1229 Biyofizik Seçmeli 3 6
  01FIZ1209 Fizikte Matematik Metotlar I Seçmeli 3 6
  01FIZ1238 Fizikte Nümerik Hesaplamalar Seçmeli 3 6
  01FIZ1227 Grup Teorisi Seçmeli 3 6
  01FIZ1203 İleri Elektromanyetik Teori I Seçmeli 3 6
  01FIZ1202 İleri Katıhal Fiziği I Seçmeli 3 6
  01FIZ1201 İleri Kuantum Mekaniği I Seçmeli 3 6
  01FIZ1224 İleri Kuantum Mekaniği II Seçmeli 3 6
  01FIZ1205 İleri Nükleer Fizik I Seçmeli 3 6
  01FIZ1226 İstatistik Mekanik Seçmeli 3 6
  01FIZ1217 Katıların Kusurları ve Mekanik Özellikleri Seçmeli 3 6
  01FIZ1241 Materyallerin Termal ve Mekanik Özellikleri Seçmeli 3 6
  01FIZ1215 Molekül Grup Teorisi Seçmeli 3 6
  01FIZ1212 Moleküler Modelleme Seçmeli 3 6
  01FIZ1232 Moleküler Spektroskopi Seçmeli 3 6
  01FİZ1231 Nanoyapılar Seçmeli 3 6
  01FIZ1245 Örgü Dinamiği Seçmeli 3 6
  01FIZ1214 Radyasyon Fiziği Seçmeli 3 6
  01FIZ1233 Simetri ve Spektroskopi Seçmeli 3 6
  01FIZ1216 Spektral Analiz Seçmeli 3 6
  01FIZ1234 Titreşim Spektroskopisi Seçmeli 3 6
  01FIZ1210 X-ışını Spektroskopisi Seçmeli 3 6
  01FIZ1237 Yarı İletken Fiziği Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi